:

Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?
 2. Måste man betala skatt på utdelningar?
 3. När beskattas utdelning aktiebolag?
 4. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 5. Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?
 6. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 7. Är utdelning bättre än lön?
 8. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 9. Hur mycket lön för att ta utdelning?
 10. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 11. Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?

Hur mycket skatt på utdelning aktiebolag?

Vad skatten blir är olika när det kommer till lön och utdelning. Lön är dyrare än utdelning men det kommer också med sina fördelar. Men för att du ska kunna fatta ett informerat beslut så har vi stolpat upp och räknat ut exakt hur stor skillnad det är mellan lön och utdelning. Här kan du läsa vidare för att se hur mycket du får i fickan baserat på vardera alternativ.

Måste man betala skatt på utdelningar?

Äger du aktien på ett Aktie- och fondkonto beskattas utdelningen som inkomst av kapital. På Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto dras ingen skatt på svenska utdelningar, däremot dras det utländsk skatt på utdelningar där bolaget har sitt säte i annat land. Den utländska källskatten varierar från land till land.

Vill du lära dig mer? Mer information finns i Avanza Akademin.

När beskattas utdelning aktiebolag?

En aktieutdelning ska tas upp till beskattning det år som utdelningen kan disponeras av den som har rätt till utdelningen. Beslut om utdelning fattas vid ordinarie bolagsstämma eller på en extra bolagsstämma. Enligt Skatteverket är en utdelning i pengar från ett aktiebolag disponibel, och ska därmed beskattas, på dagen för bolagsstämman. Är utdelande bolag anslutet till en värdepapperscentral gäller i stället avstämningsdagen. Ett sådant bolag kallas avstämningsbolag.

Har bolagsstämman eller bolagets styrelse fattat beslut om att utdelningen ska betalas ut vid en senare tidpunkt, är utdelningen i stället disponibel och ska beskattas den dagen. Betalningsdagen måste dock infalla senast dagen innan nästa årsstämma. För att styrelsen ska vara behörig att fatta ett sådant beslut krävs ett bemyndigande från bolagsstämman. Att ett sådant bemyndigande finns ska framgå av styrelsen beslut.

Hur mycket utdelning till 20% skatt?

3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?

Jag funderar på att starta ett aktiebolag och bedriva konsultverksamhet med mig själv som 100-procentig ägare och fakturerande konsult. Är det lagligt att ta ut fakturerade konsultarvoden som utdelning i samband med årsbokslutet i stället för ”månadslön”? /Joakim

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Är utdelning bättre än lön?

Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Det är den totala summan av kontanta löner till anställda i bolaget, och eventuella dotterbolag, under året som är relevant för huvudregeln. 50 procent av de totala löneutbetalningarna kan sedan tillgodoräknas som gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året, desto större utdelningsutrymme.

Ett krav för att delägaren ska kunna tillämpa huvudregeln är att delägaren själv, eller någon närstående, har tagit ut lön över en viss gräns. För löneutbetalningar 2022 uppgår gränsen till:

• 426 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget (inklusive dotterbolag)

Förenklingsregeln kan tillämpas om kraven för huvudregeln inte uppfylls. Då används ett schablonbelopp för att räkna upp gränsbeloppet. För inkomståret 2022 är schablonbeloppet 187 550 kronor. Förenklingsregeln går att tillämpa oavsett om man har tagit ut någon lön eller inte från aktiebolaget.

Schablonbeloppet ska fördelas till delägarna utifrån ägarandel. Varje person får bara använda förenklingsregeln i ett bolag per år, oavsett om personen i fråga är delägare i flera bolag. Däremot är det fullt möjligt att använda sig av huvudregeln i ett bolag, och förenklingsregeln i ett annat.

Hur mycket lön för att ta utdelning?

Det är den totala summan av kontanta löner till anställda i bolaget, och eventuella dotterbolag, under året som är relevant för huvudregeln. 50 procent av de totala löneutbetalningarna kan sedan tillgodoräknas som gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året, desto större utdelningsutrymme.

Ett krav för att delägaren ska kunna tillämpa huvudregeln är att delägaren själv, eller någon närstående, har tagit ut lön över en viss gräns. För löneutbetalningar 2022 uppgår gränsen till:

• 426 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget (inklusive dotterbolag)

Förenklingsregeln kan tillämpas om kraven för huvudregeln inte uppfylls. Då används ett schablonbelopp för att räkna upp gränsbeloppet. För inkomståret 2022 är schablonbeloppet 187 550 kronor. Förenklingsregeln går att tillämpa oavsett om man har tagit ut någon lön eller inte från aktiebolaget.

Schablonbeloppet ska fördelas till delägarna utifrån ägarandel. Varje person får bara använda förenklingsregeln i ett bolag per år, oavsett om personen i fråga är delägare i flera bolag. Däremot är det fullt möjligt att använda sig av huvudregeln i ett bolag, och förenklingsregeln i ett annat.

Är det bättre att ta utdelning än lön?

Beskattningen av arbetsinkomst omnämns vanemässigt som hög medan kapitalinkomst som t.ex. utdelning ofta anses vara lågt beskattad. Fåmansföretagare har dessutom en uppsättning särskilda skattebestämmelser att ta hänsyn till där viss del av utdelningsinkomst inte beskattas som kapital utan som lön. Ur denna snårskog av bestämmelser för fåmansföretagare har det vuxit fram ett antal tumregler som inte sällan hanteras som absoluta sanningar. Jag ska försöka bena ut dessa ”sanningar” då det börjar närma sig bolagsstämma och beslut om utdelning för många företagare.

En vanlig ”sanning” är att ägaren istället för lön ska ta utdelning som ryms inom aktiens gränsbelopp* men inte mer. Ett sådant förfarande kan vara rationellt, men långt ifrån en absolut sanning. Om man tar sig tid och räkna på det kan resultatet bli en överraskning.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.