:

I vilken situation måste ett aktiebolag gå i tvångslikvidation?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan ett aktiebolag undvika tvångslikvidation?
 2. Vad händer med aktieägare vid likvidation?
 3. Hur mycket måste aktiekapitalet understiga för tvångslikvidation?
 4. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 5. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 6. Hur lång tid tar en likvidation av ett bolag?
 7. Hur mycket kostar en likvidation?
 8. Vad händer med aktiekapitalet vid likvidation?
 9. Vad kostar tvångslikvidation?
 10. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 11. Vad händer om styrelsen inte är fulltalig aktiebolag?
 12. Kan aktiebolag gå minus?
 13. Hur mycket kan en aktieägare förlora?

Hur kan ett aktiebolag undvika tvångslikvidation?

Om man vill likvidera ett aktiebolag genom en frivillig likvidation måste bolaget först uppfylla alla sina rättsliga skyldigheter, såsom att betala skatter och avgifter, rapportera till myndigheter och upprätta årsredovisningar. Sedan måste ägarna hålla en stämma där de fattar beslutet att likvidera bolaget och sedan påbörjar själva likvidationen.

Detta är oftast ett medvetet val som ägarna gör, exempelvis för att bolaget har nått sin livslängd eller har andra skäl för att lägga ner verksamheten, såsom dålig lönsamhet eller stora skulder.

Vad händer med aktieägare vid likvidation?

 • Bolagsverket eller allmän domstol fattar beslut om tvångslikvidation och utser en likvidator.
 • Likvidatorn försöker etablera kontakt med den tidigare styrelsen och aktieägare.
 • Likvidatorn utreder och omhändertar bolagets tillgångar. I den mån det behövs omvandlar likvidatorn bolagets tillgångar till pengar.
 • Hur mycket måste aktiekapitalet understiga för tvångslikvidation?

  Tvångslikvidation är en Likvidation av ett aktiebolag om det uppstår en kapitalbrist i bolaget och bolagets organ inte följer det särskilda förfarande som föreskrivs i aktiebolagslagen. Detta är formellt sett en ”Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist”, men andra typer av tvångslikvidation kan även uppkomma vid Likvidationsföreläggande från Bolagsverket eller Likvidation på grund av bolagsordning och Likvidation på grund av majoritetsmissbruk.

  Tvångslikvidation är en del av aktiebolagslagens kapitalskyddsregler och syftar till att hindra bolaget från att drivas vidare med för stora förluster i förhållande till eget kapital. Det är bolagets aktieägares och lednings skyldighet att se till att det finns tillräckligt med riskvilligt kapital för att bedriva verksamheten till dess att den genererar vinst. Brist på kapital bör ses i samband med andra finansiella bristsituationer, se Insolvensbegreppet.

  Hur många år kan ett företag gå med förlust?

  När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

  Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

  Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Aktiebolagslagen (ABL) är tillämplig lag för aktiebolag.

  Hur lång tid tar en likvidation av ett bolag?

  Att ha förbrukat mer än halva aktiekapitalet är en vanligt förekommande utmaning som vi stöter på här på Citadellet Likvidationer AB. Det brukar dock i princip alltid lösa sig på ett smidigt sätt genom en enkel rekonstruktion som vi hjälper er med. Oftast lättare än vad företagaren hade kunnat tänka sig.

  Om ert bolag har gjort en förlust och som till exempel har finansierats genom att ni har lånat ut pengar till bolaget kan denna utlåning genom en enkel handling rekonstruera bolaget. Detta kan ske genom att bolagets skuld till er omvandlas till ett så kallat aktieägartillskott. På så vis kan vi kanske undvika att ni behöver skjuta till ytterligare pengar för att återställa förbrukat aktiekapital.

  Alla situationer är olika men vi är helt övertygade om att vi kommer att hjälpa er och hitta den absolut optimala lösningen.

  Kort och gott kan man säga att snabbavveckling är precis vad det låter som – för dig som inte vill ha kvar ditt bolag. Det är en lösning som tillåter dig som företagare att snabbt lämna ditt bolag och allt ansvar det innebär (administration, redovisning avgifter etc). En snabbavveckling går väldigt fort, om du har ordning på alla handlingar kan den ske ”på dagen”.

  Vad det i praktiken innebär är att vi köper bolaget av dig och tar över allt ansvar. Du får betalt för ditt bolag direkt och kan släppa allt som har med bolaget att göra. Vår likvidator tillträder och ersätter den befintliga styrelsen samtidigt som förvärvet sker.

  Vi äger därefter bolaget och sköter likvidationen, en process som tar 7-8 månader innan bolaget är helt upplöst.

  Hur mycket vi betalar för ditt bolag är helt beroende på hur det ”ser ut”. Vi behöver ta del av en resultat- och balansrapport på bolaget för att kunna lämna en formell offert. Det enda som kan fastställas med säkerhet utan att se resultat- och balansrapport är att offerten från oss kommer vara konkurrenskraftig och utan gömda eller tillkommande avgifter!

  För att ge ett exempel på vad vi betalar kommer här två ganska vanliga typer och bolag samt en indikation  om vad vi betalar för dessa.

  Vi sätter bolaget i frivillig likvidation samma dag som vi köper det av dig, dvs vår likvidator tillträder och styrelsen väljs ut. Bolagsverket kallar sedan på okända borgenärer i 6 månader och efter 7-8 månader upplöses bolaget när likvidationen avslutas. För dig är affären dock redan avslutad när vi köper bolaget av dig och övertar allt ansvar.

  Hur mycket kostar en likvidation?

  Likvidera aktiebolag har länge varit ett uttryck som är synonymt med avveckla ett företag. Dock är likvidation en av flera avvecklingsmetoder. Vill du veta vilka flera sätt man kan avveckla ett aktiebolag på kan du läsa det här.

  Vad händer med aktiekapitalet vid likvidation?

  Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

  Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

  Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

  En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

  Vad kostar tvångslikvidation?

  Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

  Att likvidera sitt aktiebolag med Citadellet Bolagsservice ska vara snabbt, enkelt och tryggt. Det skall självklart också vara prisvärt. Priset för likvidation av ditt aktiebolag baseras på bolagets substansvärde (tillgångar-minus skulder). I de flesta fall så kostar det 9.500 kr att likvidera sitt bolag med oss, då ingår Bolagsverkets avgifter med koppling till likvidation om ca 2.800 kr.

  Vad händer om ett aktiebolag går minus?

  Att ett företag är godkänt för F-skatt innebär att företaget ansvarar för att betala in preliminärskatt och avgifter på ersättning för utfört arbete.

  Skatteverket kan återkalla godkännandet för F-skatt om företaget inte sköter sina åtaganden mot Skatteverket. Skatteverket skickar alltid ut ett förslag till beslut om att återkalla företagets godkännande innan beslut tas. Företaget har då möjlighet att åtgärda de brister som finns samt lämna synpunkter på förslaget.

  Vad händer om styrelsen inte är fulltalig aktiebolag?

  Hej!

  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet. Bestämmelser om det finns i aktiebolagslagen.

  Kan aktiebolag gå minus?

  När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

  Varje räkenskapsår upprättar ett företag en resultaträkning. Om kostnaderna överstiger intäkterna har företaget ett negativt resultat och således gått med förlust för perioden. Vid omvänt förhållande, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna, har företaget istället ett positivt resultat och har då gått med vinst. Efter räkenskapsårets slut överförs resultatet, alltså vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansräkningen. Ett företag kan gå med förlust så länge företaget inte hamnar i obestånd, alltså ett läge där de inte kan betala sina skulder och ekonomiska åtaganden. Ett aktiebolag måste upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat. I samband med detta ska styrelsen kallas till en extra bolagsstämma och besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet igen eller om företaget ska likvideras.

  Hur mycket kan en aktieägare förlora?

  När en person dör blir allt hen lämnar efter sig – ägodelar, pengar och skulder, del av det så kallade dödsboet. Först används tillgångarna i dödsboet till att betala av eventuella skulder. När skulder är betalda kan det finnas egendom över. Den egendomen kallas för kvarlåtenskap och den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får ut kallas för arvslott. Men vem är det som ärver, och hur ska allt fördelas?

  Arvslott är det arv som en arvinge ärver enligt lag. Arvslottens storlek beror på hur många arvingar den avlidne har. Om den avlidne har tre arvingar får vardera arvinge en tredjedel av kvarlåtenskapen, vilket utgör arvslotten.