:

Vad är ett betungande beslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett betungande beslut?
 2. Vad innebär det att ett betungande beslut inte vinner negativ rättskraft?
 3. Vad menas med ett gynnande beslut?
 4. Kan man överklaga ett gynnande beslut?
 5. När en myndighet gör fel?
 6. Kan man ändra gynnande beslut?
 7. När vinner ett beslut Lagakraft?
 8. Vilka beslut är överklagbart?
 9. Kan gynnande beslut återkallas?
 10. Vilka beslut går inte att överklaga?
 11. Kan man polisanmäla en myndighet?
 12. När får ett gynnande beslut ändras?
 13. Vilka beslut kan omprövas?
 14. Hur vet man att en dom vunnit laga kraft?
 15. Kan man överklaga en dom som vunnit laga kraft?

Vad är ett betungande beslut?

Author

Den här uppsatsen behandlar ändring av beslut på myndighetsnivå. Syftet med uppsatsen är att klargöra nuvarande regler kring ändring av beslut samt avgöra om dessa är tillfredsställande eller behöver förändras. En grundläggande förvaltningsrättslig princip är att gynnande förvaltningsbeslut vinner negativ rättskraft. Det innebär att gynnande beslut endast kan ändras till fördel för den enskilde. Betungande beslut vinner som huvudregel inte negativ rättskraft och kan ändras i både mildrande och skärpande riktning. Det finns dock undantag för både gynnande och betungade beslut. I förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse och omprövning. I övrigt regleras beslutmyndigheters ändringsbefogenheter till största del av principer utvecklade genom praxis och sedvana. Det är en tämligen oordnad bild som framträder vid ett försök att redogöra för detta rättsmedel. I många fall föreligger ett något oklart rättsläge. Den gemensamma åsikten i doktrin är att det finns problem med nuvarande regler. Problemen uppkommer när myndigheter vill ändra tidigare fattade beslut. Frågor som är kopplade till negativ rättskraft, res judicata, litispendens och reformatio in pejus behandlas i uppsatsen. De många olika måltyperna i förvaltningsrätten har gjort att det tidigare har ansetts olämpligt att lösa problemen genom generellt tillämplig lagstiftning. I det nya förslaget på förvaltningslag SOU 2010:29 och i doktrin finns det dock enligt mig många goda lösningar på problemen. Några av dessa är att lagstadga om när gynnande förvaltningsbeslut får ändras till nackdel för enskilda, införa ett undantag för icke tidsbegränsade gynnande förvaltningsbeslut samt ta in regler som säger att alla negativa förvaltningsbeslut kan ändras om inte annat förskrivs i speciallag.

Vad innebär det att ett betungande beslut inte vinner negativ rättskraft?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att din fråga handlar om sänkning av ett redan satt betyg på grund av ändrade poängsnivåer är tillåtet.

Vad menas med ett gynnande beslut?

Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare.

Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" som räknas som myndighetsutövning. Annat som myndigheten ägnar sig åt räknas inte in i myndighetsutövningen, exempelvis avtal eller affärsmässig verksamhet.

Kan man överklaga ett gynnande beslut?

Skatteverket får ändra ett beslut som verket har meddelat som första instans om beslutet är felaktigt (37 § första stycket FL). Det finns inte något krav på att det ska ha kommit till nya omständigheter för att en ändring ska kunna göras. Även ursprungliga felaktigheter av saklig eller processuell natur som upptäcks kan ligga till grund för att ändra ett beslut (prop. 2016/17:180 s. 328). Det innebär att ett beslut som regel bör kunna ändras så snart det av något skäl finns anledning att dra slutsatsen att beslutet är oriktigt (prop. 2016/17:180 s. 230).

Skatteverket kan ändra såväl överklagbara som inte överklagbara beslut, men bara beslut där Skatteverket har varit första instans.

Beslut som har fått laga kraft, d.v.s. inte längre kan överklagas, omfattas också av bestämmelserna.

Skatteverket ska ändra ett beslut som verket har meddelat som första instans om beslutet är uppenbart felaktigt och felet är väsentligt. Beslutet måste också gå att ändra snabbt och enkelt, utan att det blir till nackdel för någon enskild part (38 § FL).

När en myndighet gör fel?

När en myndighet bestämmer något som är riktat mot dig som person kallas det för myndighetsbeslut.

De flesta myndighetsbeslut går att överklaga. Det betyder att du har rätt att tala om att du är missnöjd med beslutet och att du vill att det ska prövas i en domstol.

Kan man ändra gynnande beslut?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här. Undantagen kommer jag att redogöra för nedan.

När vinner ett beslut Lagakraft?

Att ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas till högre instans. Det innebär också att beslutet kan verkställas. Laga kraft uppnås i normalfallet, för beslut som är överklagbara, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat beslutet. Beslut av sista instans och andra beslut som inte får överklagas får laga kraft direkt. Överklagbara beslut kan även få laga kraft genom att Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, eller, i förekommande fall, Högsta domstolen, HD, inte beviljar prövningstillstånd.

Vilka beslut är överklagbart?

Syftet med ett överklagande är att den som berörs av ett besluts verkningar ska ha en möjlighet att få beslutet ändrat eller upphävt, eller, med andra ord, att få de oönskade konsekvenserna eliminerade. Det betyder inte att alla beslut får överklagas. Beslutets verkningar har betydelse, liksom även dess form eller karaktär.

Vid beslutsfattandet behöver Skatteverket bedöma om ett beslut är överklagbart för att kunna avgöra om Skatteverket ska underrätta den enskilda om hur ett överklagande görs. Vilka av Skatteverkets beslut som får överklagas framgår normalt av speciallagstiftning, t.ex. i SFL framgår både vilka beslut som får överklagas och vilka som inte får det. När ett beslut väl har överklagats är det inte Skatteverket som bedömer om beslutet är överklagbart eller inte utan det är domstolens sak att avgöra.

Kan gynnande beslut återkallas?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Vilka beslut går inte att överklaga?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Kan man polisanmäla en myndighet?

 • Du kan ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om du blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du i stället ringa larmnumret 112. Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation.
 • Tala om vad du heter, vad du har för personnummer, vad som har hänt och när det hände. Försök berätta så detaljerat som möjligt om vad du minns från händelsen. Polisen vill ha dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig under utredningen av brottet.
 • Om du vill ha skadestånd kan du nämna det för polisen redan när du polisanmäler. Du kan också meddela beloppet senare. För att veta hur mycket du kan begära i skadestånd och vad du kan få skadestånd för, kontakta Brottsoffermyndighetens servicetelefon på 090–70 82 00.
 • När får ett gynnande beslut ändras?

  - förstärkt skydd enligt den nya förvaltningslagen från den 1 juli 2018?

  I inlägget redovisas lite fördjupad information om en svensk förvaltningsrättslig princip och ett par paragrafer ur den nya förvaltningslagen som kan vara bra att hänvisa till när handläggare vill ändra beslut om LSS eller SoL-insatser. Även utdrag ur en dom från förvaltningsrätten där kommunen inte hade motiverat ändring av sitt beslut tillräckligt väl.

  Vilka beslut kan omprövas?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  I 27 § förvaltningslagen regleras omprövning av myndighetsbeslut. Däri framgår att om en myndighet finner att ett beslut som den har meddelat som första instans är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, så ska myndigheten ändra beslutet. Myndigheten ska ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

  Hur vet man att en dom vunnit laga kraft?

  Hej

  Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En dom vinner laga kraft när den inte går att överklaga. Överklagandefristen är på 3 veckor, vilket framgår av 50:1 Rättegångsbalken. En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. I ditt fall vinner domen laga kraft om hovrättens dom inte överklagas inom den angivna fristen.

  Kan man överklaga en dom som vunnit laga kraft?

  En dom som vunnit laga kraft går inte längre att överklaga till högre instans. Eftersom utgångspunkten är att ett beslut eller en dom som inte kan överklagas ska gälla, förutsätter resning något alldeles särskilt. Det kan rör sig om nya viktiga omständigheter eller bevis som inte tidigare var kända.

  Domstolen kan till exempel bevilja resning om: