:

När anses en aktie avyttrad?

Innehållsförteckning:

 1. När anses en aktie avyttrad?
 2. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 3. Kan man ge bort aktier som gåva?
 4. Hur säljer man Okategoriserade aktier?
 5. Hur länge ska man behålla en aktie?
 6. Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av aktier?
 7. Vilka aktier är köpvärda?
 8. Vad ska man satsa på när börsen går ner?
 9. Hur beskattas gåva av aktier?
 10. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 11. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 12. Hur kommer börsen se ut 2023?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 14. Hur undviker man skatt på aktier?

När anses en aktie avyttrad?

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde X. AB följande. - X. AB äger sedan den 29 november 1996 samtliga aktier i Z. AB. X. AB avser att under 1997 besluta att Z. AB skall träda i likvidation. I samband med att beslut om likvidation tas kommer Z. AB:s enda tillgång att vara en fordran med ett givet värde. Några skulder kommer bolaget inte att ha. - Skatterättsnämnden äger förutsätta att X. AB:s anskaffningsvärde på aktierna i Z. AB överstiger värdet på den tillgång som kommer att utskiftas i samband med likvidationen av Z. AB, dvs. fråga är om förlustaktier. - De frågor som önskas besvarade är - 1. Inträder avdragsrätt för förlusten i och med att beslut tas på bolagsstämma om att Z. AB skall träda i likvidation? - 2. Om svaret på fråga 1 är Nej: När inträder avdragsrätten i sådant fall? - Enligt 24 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, inträder avdragsrätt för förlust det beskattningsår då egendomen avyttras. Av bestämmelsen framgår vidare att en förlust skall beräknas på grundval av alla intäkter och kostnader som är hänförliga till avyttringen och att avdrag endast medges, om förlusten är definitiv. - Den fråga som aktualiseras i förhandsbeskedet är innebörden av begreppet "definitiv förlust" i samband med att ett bolag träder i likvidation. Frågan om avyttringstidpunkten vid likvidation av bolag regleras i 24 § 2 mom. första stycket SIL. Från och med 1995 års taxering anses avyttring av aktie föreligga om det bolag som givit ut aktien träder i likvidation. Bestämmelsen infördes för att säkerställa att utskiftade belopp behandlas som vederlag vid avyttringen, prop. 1993/94:234 s. 109. I specialmotiveringen (s. 134) till bestämmelsen uttalades följande. "Ändringen i första stycket innebär att avyttring anses föreligga redan vid beslutet att det företag som har utgett aktien e.d. skall träda i likvidation. Utskiftade belopp behandlas som vederlag för aktien. Huruvida en förlust uppkommer kan inte fastställas innan bolaget har upplösts genom likvidation. Först då kan alltså eventuellt avdrag för reaförlust medges." - De två sista meningarna i citatet synes syfta på kravet att avdrag för en förlust endast medges om den är definitiv, jfr 24 § 4 mom. 1 stycket sista meningen SIL. Kravet på att en förlust måste vara definitiv innebär att avdrag inte medges vid avyttringen om köpeskillingens storlek är beroende av en framtida händelse som kan ge en tilläggslikvid, jfr GRS s. 24:14 Si. - Från praxis kan RÅ 1983 Aa 70 nämnas. Rättsfallet gällde frågan om en skogsägare kunde få avdrag för förlorat insatskapital i en skogsägareförening (Vänerskog), som hade försatts i konkurs den 12 december 1981. Trots att konkursen inte avslutades förrän flera år senare medgavs avdrag för förlusten redan vid 1982 års taxering. Rättsnämnden (Regeringsrätten ej ändring) motiverade det medgivna avdraget på följande sätt. "Med hänsyn till det som upplysts i ärendet om storleken av Y:s tillgångar och skulder vid tidpunkten för konkursbeslutet får en definitiv förlust anses ha uppkommit beträffande insatskapitalet redan i samband med Y:s försättande i konkurs." - I litteraturen uttalas att avdrag för reaförlust i samband med likvidation normalt inte torde kunna medges förrän slutredovisning skett och bolaget upplösts, jfr Rutberg m.fl. "Beskattning av värdepapper" s. 88 och Tivéus "Skatt på kapital" s. 147. Tivéus lämnar följande exempel när avdrag kan medges även om likvidationen inte är avslutad: "Även om avdragsrätt för en förlust inte medges förrän förlusten är definitiv bör dock i vissa fall avdrag kunna medges tidigare än för det beskattningsår då likvidationen har avslutats. Eftersom avyttringen anses ha skett redan när bolaget träder i likvidation och kravet på definitiv förlust endast tillkommit för att förhindra "för stora" avdrag, bör avdrag kunna medges för en förlust för detta år om väl likvidationen avslutas innan grundläggande taxeringsbeslut fattats påföljande år. - Som framgår av genomgången av rättsreglerna skall frågan om när en definitiv förlust föreligger bedömas utifrån de faktiska omständigheterna. Att en definitiv förlust skall föreligga hänger samman med kravet på att en beräkning av reaförlust måste kunna göras med en viss grad av säkerhet. Motsvarande krav uppställs exempelvis vid försäljning med obestämd köpeskilling. En förutsättning för beskattning av reavinst är att vinstens storlek kan beräknas med tillräcklig säkerhet, jfr prop. 89/90:110 s. 397. Om köpeskillingen helt eller delvis är beroende av framtida händelser flyttas beskattningstidpunkten för den okända delen fram. Så snart vinsten kan beräknas beskattas den. På motsvarande sätt förhåller det sig med kravet på definitiv förlust. När förlusten med tillräcklig säkerhet kan beräknas skall avdrag medges. - Frågan om en definitiv förlust föreligger är således inte knuten till att en viss fas, exempelvis bolagets trädande i likvidation eller framläggande av slutredovisning, skall ha inträtt. - Frågan om när X. AB skall medges avdrag för den reaförlust som kommer att uppstå till följd av att Z. AB likvideras skall således bedömas på grundval av föreliggande fakta. Genom att Z. AB:s enda tillgång kommer att vara en fordran på ett bolag ingående i samma koncern, råder inte någon oklarhet om värdet på de tillgångar som kommer att skiftas ut till X. AB. Några skulder har Z. AB inte (även om skulder skulle tillkomma är detta något som ökar reaförlusten). Reaförlusten som kommer att uppstå, kan därmed beräknas när Z. AB träder i likvidation. En definitiv förlust måste därför anses föreligga redan vid denna tidpunkt. - Även om Skatterättsnämnden inte skulle dela X. AB:s uppfattning att en definitiv förlust föreligger redan i samband med att Z. AB träder i likvidation bör avdrag för reaförlusten medges taxeringsåret 1998, om likvidationen avslutas innan grundläggande beslut om årlig taxering fattas, jfr Tivéus ovan. Grundläggande beslut om taxering kan i sådant fall tas på ett fullständigt beslutsunderlag. Genom att avyttringstidspunkten är den dag då bolaget träder i likvidation kan hinder inte möta att hänföra reaförlusten till denna dag. Avdrag bör därför kunna medges taxeringsåret 1998.

Skatterättsnämnden (1998-01-30, Ersson, ordförande, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz) yttrade: Förhandsbesked - X. AB har inte rätt till avdrag för den förlust som kan uppkomma vid likvidationen av Z. AB, tidigare än för det beskattningsår då Z. AB upplöses. - Motivering - X. AB äger sedan slutet av 1996 samtliga aktier i Z. AB. X. AB förvärvade dessa aktier av sitt moderbolag i samband med en nyemission i X. AB. Numera består Z. AB:s tillgångar enbart i innehav av en fordran på ett bolag ingående i samma koncern. Enligt förutsättningarna avses Z. AB träda i likvidation under 1997. - Ansökningen gäller vid vilken tidpunkt avdrag får ske för den förlust som kan uppkomma vid likvidationen. Nämnden isolerar sin prövning till den frågan. Det är en öppen fråga vilken betydelse de i ärendet nämnda förhållandena kan ha vid beräkningen av om en förlust uppkommer. - I 24 § 2 mom. första stycket SIL finns en skatterättslig definition av begreppet avyttring. Där jämställs med avyttring av aktier bl.a. att det bolag som gett ut aktierna träder i likvidation. Regleringen innebär att avyttringen skall anses ha skett redan när beslutet fattas om att försätta bolaget i likvidation. - Aktierna anses ha avyttrats för ett vederlag som motsvaras av de utskiftade beloppen. Enligt förutsättningarna är detta vederlag lägre än anskaffningsvärdet för aktierna och därför uppkommer en förlust vid likvidationen av Z. AB. Enligt 24 § 4 mom. första stycket SIL inträder avdragsrätt för förlust vid avyttring av egendom det beskattningsår då egendomen avyttras. Avdrag för reaförlust medges dock endast om förlusten är definitiv (och verklig). Avgörande för den i ärendet ställda frågan om när avdragsrätten inträder är således när förlusten kan anses definitiv. - Den ovan nämnda regleringen i 24 § 2 mom. första stycket SIL gäller sedan 1995 års taxering. Tidigare gällde, enligt vad som infördes vid 1990 års skattereform, att aktierna skulle anses avyttrade när det bolag som ställt ut dem upplöstes genom likvidation. Detta medförde att avyttringen då inte kunde anses ske förrän vid den tidpunkt bolaget enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) skulle anses upplöst genom likvidatorernas framläggande av slutredovisningen. Följaktligen kunde inte heller avdrag för förlust medges vid tidigare tillfälle. Denna reglering grundades på att det var först när bolaget var upplöst som en förlust på aktierna kunde betraktas som slutgiltig eller, annorlunda uttryckt, att aktierna först då blev definitivt värdelösa (jfr prop. 1989/90:110 s. 392 och 710). - Att avyttringstidpunkten ändrades vid 1995 års taxering beror på den då gjorda förändringen i fråga om hanteringen av utskiftade belopp som inte längre skulle betraktas som utdelning utan hanteras helt inom reasystemet. För att säkerställa att även de utskiftningar som företas innan ett bolag upplösts skulle kunna betraktas som vederlag blev det nödvändigt att låta avyttringen av aktierna anses ske redan när bolaget träder i likvidation. - I förarbetena (prop. 1993/94:234 s. 134) till denna tidigareläggning av avyttringstidpunkten uttalades i fråga om tidpunkten för avdragsrättens inträde följande. "Huruvida en förlust uppkommer kan inte fastställas innan bolaget har upplösts genom likvidation. Först då kan alltså eventuellt avdrag för reaförlust medges." Detta uttalande innebär att lagstiftaren uppenbarligen inte menat att den vidtagna ändringen också varit avsedd att tidigarelägga avdragstidpunkten. Mot bakgrund av detta klara förarbetsuttalande och vad som tidigare uttalats i fråga om uppkomsten av en slutgiltig förlust vid likvidation finns inte utrymme för att anse annat än att avdragsrätten för förlusten inte kan inträda tidigare än för det beskattningsår då Z. AB är att anse som upplöst genom likvidationen. Detta gäller även om förlusten kan beräknas till sitt belopp redan när Z. AB träder i likvidation och oberoende av om likvidationen avslutas innan grundläggande taxeringsbeslut för beskattningsåret 1997 fattas.

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Dessa aktier är listade på Stockholmsbörsen (Large Cap, Mid Cap, samt Small Cap). Jag har filtrerat ut vissa preferensaktier och aktier med låg volym.

Kan man ge bort aktier som gåva?

A vill veta om överlåtelsen är en skattefri gåva för honom eller om han ska betala inkomstskatt som om han mottagit ersättning för arbete i bolaget.

A anser att det rör sig om en skattefri gåva och anför följande.

Hur säljer man Okategoriserade aktier?

Marcus: ”Det viktiga är att fokusera på bolagens långsiktiga utveckling. De som alltid höjer utdelningen eller åtminstone har en stabil och framgångsrik verksamhet kan vi behålla. Våga lita på aktier som tillgångsslag. Fallande kurstrender gör ont, men precis som i börskraschen i mars 2020 öppnar sig långsiktigt bra köplägen. Någon gång kommer aktierna att vända upp.”

Läs mer: Så tänkte Marcus när börsen gick ner i mars 2020

Sandra: ”Börsen går upp och börsen går ner. Om du känner dig orolig behöver du se över om du kanske tagit för stor risk. Att ha 2-3 månadslöner som buffert på ett bankkonto är också otroligt viktigt så att du inte tvingas sälja på botten. Du har faktiskt inte förlorat några pengar innan du säljer på minus.”

Hur länge ska man behålla en aktie?

 • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
 • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till. Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont. När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av. Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av aktier?

Hur mycket, och på vilket sätt, du betalar skatt på dina aktier beror på vilken sparform du har. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatt på aktier.

Det finns olika sätt att handla med aktier och du beskattas olika beroende på vilket konto du har dina aktier på. Här kan du läsa om hur du ska skatta på dina aktier om du har ett ISK, en kapitalförsäkring eller om du handlar på någon typ av aktiekonto.

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och andra värdepapper. Inom ditt ISK kan du köpa och sälja aktier utan att betala skatt vid varje enskild affär.

Istället betalar du en schablonskatt på en viss procent per år. Schablonskatten är baserad på ditt kontos värde, samt hur många insättningar du gjort under året.

Här kan du läsa mer om hur skatten på ISK fungerar

Vilka aktier är köpvärda?

Här är en lista med aktier som kan vara köpvärda med potential. Gemensamt för dessa bolag är att de går med vinst. De har en rimlig skuldsättning och uppvisar stabil tillväxt (läs mer i avsnittet om tillväxtaktier). Den typen av aktier är ofta köpvärda på lång sikt. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om aktien hos Avanza.

Ett sätt att hitta köpvärda bolag är genom att leta efter de billigaste aktierna. Det är viktigt att påpeka att ”billiga aktier” inte alls handlar om hur många kronor och ören en aktie kostar. Istället handlar det om aktiens värdering.

Vad ska man satsa på när börsen går ner?

Småsparare får ofta rådet att sitta still och avvakta när börserna rasar. Det är ett bra råd för de flesta men om du hör till dem som vill vara aktiv så finns det alternativ.

Du kan köpa andelar i fonder som placerar i tillgångar med liten eller ingen koppling till aktiemarknaden. Eller så kan du satsa på fonder som placerar i värdepapper som direkt ger utdelning när börsen går ner.

Hur beskattas gåva av aktier?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

  Jag har en fråga om att sälja delägarskap i aktiebolag. Jag är styrelseledamot och delägare i ett aktiebolag och vill sälja mina aktier och säga upp min roll som ledamot. Nu när jag vill sälja aktierna och ge över min roll som ledamot till en person jag känner så undrar jag hur jag ska gå till väga?

  Svar: Om det gäller mer än 25 % av aktierna i ett aktiebolag, ska överlåtelsen bli registrerad hos Skatteverket. Där ska den nye delägaren bli registrerad som ”verklig huvudman”.

  Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

  Att gå från 0 till 12 aktier direkt är dock för mycket att begära. Som första steg kan du därför ta en mellanväg. Köpa aktier i tre till fyra olika investmentbolag, för ca 2 000 kronor per aktie. Då har du en bra bas.

  Investmentbolag är riktigt bra nybörjaraktier som ger en automatisk riskspridning. Deras affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj som huvudägare.

  På Stockholmsbörsen finns idag drygt 10 noterade investmentbolag, med flera olika inriktningar. Vissa fokuserar på att äga aktier i världsledande stora bolag, andra fokuserar på mindre tillväxtbolag. Vissa favoriserar börsnoterade innehav, andra har en stor del onoterade innehav eller en mix av båda kategorierna. Vissa investmentbolag är passiva ägare, andra desto mer aktiva med löpande operativt engagemang. Här kan du se en lista över noterade investmentbolag.

  Sen är det dags att själv välja ut en eller ett par (på sikt säkerligen fler) aktier att plocka in i portföljen. Här kan du med fördel välja stabilare bolag som visat upp långsiktig vinsttillväxt och som ger utdelning. Men stirra dig inte blind direktavkastningen. Det är inte så att högst direktavkastning per definition är bäst. En hög direktavkastning kan även vara ett tecken på att bolaget förväntas sänka utdelningen. Aktierna på Stockholmsbörsen ger i snitt en direktavkastning på 3-4 procent. Tittar du på en aktie vars direktavkastning vida överstiger det, kan det även vara en anledning till att kika lite extra noga på den bakomliggande orsaken. På samma sätt som det kan finnas anledning att titta lite extra noga på varför ett bolag inte ger utdelning. Är det kanske ett tillväxtbolag som inte går med vinst ännu och i så fall varför?

  Hur kommer börsen se ut 2023?

  Den största återhämtningen, alltså positiva utvecklingen av börsen, skedde redan i slutet av 2022. Men även 2023 startade starkt – en månad in på året var börsen upp med nästan 11%. En lättnadsglädje för många.

  Sedan dess upplever jag att börsen har varit mer avvaktande. Den har nu rört sig ganska försiktigt i sidled med några mindre tillbaka-steg under bankoron med Sillicon Valley i mitten på mars. Men därefter snabbt kommit tillbaka på banan igen.

  Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

  Här kan du räkna ut och göra en prognos för schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK). Kom ihåg att du inte behöver skicka in någon uppgift om din schablonintäkt till Skatteverket.

  Den slutliga schablonintäkten är redan förifylld i din deklaration och lämnas in av investeringsföretaget som hanterar ditt ISK (till exempel din bank).

  Hur undviker man skatt på aktier?

  Annons: Behöver du hjälp? Prova Småspararguiden Rådgivning!

  FRÅGA: Jag har mina besparingar i aktier och fonder i depå. Behöver få loss 100 000 kr till ett vägbygge. Finns det något alternativ till att sälja och betala 30 % i skatt? Gå över till ISKkonto före försäljning?