:

Hur mycket är Restidsersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är Restidsersättning?
 2. Hur räknar man ut restid?
 3. Hur mycket övertid får man jobba elektriker?
 4. Hur mycket övertid får man jobba SEF?
 5. När har man rätt till traktamente?
 6. Kan man få traktamente utan övernattning?
 7. Är restid skattefritt?
 8. Hur många timmar är heltid elektriker?
 9. Får man arbeta 50 timmar i veckan?
 10. Är det olagligt att jobba 7 dagar i rad?
 11. Vilket avtal har elektriker?
 12. När får man inte traktamente?
 13. Hur mycket får man för traktamente?
 14. Vad krävs för att få traktamente?
 15. Har man alltid rätt till traktamente?

Hur mycket är Restidsersättning?

Carin Jämtin, tidigare generaldirektör för Sida, har utsetts till ny landshövding i Västernorrlands län. Hon tillträdde sitt nya uppdrag 1 september.

Kriminalvården redovisar i en rapport till regeringen att myndigheten kan skapa ytterligare cirka 2 100 platser på häkten och anstalter genom att öka antalet dubbelbeläggningar.

Flera statliga myndigheter har gett utvalda grupper löne­lyft utöver den årliga lönerevisionen i syfte att behålla kompetens och bromsa personalflykt. Förtroendevalda inom ST är kluvna till lönesatsningarna, som möts av glädje men också sår missnöje på arbetsplatserna.

Nu ställer LO och Svenskt Näringsliv krav på regeringen att få ordning på omställningsstudiestödet, rapporterar Ekot. Annars riskerar hela las-överenskommelsen att falla, enligt parterna.

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Hur räknar man ut restid?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur mycket övertid får man jobba elektriker?

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte vara mer än 40 timmar per vecka. Men i många branscher finns kollektivavtal som ersätter arbetstidslagen och ger kortare arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden under en fyramånadersperiod får däremot enligt lagen aldrig överskrida 48 timmar per vecka. Det gäller alltså den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukfrånvaro. Det går inte att avtala bort.

Varje arbetstagare har rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetstiden regleras sedan i kollektivavtal, centrala eller lokala. Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats? Kontakta i så fall en ombudsman på ditt fackförbund som kan ge dig råd. Är du medlem i IF Metall? Kontakta då en ombudsman på din lokala avdelning.

Hur mycket övertid får man jobba SEF?

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte vara mer än 40 timmar per vecka. Men i många branscher finns kollektivavtal som ersätter arbetstidslagen och ger kortare arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden under en fyramånadersperiod får däremot enligt lagen aldrig överskrida 48 timmar per vecka. Det gäller alltså den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukfrånvaro. Det går inte att avtala bort.

Varje arbetstagare har rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetstiden regleras sedan i kollektivavtal, centrala eller lokala. Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats? Kontakta i så fall en ombudsman på ditt fackförbund som kan ge dig råd. Är du medlem i IF Metall? Kontakta då en ombudsman på din lokala avdelning.

När har man rätt till traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Kan man få traktamente utan övernattning?

Restid är den tid utanför din ordinarie arbetstid som går åt för att resa från din ordinarie arbetsplats till den plats där du ska utföra ditt arbete, inklusive väntetider mellan olika färdsätt, till exempel tågbyten, mellan buss och flyg och liknande. Restid räknas inte som arbetstid.

Om du däremot reser under ordinarie arbetstid, så betraktas det som arbete och räknas in i din arbetstid, det vill säga detta är inte restid.

Om du har restid både före och efter din ordinarie arbetstid, ska de båda tidsperioderna räknas ihop när du beräknar antalet restidstimmar.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan, så räknas tiden klockan 22.00 - 08.00 inte som restid.

I vissa fall kan bilkörning i tjänsten betraktas som arbete och inte som restid. Det gäller vid transporter av utrustning, reservdelar, arbetsmaterial och vid andra transporter. Det avgörande är om bilkörningen enbart är till för att resa till platsen där arbetet ska utföras (restid) eller om det finns något annat som arbetsgivaren har intresse av att det utförs under resan (arbetstid).

Är restid skattefritt?

Restid är den tid utanför din ordinarie arbetstid som går åt för att resa från din ordinarie arbetsplats till den plats där du ska utföra ditt arbete, inklusive väntetider mellan olika färdsätt, till exempel tågbyten, mellan buss och flyg och liknande. Restid räknas inte som arbetstid.

Om du däremot reser under ordinarie arbetstid, så betraktas det som arbete och räknas in i din arbetstid, det vill säga detta är inte restid.

Om du har restid både före och efter din ordinarie arbetstid, ska de båda tidsperioderna räknas ihop när du beräknar antalet restidstimmar.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan, så räknas tiden klockan 22.00 - 08.00 inte som restid.

I vissa fall kan bilkörning i tjänsten betraktas som arbete och inte som restid. Det gäller vid transporter av utrustning, reservdelar, arbetsmaterial och vid andra transporter. Det avgörande är om bilkörningen enbart är till för att resa till platsen där arbetet ska utföras (restid) eller om det finns något annat som arbetsgivaren har intresse av att det utförs under resan (arbetstid).

Hur många timmar är heltid elektriker?

Denna lönekalkylator räknar med att en heltidstjänst på 100% motsvarar 168 arbetade timmar / månad. Du kan ändra procentsats utifrån hur mycket du arbetar.

 • Räkna ut månadslön från timlön.
 • Räkna ut timlön från månadslön.
 • Ange om du jobbar heltid eller deltid.

Får man arbeta 50 timmar i veckan?

Den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, enligt arbetstidslagen. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Enligt EU:s minimikrav får den totala arbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Till den totala arbetstiden räknas även jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet EU:s minimikrav går inte att frångå med kollektivavtal.

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. Det kallas för dygnsvila. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn.

Är det olagligt att jobba 7 dagar i rad?

Den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, enligt arbetstidslagen. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Enligt EU:s minimikrav får den totala arbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka. Till den totala arbetstiden räknas även jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet EU:s minimikrav går inte att frångå med kollektivavtal.

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. Det kallas för dygnsvila. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn.

Vilket avtal har elektriker?

För första gången någonsin har vi undersökt medlemmarnas inställning, attityder och erferenheter gällande diskriminering, homofobi och HBTQ-frågor. Undersökningen presenteras vid ett seminarium på Pride.Plats: Pride House, Hotell Clarion, Ringvägen 98 Tid: 12.00 - 12.45 Datum 1 augusti.  Medverkande: Per Håkan Waern, vice ordf Elektrikerna, Louise Olsson, Elektrikerna, Emilia Wikström Melin, HBT Socialdemokrater, Ola Månsson, VD Installatörsföretagen ,Teres Lindberg, riksdagsledamot (s) https://program.stockholmpride.org/sv/events/461/bogen-i-byggboden-presentation-av-

Tillbaka till sidans topp

När får man inte traktamente?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Hur mycket får man för traktamente?

Beroende på resans art och omfång kan olika sorters traktamenten bli aktuella. Det finns traktamenten både för inrikesresor och för utrikesresor. I denna artikel diskuterar vi dock bara inrikesresor. Vill du läsa mer om vad som gäller vid traktamenten vid utlandsresor kan du läsa vidare på Skatteverkets hemsida.

Vad krävs för att få traktamente?

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente behöver tre krav uppfyllas:

 • Minst en övernattning måste ske, vilket innebär att resan sträcker sig mellan kl. 00.00 till 06.00. Om tjänsteresan inte innebär en övernattning räknas den som ett så kallad endagstraktamente.

 • Tjänsteresan är förlagd till en ort som ligger mer än 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen eller bostaden (även kallat verksamhetsorten).

 • Tjänsteresan behöver styrkas med ett underlag, till exempel en reseräkning. Där framgår vem som har rest, vart den anställde har rest samt när resan påbörjades och avslutades.

Traktamentet för en hel dag inom Sverige under inkomstår 2023 är 260 kronor. Schablonbeloppen för skattefritt traktamente varierar, beroende på resans omfattning. Efter tre månader med traktamente på samma ort får den anställde 70 procent av normalbeloppet per hel dag, och efter två år 50 procent per hel dag.

Det finns brytpunkter som styr om det är ett helt eller halvt traktamente den anställde har rätt till.

 • Hel dag: Avresa före klockan 12.00 och hemkomst efter klockan 19.00

 • Halv dag: Avresa efter klockan 12.00 eller hemkomst före klockan 19.00

Har man alltid rätt till traktamente?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.