:

Vem får kvarlåtenskapen?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får kvarlåtenskapen?
 2. Kan man testamentera bort kvarlåtenskapen?
 3. Vad ingår i kvarlåtenskapen?
 4. Hur stor är Arvslotten för ett särkullbarn?
 5. Vem äger bilen vid dödsfall?
 6. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 7. Är pengar kvarlåtenskap?
 8. Vill inte att särkullbarn ska ärva?
 9. Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?
 10. Hur värderar man en bil vid bouppteckning?
 11. Hur skriver man över en bil från ett dödsbo?
 12. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 13. Kan man ge bort hela arvet?

Vem får kvarlåtenskapen?

När en person dör blir allt hen lämnar efter sig – ägodelar, pengar och skulder, del av det så kallade dödsboet. Först används tillgångarna i dödsboet till att betala av eventuella skulder. När skulder är betalda kan det finnas egendom över. Den egendomen kallas för kvarlåtenskap och den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får ut kallas för arvslott. Men vem är det som ärver, och hur ska allt fördelas?

Arvslott är det arv som en arvinge ärver enligt lag. Arvslottens storlek beror på hur många arvingar den avlidne har. Om den avlidne har tre arvingar får vardera arvinge en tredjedel av kvarlåtenskapen, vilket utgör arvslotten. 

Kan man testamentera bort kvarlåtenskapen?

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra enligt lag. Vill man att sambo ska ärva måste man upprätta ett testamente.

Däremot kan efterlevande sambo genom att begära bodelning vid den förste sambons död erhålla rätt till hälften av sambornas bostad och bohag under förutsättning att egendomen är anskaffad för gemensam användning.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra enligt lag. Vill man att sambo ska ärva måste man upprätta ett testamente.

Däremot kan efterlevande sambo genom att begära bodelning vid den förste sambons död erhålla rätt till hälften av sambornas bostad och bohag under förutsättning att egendomen är anskaffad för gemensam användning.

Vad ingår i kvarlåtenskapen?

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Kvarlåtenskap är i kort all den egendom (tillgångar minus avdrag för skulder) som finns kvar efter någon som har dött. Det är så att säga en samlingsbeteckning för de tillgångar och skulder som en arvlåtare lämnar efter sig.

Hur stor är Arvslotten för ett särkullbarn?

Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är hela den lott av förälderns kvarlåtenskap som särkullbarnet har rätt till. Skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn gällande arv ligger i att särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt vid förälderns bortgång medan gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut någon som helst del av sitt arv.

Exempel 1, makar utan testamente:Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. Tre av barnen är särkullbarn och har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnen ska alltså ha ¼ var av Make 1:s kvarlåtenskap medan Make 2 får förfoga över ¼ ,det gemensamma barnets andel.

Vem äger bilen vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Min pappa gick bort för ett tag sedan och hade bland annat en bil som han ägde när han dog. Bouppteckningen har inte varit ännu. Min fråga är. Kan hans fru sätta bilen på sig innan bouppteckningen är klar och om jag är särkullbarn äger inte jag halva bilen då?

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Är pengar kvarlåtenskap?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vill inte att särkullbarn ska ärva?

Enligt den svenska lagstiftningen har alla barn rätt att ärva sina föräldrar. Det innebär att en förälder inte kan göra sitt barn arvlöst, inte ens genom att skriva ett testamente. Att få ärva är en lagstadgad rätt som ska skydda alla barn, oberoende av om föräldrarna är gifta eller inte och oberoende av om föräldrarna har andra barn.

Det som skiljer sig åt är vad som gäller för gemensamma barn och för särkullbarn. Först och främst behövs de båda begreppen specificeras. 

 • Barn man har från en tidigare relation eller ett tidigare äktenskap är särkullbarn. 
 • Gemensamma barn är sådana barn som man har tillsammans med sin nuvarande make eller maka. 

Arvslotten är den kvarlåtenskap som en person lämnar efter sig. Laglotten uppgår till 50 % av arvslotten och det är bröstarvingarnas andel. Det är den andelen som inte kan testamenteras till någon annan.

Laglotten ska fördelas lika mellan alla barn, både gemensamma och särkullbarn. Om vi tar ett exempel där arvslotten är 1 000 000 kronor innebär det att laglotten är 500 000 kronor. Den ska delas likadant mellan alla barn vilket innebär att om man exempelvis har två barn så är varje barns laglott 250 000 kronor. 

När föräldern avlider blir det en skillnad för särkullbarn och för gemensamma barn. Vi förutsätter fortfarande att arvslotten ligger på 1 000 000 kronor och att den avlidne har två barn. Av dem är ett barn från en tidigare relation och ett är gemensamt med den nuvarande maken eller makan. En sådan situation innebär:

Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Hej. Gift med min man sedan 1992. Vi har inga gemensamma barn men vi har två barn var. Mina döttrar är födda 1984 och min mans barn (han är 11 år äldre än mig) är födda 1976 och 1977. Frågan är då: om någon av oss går bort, kan den andre då sitta kvar i "orubbat bo" om vi skriver något och allt delas när även den andre går bort? Eller måste den andres barn ha hälften vid dödsfall. Kan vi skriva något själva eller vart måste vi vända oss om det nu går?

Hur värderar man en bil vid bouppteckning?

Hej och tack för din fråga.

Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. Dödsbodelägarna kan då komma överens om att värdet på bilen vid arvskiftet ska användas. Ett sätt att uppskatta värdet på en bil är hos bilfirmor, detta är dock inget krav och som sagt kan dödsbodelägare bestämma värdet på bilen.

Hur skriver man över en bil från ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Min pappa gick bort för ett tag sedan och hade bland annat en bil som han ägde när han dog. Bouppteckningen har inte varit ännu. Min fråga är. Kan hans fru sätta bilen på sig innan bouppteckningen är klar och om jag är särkullbarn äger inte jag halva bilen då?

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

01 / 08 / 17Aktuellt Coelis jurist

En fråga som då och då dyker upp i mina möten med kunder är detta med laglotten och förälderns rätt att förfoga över sina tillgångar. Kan man ge bort egendom som man vill och till vem man vill utan några begränsningar när man har egna barn? Svaret på frågan är både ja och nej beroende på när i tiden egendom ges bort, till vem egendom ges bort och om gåvan är förenad med vissa villkor.

Kan man ge bort hela arvet?

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Ge bort fastighet?