:

Vad är en Inteckningsskuld?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Inteckningsskuld?
 2. Vad innebär en inteckning?
 3. Vad är en inteckning bolån?
 4. Vad är Inteckningskostnader?
 5. Vad är det för skillnad på inteckning och pantbrev?
 6. Vad innebär en inteckning i en fastighet?
 7. Hur vet man om en fastighet är intecknad?
 8. Varför inteckning?
 9. Vad händer med inteckningar vid försäljning?
 10. Vad är skillnaden mellan ett pantbrev och en inteckning?
 11. Vad betyder det att en fastighet är intecknad?
 12. Är inteckning och lagfart samma sak?

Vad är en Inteckningsskuld?

Gåvoskattemål. I samband med gåva av fast egendom utfärdade gåvotagaren till uppfyllande av gåvovillkoren en räntefri revers. Fråga om reversen vid bestämmande av gåvoskatt likväl skall värderas som om den var räntebärande med hänsyn till att givaren utfäst sig att i ersättning för samtidigt upplåten nyttjanderätt till fastigheten utge årligt vederlag som understeg nyttjanderättens värde.

G.E. överlät genom gåvobrev d 1 dec 1981 fastigheten Stimmerbo 6:6 i Norrbärke församling, Smedjebackens kommun, till sin dotter M.E.. Fastighetens taxeringsvärde för år 1980 var 298 000 kr. I gåvobrevet föreskrevs bl a att gåvotagaren skulle överta en inteckningsskuld i fastigheten på 5 000 kr samt till givaren utfärda en revers på 233 000 kr med sex månaders uppsägningstid. En revers upprättades i enlighet härmed, dock med endast tre månaders uppsägningstid. I reversen fanns ingen bestämmelse om ränta. Genom ett likaså d 1 dec 1981 upprättat avtal upplät M.E. hela nyttjanderätten till fastigheten till G.E. för hans livstid eller till dess han sade upp avtalet. G.E. skulle för nyttjanderätten erlägga dels en fast ersättning av 5 000 kr om året, dels ett rörligt tillägg som han och M.E. gemensamt skulle bestämma vid varje års utgång med hänsyn till G.E:s virkesuttag m m.

Vad innebär en inteckning?

Den som har en fastighet och behöver pantsätta den behöver ansöka om en inteckning hos Lantmäteriet, givet att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna. Även om du använder en fastighet som säkerhet för ett annat lån kan du ansöka om inteckning och på så sätt använda din fastighet i pant för t.ex. lån till ditt barns egna bostad.

Du kan inte ansöka om inteckning för mer än fastighetens värde varför det är viktigt att du vet hur mycket pantbrev som redan finns uttaget på fastigheten. Pantbrev tillhör alltid fastigheten och överförs från den gamla ägaren till den nya vid ägarbyte.‍

En inteckning görs om du vill använda en fastighet som säkerhet vid lån och det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna för fastigheten. En inteckning betyder att fastigheten är pantsatt till en viss summa, därför får du ett pantbrev som bevis på hur mycket av fastigheten som är pantsatt.

En inteckning kan göras på en eller flera fastigheter. Du kan till exempel ta en inteckning på din villa för att köpa en semesterbostad. Du kan också ta inteckning på både bostadshus och semesterbostad för att använda som säkerhet för ett nytt lån.

Du ansöker alltså om inteckning på en fastighet för att kunna använda den som säkerhet för ett lån. Beviset kallas pantbrev. Inteckningen registreras i fastighetsregistret, som handhas av Lantmäteriet. ‍

Vad är en inteckning bolån?

Den som vill ha ut en inteckning ansöker hos Lantmäteriet fastighetsinskrivning om att få inskrivning i ­fastigheten på ett visst belopp. Detta kallas fastighetsinteckning. Ett bevis om inskrivningen kallas pantbrev.

Pantbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, till banken eller någon annan fordringsägare. Panträtten innebär att långivaren – om låntagaren inte betalar ränta och amorteringar på avtalat sätt – kan tvinga fram en försäljning av fastigheten via kronofogden. Långivaren kan sedan få ut sin fordran ur köpeskillingen för fastigheten om köpeskillingen räcker till. Se rubriken Inomläge, nedan.

Vad är Inteckningskostnader?

Utgift för inteckning av fastighet (stämpelskatt) är en avdragsgill kostnad vid kapitalvinstberäkningen när fastigheten avyttras. En förutsättning är att avdrag inte erhållits tidigare under innehavstiden. För näringsfastigheter är utgiften normalt avdragsgill i näringsverksamheten redan det år kostnaden uppkommer.

Inteckningsutgiften är inte avdragsgill som förvaltningsutgift eller som övrig utgift i kapital. Inteckningsutgiften kan inte heller ingå i omkostnadsbeloppet för annan egendom än den fastighet som inteckningen avser.

Vad är det för skillnad på inteckning och pantbrev?

Den som har en fastighet och behöver pantsätta den behöver ansöka om en inteckning hos Lantmäteriet, givet att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna. Även om du använder en fastighet som säkerhet för ett annat lån kan du ansöka om inteckning och på så sätt använda din fastighet i pant för t.ex. lån till ditt barns egna bostad.

Du kan inte ansöka om inteckning för mer än fastighetens värde varför det är viktigt att du vet hur mycket pantbrev som redan finns uttaget på fastigheten. Pantbrev tillhör alltid fastigheten och överförs från den gamla ägaren till den nya vid ägarbyte.‍

En inteckning görs om du vill använda en fastighet som säkerhet vid lån och det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna för fastigheten. En inteckning betyder att fastigheten är pantsatt till en viss summa, därför får du ett pantbrev som bevis på hur mycket av fastigheten som är pantsatt.

En inteckning kan göras på en eller flera fastigheter. Du kan till exempel ta en inteckning på din villa för att köpa en semesterbostad. Du kan också ta inteckning på både bostadshus och semesterbostad för att använda som säkerhet för ett nytt lån.

Du ansöker alltså om inteckning på en fastighet för att kunna använda den som säkerhet för ett lån. Beviset kallas pantbrev. Inteckningen registreras i fastighetsregistret, som handhas av Lantmäteriet. ‍

Vad innebär en inteckning i en fastighet?

Det är Lantmäteriet som sköter inteckningar. Hos Lantmäteriet finns ett nationellt register över alla inteckningar. Registret är digitalt och om du har pantbrev i pappersform kan du be Lantmäteriet digitalisera pantbreven. Det är en god idé att be Lantmäteriet digitalisera fysiska  pantbrev eftersom man då slipper risken att pantbreven förstörs eller försvinner.

Lös egendom, såsom en båt, kan överlämnas till långivaren och fungera som säkerhet för ett lån. Långivaren kan då sälja båten ifall du inte skulle kunna betala tillbaka lånet. 

Fast egendom kan däremot inte fysiskt överlämnas till långivaren som säkerhet. Därför intecknas fastigheten hos Lantmäteriet och därefter kan pantbrev utfärdas. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för ett lån.

Hur vet man om en fastighet är intecknad?

Det är Lantmäteriet som sköter inteckningar. Hos Lantmäteriet finns ett nationellt register över alla inteckningar. Registret är digitalt och om du har pantbrev i pappersform kan du be Lantmäteriet digitalisera pantbreven. Det är en god idé att be Lantmäteriet digitalisera fysiska  pantbrev eftersom man då slipper risken att pantbreven förstörs eller försvinner.

Lös egendom, såsom en båt, kan överlämnas till långivaren och fungera som säkerhet för ett lån. Långivaren kan då sälja båten ifall du inte skulle kunna betala tillbaka lånet. 

Fast egendom kan däremot inte fysiskt överlämnas till långivaren som säkerhet. Därför intecknas fastigheten hos Lantmäteriet och därefter kan pantbrev utfärdas. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för ett lån.

Varför inteckning?

Den som har en fastighet och behöver pantsätta den behöver ansöka om en inteckning hos Lantmäteriet, givet att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna. Även om du använder en fastighet som säkerhet för ett annat lån kan du ansöka om inteckning och på så sätt använda din fastighet i pant för t.ex. lån till ditt barns egna bostad.

Du kan inte ansöka om inteckning för mer än fastighetens värde varför det är viktigt att du vet hur mycket pantbrev som redan finns uttaget på fastigheten. Pantbrev tillhör alltid fastigheten och överförs från den gamla ägaren till den nya vid ägarbyte.‍

En inteckning görs om du vill använda en fastighet som säkerhet vid lån och det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna för fastigheten. En inteckning betyder att fastigheten är pantsatt till en viss summa, därför får du ett pantbrev som bevis på hur mycket av fastigheten som är pantsatt.

En inteckning kan göras på en eller flera fastigheter. Du kan till exempel ta en inteckning på din villa för att köpa en semesterbostad. Du kan också ta inteckning på både bostadshus och semesterbostad för att använda som säkerhet för ett nytt lån.

Du ansöker alltså om inteckning på en fastighet för att kunna använda den som säkerhet för ett lån. Beviset kallas pantbrev. Inteckningen registreras i fastighetsregistret, som handhas av Lantmäteriet. ‍

Vad händer med inteckningar vid försäljning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller fastighetspant blir jordabalkens (JB) regler tillämpliga. Den som mottagit pantbrev i en fastighet som säkerhet för utlånade pengar har panträtt i fastigheten. Innebörden av att ha en panträtt är att du har rätt att genom utmätning (vilket görs av kronofogdemyndigheten) få ut pengar ur fastigheten om den som är skyldig dig pengar inte kan betala tillbaka (6 kap 3 § JB).

Vad är skillnaden mellan ett pantbrev och en inteckning?

Den som vill ha ut en inteckning ansöker hos Lantmäteriet fastighetsinskrivning om att få inskrivning i ­fastigheten på ett visst belopp. Detta kallas fastighetsinteckning. Ett bevis om inskrivningen kallas pantbrev.

Pantbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, till banken eller någon annan fordringsägare. Panträtten innebär att långivaren – om låntagaren inte betalar ränta och amorteringar på avtalat sätt – kan tvinga fram en försäljning av fastigheten via kronofogden. Långivaren kan sedan få ut sin fordran ur köpeskillingen för fastigheten om köpeskillingen räcker till. Se rubriken Inomläge, nedan.

Vad betyder det att en fastighet är intecknad?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inteckningar i fastighet regleras i 22 kap Jordabalken. En inteckning är något som görs i en fastighet om ägaren vill använda fastigheten som säkerhet när de till exempel ska ta lån. Med en sådan inteckning kan ett pantbrev utfärdas. Inteckningar som görs i fastigheten följer sedan med fastigheten när den säljs vidare. Att det nu redan finns en inteckningar i fastigheten innebär att du kan använda pantbrev för de inteckningarna på 500.000 kr som säkerhet för lån.

Är inteckning och lagfart samma sak?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.