:

Vad kostar tullen i Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar tullen i Göteborg?
 2. Hur ska man betala trängselskatt i Göteborg?
 3. Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?
 4. Vilka månader är det ingen trängselskatt Göteborg?
 5. Hur vet man om man måste betala tull?
 6. Kan man få böter av tullen?
 7. Vad händer om man inte betalar trängselskatt?
 8. Vilka bilar betalar inte trängselskatt?
 9. Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?
 10. Får utländska bilar betala trängselskatt?
 11. När är trängselskatten gratis?
 12. Vilka varor är det tull på?
 13. Hur undviker man tullavgift?
 14. Måste man alltid betala om varor fastnar i tullen?

Vad kostar tullen i Göteborg?

Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

Hur ska man betala trängselskatt i Göteborg?

Syftet med trängselskatt i Göteborg är trefaldigt:

Trafikminskningen i Stockholm ligger på 15-18 procent jämfört med 2005 och effekten av trängselskatten är bestående eller till och med något ökande. I Göteborg skedde det precis vid införandet en minskning på 20%. Minskningen har avtagit något och låg i april 2013 på 14% minskning.

Vilka tider gäller trängselskatt i Göteborg?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Vilka månader är det ingen trängselskatt Göteborg?

Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

Hur vet man om man måste betala tull?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Kan man få böter av tullen?

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2000:1225) om straff för smuggling som ger tulltjänstemän en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda. Ingripandet ska enligt huvudregeln kunna ske efter förfrågan till och godkännande av Polismyndigheten. I samband med ingripandet föreslås att en tulltjänsteman ska kunna hålla inledande förhör och även i övrigt vidta primära utredningsåtgärder. Om ett godkännande inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet ska en tulltjänsteman även få gripa en person och ta egendom i beslag.

Det föreslås också att en undersökningsledare i vissa fall ska kunna begära biträde av Tullverket sedan Polismyndigheten inlett en förundersökning eller om en sådan redan är inledd när en förfrågan om samtycke eller en rapportering sker. Vidare lämnas förslag på nya bestämmelser om när en tulltjänsteman ska kunna använda sig av fängsel och att kroppsvisitation under vissa förutsättningar ska kunna ske i syfte att fastställa en persons identitet.

Därutöver föreslås att den som drabbas av en personskada eller en sakskada när en tjänsteman vid Tullverket använder fängsel i vissa fall ska ha rätt till ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Dessutom föreslås att möjligheten för en tulltjänsteman att i vissa fall använda sig av samma befogenheter som en polisman vid ingripanden enligt lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott utökas till situationer som rör fler brott än i dag.

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om Tullverkets brottsbekämpande verksamhet (bet. 2019/20:JuU25 punkt 54, rskr. 2019/20:257). Utskottet anför att för att motarbeta de professionella stöldligorna krävs att Tullverket ges i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet samt att Tullverket också bör få ökade befogenheter att stoppa och hålla kvar gods och personer i väntan på överlämnande till polis (bet. 2019/20:JuU25 s. 160–161). Riksdagen har vidare tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet (bet. 2020/21:JuU2 punkt 2, rskr. 2020/21:12). Utskottet anför att Tullverket bör ges befogenhet att stoppa och beslagta misstänkt stöldgods vid gränsen. Utskottet anför också att Tullverkets brottsbekämpande uppdrag bör stärkas och att en samlad översyn av myndighetens möjligheter att bekämpa brott bör göras (bet. 2020/21:JuU2 s. 10–11). Med anledning av detta har departementspromemorian Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott tagits fram inom Finansdepartementet. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga

1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

Vad händer om man inte betalar trängselskatt?

I propositionen lämnas ett förslag till en lag om trängselskatt. Lagen är utformad så att den kan tillämpas i olika tätorter, men kommer inledningsvis endast att tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad. Skatteplikt skall gälla för sådan bil som enligt definition i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, är införd i vägtrafikregistret eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Skattskyldig är ägaren av bilen. Skattskyldigheten inträder när bil brukas vid passage av en betalstation. Bil, vars ägare är undantagen från skattskyldighet enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, liksom bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret, taxibilar samt buss med en totalvikt av minst 14 ton, omfattas inte av skatteplikt.

Undantag från skatteplikt medges för bil som person, som har beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade, anger i särskild ansökan, liksom medges för bil med en totalvikt som understiger 14 ton och som används för färdtjänst. Undantag för mindre förorenande bilar, dvs. sådana bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet, alkohol eller med annan gas än gasol, införs när EG-kommissionen har lämnat ett godkännande om sådan skattelättnad enligt bestämmelserna om statligt stöd.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Regeringen beslutade den 14 december 2000 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län, men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Kommitténs arbete skulle syfta till att utveckla transportsystemet på ett för regionen och hela landet miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt hållbart sätt (dir. 2000:96). Kommittén antog namnet Stockholmsberedningen.

Sedan regeringen i bl.a. budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/02:1) aviserat ett tilläggsuppdrag till Stockholmsberedningen, med innebörden att utreda frågan om användning av trängselavgifter i trafiken, beslutade regeringen om tilläggsdirektiv den 14 mars 2002 (dir. 2002:3). Enligt direktiven skulle Stockholmsberedningen utreda frågan om hur användning av trängselavgifter i trafiken skulle kunna genomföras. I uppdraget ingick att belysa vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att införa ett avgiftssystem. I direktiven refererades till att det i budgetpropositionen för 2002 framhölls att om kommuner eller regioner efter beslut av en ”betydande” majoritet gör framställan om att införa trängselavgifter som ett led i en bredare strategi för att komma till rätta med trafikens trängsel- och miljöproblem, kommer regeringen att bereda frågan. I direktiven framhölls vidare, som bakgrund till uppdraget, att ett sätt att hantera både miljö- och trängselproblem handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att det kan ske exempelvis med någon form av trängselavgifter. Det anges vidare att avgiftsintäkterna kan användas till att finansiera kapacitetsförstärkningar inom exempelvis kollektivtrafiken i den aktuella regionen. En delredovisning skulle lämnas senast den 31 december 2002 och uppdraget skulle redovisas senast den 1 juni 2003.

Enligt ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2003:5) förlängdes utredningstiden för delredovisningen av uppdraget om trängselavgifter till senast den 14 mars 2003.

Huvudsyftet med att ta ut pålagor i vägtrafiken är i regel antingen att finansiera infrastrukturåtgärder eller att styra trafiken.

I utlandet har det sedan länge funnits avgiftssystem för finansiering av infrastrukturprojekt som motorvägar, broar och tunnlar. I Sverige är det enligt 29 § väglagen (1971:948) möjligt att finansiera nya vägar med särskilda avgifter. Sådana avgifter tas för närvarande ut för att finansiera den fasta förbindelsen över Öresund.

I Sverige har det endast sparsamt förekommit att avgifter eller skatt tas ut i direkt anslutning till användningen av en väg. Det viktigaste exemplet från senare tid är det avgiftsuttag som sker vid passagen av den fasta förbindelsen över Öresund. Ett system med trängselskatt – som i likhet med t.ex. en vägavgift skall tas ut i direkt anslutning till nyttjandet av vägar inom ett visst område – är således något nytt. Detta innebär att det bör ställas höga krav på att skattesystemet är så enkelt och okomplicerat som möjligt, utan att de förväntade effekterna för den skull uteblir. Nedan behandlas närmare de förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en god acceptans av systemet skall uppnås.

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen (RF) meddelas föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra föreskrifter om skatt till staten och om belastande avgifter, ”tvångsavgifter”.

Enligt 8 kap. 7 § första stycket RF kan regeringen, utan hinder av 3 §, efter bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter som avser bl.a. trafik. Det delegeringsbara området omfattar inte föreskrifter om skatt, men väl avgifter.

Vilka bilar betalar inte trängselskatt?

SFS nr: 2004:629 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 2004-06-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:395 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

Vilka bilar behöver inte betala trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Får utländska bilar betala trängselskatt?

Förutom svenska fordon så beskattas även utländska fordon för sina passager genom Göteborg. Under 2018 har fordon från 12 europeiska länder registrerats och dess ägare debiterats. Siffrorna för Åland och Finland har här slagits ihop.

Transportstyrelsen lyckas få in 93-95 procent av de utländska debiteringarna.

När är trängselskatten gratis?

Från 1 januari 2015 ska både svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon betala trängselskatt.

De här fordonen ska betala trängselavgift: Personbilar, lastbilar och bussar. 

De här slipper betala trängselavgift: Släp, traktorer och motorredskap. Motorcyklar, utryckningsfordon. Bussar med totalvikt över 14 ton. Diplomatregistrerade fordon. Militära fordon. Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielse av trängselskatt. 

Kör du in eller ut ur Stockholms innerstad mellan klockan 06.30 och 18.29 ska du betala trängselskatt. Detta gäller även för Essingeleden. Fordonet registreras automatiskt vid så kallade betalstationer.

Stockholm: Det kostar 11, 15, 25 eller 35 kronor per passage, beroende på tidpunkt. Dyrast är kl 07.30–08.29 och kl 16.00–17.29. Billigast: Kl 09.30–14.59.

Vilka varor är det tull på?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur undviker man tullavgift?

Sedan september har nästan 200 privatpersoner kontaktat Tullverket efter de fått bluff-sms om obetalda avgifter. Det är nästan lika många som under årets första åtta månader. Det indikerar att det pågår många bedrägeriförsök där bluffare försöker lura privatpersoner på pengar. Ofta handlar det om mindre belopp som krävs, en strategi som används för att inte väcka misstanke hos den som utsätts för bedrägeriförsöket.

– Det vi får reda på genom kontakter med privatpersoner är förmodligen bara toppen på ett isberg. Vi vill därför gå ut och varna allmänheten. Tullverket skickar aldrig ut sms till privatpersoner med krav på att betala tullavgifter eller att uppge kort- eller kontouppgifter, säger Anna Gille, gruppchef på Tullverkets kundmötesenhet.

Syftet med falska sms eller mejl är oftast att lura mottagaren på pengar, kapa deras konton eller stjäla personliga uppgifter. En del meddelanden är slarvigt gjorda men många bedragare är skickliga på att få dem att se äkta ut. Men med rätt kunskap går det att undvika att bli lurad.

– Just den här tiden på året är det många som väntar på paket – därför ökar risken att bli lurad. Var extra vaksam på mejl eller sms som på olika sätt handlar om post- och paketleveranser. Undvik att klicka på länkar och öppna inte bifogade filer. Vid minsta tveksamhet, kontakta den påstådda avsändaren genom en kontaktväg du själv letar upp, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Måste man alltid betala om varor fastnar i tullen?

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när den skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser på Postnords webbplats.