:

När försvann mellannamn?

Innehållsförteckning:

 1. När försvann mellannamn?
 2. Vad är förnamn och efternamn?
 3. Vad heter det när man har samma namn?
 4. Vilket efternamn ska vara först?
 5. Hur lägger man till ett namn?
 6. Kan man lägga till mellannamn i efterhand?
 7. Får man inte ha mellannamn längre?
 8. Hur många personer heter potatis i Sverige?
 9. Hur lägger man till ett efternamn?
 10. Måste man ha bindestreck i dubbelnamn?
 11. Hur mycket kostar det att lägga till namn?
 12. Hur mycket kostar det att lägga till ett namn?
 13. Hur mycket kostar det att byta namn?
 14. Kan man heta Gud?
 15. Hur många personer heter pung?

När försvann mellannamn?

Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.

Vad är förnamn och efternamn?

Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny namnlag i Sverige. Namnlagen reglerar i Sverige boende svenska medborgaren skyldigheter och rättigheter rörande personnamn. Det fanns tidigare enligt namnlagen tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen så har man tagit bort möjligheten att ansökan om mellannamn.

Namnlagen gäller för alla svenska, finska, danska och norska medborgare som bor i Sverige. Är du inte medborgare i ett nordiskt land kan du ändå, om du vill, anmäla namn och byte av namn till Skatteverket enligt svensk lag om du bor i Sverige. Även statslösa personer omfattas av den svenska namnlagen om de bor i Sverige.

Det är dock inte säkert att ett namnbyte som du gör i Sverige godkänns i ditt hemland. Vill du undvika problem med ditt hemlands myndigheter bör du därför, innan du byter namn, ta kontakt med ditt hemlands ambassad och ta reda på vad som gäller.

Vad heter det när man har samma namn?

Det finns regler för vilka namn du kan välja. Vissa typer av namnbyten behöver du inte betala för, medan andra kostar pengar.

 • Ansöka om namn för ett nyfött barn
 • Byta förnamn
 • Byta efternamn
 • Ansöka om ett nybildat efternamn
 • Byta till ett fritt efternamn
 • Byta till en makas eller makes efternamn

Vilket efternamn ska vara först?

Grundregeln är: sortera på det första efternamnsliknande namnet efter en persons förnamn.

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn i Sverige. En av de stora nyheterna i den är att det åter blir tillåtet med dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, där ett eller båda kan ärvas av namnbärarens barn. Att ha fler än två efternamn blir dock inte tillåtet. Samtidigt försvinner möjligheten att registrera nya mellannamn, alltså ett tilläggsnamn som man tidigare kunnat ha mellan förnamn och efternamn för att t.ex. visa samhörighet med en make som har annat efternamn. Eftersom de gamla mellannamnen inte har juridisk status som efternamn, har de vid spetsställd sortering (där förnamnet kommer sist, åtskilt med komma) ibland sorterats som förnamn och ibland tillsammans med efternamnet (ibland före, ibland efter, med eller utan bindestreck till efternamnet).

Hur lägger man till ett namn?

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Kan man lägga till mellannamn i efterhand?

Regeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamentarisk kommitté (Ju 2009:17) skulle se över namnlagen (1982:670) och ta ställning till behovet av ändringar i lagen. Rättschefen Olle Abrahamsson förordnades samma dag att vara ordförande i kommittén. Till ledamöter i kommittén förordnades den 10 mars 2010 riksdagsledamöterna Yvonne Andersson (KD), Anti Avsan (M), Carina Hägg (S), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Börje Vestlund (S), dåvarande riksdagsledamöterna LiseLotte Olsson (V), Inger René (M), Birgitta Sellén (C) och Stefan Tornberg (C), före detta riksdagsledamöterna Martin Andreasson (FP) och Gun Hellsvik (M) samt dåvarande förbundsordföranden Felix König (MP).

Regeringen beslutade den 22 december 2010 att utöka kommittén till högst femton ledamöter, varefter riksdagsledamoten Henrik Ripa (M) och pressekreteraren William Hahne (SD) den 2 mars 2011 förordnades till ledamöter i kommittén. William Hahne entledigades den 13 december 2012 och samma dag förordnades riksdagsledamoten Carina Herrstedt (SD) till ledamot i kommittén.

Kommittén antog namnet Namnlagskommittén. Till sakkunnig förordnades den 10 mars 2010 numera kanslirådet Danijela Pavic samt till experter docenten vid Institutet för språk och folkminnen Eva Brylla, dåvarande avdelningsjuristen vid Patent- och registreringsverket Anne Gustavsson och rättslige experten vid Skatteverket Lars Tegenfeldt. Till experter förordnades den 13 april 2010 professorn och ledamoten av Svenska Akademien Sture Allén samt den 5 april 2012 juristchefen vid Patent- och registreringsverket Magnus Ahlgren.

a.a. anfört arbete a.prop. anförd proposition bet. betänkande Bogdan Michael Bogdan, Några problem rörande namnlagens tillämpning, TfA 1985 Bomgren-Gehlin Namnlagen, 1966. dir. direktiv dnr diarienummer Ds departementsserien Ericsson Brit-Marie Ericsson, Namnlagen, 1983. [e.u.] enligt uppgift f. följande sida ff. följande sidor FB Föräldrabalken FL Förvaltningslagen FPL Förvaltningsprocesslagen HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen Höglund Olle Höglund, Namnlagen, En kommentar. 2 uppl., 1998. NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I PBR Patentbesvärsrätten

Namnlagskommittén lämnar i detta betänkande förslag till en ny lag om personnamn som ska ersätta den drygt 30 år gamla namnlagen (1982:670). Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2015, syftar genomgående till att ge medborgarna större frihet att själva få välja sina namn, samtidigt som lagstiftningen blir lättare att förstå och hanteringen av namnärendena förenklas. Lagen får ett väsentligt mindre omfång än nu gällande namnlag, och antalet paragrafer minskas från 53 till 41.

Kommittén föreslår bland annat följande förändringar.

 • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter.
 • Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att det bärs av minst 2 000 personer.
 • Dubbla efternamn får bildas. Den som har ett dubbelt efternamn bestämmer själv ordningsföljden mellan namnen, om dessa ska vara förenade med bindestreck och om och när något av namnen i dubbelnamnet ska strykas.
 • Nya mellannamn kan inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
 • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
 • Förnamn ska kunna ändras enklare och i samtliga fall kostnadsfritt.
 • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Namnlagskommittén fick sina direktiv av regeringen den 21 december 2009. Kommitténs uppdrag har varit att göra en allmän översyn av 1982 års namnlag och föreslå nödvändiga eller lämpliga ändringar. I direktiven angavs bland annat följande.

Kommittén ska undersöka och beskriva hur lagen tillämpas och mot bakgrund av undersökningen ta ställning till vilka förbättringar som kan åstadkommas. – Utgångspunkten för kommitténs överväganden ska vara att regleringen av personnamn ska vara tidsenlig och hålla en lång tid framöver. Den enskildes befogade intresse av att kunna välja namn bör tillgodoses, liksom det allmänna intresset av stabilitet i namnordningen. Kommittén ska undersöka om de avvägningar som gjordes i samband med namnlagens tillkomst mellan intresset av namnstabilitet och enskildas önskemål om att fritt välja namn fortfarande kan anses bärkraftiga, eller om det finns utrymme för ett något större hänsynstagande till enskildas intresse av att själva få välja sitt namn.

Får man inte ha mellannamn längre?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Hur många personer heter potatis i Sverige?

Funderar du på vad du ska ge dina framtida barn för namn? Då kan den här listan från Statistiska centralbyrån komma till användning...

0:48

Hur lägger man till ett efternamn?

Hej!

Jag vill lägga till ett efternamn till mitt befintliga efternamn, dvs ta ett dubbelt efternamn. Det nya efternamnet har funnits i min släkt på mammas sida längre tillbaka men ingen av mina föräldrar heter eller har hetat det.

Måste man ha bindestreck i dubbelnamn?

Ett dubbelt efternamn enligt personnamnlagen består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck. Det dubbla efternamnet utgör sedan i sin helhet personens efternamn.

Förvärv av ett dubbelt efternamn kan ske i samband med:

 • födelse (4–5 §§ PNL)
 • adoption (6,8 § och 10 §§ PNL)
 • byte till en förälders efternamn (9 § PNL)
 • byte av efternamn för familjehemsplacerade barn (11 § PNL)
 • byte till en makes efternamn (12 § PNL)
 • administrativt byte till dubbelt efternamn (20 § första stycket PNL).

Hur mycket kostar det att lägga till namn?

Idag är det fritt fram att byta efternamn eller att byta förnamn. Anledningarna till varför man vill byta namn kan vara många. Vissa byter namn när man gifter sig, när man skaffar barn eller av den enkla anledningen att man vill ha ett annat namn än det man har.

Den 1 juli 2017 ändrades namnlagen så att det blev lättare att byta namn. Efter det har man sett ett uppsving i antal namnbyte av både för- och efternamn. En av de saker som ändrads var rätten att ha dubbla efternamn. Tidigare var de som hade två efternamn tvungna att ha det ena efternamnet som mellannamn. Har man sedan tidigare ett mellannamn så behåller man detta men det går nu inte längre att skaffa ett nytt mellannamn.

Hur mycket kostar det att lägga till ett namn?

 • Förnamn, två månader
 • Efternamn utan avgift, tre till fyra månader
 • Efternamn med avgift, tre till fyra månader
 • Nybildade efternamn, tre till fyra månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Hur mycket kostar det att byta namn?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

Kan man heta Gud?

Abel Bibliskt namn, besläktat med ett assyriskt namn med bet. ’son’. 

Abraham  Bibliskt namn med bet. ’fader till många’. 

Hur många personer heter pung?

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.