:

Vad är en valutakursdifferens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en valutakursdifferens?
 2. Hur bokför man valutakursdifferens?
 3. Vilken valutakurs ska användas vid bokföring?
 4. Är valutakursförluster avdragsgilla?
 5. Varför köper Riksbanken utländsk valuta?
 6. Hur påverkar inflation växelkursen?
 7. Vilket belopp bokförs på konto för kursdifferenser vid betalning?
 8. Hur deklarerar man valutahandel?
 9. Hur bokför jag en kurs?
 10. I vilken valuta ska redovisningen ske?
 11. Vem bestämmer valutakursen?
 12. Varför vill Sverige ta bort kontanter?
 13. Varför har inte Sverige fast växelkurs?
 14. Varför tappar svenska kronan i värde?
 15. Vad bokförs på konto 7690?

Vad är en valutakursdifferens?

Ett företag ska presentera alla affärshändelser i en och samma redovisningsvaluta. Transaktioner som är i en annan valuta än redovisningsvalutan måste därför omräknas. Omräkning till redovisningsvalutan ska ske första gången en affärshändelse bokförs. Det är avistakursen som ska användas vid omräkning. Vad som menas med avistakurs förklaras längre ned i detta blogginlägg.

Ett företag ska presentera sina affärshändelser i en och samma valuta. Denna valuta blir då företagets redovisningsvaluta. Det finns bara två valutor som får användas som redovisningsvaluta i svenska företag, nämligen svenska kronor (SEK) och Euro.

Med avistakurs avses den växelkurs som gäller vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Det som brukar användas som avistakurs är den genomsnittliga dagskurs som publiceras av Riksbanken eller Europeiska Centralbanken.

Hur bokför man valutakursdifferens?

Använder man fakturametoden och tar emot en leverantörsfaktura i annan valuta bör man beräkna summan efter fakturadatumets valutakurs och ange denna summan när man registrerar fakturan. När man sen bokför det belopp man faktiskt betalar kan det eventuellt bli en valutavinst eller förlust som också ska registreras.

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet i SEK på fakturadatum motsvarar 2097.97 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd den bokföringsmall som passar inköpet. Du anger att det är inköp från utlandet på samma vis som andra inköp, dvs genom att ändra säljarens land till Från EU-land eller Från icke EU-land. I vårt exempel med inköp från USA väljer vi Från icke EU-land

Vilken valutakurs ska användas vid bokföring?

Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta (4 kap. 6 § BFL). Den redovisningsvaluta som gäller för företaget ska användas för samtliga affärshändelser och i samtliga led i redovisningen. Det innebär att samma redovisningsvaluta ska användas både i bokföringen för presentation i registreringsordning och i systematisk ordning (BFNAR 2013:2 Bokföring kommentaren till punkterna 2.4–2.6).

Uttrycket ”ska kunna presenteras” ovan innebär inte nödvändigtvis att den enskilda affärshändelsen måste noteras i bokföringssystemet i den aktuella redovisningsvalutan. Det räcker att man ur bokföringssystemet, utifrån den noterade affärshändelsen, kan ta fram och presentera affärshändelsens belopp, omräknat till redovisningsvalutan per dagen för affärshändelsen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen inte är avsedd att förhindra användning av s.k. flervalutasystem. När ett sådant system används får man acceptera att beloppet kan tas fram och presenteras i redovisningsvalutan med en eller ett par dagars fördröjning (prop. 1999/2000:23 s. 216).

Är valutakursförluster avdragsgilla?

Av 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) följer att redovisningsvalutan för ett svenskt aktiebolag får vara svenska kronor eller euro.

Av omräkningslagen följer att ett bolag som har sin redovisning i euro måste räknaom resultat- och balansräkningen från euro till svenska kronor vid upprättande av inkomstdeklarationen och att alla belopp i deklarationen måste anges i svenska kronor.

Varför köper Riksbanken utländsk valuta?

Valutareserven är en finansiell tillgång som, i likhet med guldreserven, syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag. Valutareserven består till största delen av värdepapper utgivna i amerikanska dollar och euro eftersom dessa båda valutor är de mest efterfrågade i en kris.

Svenska banker har idag likviditetsbehov i framförallt amerikanska dollar (USD), euro (EUR), brittiska pund (GBP) samt norska (NOK) och danska (DKK) kronor. Valutareservens sammansättning ska återspegla vilka valutor Riksbanken behöver hålla i beredskapssyfte och därför har direktionen beslutat att tillgångar i dessa valutor ska ingå i valutareserven. 

Hur påverkar inflation växelkursen?

De ekonomiska vindarna vänder nu snabbt. Vi kommer från en period av väldigt god utveckling med en snabb och kraftfull återhämtning av svensk ekonomi efter pandemin. Men förutsättningarna för denna återhämtning har också varit goda. Den ekonomiska politiken har varit mycket expansiv i syfte att parera effekterna av pandemin. Det har den också kunnat vara, tack vara starka statsfinanser. Nu går vi på kort tid från denna expansiva miljö till en ekonomisk politik som istället blir åtstramande. Denna omsvängning har dessutom skett utan någon längre tids förvarning. De finansiella förutsättningarna för både hushåll och företag har förändrats snabbt och det är på förhand svårt att bedöma hur snabbt och kraftfullt som ekonomin kommer reagera på denna förändring.

Hittills har svensk ekonomi stått pall. Ett återkommande tema i den mediala rapporteringen det senaste halvåret har varit att framåtblickande indikatorer pekat på ett alltmer dystert läge, medan den utfallsdata som kommit in om faktisk utveckling återkommande beskrivits som stark. Några som inte överraskats av detta är Unionens fackklubbar, som för ett halvår sedan spådde just en sådan stark utveckling för det då kommande halvåret.

Vilket belopp bokförs på konto för kursdifferenser vid betalning?

Ett valutakonto är ett bankkonto som innehåller likvida medel i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

En redovisningsenhet kan öppna ett valutakonto för att ta emot betalningar i en utländsk valuta och för att göra utbetalningar i en utländsk valuta utan att behöva växla valuta vid varje betalningstillfälle. Ett valutakonto avser en viss valuta och kan exempelvis avse euro, brittiska pund eller amerikanska dollar.

Hur deklarerar man valutahandel?

Sista dagen att deklarera för inkomståret 2021 var för några dagar sedan. Nedan hittar du en matnyttig guide till hur deklaration vid finansiell handel fungerar, vad som är viktigt att tänka på samt tips om mäklare som erbjuder automatisk deklarationshjälp.

De bråda deklarationstiderna är nu över för detta år och en väntan på att få en slant tillbaka eller betala restskatt tar nu vid. För de som handlar med finansiella instrument är deklarationsprocessen ofta lite mer omständlig än att bara godkänna de förtryckta siffrorna och skicka in till Skatteverket. Åtminstone om man tradar på utländska plattformar, eller använder ett svenskt aktie- och depåkonto som inte schablonbeskattas som ett ISK eller en kapitalförsäkring. Bilagor behöver fyllas i och det kan vara svårt att veta vad som gäller och hur man gör rätt.

Hur bokför jag en kurs?

 • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
 • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Du får inte avdrag för en utbildning om den har inslag av allmänt intresse som är av värde för dig på det personliga planet, även om den har betydelse för verksamheten. Du gör i det fallet en samlad bedömning av utbildningens syfte och innehåll samt vilken betydelse den har för verksamheten.

En grundutbildning räknas normalt som en privat levnadskostnad som du inte får avdrag för. En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare. Detta beror på att utbildningen är en förutsättning för att arbeta som tandläkare. Däremot kan tandläkaren få avdrag om hen behöver gå en utbildning för att lära sig använda plastmaterial istället för amalgam eftersom hen skulle kunna förlora patienter på att inte använda moderna material.

I vilken valuta ska redovisningen ske?

 • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
 • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Du får inte avdrag för en utbildning om den har inslag av allmänt intresse som är av värde för dig på det personliga planet, även om den har betydelse för verksamheten. Du gör i det fallet en samlad bedömning av utbildningens syfte och innehåll samt vilken betydelse den har för verksamheten.

En grundutbildning räknas normalt som en privat levnadskostnad som du inte får avdrag för. En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare. Detta beror på att utbildningen är en förutsättning för att arbeta som tandläkare. Däremot kan tandläkaren få avdrag om hen behöver gå en utbildning för att lära sig använda plastmaterial istället för amalgam eftersom hen skulle kunna förlora patienter på att inte använda moderna material.

Vem bestämmer valutakursen?

Eftersom växelkursen anger ett bytesförhållande mellan två valutor, finns det två sätt att ange varje växelkurs. En växelkurs angiven som 1 USA-dollar (USD) = 8,00 svenska kronor (SEK) är därför samma sak som att ange 1 SEK = 0,125 USD. Om samtidigt 1 euro (EUR) = 10,00 SEK gäller även att 1 SEK = 0,10 EUR, 1 USD = 0,80 EUR och 1 EUR = 1,25 USD.

I många länder (däribland Sverige) anges valutakurser vanligen på så sätt att den egna valutan används som räkneenhet, och man anger därför hur mycket en enhet utländsk valuta "kostar" i den egna valutan. På engelska kallas detta direct quotation eller price quotation. Tillämpat på Sverige innebär detta att växelkursen för USA-dollar anges som 8,00, medan växelkursen för svenska kronor i USA då anges som 0,125.

Det andra sättet att ange valutakurser, att man anger hur mycket en enhet av den egna valutan är värd i utländsk valuta, kallas indirect quotation eller quantity quotation. Detta sätt att ange valutakurser är vanligt i euroområdet, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Därför anges vanligen växelkursen för euro i Sverige som 10,00, samtidigt som växelkursen för SEK i euroländer också anges som 10,00.

Varför vill Sverige ta bort kontanter?

Tillsammans med Norge, och i viss mån Danmark och Finland, är Sverige en av de mest digitaliserade betalningsmarknaderna i världen. 

I juni i år utgjorde kontanter 1,5 procent av pengarna som cirkulerar i Sveriges ekonomi. För 20 år sedan låg siffran på 10,7 procent.

Trots att både privatpersoner och företag kraftigt minskat kontantanvändningen visar en undersökning gjord av Sifo i våras att 80 procent i Sverige vill behålla kontanter som ett möjligt betalningssätt. För tre år sedan var det bara 66 procent.  

Varför har inte Sverige fast växelkurs?

Växelkurser

E = Den egna valutans växelkurs. Antal enheter av inhemsk valuta per enhet utländsk valuta. Ex. Kronans växelkurs mot dollarn är ca 7 kr per dollar. Om växelkursen stiger till 8 kr/dollar så depecieras kronan mot dollarn, om växelkursen sjunker till 6 kr/dollar så apprecieras kronan.

Varför tappar svenska kronan i värde?

Den svenska kronan har tappat i värde varje år under det senaste decenniet. Nu vill Riksbanken vända på trenden och försöka få kronkursen att bli starkare igen. Det är bra, men frågan är hur det ska lyckas.

För snart 20 år sedan höll Sverige en folkomröstning om att säga ja eller nej till euron. Vid tiden var en euro värd strax under nio kronor och man tänkte sig att den svenska anslutningskursen skulle hamna ungefär där.

Vad bokförs på konto 7690?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton: