:

Vad är ett Bristbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Bristbo?
 2. Vad händer med mina skulder om jag dör?
 3. Måste barn betala föräldrars begravning?
 4. Vem betalar mina skulder när jag dör?
 5. Vad ska man göra om man inte har några pengar?
 6. Måste jag betala min avlidne partners skulder?
 7. Vad får man röra i ett dödsbo?
 8. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 9. Vem ska betala gravstenen?
 10. Kan man ärva skulder i ett dödsbo?
 11. Kan skulder bli för gamla?
 12. Hur länge kan man driva ett dödsbo?
 13. Vem kan hjälpa mig med mina skulder?

Vad är ett Bristbo?

Juridik vid dödsfall

Hej, Efter att min pappa gick bort tog jag hand om bouppteckningen själv. Jag sammanställde alla tillgångar och skulder och skulderna översteg tillgångarna. Jag har nu fått besked från Skatteverket att bouppteckningen är registrerad och vad jag förstår godkänd". Min fråga gäller hur går jag vidare efter att bouppteckningen är registrerad? Eftersom det finns en liten del tillgångar undrar jag nu hur fördelningen av tillgångarna ska delas upp till fordringsägarna? Jag funderar även på hur jag ska meddela fordringsägarna? Tack för hjälpen!

Vad händer med mina skulder om jag dör?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du först vad som händer med din brors kvarlåtenskap när han dör och om barnen sen får behålla arvet om kronofogden inte kräver in skulden innan arvet tillfaller hans barn.

Måste barn betala föräldrars begravning?

Kista, grav och dödsannons ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan ska täckas av dödsboet. I fallet med Guns föräldrar fanns inga pengar överhuvudtaget till det, och även om deras barn själva kunnat stå för kostnaden blev det till en principsak.

– Jag visste att barn inte ska behöva betala sina föräldrars begravningar om de inte skaffat sig en försäkring och i det här fallet fanns det ingenting. Det var aldrig problem med pengar, utan jag vill nyttja den rättighet jag vet att man har, säger Gun Malmquist.

Haninge kommun rättade sig efter förvaltningsrättens beslut och betalade 5 000 kronor för den bronsplakett som pryder askgravplatsen. Oftast ingår inte gravsten när någon ber om hjälp i kommunen, uppger Xerxes Fallah, chef för socialförvaltningen i kommunen.

Vem betalar mina skulder när jag dör?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vad ska man göra om man inte har några pengar?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Måste jag betala min avlidne partners skulder?

Det är en fråga vi får ofta. Det är dödsboet som är betalningsskyldigt för alla skulder, och då kan man som dödsbodelägare vara orolig för att man ska bli personligt betalningsskyldig.

Men i Sverige har vi en lag som säger att man inte kan ärva skulder. Om personen som avlidit hade skulder så kan alltså inte du som ärver personen bli skyldig att betala. Det är tillgångarna i dödsboet som ska täcka dessa kostnader.

De skulder som inte kan betalas med tillgångarna i dödsboet avskrivs.

Om man har gemensamma banklån har man i regel ett solidariskt betalningsansvar gentemot banken. Det innebär att banken skulle kunna kräva vem som helst på hela summan. När någon avlider och det finns gemensamma lån kan banken kräva dödsboet på hela beloppet, och då blir den efterlevande skyldig dödsboet halva den summan. Detta förfarande kallas regressrätt.

Om det inte finns pengar i dödsboet kan banken kräva den andre låntagaren. Men vanligtvis kan den efterlevande maken ta över lånet i sin helhet.

Vad får man röra i ett dödsbo?

Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Vem ska betala gravstenen?

De som är med i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift via skatten i Sverige. Till skillnad från begravningsavgiften betalas kyrkoavgiften enbart av de som är medlemmar. Kyrkoavgiften täcker de kostnader som uppstår för en begravningsgudstjänst som hålls i kyrkan; präst, kistbärare, kyrkomusik och annan personal i kyrkan (det finns andra samfund som har liknande avgifter). 

Kan man ärva skulder i ett dödsbo?

Innan ni börjar att betala några av dödsboets skulder är det viktigt att ni har utrett alla skulder i boet, så att ni är säkra på att boets tillgångar räcker. Om ni betalar några av skulderna fullt ut och sedan inte kan betala vissa skulder alls, riskerar ni att bli tvungna att skjuta till medel till boet.

I väntan på att alla skulder har kartlagts kan ni ansöka om anstånd med betalningen av dödsboets skulder.

Kan skulder bli för gamla?

Både antalet och andelen som får sin första skuld efter 64 års ålder har minskat sedan 2018. Samtidigt är äldre fortfarande en riskgrupp för att hamna i ett långvarigt skuldsättningsproblem. Personer över 80 år är en särskilt sårbar grupp.

Hur länge kan man driva ett dödsbo?

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Vem kan hjälpa mig med mina skulder?

Det finns flera olika åtgärder du kan ta för att få hjälp med dina skulder. Här följer våra bästa tips.