:

Hur mycket pengar får man behålla vid skuldsanering?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar får man behålla vid skuldsanering?
 2. Vad får man inte göra under en skuldsanering?
 3. Vad händer om man gör skuldsanering?
 4. Vem lånar ut pengar trots skuldsanering?
 5. Är det bra att ta skuldsanering?
 6. Får man ha en bil när man har skuldsanering?
 7. Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?
 8. Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?
 9. Kan man förlora sin skuldsanering?
 10. Kan man låna pengar om man har skuldsanering?
 11. Vilka skulder ingår inte i en skuldsanering?
 12. Kan man köpa en bostad under skuldsanering?
 13. Vad innebär skuldsanering i Sverige?
 14. När avslutas Skuldsaneringen?
 15. Vad är skuldsanering hos Kronofogden?
 16. Hur kan Kronofogden pröva din ansökan om skuldsanering?

Hur mycket pengar får man behålla vid skuldsanering?

När Kronofogden börjar utredningen av din ekonomiska situation så skickas en blankett vid namn”Redogörelse för inkomster och utgifter” ut.

Vad får man inte göra under en skuldsanering?

Att genomgå en skuldsanering innebär att du kommer bli skuldfri från de skulderna som ingick i din sanering och är en lösning för när det ser riktigt hopplöst ut för tillfället.

Tillika får du en bekräftelse att du gör rätt för dig, vilket ger en psykologisk lättnad, samtidigt som du inte behöver oroa dig för alla som du tidigare varit skyldig pengar, då det är du äntligen på väg att lösa tillsammans med Kronofogden.

En stor fördel för dig som har det riktigt tufft och redan lever på existensminimum är att du kan få beslut utan betalningsplan, vilket innebär att du behöver inte betala något alls på dina skulder, utan Kronofogden ser till att lösa situationen genom att använda egna resurser.

Även om du ser till att leva på existensminimum, så måste du alltid betala något om du ansöker om skuldsanering för företagare. Vad du ska betala beror på den situation du befinner dig i.

Ett av kraven för företagare som för genom skuldsanering hos Kronofogden är att de ska kunna betala minst en sjundedel av sitt prisbasbelopp per kvartal av sin skuldsanering.

En av de få nackdelar med skuldsanering är att du får en betalningsanmärkning när du ska inleda skuldsanering. Detta gör att du till exempel kanske inte kan få ta lån och krediter, hyra en lägenhet eller liknande tills skuldsaneringen har upphört och dina skulder återbetalda.

Vad händer om man gör skuldsanering?

Med skuldsanering enligt lagförslaget avses att en fysisk person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder.

] förslaget läggs det fram en förfarandemodell som innehåller tre steg. I det första steget, som huvudsakligen lämnas utanför det lag- reglerade området, skall en kraftigt skuldsatt gäldenär själv försöka träffa en uppgörelse med samtliga sina borgenärer. Gäldenären skall därvid kunna få råd och anvisningar av kommunen. Om detta inte lyckas, skall gäldenären hos kronofogdemyndigheten i ett andra steg kunna ansöka om frivillig skuldsanering. Med sådan frivillig skuld- sanering avses att gäldenären tillsammans med kronofogdemyndighe- ten upprättar ett förslag till skuldsanering som godtas av samtliga borgenärer. Om någon borgenär motsätter sig ett sådant förslag, skall kronongdemyndigheten överlämna ärendet till tingsrätten som i ett tredje steg skall kunna besluta om tvingande skuldsanering.

vad kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 5 första stycket 3, om det efter beslutet om skuldsanering.

Härigenom föreskrivs att 117 5 lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 17 5 lagen (1936:81) om skuldebrev skall ha följande lydelse.

Vem lånar ut pengar trots skuldsanering?

Om man har haft eller har skulder hos Kronofogden så kommer det bli riktigt tufft att låna pengar. Majoriteten av långivare i Sverige idag beviljar inte lån till de låntagare som har en skuld. Vilket kanske inte heller är så konstigt då en skuld hos kronofogden är det värsta man kan råka ut för rent ekonomiskt.

Vid en skuld så kommer man också ha en eller flera betalningsanmärkningar. Även då du återbetalat hela din skuld så kommer dessa betalningsanmärkningar ligga kvar i registret i tre år från det datum de skrevs på dig. Dina ekonomiska bekymmer är alltså inte över bara för att skulden är återbetald.

Att låna pengar trots betalningsanmärkning är svårt men långt ifrån omöjligt. Att exempelvis söka privatlån vid en betalningsanmärkning är idag tufft och bolån kan du i princip glömma. Det är av denna anledning som det är så viktigt att försöka undvika att skulder hamnar hos Kronofogden.

Är det bra att ta skuldsanering?

Om du inte kan betala dina skulder och kan bevisa detta för Kronofogden, kan du ansöka om skuldsanering. De kommer utefter din ansökan och ekonomi göra en utvärdering och se över om du kvalificeras till en skuldsanering eller inte. Men det kommer med krav som du bör uppfylla innan du kan skicka in en ansökan för skuldsanering - vi har listat dem nedan!

Innan du ansöker om skuldsanering är det viktigt att du ser över för- och nackdelarna.  

Får man ha en bil när man har skuldsanering?

Skuldsanering är en rättslig process där en person med allvarliga skulder kan få en möjlighet att betala av sina skulder över en längre tid. Under denna process kommer en skuldsaneringsman att fastställa en budget för personen, inklusive en kostnadsgräns för fordon. Detta för att se till att personen har tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder samtidigt som de har råd med nödvändiga utgifter som hyra, mat och andra räkningar.

Är man kreditvärdig efter en skuldsanering?

En skuldsanering kan bli aktuell om en person befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation med skulder som den inte kan betala inom en överskådlig framtid. Processen för skuldsanering inleds vanligen genom att den skuldsatte ansöker om en sanering hos Kronofogden. För att kunna bli beviljad sin ansökan ska den skuldsatte ha gjort ansträngningar på egen hand för att ha försökt lösa den ekonomiska situationen. Om personen i fråga blir beviljad sin ansökan om skuldsanering sätts det upp en betalningsplan som personen behöver hålla sig till, som vanligen sträcker sig mellan 3-5 år beroende på hur stor skuldsättningen är. Under saneringstiden kommer personen i fråga leva på existensminimum, där resten av lönen går till att betala tillbaka skulden. 

Syftet med skuldsanering är att ge personer en chans till en nystart, genom att minska eller helt eliminera skuldbördan. Om personen i fråga inte har betalat tillbaka hela skulden efter genomförd skuldsanering, avskrivs resterande skulder, för att på så vis ge personen ett nytt skuldfritt liv. 

Hur dyr bil får man äga om man har skuldsanering?

Skuldsanering är en rättslig process där en person med allvarliga skulder kan få en möjlighet att betala av sina skulder över en längre tid. Under denna process kommer en skuldsaneringsman att fastställa en budget för personen, inklusive en kostnadsgräns för fordon. Detta för att se till att personen har tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder samtidigt som de har råd med nödvändiga utgifter som hyra, mat och andra räkningar.

Kan man förlora sin skuldsanering?

Det huvudsakliga syftet med en skuldsanering är att den ska vara rehabiliterande genom att svårt överskuldsatta personer (ofta kallade evighetsgäldenärer) får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. De ska på det sättet få en chans till ett dräg­ligare och mer samhälls­nyttigt liv. En skuldsanering medför flera positiva effekter för gäldenären. Förutom att gäldenären blir kvitt sin skuldbörda så motiveras även personen att förbättra sin ekonomiska situation över huvud taget. Samtidigt måste rehabiliteringssyftet vägas mot borgenär­ernas intresse av att få betalt för sina fordringar.

Ett annat syfte är att möjligheterna till skuldsanering ska verka preventivt genom att det inte blir lika lätt att få krediter och att färre människor därför hamnar i situationer med en övermäktig skuld­börda.

Slutligen är ett syfte att borgenärerna ska gynnas av en skuldsanering på så sätt att gäldenären kan betala åtminstone någon del av sina skulder. I förlängningen bör också sam­hället i stort gynnas eftersom man kan förvänta sig att det kan bidra till ökade skatteintäkter och minskade sociala kostnader (SOU 2013:72 s. 62 och s.176).

Den tidigare skuldsaneringslagen från 2006 (SksanL) ersattes den 1 november 2016 av en ny skuldsaneringslag (NSksanL). Reformen syftar till att

 • förbättra kunskapen i samhället om möjligheten till skuldsanering (främst genom information från Kronofogden)
 • i ett tidigare skede hjälpa skuldsatta som riskerar att fastna i skuldfällan (genom insatser från Kronofogden och kommunernas budget- och skuldrådgivning)
 • utforma förfarandet på ett enklare och effektivare sätt, för att möjliggöra för fler att ansöka om och genomgå skuldsanering.

Den gamla lagen upphörde alltså att gälla den 1 november 2016. Det innebär att den nya lagen tillämpas även i pågående ärenden hos Kronofogden där inledandebeslutet har meddelats före den 1 november. Undantag gäller dock för de nya bestämmelserna om interimistisk betalning under inledandefasen (18 § NSksanL) och om att inledandefasen ska räknas av vid bestämmandet av betalningsplanens längd (34 § tredje stycket NSksanL). Dessa bestämmelser ska tillämpas endast i ärenden där inledandebeslutet har fattats den 1 november eller senare (punkt 3 i övergångsbestämmelserna till NSksanL).

Kan man låna pengar om man har skuldsanering?

Ja, det går att låna pengar med betalningsanmärkning och kronofogden-skulder. Däremot är betydligt svårare att bli beviljad lån när du har anmärkningar och skulder. För att låna med kronofogdeskulder behöver du någon typ av säkerhet för lånet såsom en medsökande eller värdesak att pantsätta.

Nej, det är tyvärr inte möjligt att ta ett smslån eller snabblån trots skuldsaldo hos Kronofogden. För att bli beviljad ett sms-lån krävs det i regel att du inte haft någon skuld hos Kronofogdemyndigheten på minst 6 månader. Däremot går det bra att ta smslån med flera anmärkningar så länge du saknar aktivt skuldsaldo.

Vilka skulder ingår inte i en skuldsanering?

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen enligt skuldsaneringslagen (2006:548).

Skuldsanering handläggs av Kronofogden.

Kan man köpa en bostad under skuldsanering?

Nej stå utan jobb är nog dåligt alternativ, i alla fall om man flyttat och pga nya avståndet inte ville jobba kvar.. kan tro att en del borgenärer skulle begära att skuldsaneringen skulle upphävas då.

Nej stå utan jobb är nog dåligt alternativ, i alla fall om man flyttat och pga nya avståndet inte ville jobba kvar.. kan tro att en del borgenärer skulle begära att skuldsaneringen skulle upphävas då.

Vad innebär skuldsanering i Sverige?

Skuldsanering. Skuldsanering innebär att en skuldsatt person befrias, helt eller delvis, från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. För företag och andra juridiska personer gäller andra regler, exempelvis ackord.

När avslutas Skuldsaneringen?

Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.

Vad är skuldsanering hos Kronofogden?

Vid en skuldsanering är du skuldfri efter 5 år om du inte dragit på dig nya skulder. Får du skuldsanering hos Kronofogden syns detta på en kreditupplysning under hela 5-årsperioden. Skuldfinansiering däremot är ett privat lån utan myndighetsinblandning.

Hur kan Kronofogden pröva din ansökan om skuldsanering?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.