:

Hur bokföra man inkråmsaffär?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra man inkråmsaffär?
 2. Vad är en inkråmsöverlåtelse?
 3. Vad är ett inkråmsförvärv?
 4. Vad är Inkråmsförsäljning?
 5. Är det moms på inkråmsaffär?
 6. Vad är en inkråmsaffär?
 7. Vad är ett Inkråmsavtal?
 8. Vad är Inkråmsgoodwill?
 9. Är det moms på försäljning av inventarier?
 10. När behöver ett företag inte betala moms?
 11. Hur kan man köpa utan moms?
 12. Vad räknas som inkråm?
 13. Hur överlåter man ett företag?
 14. Hur redovisar man goodwill?
 15. Hur ska man bokföra inköp av inventarier i ett företag?

Hur bokföra man inkråmsaffär?

Har du planer på att sälja företagets varulager eller inventarier men driva bolaget vidare under samma namn? Då är det inkråmet du säljer. Förutom materiella tillgångar, räknas även immateriella tillgångar såsom upphovsrätt och patent, som inkråm. Denna typ av försäljning skiljer sig både juridiskt och skattemässigt jämfört med om du säljer bolaget i sin helhet.

Vad är en inkråmsöverlåtelse?

Vid en inkråmsöverlåtelse säljer du hela eller delar av verksamheten och tillgångarna, men behåller ditt aktiebolag. Man förvärvar inte en juridisk person vid en inkråmsöverlåtelse. Detta kan vara viktigt om du har ett specifikt namn på bolaget eller vill behålla utdelningsutrymme. Intäkten från försäljningen stannar i bolaget och eventuell vinst beskattas med bolagsskatt. Intäkten finns sedan tillgänglig för dig som ägare via utdelning. Ett scenario kan vara att det funnits vissa problem i hur företaget sköts och då undviker man ofta att få med de problemen genom en inkråmsöverlåtelse.

Vad är ett inkråmsförvärv?

Det finns två sätt att genomföra en företagsöverlåtelse – aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. Inkråmsöverlåtelse innebär att man köper ett företags verksamhet (vilket kallas i detta fall kallas inkråm) och för över det till det egna bolaget eller att ett nytt bolag startas som köper inkråmet.

Vid inkråmsöverlåtelse följer således inte skalet med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret. Det som ingår i överlåtelsen kan exempelvis vara utrustning som maskiner, lager order, patent, varumärke. Något som är viktigt för ett företag som planerar att göra ett företagsförvärv är att verkligen undersöka den verksamhet som är tänkt att förvärvas. Det kan ju vara så att det föreligger brister i bokföringen eller att företaget (verksamheten) har dragit på sig skatteskulder, i dessa fall kan det vara en bra idé att göra ett inkråmsförvärv, eftersom man i dessa fall inte ”tar över” problem som härrör hur själva bolaget har sköts med avseende på exempelvis skatteskulder och redovisning.

Vad är Inkråmsförsäljning?

Eftersom en inkråmsöverlåtelse är en försäljning av specifika tillgångar, ställer det höga krav på utformandet av inkråmsöverlåtelseavtalet. Det är viktigt att här ta hjälp av en jurist och andra sakkunniga, t.ex. beträffande överlåtelse av teknik, så att överlåtelsen av tillgångarna på ett tydligt sätt specificeras.

Är det moms på inkråmsaffär?

Med företagsöverlåtelse menas gåva eller försäljning av ett företag.

Det finns två sätt att köpa en verksamhet. Det ena innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar. Detta kallas en inkråmsaffär. Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att han köper aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag) i företaget.

Vad är en inkråmsaffär?

Vid en aktieöverlåtelse säljs aktierna i ett bolag och köparen förs därefter in i bolagets aktiebok. Verksamheten, som fortfarande är kvar i samma bolag, påverkas då inte av själva försäljningen. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs, istället för bolagets aktier, de specifika tillgångar som finns i verksamheten (exempelvis maskiner, lagervaror, patent m.m.). En inkråmsöverlåtelse aktualiserar flera betydelsefulla juridiska frågeställningar. För att affären ska bli lyckad, är det därför viktigt att ha på plats ett välskrivet inkråmsöverlåtelseavtal.

Vad är ett Inkråmsavtal?

Överlåtelse av verksamhet kan ske genom att sälja hela bolaget eller enbart verksamheten och tillhörande inkråm genom en inkråmsförsäljning.

Överlåtelse av verksamhet kan ske genom att sälja exempelvis hela aktiebolaget. Då ingår alla tillgångar och skulder i köpet, om parterna inte har avtalat om något annat.

Vad är Inkråmsgoodwill?

Immateriella anläggningstillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar som till huvudparten härleder sitt värde från rättigheter som inte har någon fysisk substans.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Är det moms på försäljning av inventarier?

Försäljning av inventarie innebär ingen ”vanlig” intäkt. Istället skall man först räkna ut om försäljningen innebär en vinst eller en förlust jämfört med det bokförda värdet. Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust som skall bokföras på konto 7973 ”Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier”. Den sålda inventarien skall bokas bort ur balansräkningen. Det gör man genom att kreditera till exempel 1210 ”Maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens anskaffningskostnad och debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens ackumulerade avskrivningar. Observera att om man har gjort avskrivningar löpande under året på den sålda inventarien bör man boka bort dessa först, det vill säga se till så att det bokförda värdet för inventarien blir det som det var vid årets början. Detta gör man genom att debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner…” och kreditera konto 7831 ”Avskrivningar på maskiner…” med årets avskrivningar. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”.

När behöver ett företag inte betala moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Hur kan man köpa utan moms?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Vad räknas som inkråm?

---

En inkråmsöverlåtelse avser en överlåtelse av äganderätten till materiell och immateriell egendom och innebär att äganderätten av varje enskild egendom eller rättighet övergår från överlåtaren till förvärvaren. Inkråmsöverlåtelsen kan avse viss lös egendom eller en verksamhetsgren. 

Hur överlåter man ett företag?

Tillvägagångssättet att överlåta ett företag sker genom att ägaren av andelarna i en juridisk person överlåter andelarna till tredje man eller att den juridiska personen överlåter sin rörelse (inkråm) till tredje man.

Överlåtelse av aktier i ett aktiebolag är den vanligaste formen för överlåtelse av andelar. Överlåtelsen regleras genom ett aktieöverlåtelseavtal vari säljaren överlåter samtliga, eller viss del av, sina aktier.

Vid överlåtelse av rörelse, som normalt består av tillgångar, skulder, rättigheter och förpliktelser hänförliga till bedriven verksamhet, benämns avtalet som ett rörelseöverlåtelseavtal eller inkråmsöverlåtelseavtal.

Hur redovisar man goodwill?

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Goodwill är en immateriell tillgång i företagets balansräkning som kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte. Värdet av goodwill påverkas positivt om företaget har goda kundrelationer, bra rykte och starkt varumärke. Därför har nystartade företag vanligtvis inte någon goodwill. Motsatsen till goodwill är badwill och innebär att företaget har ett dåligt rykte och anseende.

Hur ska man bokföra inköp av inventarier i ett företag?

Hej!

Du har möjlighet att bedöma varje enskild inventarie och kostnadsföra allt om du vill om varje inventarium är under ett halvt prisbasbelopp.