:

Vilka olika optioner finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika optioner finns det?
 2. Var kan man handla med optioner?
 3. Kan man köpa amerikanska optioner i Sverige?
 4. Vad krävs för att handla med optioner?
 5. När ska man köpa optioner?
 6. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 7. Kan man handla optioner på ISK?
 8. Kan man köpa optioner på ISK?
 9. Hur mycket skatt betalar man på optioner?
 10. Vad ska man investera i 2023?
 11. Hur mycket pengar har en 40 åring?
 12. Vad är säkrast att investera i?
 13. Hur ska jag investera 100 000?

Vilka olika optioner finns det?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och traders på börsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering. Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget. Grundpositioner i optioner

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag. En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor. Så här skriver skatteverket om köp optioner.

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc. Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor. Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.

Var kan man handla med optioner?

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Kan man köpa amerikanska optioner i Sverige?

Det finns många anledningar till varför man vill handla med optioner. Det finns dessutom väldigt många strategier som optionshandlare brukar investera i. Syftet med handeln av optioner brukar dock vara att man antingen vill öka sin hävstång (och då också sin risk) eller minimera risk genom att skydda (hedga) sina positioner. Dessa strategier är ganska avancerade och bör endast tas då man som investerare har tillräcklig kunskap och förståelse på vilken risk som man faktiskt tar och vad som kan hända vid olika marknadsscenarion.

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”. För enkelhetens skull är det den benämningen som kommer att användas framöver

Om man utfärdar en option om att ”köpa aktier för 100 kr” måste man sälja aktien för 100 kr oavsett vilket marknadspris aktien har på lösendagen till den som köpt optionen och begärt lösen.

Om aktiens värde är 120 kr på lösendagen har säljaren gjort en kursförlust på 20 kr, eftersom den tvingas sälja till ett lägre pris. Hur ser förhållandet ut om aktiens värde är 80 kr på slutdagen? Om det hade varit en terminsaffär hade terminssäljaren gjort en vinst på 20 kr, eftersom båda parter har en skyldighet att genomföra affären. I detta fall kommer köparen av optionen dock inte vilja utnyttja sin option och köpa aktier för 100 kr när de bara är värda 80 kr. Affären kommer således inte genomföras.

Vad krävs för att handla med optioner?

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

När ska man köpa optioner?

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Som med allt sparande av den här typen finns det vissa risker som man vill minimera. Till exempel är det bra att fördela risken genom att inte lägga alla ägg i en korg. Nicklas Andersson är sparekonom på Avanza och han tipsar om att man på sikt bör placera sitt sparande i minst tolv olika aktier i fem till sex olika branscher.

– Sprider du dina pengar i olika aktier och branscher sänker du risken i ditt sparande eftersom det gör dig mindre beroende av ett enskilt bolag eller bransch. Dessutom ger det dig sannolikt bättre avkastning, säger han.

Kan man handla optioner på ISK?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Kan man köpa optioner på ISK?

ISK är ett flexibelt och skattemässigt fördelaktigt konto för långsiktigt sparande och investeringar i aktier och fonder. Vi erbjuder ett av marknadens mest kompletta erbjudanden för ISK och erbjuder även valutakonto kopplat till denna kontoform.

Med valutakonto kopplat till ISK slipper du dyra växlingsavgifter som äter upp avkastningen när du handlar aktier i utlandet. Dessa växlingsavgifter är inte sällan högre än sjäva courtaget och riskerar därmed att urholka värdet på din portfölj. Handlar du frekvent aktier i utlandet är detta viktigt att ha i åtanke. Läs mer om utlandshandel.

Det är helt kostnadsfritt att öppna en depå och ISK hos oss. Registrera dig på 3 minuter med BankID. ISK är endast tillgängligt för privatpersoner.

Hur mycket skatt betalar man på optioner?

Huvudregeln vid klassificeringen av optioner är att det är den underliggande egendomen som styr beskattningen. Detta har bl.a. betydelse för vilka kvittningsregler som är tillämpliga.

Vad ska man investera i 2023?

Verkstadssektorn har haft en stark utveckling där Paretos analytiker Anders Roslund tror på en mild konjunkturavmattning. ABB kan överraska och har en bra marginal. Bolaget Munthers går snabbt framåt och Volvo samt Sandvik är bra bland de lågt värderade bolagen. Det har dock gått lite för snabbt inom verkstad så man kan fundera över om man snarare ska behålla aktierna istället för att köpa nya i bolagen.

Inom sektorn Cleantech syns en återhämtning efter ett tufft år och det ser ut att finnas många möjligheter. Orren är ett exempel som skapat ett nytt spännande renewal-bolag och avgiftat sina oljetillgångar förklarar Niclas Wahlström, analytiker på Pareto.

Banksektorn har gått urstarkt under 2022, pådrivna av de högre räntorna. Kristin Dahlberg, analytiker på Pareto menar att för bankerna gäller ökat räntenetto och rätt god kreditkvalitet. Det finns stora kapitalbuffertar hos bankerna och de kan låna pengar till privata sektorn. Bankerna kommer att gynnas av ökade intäkter 2023. Analytikerna föredrar banker som har lägre exponering mot fastigheter.

Hur mycket pengar har en 40 åring?

Nedan bedömer jag som de viktigaste punkterna som är väl värda att komma ihåg.

Denna artikel berör eller kan beröra information om att placera pengar i finansiella instrument. Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför vill vi, för undvikande av missförstånd, påminna om att:

 • investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde,
 • i värsta fall kan du förlora det hela placerade kapitalet,
 • investera därför aldrig mer än du har råd att förlora,
 • historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,
 • det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår, och
 • ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.

I RikaTillsammans-forumet finns det en specifik tråd där vi diskuterar det här avsnittet. Där kan du läsa andras kommentarer och funderingar till avsnittet samt naturligtvis dela med dig av dina egna.

I forumet kan du även ställa en fråga, få svar, hjälpa andra och träffa likasinnade. Välkommen. 🙂

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Vad är säkrast att investera i?

För att få förståelse för hur du kan spara pengar och sedan investera dem, behöver vi titta närmare på vilka typer av sparformer det finns. Men innan vi kommer in på det ska vi slå fast en sak. Vad är egentligen skillnaden på att spara pengar och att investera? I grund och botten är det ingen skillnad, men det är inte hela sanningen. För att spara pengar betyder ju i själva verket att du bara lägger dina pengar på hög, eller exempelvis i en spargris, som nämnt ovan. När du investerar köper du saker för dina pengar.

Kort sagt köper du saker som du förväntar ska öka i värde. På det viset blir din investering mer värd. Men hur i hela friden ska man kunna veta vad som kommer att öka i värde, tänker kanske du? Det ska vi tala om, läs vidare här så får du lite bra tips längre fram i texten på vilka saker som förväntas öka i värde. Det är alltså inte din gamla dammsugare det handlar om, bara för att förtydliga det hela. I stället handlar det i mångt och mycket om fastigheter eller värdepapper, men det finns i själva verket också andra investeringsformer som kan vara mer eller mindre säkra.

Säkerheten är avgörande när man investerar. Det allra säkraste är självklart – förutom spargrisen – ett sparkonto på banken. Genom att spara dina pengar på ett sparkonto i stället för att köpa fonder, aktier eller göra en investering i en bostadsrätt, kan du vara säker på att du aldrig förlorar dina pengar. Därför är det den säkraste sparformen. Men det är även den sparformen som ger minsta möjliga avkastning – alltså vinst. De flesta sparkonton i Sverige har en inlåningsränta på mindre än, eller omkring, 1%, vilket är mycket lite.

Hur ska jag investera 100 000?

Initialt måste vi behandla en del områden som avgör huruvida lämpligt det är att investera det tänkta kapitalet och i så fall vilka tillgångsklasser man kan betrakta vettiga.