:

Var ansöker man om äktenskapsskillnad?

Innehållsförteckning:

 1. Var ansöker man om äktenskapsskillnad?
 2. Hur mycket kostar ansökan om skilsmässa?
 3. Måste man skriva under skilsmässopapper?
 4. Hur lång tid tar det för en skilsmässa att registreras?
 5. Måste man ha advokat vid skilsmässa?
 6. Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?
 7. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 8. Kan man skilja sig utan advokat?
 9. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 10. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 11. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 12. Hur många ångrar skilsmässa?
 13. Kan man bli nekad skilsmässa?
 14. Vad delas inte vid skilsmässa?
 15. Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?

Var ansöker man om äktenskapsskillnad?

Sök skilsmässa med blanketten för skilsmässoansökan. Med samma blankett kan du också ansöka om upplösning av registrerat partnerskap.

Med blanketten kan du ansöka om skilsmässa ensam eller tillsammans med din make/maka. Skilsmässa söks på basis av sex månaders betänketid i två skeden:

Hur mycket kostar ansökan om skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Måste man skriva under skilsmässopapper?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Hur lång tid tar det för en skilsmässa att registreras?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Måste man ha advokat vid skilsmässa?

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Ja. En, eller båda makarna gemensamt, kan ansöka om skilsmässa genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Nej. Fördelen att ansöka gemensamt är dock att processen går snabbare i tingsrätten, eftersom den andra maken behöver delges ansökan om endast en av makarna inlämnar ansökan.

Nej. Betänketid uppstår endast om parterna har barn boende hos sig som är under 16 år eller om någon av parterna önskar det. Om man kan visa på särlevnad genom särlevnadsintyg behövs inte betänketid och skilsmässan kan gå snabbt.

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Kan man skilja sig utan advokat?

Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni ska skiljas. Under förutsättning att ni är överens om att ta ut skilsmässa och att ni kan diskutera och lösa problem på ett förnuftigt sätt sinsemellan så kan ni skilja er utan att blanda in jurister.

En skilsmässa är känslomässig men mycket underlättas om ni kan samarbeta kring det rent praktiska. Ni är två vuxna individer och ni behöver inte bråka för sakens skull. Speciellt inte om ni har allt att vinna båda två på att processen går så lugnt och smidigt som möjligt.

När syns det att man är skild på Skatteverket?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Men det är dock långt ifrån de verkliga kostnaderna, inte minst när man har gemensamma barn.

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Hur många ångrar skilsmässa?

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

Kan man bli nekad skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässas juridiska aspekter tar beror på en rad olika saker. Den största skillnaden ligger i om skilsmässan ska föregås av betänketid eller ej.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Vi är gifta, men bor i varsin lägenhet sedan 13 år tillbaka. Nu vill vi skiljas. Om någon av oss sparat pengar på banken, delar vi på dom? Skulle vilja be om svar. Tack.

Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?

Flytta isär, skilja sig & separera

Om man går igenom skilsmässa och jag har x antal pengar i min privata bankkonto, kommer detta delas? Gällande tillgångar som bil och hus etc så måste man dela men hur är det med privata bankkonton?