:

Vad är det utvidgade Reparationsbegreppet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det utvidgade Reparationsbegreppet?
 2. Vad räknas som reparation och underhåll?
 3. Vad är en Byggnadsinventarie?
 4. Vad får aktiveras i K2?
 5. Vad är ett Direktavdrag?
 6. Vad ingår i förbättringsutgifter?
 7. Vilka renoveringar är avdragsgilla?
 8. Hur mycket kan man begära i underhåll?
 9. Är Laddstolpe inventarie?
 10. Hur många år skriver man av en byggnad?
 11. Måste man aktivera utvecklingskostnader?
 12. Vad är skillnad mellan K2 och K3?
 13. Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?
 14. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Vad är det utvidgade Reparationsbegreppet?

Det utvidgade reparationsbegreppet innebär att vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad får dras av omedelbart som reparationsarbete.

Vissa ändringsarbeten på en byggnad ska behandlas som utgifter för reparation och underhåll. Villkoret är att de kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. Hit räknas inte åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden (19 kap. 2 § IL).

Vad räknas som reparation och underhåll?

Utgifter för reparation och underhåll får dras av direkt till den del åtgärden inte är värdehöjande. För ändringsarbete som i och för sig inte utgör rena reparationer och underhåll men som kan anses normala i näringsverksamheten och inte väsentligen förändrar byggnaden, kan avdrag medges med det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

Vad är en Byggnadsinventarie?

Inledningsvis kan konstateras att det varken i 18 kap. eller i 19 kap. IL finns någon definition av begreppen inventarier eller byggnad. Inte heller i 2 kap., som innehåller definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i IL, finns något närmare angivet om vad som avses med inventarier och byggnad.

Begreppet byggnad används även inom fastighetstaxeringens område och i JB men inte heller där ges någon närmare definition eller förklaring.

Vad får aktiveras i K2?

Då företagen ska välja att tillämpa K2 eller K3 bör de börja med att titta på de generella skillnaderna mellan regelverken. Vi beskrev de generella skillnaderna i föregående artikel och går nu vidare med lite specifika skillnader mellan regelverken. Det är endast ett urval av skillnader vi redogör för. Syftet är inte att i detalj gå in och beskriva hur respektive regelverk fungerar eller redogöra för en komplett skillnadslista. Syftet är att exemplifiera några områden där det kan bli stora skillnader beroende på vilket regelverk ett företag väljer. Det är bra att ha med sig i beslutsunderlaget då valet ska göras.

De skillnader vi tar upp avser:

Vad är ett Direktavdrag?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

Vad ingår i förbättringsutgifter?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

Vilka renoveringar är avdragsgilla?

Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om du har haft dem under året du säljer eller de fem föregående åren. 

Hur mycket kan man begära i underhåll?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Är Laddstolpe inventarie?

El, gas, vatten (både kall- och varmvatten) och värme är nyttigheter av sådant slag att de kan tillhandahållas separat från fastighetsuthyrningen om hyresvärden debiterar hyresgästerna för deras individuellt uppmätta förbrukning.

En hyresvärds uthyrning av fastighet till hyresgäster är som huvudregel undantagen från skatteplikt och omfattar tillhandahållanden av el, gas, vatten eller värme till hyresgästerna om sådana nyttigheter ingår i fastighetsuthyrningen som underordnade tillhandahållanden.

När en hyresvärd debiterar sina hyresgäster särskilt för tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme och tar betalt för respektive hyresgästs faktiska förbrukning är det fråga om en separat transaktion som är skild från uthyrningen av fastigheten. Hyresgästen anses då efterfråga tillhandahållandet av el, gas, vatten eller värme separat utöver tillgången till fastigheten. Hyresvärdens tillhandahållande av sådana nyttigheter är då en separat och skattepliktig försäljning till hyresgästen. Det påverkar inte bedömningen att det är fråga om ett skattepliktigt tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme enligt individuell förbrukning om hyresvärden överför vissa kostnader på hyresgästerna, exempelvis fasta eller rörliga kringkostnader för mätutrustning eller abonnemang.

Hur många år skriver man av en byggnad?

En varaktig konstruktion av väggar och tak gjord för människor att vistas i, placerad varaktigt på mark eller i vatten.

Måste man aktivera utvecklingskostnader?

En immateriell tillgång kan definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (se K3/BFNAR 2012:1). Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent, licenser, upphovsrätter och egenutvecklade tekniker. Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

Immateriella tillgångar kan vara både förvärvade och egenupparbetade.

En immateriell tillgång kan uppstå genom att den förvärvas eller genom att företaget på egen hand upparbetar den immateriella tillgången.

En immateriell tillgång kan förvärvas separat (till exempel genom att ett företag köper ett patent eller en licens) eller genom ett rörelseförvärv. Vid ett rörelseförvärv upprättas en förvärvsanalys i vilken identifierbara immateriella tillgångar tas upp.

En immateriell tillgång kan även vara egenupparbetad, det vill säga att den har utvecklats av det företag som redovisar tillgången. När det gäller egenupparbetade immateriella tillgångar skiljer sig reglerna ganska mycket mellan K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). Detta beskrivs närmare längre ned i detta blogginlägg.

Vad är skillnad mellan K2 och K3?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Hur mycket får man dra av för renovering vid försäljning?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie är en produkt som förväntas ha en kort livslängd eller ett lägre värde. Livslängden för dessa inventarier bör inte överskrida 3 år. Vad som anses som "mindre värde" definieras av Skatteverket som en kostnad på högst ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kronor exklusive moms för år 2023. Sådana inventarier kan direkt kostnadsföras i resultaträkningen istället för att fördelas över tid som avskrivningar i balansräkningen.

En större inventarieanskaffning enligt Skatteverket innefattar inventarier som används för samma ändamål och som inköps gemensamt eller i samband med varandra. Detta kan inkludera en utbytning av alla datorer på kontoret eller en delleverans av inventarier som hör till en större anskaffning. Hela inköpet av verkstadsutrustning eller kontorsinventarier bedöms också som en större inventarieanskaffning. Inventarier med en livslängd på högst tre år räknas inte med i en större inventarieanskaffning eftersom de är korttidsinventarier och får dras av omedelbart. Beloppsgränsen för vad som anses vara en större inventarieanskaffning är ett halvt prisbasbelopp.