:

Hur aktiverar man en framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur aktiverar man en framtidsfullmakt?
 2. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 3. Vem godkänner en framtidsfullmakt?
 4. Hur länge gäller en framtidsfullmakt?
 5. Måste framtidsfullmakt bevittnas?
 6. Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?
 7. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 8. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 9. Vart ska man lämna en framtidsfullmakt?
 10. Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?
 11. Får barn bevittna en framtidsfullmakt?
 12. Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?
 13. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 14. Kan man vara två på en framtidsfullmakt?
 15. Kan banken skriva framtidsfullmakt?

Hur aktiverar man en framtidsfullmakt?

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Det är själva originalet av din framtidsfullmakt som gäller. Framtidsfullmakten registreras inte någonstans och det finns inget lagkrav på var du måste förvara den. Det är viktigt att förvara framtidsfullmakten tryggt och veta var den finns när det ska komma till användning. Många väljer att förvara framtidsfullmakten hemma hos sig själv, exempelvis i ett säkerhetsskåp […]

En god man företräder någon som på grund av sjukdom eller liknande själv inte kan ta hand om sig själv och/eller sina tillgångar. Det är tingsrätten som fattar beslut om att någon ska få god man. Överförmyndaren utövar sedan tillsyn över den gode mannen. Den gode mannen måste exempelvis sammanställa och redovisa sitt uppdrag löpande. […]

Om du vill har du möjlighet att tillsätta en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren får begära redovisning från fullmaktshavaren för att kunna kontrollera att fullmaktshavaren. Även om någon granskare inte har tillsatts har make/maka/sambo och de närmast anhöriga rätt att begära redovisning en gång per år från framtidsfullmaktshavaren. Det finns även en särskild rätt för […]

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om din framtidsfullmaktshavare får ge gåvor ur din egendom.

Du bestämmer själv i din framtidsfullmakt om du vill att din framtidsfullmaktshavare ska få arvode för sitt uppdrag. Frågan om arvode är en av många frågor du behöver ta ställning till när du får hjälp med att skriva din framtidsfullmakt.

Vem godkänner en framtidsfullmakt?

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten själv, online, eller ta hjälp av en jurist.

Vi samarbetar med juristbyråerna Lexly och Familjens Jurist när det gäller framtidsfullmakter. Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Hur länge gäller en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

Måste framtidsfullmakt bevittnas?

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Vart lämnar man in en framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

En fram­tids­full­makt ska inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som måste skic­kas till Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Varken Skat­te­ver­ket eller någon annan myn­dig­het har ansvar för fram­tids­full­mak­ter. Det finns heller inte något re­gis­ter över om någon har en fram­tids­full­makt eller inte. Du som skri­ver full­mak­ten är an­sva­rig för att se till an­hö­ri­ga vet att den finns och var den för­va­ras. 

Så finns det någon kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt?

Det finns ingen of­fi­ci­ell kopp­ling mellan Skat­te­ver­ket och fram­tids­full­makt. Skat­te­ver­ket om­nämns inte heller i lagen om fram­tids­full­mak­ter. Där­e­mot finns ge­ne­rell in­for­ma­tion om fram­tids­full­makt på Skat­te­ver­kets hem­si­da. 

Du kan som full­makts­gi­va­re ge din full­makts­ha­va­re rätt att ta hand om ären­den kopp­la­de till Skat­te­ver­ket. Om fram­tids­full­mak­ten gäller för att sköta alla eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter avser det också de­kla­ra­tion. Du kan också välja att skriva i fram­tids­full­mak­ten att din fö­re­trä­da­re får ta hand om samt­li­ga ären­den hos Skat­te­ver­ket och kanske också hos andra myn­dig­he­ter. 

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Vart ska man lämna en framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Kan barnbarn bevittna framtidsfullmakt?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Får barn bevittna en framtidsfullmakt?

Det är obligatoriskt att två vittnen undertecknar framtidsfullmakten. Det är viktigt att både du och dina vittnen läser igenom villkoren i Framtidsfullmaktens punkt 13 noggrant, eftersom begränsningarna om vem som får lov att vara vittne anges där. Vittnena får inte vara:

 • Under 15 år gamla.
 • Fullmaktsgivaren själv.
 • Fullmaktsgivarens framtida fullmaktshavare.
 • Make/maka eller sambo med fullmaktsgivaren.
 • Syskon till fullmaktsgivaren.
 • Släkt i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens förälder, far- eller morförälder, gammelfar- eller morförälder och så vidare.
 • Släkt i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare.
 • Svågerlag i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvförälder eller svärförälder.
 • Svågerlag i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvbarn, svärson eller svärdotter.
 • Vittnena får inte ha en psykisk störning som innebär att vittnet saknar insikt om vittnesbekräftelsen.
 • Vittnen får inte ha starkt nedsatt syn.

Som du ser är det förbjudet för den närmsta familjen och många olika typer av släktingar att bevittna undertecknandet av framtidsfullmakten. Om någon av dessa personer skulle bevittna undertecknandet blir framtidsfullmakten ogiltig, och kan därför inte användas.

Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?

Med vår digitala tjänst kan du enkelt skriva framtidsfullmakt själv. Du börjar med att skapa ett konto och betalar först för dokumentet när du har slutfört alla steg. Ditt avtal sparas sedan på ”Mina sidor”. Tänk på att det måste vara underskrivet för att vara juridiskt giltigt.

 • En trygg framtidNär åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Med befogenhet över din framtid undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället själv välja någon som du litar på, exempelvis en nära vän eller anhörig.
 • Underlättar för familjenInnan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.
 • En extra trygghetEn vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som också börjar gälla vid tidpunkten som den skrivs.
 • Får familjemedlem bevittna fullmakt?

  Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

  Kan man vara två på en framtidsfullmakt?

  Fråga juristen | 9 november 2021. Frågor om framtidsfullmakter intresserar många av våra läsare och en vanlig fråga är om man kan ha flera fullmaktshavare. Det finns, som vi ska se nedan, flera alternativ.

  Svar: En person Du kan förstås utse en person som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt. 

  Kan banken skriva framtidsfullmakt?

  Tanken med framtidsfullmakten är att den ska fungera som ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

  Med privat alternativ menas att man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.