:

Hur bokföra avdragsgill sjukvårdsförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra avdragsgill sjukvårdsförsäkring?
 2. Vilken sjukvård är avdragsgill?
 3. Hur Förmånsbeskattas sjukvårdsförsäkring?
 4. Är företagshälsovård avdragsgill?
 5. Kan företaget betala sjukvård?
 6. Hur bokförs vårdförsäkring?
 7. Kan företag betala sjukvård?
 8. Vad kostar sjukvårdsförsäkring företag?
 9. Vem betalar företagshälsovård?
 10. Vad är avdragsgillt för företag?
 11. Kan företaget betala friskvård direkt?
 12. Hur bokför man företagshälsovård?
 13. Vad bokförs på 6991?
 14. Hur mycket får ett företag dra av för friskvård?
 15. Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Hur bokföra avdragsgill sjukvårdsförsäkring?

Hej,

Är ganska ny på bokföringens avarter, har förbarmande...Har ett AB och är den enda anställde i bolaget. Jag har tecknat en sjukvårdsförsäkring, ex 1000kr i företagets namn där 60% är skattepliktig förmån. Två frågor uppenbarar sig:

Vilken sjukvård är avdragsgill?

I maj 2018 beslutade riksdagen om förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. De nya bestämmelserna gäller sedan den 1 juli 2018 och innebär att 60 procent av försäkringspremien ska tas upp som en förmån.

Efter riksdagsbeslutet publicerade Skatteverket ett så kallat ställningstagande som tydliggör att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska beräknas till 60 procent av den försäkringspremie som arbetsgivaren betalar.

Hur Förmånsbeskattas sjukvårdsförsäkring?

En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Din arbetsgivare:

 • drar av förmånsskatten från din lön
 • lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på din lönespecifikation

En vårdförsäkringsförmån jämställs med lön och ska beskattas på samma sätt. Din arbetsgivare:

 • drar av förmånsskatten från din lön
 • lämnar uppgifter om förmånen och skatteavdraget på din lönespecifikation

Är företagshälsovård avdragsgill?

Företagshälsovård är undantagen från förmånsbeskattning. När det gäller hälsoundersökningen som vi utför har vi arbetsmiljöfrågorna som en stor del och vi tolkar därför att den inte ska förmånsbeskattas.

Utdrag från Skatteverket:

Kan företaget betala sjukvård?

Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad vård, det vill säga privat vård, slopats. Det innebär att från och med det gångna halvårsskiftet är både offentlig och privat vård, som betalas av arbetsgivaren, en skattepliktig förmån.

Däremot kan företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering som en arbetsgivare tillhandahåller en anställd fortfarande vara en skattefri förmån. Detta under förutsättning att förmånen ges av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som en arbetsgivare är skyldig att erbjuda enligt arbetsmiljölagen.

Hur bokförs vårdförsäkring?

Hej,

Är ganska ny på bokföringens avarter, har förbarmande...Har ett AB och är den enda anställde i bolaget. Jag har tecknat en sjukvårdsförsäkring, ex 1000kr i företagets namn där 60% är skattepliktig förmån. Två frågor uppenbarar sig:

Kan företag betala sjukvård?

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring är skattepliktig. Förmånen värderas till arbetsgivarens kostnad för försäkringen, det vill säga normalt premien för försäkringen.

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade föredelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

 • Sjukvårdsförsäkring - rättslig vägledning Länk till annan webbplats.
 • Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån, Skatteverkets ställningstagande Länk till annan webbplats.

Vad kostar sjukvårdsförsäkring företag?

Många svenskar förväxlar idag en sjukvårdsförsäkring med en sjuk och olycksfallsförsäkring. Den största skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter den vård som du får när du blir sjuk eller om du är i behov av operation. En sjuk- och olycksfallsförsäkring i sin tur kan ge ersättning ekonomisk ersättning om du med om en olycka eller blir allvarligt sjuk.

De senaste åren har privat sjukvårdsförsäkring exploderat i Sverige. Trots att de stora försäkringsbolagen haft försäkringen i sitt utbud under många år verkar det inte som svenskarna upptäckt möjligheten tidigare. Den ger snabb tillgång till kvalitetssäkrad vård, rådgivning dygnet runt och omfattande rehabilitering vid t.ex. utbrändhet.

En av de största argumenten för många som väljer att teckna ett privat alternativ är möjligheten till kortare väntetid och rätt vård direkt. Försäkringsbolagen kan via samarbeten via privata kliniker snabbt erbjuda dig kontakt med specialistläkare utan långa remisstider.

Vem betalar företagshälsovård?

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Vad är avdragsgillt för företag?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Kan företaget betala friskvård direkt?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Hur bokför man företagshälsovård?

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

Hur mycket får ett företag dra av för friskvård?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt anpassa regelverket för friskvårdsbidrag till att också omfatta ägaren till en näringsverksamhet som bedrivs som enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Vad är det för skillnad på sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring är två helt olika försäkringar. De är lätta att förväxla och därför reder vi här ut skillnaden. Både du, ditt företag och dina anställda kan vinna mycket på att hitta rätt försäkringsskydd för er.

– Kortfattat kan man säga att en sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring som tryggar ekonomin om du skulle råka ut för en långtidssjukskrivning. Medan sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till betydligt snabbare specialistvård jämfört med vad som erbjuds i den offentliga vården, förklarar Anna-Carin Enwall, tidigare försäkringsansvarig på Företagarna.