:

Hur bokför jag ett koncernbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag ett koncernbidrag?
 2. Hur ska koncernbidrag redovisas?
 3. Hur bokförs lämnat koncernbidrag?
 4. Hur man bokför?
 5. Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?
 6. Vad bokförs på konto 1210?
 7. Vad bokförs på konto 6540?
 8. Varför koncernbidrag istället för utdelning?
 9. Kan man sköta bokföringen själv?
 10. Vad bokförs på 6991?
 11. När används konto 6540?

Hur bokför jag ett koncernbidrag?

27 feb. 2023

Koncernbidrag är överföring av likvida medel mellan koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet. Det kan ges mellan moderföretag och helägda dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner och är skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren. För att lämna koncernbidrag krävs vissa förutsättningar och det behöver inte återföras i framtiden. Endast vissa företag får ge eller ta emot koncernbidrag inom en svensk koncern.

Hur ska koncernbidrag redovisas?

Det finns inga regler för koncernbidrag i regelverken om förenklat årsbokslut. Det beror på att en enskild näringsidkare som är moderföretag i en koncern inte får tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1). Motsvarande gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund. De får inte tillämpa det allmänna rådet om förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) om de är moderföretag i en koncern (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1).

Erhållna och lämnade koncernbidrag enligt 35 kapitlet inkomstskattelagen ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2017:3 Årsbokslut punkt 4.3).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2017:3 punkt 18.15).

Hur bokförs lämnat koncernbidrag?

Att bokföra aktieutdelning och andra händelser i eget kapital så som nyemission, koncernbidrag, ägartillskott & minskning av aktiekapital sker inte så ofta i de minsta bolagen. Men det händer ju att nya delägare köper in sig, gamla delägare ska köpas ut, vinster ska delas ut och att bolagens ägare gör ägartillskott.

Vi företagsrådgivare jobbar oftast med att att hantera själva transaktionen, dvs upprätta aktieägaravtalet, hantera avtalen och registreringarna när man ska ta in & lösa ut delägare, bereda & registrera nyemissioner mm, medan bokningarna i redovisningen  avseende de här händelserna landar hos bolagens redovisningskonsulter. Genom åren har jag fått många frågor om hur dessa händelser ska bokföras varför jag nu satt ihop en guide. Hoppas att den kan komma till nytta!

Hur man bokför?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?

Koncernbidrag (Graf © Peter Berg, [email protected])

Ämnet koncernbidrag väcker återkommande frågor under mina utbildningar, nu senast under Skatte- och Redovisningsdagen 30 november 2022 med Wolters Kluwer.

Vad bokförs på konto 1210?

Maskiner är tekniska anläggningar som används i en näringsverksamhet för att producera de produkter som en redovisningsenhet säljer eller för att tillverka material och verktyg som förbrukas i näringsverksamheten.

KlassificeringMaskiner klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då en maskin är ett fysiskt objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Maskiner kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Man brukar bokföra maskiner i kontogrupp 12 eller kontogrupp 54.

Vad bokförs på konto 6540?

Inköp av IT-tjänst från ett svenskt företag

Exempel på en IT-tjänst kan exempelvis vara hyra av webbplats, serviceavtal med datorföretag eller hyra av program. 

Varför koncernbidrag istället för utdelning?

Privatbostadsföretag och investmentföretag kan inte vara givare eller mottagare av koncernbidrag (35 kap. 3 § 1 IL). Anledningen är att beskattningen av dessa två företagstyper sker enligt särskilda regler. Privatbostadsföretag är enligt 39 kap. 25 § IL undantagna från skattskyldighet för inkomst av fastighetsförvaltning. För investmentföretag gäller särskilda regler för kapitalvinster på värdepapper och lämnade utdelningar, enligt 39 kap. 14 § IL.

Även företag som är godkända för tonnagebeskattning beskattas enligt särskilda regler. Här har dock lagstiftaren valt en annan lösning som innebär att dessa företag alltid ska beskattas för koncernbidraget vid sidan av den särskilt beskattade delen av verksamheten, 39 b kap. 14 § IL.

För skattesubjekt som t.ex. livförsäkringsföretag som primärt beskattas enligt AvPL, gäller, enligt RÅ 2006 not. 40, mål nr 4792-05, ytterligare en annan lösning. Denna lösning innebär att givaren bara får avdrag i den utsträckning mottagaren tar upp koncernbidraget till inkomstbeskattning.

Både givaren och mottagaren ska redovisa bidraget i inkomstdeklarationen för beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt skatteförfarandelagen (35 kap. 3 § 2 IL). Bestämmelsen har tillkommit för att förhindra att koncernens vinster ständigt skjuts framåt i tiden genom överföringar. Du kan läsa mer om bestämmelsen under Öppen och samtidig redovisning av koncernbidrag i inkomstdeklarationen.

Kan man sköta bokföringen själv?

För dig som funderar på om du klarar att sköta din bokföring själv, har vi sammanställt vad som är bra att känna till. Ofta kan det låta väldigt enkelt, som att det räcker med att köpa ett bokföringsprogram och att resten löser sig själv, men det finns fler saker att tänka på än så. Du behöver inte ha en utbildning inom redovisning för att klara av bokföringen men det är bra att ha ett intresse, grundläggande kunskaper och en realistisk syn på hur mycket tid som krävs.

1. KonteringDetta innebär att du behöver förse verifikationer med värde för konto och kostnadsställe – vilket konto i kontoplanen ska en verifikation bokföras på? Vissa bokföringsprogram har automatisk bokföring, men du bör ändå veta detta exempelvis för att kunna kvalitetsgranska.

Vad bokförs på 6991?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

När används konto 6540?

Hur bokför man webbhotell då? Att bokföra IT-tjänster och IT-produkter kräver vetskap om vilka bokföringskonton betalningen ska gå till. För att bokföra webbhotell kan man använda bokföringsmallar “IT-tjänster inrikes”, där datakommunikation kommer att debiteras samt en ingående moms på 25 procent tillkommer. Nedan följer en enkel beskrivning och tillhörande konton för respektive domän.

En annan fråga som brukar ställas är hur bokför man webbhotell om leverantören är från utlandet? Svaret är att webbhotellet klassificeras då som inköp av tjänst inom eller utom EU. För att bokföra webbhotell med utländsk leverantör kan bokföringsmallar “Inköp Tjänster inom EU” eller “Inköp Tjänster utanför EU” användas.  Bokföringen samt momsrapporten blir då korrekt redovisade. Sedermera kostnadsförs de löpande utgifter för webbhotell samt domännamn kontinuerligt, då de avser ett år i taget. Dessa avgifter faktureras även normalt sett i förskott, så att utgifterna blir till förutbetalda kostnader och en periodisering blir nödvändig i bokslutet.