:

Vad är en Assistansomkostnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Assistansomkostnad?
 2. Hur ska assistansersättningen fördelas?
 3. Vad kan jag begära i lön som personlig assistent?
 4. Hur mycket är assistansersättningen 2023?
 5. Vilka kostnader ingår i assistansersättningen?
 6. Hur mycket betalas ut i assistansersättning?
 7. Vad är en bra timlön personlig assistent?
 8. Hur mycket får man för sovande jour?
 9. Kan egenvård ge rätt till timmar vid assistansersättning?
 10. Är personlig assistans gratis?
 11. Vilket assistent företag är bäst lön betal?
 12. Får man ob på sovande jour?
 13. Hur många timmar är heltid som personlig assistent?
 14. Hur många timmar får jag jobba som personlig assistent?
 15. Hur mycket får man betalt för sovande jour?

Vad är en Assistansomkostnad?

Innan du kan börja anställa assistenter måste du

 • registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att du ska anställa assistenter själv
 • lämna uppgifter om var och en av dina assistenter till Försäkringskassan.

Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi en styrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationell identitetshandling eller motsvarande. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer om vi inte tidigare har utrett deras identitet. De uppgifterna kan du inte lämna via e-tjänsten. Lämna i stället in dem på något av våra servicekontor, eller skicka dem med vanlig post.

Hur ska assistansersättningen fördelas?

Detta statliga bidrag regleras i 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Den återfinns också i förordning (1993:1091) om assistansersättning som är föreskrifter som också återfinns i 51 kap. I 51 kap. i Socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätten till assistansersättning, förmånstid, beräkning av assistansersättning, omprövning vid ändrade förhållanden, utbetalning av assistansersättning, återbetalning av assistansersättning, samverkan med kommunen samt uppgiftsskyldighet. Med andra ord, det är i detta lagrum man hittar det som rör denna typ av ersättning.

Det är Försäkringskassan som betalar ut assistansersättningen, och det sker utifrån ett schablonbelopp per assistanstimme. År 2019 är timbeloppet 299,80 kronor. Detta belopp påverkas inte av den egna inkomsten eller eventuell förmögenhet, utan beräknas endast utifrån det assistansbehov som finns och att det täcker alla kostnader för assistanstimmar som har beviljats. Ersättningen gäller också oavsett om man är egen arbetsgivare eller köper assistansen från till exempel ett privat assistansbolag. Ersättningen är skattefri för den som har beviljats personlig assistans.

Om det finns särskilda skäl kan man beviljas ett högre timbelopp som är upp till 12 procent av schablonbeloppet och 2019 är det en summa om max 335,77 kronor. Ett skäl för att beviljas ett högre belopp kan till exempel vara att man har högre personalkostnader utifrån att man behöver stor del av hjälpen på obekväm arbetstid.

Vad kan jag begära i lön som personlig assistent?

Vad tjänar man som personlig assistent? Det är olika. GIL har individuell lönesättning. Din lön sätts utifrån dina arbetsuppgifter och dina arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni exempelvis har olika ansvar, initiativ, utbildning och kompetens. 

Privatanställda assistenters medeltimlön är 144,30 kronor. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB. Medeltimlönen i GIL var 147,85 kronor efter revisionen 2021 (166,35 inkl sem). Medeltimlönen är något högre om man räknar med de assistenter som jobbar hos någon som har förhöjt timbelopp.

Hur mycket är assistansersättningen 2023?

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans är värd en förutbestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning eller schablonbelopp. Assistansersättning betalas av kommunen eller Försäkringskassan. Assistansersättningen är ett schablonbelopp, alltså inte ett individuellt uträknat belopp, utan en slags mall, samma för alla. Hur stor summa som ska betalas ut beslutar regeringen. Assistansersättningen är 324,50 kronor per timma (2023). Assistansersättningen höjs varje år, timbeloppet fastställs av regeringen.

Vilka kostnader ingår i assistansersättningen?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur mycket betalas ut i assistansersättning?

För det första är det viktigt att tydliggöra att assistansersättning endast betalas ut till en liten grupp av funktionshindrade, till dem med allra störst omsorgsbehov – åtminstone är det avsikten. Det stora flertalet funktionshindrade har inte någon personlig assistent eller statlig assistansersättning. De kan i stället få handikappersättning som kompensation för vårdbehovet och för merkostnader till följd av funktionsnedsättningen. Drygt 67 000 personer med funktionshinder får i genomsnitt cirka 20 000 kronor om året i statlig handikappersättning. Jag är själv en av dem. Det kan jämföras med de i genomsnitt 1,8 miljoner kronor som funktionshindrade med assistansersättning får i stöd. Knappt 15 000 personer – mindre än 1,5 promille av befolkningen – får assistansersättning. Den senare gruppen får alltså i genomsnitt cirka 90 gånger mer i direkt statligt stöd än andra funktionshindrade barn och vuxna. 

Assistansreformen, som genomfördes 1994, skapades av Bengt Westerberg (FP), socialminister i Bildtregeringen. Trots att den sjösattes mitt under brinnande finanskris var en orolig finansminister den enda i regeringen som störde socialministern med frågor rörande kostnaderna för reformen. Jag befann mig nära händelsernas centrum som politiskt sakkunnig åt finansminister Anne Wibble (FP), som bokstavligen talat slet dygnet runt för att försöka få ordning på statens finanser, vilka befann sig i fritt fall sedan början av 1990-talet.

“Jag befann mig nära händelsernas centrum som politiskt sakkunnig åt finansminister Anne Wibble, som bokstavligen talat slet dygnet runt”

Den stora frågan är varför kostnadsutvecklingen skenat för assistansersättningen. Är personlig assistans orimligt dyrt, och i så fall jämfört med vad? Vad borde hjälpen till funktionshindrade kosta? Vad är alternativkostnaden? Och hur skulle en förändring påverka kvaliteten? 

Med tanke på att frågan diskuterats under många år förväntade jag mig att det skulle finnas gedigna utredningar, analyser och beräkningar till grund för den. I stället har jag fått diagram och resonemang med mängder av gluggar mellan magra fakta. 

Redan 2008 skrev den dåvarande LSS-kommittén att ”det behövs bättre underlag i form av statistik, studier och forskning som belyser situationen för personer med funktionshinder. Men även med bättre underlag kan inte några exakta svar ges på de samhällsekonomiska effekterna av olika lösningar för samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.” [2]

Vad är en bra timlön personlig assistent?

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 30 november 2022. 

Hur mycket får man för sovande jour?

Reglerna runt jourtid kan variera mellan olika . Jourtid är ovanligt inom Unionens avtalsområden, men vanligt inom till exempel sjukvården. Alternativ till jourtid är beredskap, det vill säga tid då du är anträffbar för att vid behov infinna dig på arbetsplatsen och utföra arbete.

Jourtid ingår inte i den ordinarie arbetstiden och får bara tas ut om det är absolut nödvändigt för företagets verksamhet.

Jourtid får normalt tas ut med högst 48 timmar per varje period om fyra veckor och med högst 50 timmar per kalendermånad.

Kan egenvård ge rätt till timmar vid assistansersättning?

Som assistansberättigad och/eller legal företrädare för en person som är beviljad assistansersättning är du skyldig att anmäla förändringar i ditt assistansbehov till Försäkringskassan. Försäkringskassan skriver så här:

Är personlig assistans gratis?

Du betalar ingen avgift för den personliga assistansen men om du är beviljad handikappersättning eller vårdbidrag är det vanligt att denna påverkas.

Vilket assistent företag är bäst lön betal?

PFmammaGBG skrev 2013-10-27 23:21:11 följande:

Hej Jag behöver hjälp för att hitta ett assistansbolag som betalar höga lön till sina personliga assistenter. Ni som har barn med funktionshinder vilket bolag använder ni?

Får man ob på sovande jour?

Go to sweden

Vad tjänar man på sovande jour som personlig assistent? Är det mycket lägre än ”vanlig timlön” på dagen eftersom man kan ”sova”?

Hur många timmar är heltid som personlig assistent?

Personliga assistenter på Sveriges största assistansbolag, Humana assistans, har anställda som arbetat upp mot 400 timmar per månad. Det är långt över tillåten arbetstid. 

Svensk lagstiftning är tydlig. Anställda får normalt jobba högst 40 timmar per vecka, ska ha minst elva timmar vila varje dygn och så kallad veckovila, det vill säga 36 timmar ledighet i sträck varje vecka.

Hur många timmar får jag jobba som personlig assistent?

 • Som personlig assistent är du med i assistansanvändarens vardag och stödjer personen att leva det liv hen själv vill leva.
 • Arbetsuppgifterna är allt från hjälp vid måltider, hygien, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt för assistansanvändaren att vara förälder, arbeta, studera, ägna sig åt fritidsintressen, umgås med vänner eller följa med på resor.
 • Assistansanvändares ålder, livssituation och familjeförhållanden är mycket olika. Ibland utför du arbetsuppgifter efter assistansanvändarens anvisningar, ibland behöver du vara drivande i att utföra arbetsuppgifter. Du kan behöva utbildas i medicinska uppgifter eller hantera psykiskt krävande miljöer.
 • Du kan behöva relatera till familj, anhöriga och vänner. Ibland är du med i den sociala samvaron, hos andra vill familjen kunna kalla på dig vid behov. Du behöver hitta och sätta en gräns mellan yrke och privatliv.
 • Ibland beskrivs assistentyrket som ett ensamt genomgångsyrke, men även som ett meningsfyllt yrke där trivseln beror på relationen till och gemensamma intressen med den person du är assistent till.

Antal: År 2021 fanns det enligt uppgifter från SCB 77 500 anställda i kategorin personliga assistenter. Av dessa är 14 200 kommunalt anställda och 63 300 privat anställda.Enligt den statliga utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (2020) arbetar runt 100 000 personer mer eller mindre som personliga assistenter. Ca 80 000 av dessa arbetar minst fyra timmar i veckan.

Kön: Enligt uppgifter från SCB var (2021) andelen kvinnor 70,5 % (eller 54 600 av 77 500). Bland kommunalt anställda var andelen kvinnor 76,2 % och bland privat anställda 68,8 % .

Olika typer av assistenter: Utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (2020) pekar ut fyra huvudtyper av assistenter:

Vår guide Vad har personliga assistenter i lön? visar medellöner och löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, män/kvinnor och olika delar av landet.

 • Kommunalt anställda assistenter hade en genomsnittlig grundmånadslön på 25 300 kr/mån (sep 2021).
 • Privat anställda personliga assistenter hade en grundmånadslönen på 24 200 kr/månad (sep 2020).
 • Medeltimlönen för privat anställda assistenter var 145,80 kr/tim (sep 2021)

Medellönen är dock inte allt. Det finns flera skillnader i de kollektivavtal som finns i branschen. Vad har personliga assistenter i lön? visar skillnader i veckoarbetstid, semesterdagar, semestertillägg, lägstalön, OB, jour och beredskapsersättningar.

De flesta assistansanordnare tillämpar individuell lönesättning. Din lön sätts då utifrån dina arbetsuppgifter och arbetsresultat. Du och dina kollegor kan ha olika lön om ni har olika arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning, kompetens och utveckling - även om alla har samma yrkestitel.

Läs mer om individuell lönesättning och frågor/svar från Kommunal, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO

Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivarorganisation. Det reglerar tex anställningsvillkor, löner, arbetstid, semester, OB, övertid med mera. Kommunal är den fackförening som företräder personliga assistenter i alla kollektivavtal.

Hur många assistenter är med i Kommunal?Andelen assistenter som är medlemmar i Kommunal var 2004 enligt Kommunals rapport Personliga assistenters arbetssituation drygt 60 procent bland kommunalt anställda i kollektivavtalet HÖK. Andelen i det kommunala PAN-avtalet var 30 procent och i privata företag, (Fremia, KFS och Vårdföretagarna) 25 procent. Bland företag utan kollektivavtal var ännu färre medlemmar i Kommunal.

Kollkollen: I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal

Inom personlig assistans finns kollektivavtal mellan Kommunal och följande arbetsgivarorganisationer:

 • Fremia: Privata företag och brukarkooperativ
 • Vårdföretagarna: Privata företag
 • Sobonas KFS-avtal: Privata företag
 • SKR/Sobona HÖK 20: (Huvudöverenskommelsen): för anställda i kommuner och privata företag i PACTA
 • SKR/Sobona PAN 20: för av brukaren valda anställda assistenter och anhörigvårdare i kommuner och privata företag i PACTA

Hur mycket får man betalt för sovande jour?

Bakgrunden är att EU-kommissionen sagt att svenska kollektivavtal i vissa delar inte är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. Direktivet är tvingande lagstiftning, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR. – För att säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet införs nu krav på att arbetstagare ska ha minst 11 timmars dygnsvila varje 24-timmarsperiod.