:

Vad är en Förättningsman?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Förättningsman?
 2. Vem får vara Förättningsman?
 3. Vem kan vara skiftesman?
 4. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 5. Måste man ha jurist vid bouppteckning?
 6. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 7. Vem äger bilen vid dödsfall?
 8. Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?
 9. Kan man göra ett arvskifte själv?
 10. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 11. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?
 12. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 13. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 14. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 15. Vem ärver sparade pengarna på banken?

Vad är en Förättningsman?

Förrättningsmannen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Det är förrättningsmännen som kontrollerar att hela boets egendom tas upp i bouppteckningen. Förrättningsmannen ska anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Exempelvis anteckna om det finns ett äktenskapsförord eller testamente.

En förrättningsman ska vara en kunnig och trovärdig person. Följande personer kan inte vara förrättningsmän: dödsbodelägare, efterarvinge, bouppgivare, boutredningsman, testamentsexekutor eller särskild boutredningsman.

Vem får vara Förättningsman?

En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män (20 kap. 2 § första stycket ÄB). De kallas förrättningsmän.

Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamenten, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

Vem kan vara skiftesman?

Arvskifte är en process som ska tillämpas när boet ska skiftas. Du kanske har funderat över vilka som kommer ärva vad om en anhörig avlider. Det kan vara viktigt att få tydliga svar och veta vem ärver efter ett dödsfall, särskilt när det är du som är anhörig. Dödsboets tillgångar kommer att skiftas mellan delägarna, och dödsboets tillgångar ska delas ut mellan dödsbodelägarna. Dödsboets arvingar och universella testamentstagare ska förrätta arvsskiftet.

Om den avlidne var i ett äktenskap vid dödsdagen, ska arvskifte inte förrättas förrän bodelning i enlighet med äktenskapsbalkens bestämmelser har genomförts. Om den avlidne var i ett samboförhållande vid sin dödsdag så ska arvskifte inte förrättas förrän bodelning i enlighet med sambolagens bestämmelser har genomförts.

Den avlidnes arvingar och universella testamentstagare ska förrätta arvskiftet.Om delägarna inte kan komma överens om hur boet ska skiftas och hur arvet ska fördelas, så kan de skicka en ansökan om förordnande av skiftesman till tingsrätten.En jurist eller advokat kommer då att utses som skiftesman av tingsrätten, och det blir den personen som kommer att skifta boet, istället för den avlidnes arvingar och universella testamentstagare.

Dödsbodelägare och övriga personer som är beroende av arvskiftet får inte lov att förordnas till skiftesman. Ifall den avlidne genom upprättande av ett testamente, redan i förväg har förordnat om en testamentsexekutor, så kommer den personen per automatik att bli förordnad till skiftesman.

Om den avlidne har utsett en testamentsexekutor och denna person även är dödsbodelägare, får personen inte förordnas till skiftesman. Ifall en skiftesman redan har förordnats, så ska inte testamentsexekutorn utses till skiftesman. Om dödsboet inte förvaltas av dödsbodelägarna utan förvaltas av en boutredningsman, så blir boutredningsmannen automatiskt förordnad skiftesman.

När den avlidnes arvingar och universella testamentstagare inte kan komma överens om hur boet ska skiftas och hur arvet ska fördelas, så kan de skicka in en ansökan om förordnande av skiftesman. Det blir då skiftesmannen som tar över arvingarnas och de universella testamentstagarnas uppgifter och ska skifta boet, samt fördela arvet mellan arvingarna och de universella testamentstagarna.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hej. Min pappa dog den 4 januari och nu håller min mor och syster går igenom alla hans saker utan min vetskap. Jag får inte information om någonting. Kan min mor och syster dela och kasta saker innan bodelningen är klar?

Måste man ha jurist vid bouppteckning?

Vid bouppteckningen träffas dödsbodelägare, efterarvingar och förrättningsmän för att gå igenom dödsboets skulder och tillgångar. Det ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket.

Enligt svensk lag är man skyldig att göra en bouppteckning i samband med dödsfall. Om den avlidna saknar tillgångar kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

​​Som ansvariga för bodelningen har dödsbodelägarna även den viktiga uppgiften att se till att en korrekt bouppteckning upprättas. Ni kan antingen hantera den på egen hand, eller anlita någon som sköter den åt er. Det bästa är såklart om den person som är insatt i den avlidnes ekonomi och tillgångar också är den som tar på sig huvudansvaret. Övriga dödsbodelägare kommer sedan att bli kallade till själva bouppteckningen. Det kan exempelvis vara en partner eller en bröstarvinge. 

Man kan även anlita en jurist eller ta hjälp av en begravningsbyrå som i sin tur har en egen jurist eller samarbetar med en juristbyrå. Ytterligare en möjlighet är att överlåta ansvaret till en utomstående person som man har förtroende för. 

Kostnaden för att anlita en jurist som sköter bouppteckningen kan variera en hel del och har främst att göra med vilken jurist du väljer och den tid som krävs för att utföra arbetet. Hur omfattande dödsboets tillgångar och skulder är, har därför stor påverkan. 

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det krävas extra tid att fastställa arvsfördelningen, jämfört med om dödsboet endast har en, eller ett par nära arvingar. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man bedömer kostnaden för bouppteckningen. En jurist kostar i genomsnitt mellan 1 500–1 600 kronor per timme. 

Vem äger bilen vid dödsfall?

Stegen i guiderna beskriver ett normalt förfarande, det finns undantag. Du hittar information om olika undantag längre ned på sidan.

Om du köper eller säljer ett fordon via en fordonshandlare kan de ofta anmäla ägarbytet åt dig.

 • Jag ska sälja ett fordon
 • Jag ska köpa ett fordon

Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?

Om det finns fler än en dödsbodelägare i ett dödsbo, behöver ni göra ett arvskifte. I arvskifteshandlingen kommer dödsbodelägarna överens om vem som ärver vad och vilka förutsättningar i övrigt som ska gälla.

Arvskifteshandlingen är ett avtal och ska undertecknas av alla dödsbodelägare innan det kan verkställas.

En arvskifteshandling är en viktig handling som du ska spara för framtiden. Till skillnad från bouppteckningen, som registreras hos Skatteverket, registreras inte en arvskifteshandling någonstans. Var därför noga med arvskifteshandlingen så att du kan ta fram den igen om du behöver komma ihåg vad ni kom överens om.

Kan man göra ett arvskifte själv?

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

Det är en hel del att tag i för de anhöriga, när någon avlider. Och om hon eller han bodde ensam i bostaden behöver man dessutom ta tag i städning och tömning av bostaden. (Läs gärna mer om det i vår checklista vid dödsfall.) Ansvaret för att detta blir utfört ligger på dödsbodelägarna, det vill säga de anhöriga som ärver den avlidne. De eventuella kostnader som uppstår i samband städning och tömning av bostaden bärs av dödsboet. Dödsbodelägarna är således inte personligen betalningsskyldiga.

Mycket kan vänta ett tag, men en del saker måste man ta itu med omgående. Om det till exempel fanns ett husdjur måste detta tas om hand och omplaceras snarast. Därefter tömmer man huset eller lägenheten på alla färskvaror i skafferier, kyl och frys. Töm alla sopor och se till att någon tömmer brevlådan varje dag, tills adressändringen är gjord.

Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

  Exempel på tillgångar som ska antecknas i en bouppteckning kan vara allt ifrån fastigheter till fordon, lösöre (möbler, inredning, husgeråd etc.), kontanter, banktillgångar och värdepapper. Som skuld i ett dödsbo ska exempelvis begravningskostnader och obetalda fakturor som förelåg på dödsdagen tas upp. Skulder som uppkommer efter dödsfallet tas inte upp om de inte är direkt hänförliga till dödsfallet. Det kan exempelvis handla om en faktura för palliativ vård, en ambulansresa i samband med dödsfallet eller liknande.

  Vem ärver sparade pengarna på banken?

  När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

  När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.