:

Hur förkortas lagen om handelsbolag och enkla bolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur förkortas lagen om handelsbolag och enkla bolag?
 2. Hur förkortas handelsbolag?
 3. Hur förkortar man aktiebolag?
 4. Vad menas med associationsrätt?
 5. Vad står HB för?
 6. Är handelsbolag aktiebolag?
 7. Vad är ett enkelt bolag?
 8. Vem eller vilka har enligt lag om handelsbolag och enkla bolag 1980 1102 rätt att företräda ett kommanditbolag?
 9. Vilken lag reglerar a handelsbolag?
 10. Vad menas med AB?
 11. Är ett enkelt bolag en association?

Hur förkortas lagen om handelsbolag och enkla bolag?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

1) Huvudregeln när man tar in nya medlemmar i ett Handelsbolag (HB) är att det kräver alla bolagsmäns samtycke. Detta framgår av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, även kallad Bolagslagen (BL), 2 kap 2 §. Lagen är dispositiv (se BL 2 kap 1 §) vilket innebär att den går att avtala bort. 

Hur förkortas handelsbolag?

Ett handelsbolag, ofta förkortat HB, uppstår enligt 1 kap. 1 § lag (1980:1102) om handelsbolag (BL) när två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Personerna som avtalar, så kallade bolagsmän, kan antingen vara fysiska (privatpersoner)eller juridiska personer (bolag föreningar eller organisationer).

Handelsbolaget utgör en juridisk person och har därav egen rättskapacitet. Det innebär att handelsbolaget kan få rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Till skillnad från ett aktiebolag har handelsbolagets bolagsmän dock personligt ansvar för bolagets skulder. Detta medför att om bolaget inte har möjlighet att betala sina skulder kan skulden utkrävas av någon av bolagsmännen. Den bolagsman som betalar skulden kan i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina andelar av skulden till denne. Den personliga ekonomiska ställning bolagsmännen har avgör därför huruvida leverantörer och kreditgivare vågar ha affärsförbindelser med bolaget.

Hur förkortar man aktiebolag?

Den period som omfattas av ett årsbokslut eller en årsredovisning kallas räkenskapsår. Oftast omfattar räkenskapsåret 12 månader, men räkenskapsåret kan under vissa förutsättningar förlängas eller förkortas (se mer om förlängda och förkortade räkenskapsår nedan).

I Sverige är det fortfarande mest förekommande att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Finansbolag, försäkringsbolag, enskilda firmor och handelsbolag med fysisk person som delägare saknar möjligheten att välja brutet räkenskapsår och måste därmed använda 31 december som slutet för sitt räkenskapsår.

Vad menas med associationsrätt?

Inlogg­ning och ses­sions­han­te­ring

Kakor som används för att avgöra vilka sid­vis­ningar som hör till samma använd­ar­be­sök. Behövs för inlogg­ning samt opti­me­ring.

Vad står HB för?

En funktionell hemoglobinmolekyl består av fyra subenheter, fyra separata polypeptidkedjor som binder till varandra. Var och en av dessa har en hemgrupp, en organisk molekyl som inte är ett protein, bunden till sig.

Hemgruppen består av en järnjon bunden i mitten av en struktur av kolväte, ett nätverk som kallas porfyrin. Järnjonen binder till fyra kväven i porfyrinet, som ligger i ett och samma plan och binder järnet mellan sig. Varje hemgrupp kan binda en syrgasmolekyl, så en hemoglobinmolekyl kan totalt sett binda fyra molekyler syrgas.

Det finns några olika typer av subenheter. Vuxna människor har mest det hemoglobin som kallas hemoglobin A, och består av två α- och β-subenheter. α- och β-subenheterna har liknande struktur och ungefär samma storlek, ungefär 16 000 dalton. Hela hemoglobinmolekylen väger alltså ungefär 64 000 dalton. De fyra subenheterna binder till varandra genom vätebindningar och hydrofob interaktion.

Hemoglobinet binder syrgasmolekyler i lungorna där pH är högt, alltså basiskt, och halten av koldioxid är låg, det kallas då för oxihemoglobin. Det släpper sedan syret ute i vävnaderna, där situationen är omvänd och kallas då för deoxihemoglobin. Den huvudsakliga mekanismen bakom detta är en konformationsförändring i globinet, alltså den del av hemoglobinet som är protein. Vid sura förhållanden blir aminosyran histidin positivt laddad. En sådan histidin ligger nära hemgruppen, och denna förändring gör att syrgasmolekylen lossnar från hemgruppen.

När syrgasmolekyler binder till normalt hemoglobin underlättar detta för flera syrgasmolekyler att binda - hemoglobinets affinitet för syrgas ökar. När syrgas binder, sker en konformationsändring hos hemoglobinet - proteinet ändrar form. De övriga av de fyra subenheterna kan då lättare binda en syrgasmolekyl till sig. Detta är orsaken till formen på den klassiska sigmoidala kurva som är resultatet om man plottar mättnadsgrad mot syrgashalt.

Kolmonoxid (CO) minskar hemoglobinets affinitet för syrgas, då kolmonoxid binder på samma plats på hemoglobinet men kolmonoxiden binder starkare; hemoglobinet har 200–250 gånger större affinitet för kolmonoxid än för syrgas. Hemoglobin som bundit kolmonoxid kallas karboxihemoglobin och är ljusrött till färgen. Hemoglobinets stora affinitet för kolmonoxid är orsaken till att kolmonoxid är giftigt för däggdjur. Extremt höga halter kan leda till döden genom kvävning, men även små halter kolmonoxid i exempelvis cigarettrök försämrar kroppens förmåga till syrgasupptag väsentligt.

Är handelsbolag aktiebolag?

är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Även om ni är muntligt överens är det bra att skriva ett kompanjonavtal

. I kompanjonavtalet skriver ni ned allt det ni har kommit överens om. Kompanjonavtalet kan till exempel reglera hur ni ska fördela vinsten eller hur ni ska göra om en bolagsman vill gå ur bolaget. Bestämmelser i avtalet och ömsesidiga försäkringar kan bidra till att ge er som kompanjoner ett ekonomiskt skydd.

Det finns inga formella krav på kompanjonavtalet. Här nedan finns exempel på sådant som är vanligt att ha med. Ni har troligen fler punkter för just er verksamhet. Diskutera gärna med en utomstående rådgivare.

Vad är ett enkelt bolag?

Efter ansökan av samtliga delägare får Skatteverket besluta att en av delägarna registreras som representant för ett enkelt bolag eller partrederi. Representanten ska tills vidare svara för redovisning och betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt samt lämna kontrolluppgifter som avser bolagets/rederiets verksamhet. Representanten ska i övrigt företräda bolaget/rederiet i skattefrågor. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten. Registreringen av en representant innebär inte att övriga delägare befrias från skyldigheten att redovisa och betala skatt i de fall representanten inte fullgör sina skyldigheter. För att representanten ska kunna skilja sin egen skatteredovisning från bolagets/rederiets tilldelas han ett särskilt redovisningsnummer. Han får därmed också ett särskilt skattekonto som ska användas för bolagets/rederiets skatteredovisningar. Ett särskilt redovisningsnummer börjar alltid med siffran 6.

Vem eller vilka har enligt lag om handelsbolag och enkla bolag 1980 1102 rätt att företräda ett kommanditbolag?

SFS nr: 1980:1102 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1980-12-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1662 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret.

Vilken lag reglerar a handelsbolag?

Juridik för företagare

Jag undrar vilken lag som reglerar handelsbolag och enskild firma. Hur kan dessa lagar påverka bolagen?

Vad menas med AB?

 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • Vision
  • Akademikerförbundet SSR
  • Ledarna
  • Fackförbundet Scen & Film (dåvarande Teaterförbundet).
 • OFR:s förbundsområde läkare (Sveriges läkarförbund)
 • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet)
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
 • AkademikerAlliansen

Allmänna bestämmelser 20 i lydelse från och med 2022-10-01 med uppdaterade belopp 2023-04-01 (PDF) Pdf, 403 kB.

Är ett enkelt bolag en association?

Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 4 § EFL).

En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen så länge det inte sker genom ekonomisk verksamhet.

En annan skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar är att en ekonomisk förening, till skillnad mot en ideell förening, blir en juridisk person först när den registrerats hos bolagsverket.