:

I vilken ordning ärver man?

Innehållsförteckning:

 1. I vilken ordning ärver man?
 2. Hur räknar man ut arvslott?
 3. Vad är arvslott och laglott?
 4. Hur mycket har barn rätt att ärva?
 5. Vem ärver först syskon eller barn?
 6. Kan syskon ärva olika mycket?
 7. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 8. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 9. Hur stor är Arvslotten för ett särkullbarn?
 10. Kan man ta bort barn från arv?
 11. Hur fördelas arv mellan barn?
 12. Kan man göra någon helt arvlös?
 13. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?
 14. Kan särkullbarn avstå sin laglott?
 15. Vill inte att särkullbarn ska ärva?

I vilken ordning ärver man?

Arvsklasser är de tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i.

I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe (s.k. istadarätt). Första arvsklassen är den enda arvsklass som inte kan göras helt arvlös, då bröstarvingarna alltid har rätt till sin laglott även om det finns ett testamente som säger annorlunda.

Hur räknar man ut arvslott?

En laglott är en del av ett arv som en bröstarvinge alltid har rätt till, denna rätt är lagstadgad genom ärvdabalken och gäller oavsett vad som står i ett testamente. En bröstarvinge är barn till arvlåtaren, antingen biologiskt eller genom adoption.

En laglott är hälften av arvslotten. Med andra ord hälften av arvet. Om du önskar läsa mer om dessa uträkningar kan du läsa mer i vårt exempel lite längre ned på denna sida.

Vad är arvslott och laglott?

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som en avliden lämnar efter sig, efter avräkning av skulder. Tillgångarna kan vara såväl pengar som annan egendom och lösöre, som man räknar ut värdet av.

Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge får genom den legala arvsordningen eller genom testamente.

Hur mycket har barn rätt att ärva?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vem ärver först syskon eller barn?

Den avlidnes make ärver före gemensamma barn. Men barn som inte är gemensamma (kallas särkullbarn) ärver före make. Sambo har ingen arvsrätt alls. Det innebär att gemensamma barn ärver före den efterlevande sambon.

De som är närmast till arv rakt nedåt, det vill säga barn, barnbarn om barnet är avlidet, barnbarnsbarn om barnbarnet är avlidet och så vidare, kallas bröstarvingar.

Om det inte finns make eller bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna ärver syskon. Om något syskon är avlidet ärver syskonbarnen, om något syskonbarn är avlidet ärver deras barnbarn och så vidare. Den arvsrättsliga principen att barn träder i en avliden förälders ställe kallas istadarätt.

Om det inte finns några av de nu uppräknade arvingarna, ärver mormor och morfar, farfar och farmor och om de är avlidna ärver mostrar och morbröder, fastrar och farbröder men där tar istadarätten slut, för deras barn, som är den avlidnes kusiner, har ingen arvsrätt enligt lag.

Kan syskon ärva olika mycket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i delat upp mitt svar i olika sektioner för att redogöra för hur ett arv mellan gifta personer fördelas. Jag har antagit att makans kvarlåtenskap på 2,1 miljoner kronor innefattar det arv på 1,5 miljoner hon ska ärva med fri förfoganderätt från sin make som avlidit innan henne. Om detta skulle vara felaktigt får du gärna kontakta mig så kompletterar jag svaret.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i delat upp mitt svar i olika sektioner för att redogöra för hur ett arv mellan gifta personer fördelas. Jag har antagit att makans kvarlåtenskap på 2,1 miljoner kronor innefattar det arv på 1,5 miljoner hon ska ärva med fri förfoganderätt från sin make som avlidit innan henne. Om detta skulle vara felaktigt får du gärna kontakta mig så kompletterar jag svaret.

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Hej Min fru dog 2001, vi hade ett gemensamt barn. I bouppteckning ser det ut så här:

Hur stor är Arvslotten för ett särkullbarn?

Den absoluta rätten till laglott gör ingen skillnad beroende på om barnet är gemensamt eller särkullbarn. Varför man ändå gör skillnad på dessa beror på att tidpunkten för arvet skiljer sig åt. 

Bägge är bröstarvingar och har därför en absolut rätt till laglott, men vid olika tidpunkter. 

När det enbart finns gemensamma barn och en efterlevande make/maka, kommer den senare att ärva den avlidne med fri förfoganderätt. Gemensamma barn får vänta på efterarv. 

Kan man ta bort barn från arv?

Har alltid hört att man inte kan ta bort biologiska barns laglott. Jag har själv två barn som inte någonsin tar kontakt med mig. Det tredje barnet har jag kontinuerligt jättebra kontakt med och vi umgås så mycket vi kan. Kan jag verkligen göra två av barnen helt arvlösa via testamente? Mycket viktigt för mig att få svar.

SVAR: Det har kommit flera följdfrågor med anledning av mitt svar i PRO-pensionären nr 6. Kan man verkligen skriva ett testamente som innebär att ett eller flera barn inte ska ärva något överhuvudtaget? Kan man göra barn arvlösa? Svaret är både ja och nej. Bröstarvingar får inte automatiskt sin laglott när en förälder har skrivit ett testamente till någon annan person eller något annat ändamål. För att en bröstarvinge ska få sin laglott måste det antingen framgå av testamentet att bröstarvingen ska få sin laglott, eller, om testamentet inte säger något om laglott, så måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet. En sådan begäran om jämkning ska antingen framställas till testamentstagaren, alltså den eller de som ärver enligt testamentet, eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid tingsrätt. En bröstarvinge som inte har framställt laglottsanspråk inom sex månader från det att testamentet har delgivits bröstarvingen, förlorar sin rätt till laglott. Delgivning av testamentet sker efter att den person som har skrivit testamentet har avlidit. Frågeställaren i den aktuella frågan hade ingen kontakt med sin son men hade ändå ett testamente där sonen var upptagen som arvinge. Mitt förslag var att istället skriva ett testamente där sonen inte ska ärva något överhuvudtaget. Sonen har då möjlighet att begära jämkning för att få sin laglott, så som beskrivits ovan, men om sonen menar allvar med sitt avståndstagande, så kanske han väljer att inte ställa något laglottskrav. Svaret på frågorna ovan är alltså att det är fullt möjligt att skriva ett testamente som innebär att ett eller flera barn inte ska ärva något överhuvudtaget. Om barnet då begär jämkning så får barnet sin laglott, men om barnet inte begär jämkning, så får barnet inte något arv efter föräldern.

Hur fördelas arv mellan barn?

Juridik vid dödsfall

Hej, Undrar hur det blir när min mor går bort och jag är enda levande barn till henne? Min syster, min mors andra dotter, är avliden, men har en dotter. Alltså min mors barnbarn, min systerdotter. Hur fördelas arvet efter min mor?

Kan man göra någon helt arvlös?

En laglott är den del av ett arv du som bröstarvinge alltid har rätt till enligt lag. Som bröstarvinge till en avliden har du enligt lag rätt till att få en viss del av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga den egendom som den avlidne lämnar efter sig. 

Med bröstarvingar menas den avlidnes barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led. Bröstarvingar har rätt att dela på all den avlidnes kvarlåtenskap så att de får lika stor arvslott. Arvslotten är den andel du som bröstarvinge ärver om det inte finns ett testamente. Hälften av din arvslott utgör din laglott.

Det finns fall där den som skriver testamente försöker testamentera bort mer än den får. Har den avlidne testamenterat bort hela eller delar av sin kvarlåtenskap kan det innebära konsekvenser för dig som bröstarvinge. Laglotten utgör då skyddande funktion för dig, i och med att du alltid får hälften av din arvslott.

Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Kan särkullbarn avstå sin laglott?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

 • Det är skillnad på barn och barn. Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.
 • Skriv alltid testamente om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.
 • Be särkullbarnet att vänta på sitt arv. Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.
 • Ta bort rätten till efterarv. I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.
 • Man kan lösa ut ett särkullbarn. I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.
 • Teckna en livförsäkring. Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Vill inte att särkullbarn ska ärva?

Juridik vid dödsfall

Vi är gifta och har ett gemensamt barn samt ett särkullbarnet. Vi äger ett hus tillsammans, hälften var. Vi har båt, två bilar och en del pengar i aktier och fonder. Om min make (det är han som har särkullbarnet ) skulle avlida före mig, vad händer då? Jag har hört olika. En del säger att särkullbarnet ärver hälften av min mans del i huset. Sen säger en del att särkullbarnet ärver hälften av likvida medel medan en del säger att särkullbarnet ärver 25% och jag 75%. Vad är sant i detta?