:

Vad innebär utmätning av fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär utmätning av fastighet?
 2. Vad innebär utmätning av bostad?
 3. När kan Kronofogden ta huset?
 4. Vad krävs för utmätning?
 5. Hur mycket får man behålla vid utmätning?
 6. Vad sker vid utmätning?
 7. Vem bestämmer utmätning?
 8. Vad händer om Kronofogden inte får huset sålt?
 9. Kan Kronofogden ta min mans hus?
 10. Hur lång tid tar det att få utmätning?
 11. När försvinner utmätning?
 12. Kan man stoppa en utmätning?
 13. Hur lång tid tar det innan Kronofogden säljer huset?
 14. Kan Kronofogden tvinga mig att sälja huset?
 15. Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Vad innebär utmätning av fastighet?

Högsta domstolen (HD) konstaterar i domen att utmätning av bostaden inte är försvarlig vid intresseavvägningen mellan barnens intresse av att inte ryckas upp från sin hemmiljö och borgenärernas intresse av att utnyttja fastighetens ekonomiska värde. HD häver därför utmätningen.

Kronofogdemyndigheten hade utmätt en fastighet för betalning av skulder. Personen som bodde på fastigheten hade sex barn varav fem var under 18 år och några hade nedsatt funktionsförmåga och särskilda behov. Familjen hade bott på fastigheten en längre tid, barnen hade sina kamrater och gick i skola i närheten. Det fanns också stora svårigheter för familjen att hitta en annan lämplig bostad.

Enligt utsökningsbalken och praxis får en bostadsfastighet utmätas om utmätningen är försvarlig. I den bedömningen ska, enligt HD, hänsyn tas till om utmätningen är oförenlig med de rättigheter som tillförsäkras ett barn enligt barnkonventionen. HD konstaterar att barnkonventionen numera är en del av svensk rätt och att konventionens rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som berör barn – också i fråga om befintlig lagstiftning. HD redogör utförligt för barns behov av att känna trygghet i sin tillvaro, och anger att det är ett grundläggande behov som kommer till uttryck i flera artiklar i konventionen.

Vad innebär utmätning av bostad?

En utmätning görs av Kronofogden om du har fastställda skulder som du inte kan betala. Den du har en skuld till har vänt sig till Kronofogden för att få hjälp med återbetalning av skulden. Om du inte betalar eller invänder mot betalningskravet fattar Kronofogden ett beslut att du ska betala skulden. Det är då en utmätning kan bli aktuell.

Du har rätt att invända mot ett betalningskrav om du anser att det är felaktigt. Då bestrider du kravet. Nås ingen överenskommelse kan den som har ställt betalningskravet driva ärendet till domstol. Förlorar du målet där kan du bli skyldig att betala rättegångskostnaderna.

När en utmätning ska göras börjar Kronofogden med att göra en utredning av gäldenärens tillgångar. För att något ska kunna utmätas måste det ägas av den person som är betalningsskyldig. Utmätningen görs sedan enligt en prioritering där målet är att orsaka så lite skada som möjligt. Kronofogden undviker att utmäta din bostad så länge det går. Särskild hänsyn tas när det finns barn i hushållet.

Pengar är det som utmäts först. Får du som gäldenär en skatteåterbäring inkluderas den i utmätningen. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att betala av skulden är en löneutmätning nästa steg. Då dras en del av din lön tills skulden är betald. Om det inte finns pengar eller en tillräcklig inkomst för löneutmätning är utmätning av aktier och fonder nästa steg.

När kan Kronofogden ta huset?

Övrigt/annat

Kan kronofogden utmätta huset för ena ägarens skuld och göra 7 människor bostadslösa där av barn 10 år och den andra ägarens/låntagarens 2 vuxna barn som bor hemma och andra familjemedlemmar som bor i husvagn i tomten?

Vad krävs för utmätning?

Utmätning innebär att Kronofogden beräkna värdet av och egendomar samt frånta dina ägodelar för att de ska kunna säljas och därmed betala av din skuld

En utmätning innebär att kronofogden ser över de tillgångar som en skuldsatt person har i sin ägo för att senare kunna sälja tillgångarna och göra upp skulden med fordringsägaren. Utmätningar sker när någon dragit på sig en skuld som han eller hon inte kan eller vill betala.

Hur mycket får man behålla vid utmätning?

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Vad sker vid utmätning?

Vad händer vid utmätning? är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur ett mål om utmätning inleds, handläggs hos Kronofogdemyndigheten och avslutas. I boken beskrivs förutsättningarna för utmätning samt vilken egendom som kan utmätas respektive ska undantas från utmätning. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens, gäldenärens och den s.k. tredje mannens rättigheter och skyldigheter i mål om utmätning.

Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med frågor om utmätning i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.

Vem bestämmer utmätning?

Den som har en dom eller ett beslut som innebär en rätt till betalning kan vända sig till Kronofogden för verkställighet. Med verkställighet menas att Kronofogden tvångsvis genomför vad som har prövats och beslutats av en domstol eller en annan myndighet. Vid verkställighet tillämpar Kronofogden bestämmelserna i UB. Ett mål om verkställighet enligt UB kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 § UB).

Den som begär verkställighet hos Kronofogden kallas sökande. Sökandens motpart hos Kronofogden kallas svaranden och i mål om betalningsskyldighet kallas motparten gäldenär. Andra än parterna kallas tredje man. Tredje man hos vilken en gäldenär har en fordran kallas sekundogäldenär (1 kap. 7 § UB).

Vad händer om Kronofogden inte får huset sålt?

Flytta isär, skilja sig & separera

Är separerad sen juli och jag bor kvar i huset som vi båda står som ägare på. Jag har tyvärr inte möjlighet ekonomiskt att lösa ut honom. Nu vill han sälja huset för att få ut ev vinst vid försäljning. Han sitter illa till ekonomiskt och behöver pengarna till att lösa ”dåliga” krediter som han dragit på sig. Han säger att kronofogden är honom i hälarna. Mina frågor är, kan han tvinga mig till försäljning? Och kan kronofogden ta huset? 

Kan Kronofogden ta min mans hus?

Hej och tack för din fråga,

Om man har skulder som man inte betalar tillbaka kan Kronofogden besluta om utmätning av tillgångar. Kronofogden kan även besluta om utmätning av lön. För att egendom ska kunna utmätas krävs det att den tillhör gäldenären och är det så att någon annan äger den, så måste det kunna bevisas. Ägodelarna ska även ha ett värde och gå att överlåtas och det innebär att det inte får finnas testamente eller gåvobrev som anger att egendomen inte får säljas.  Försäljningen måste dessutom ge ett rimligt övervärde till den som gäldenären är satt i skuld till.

Hur lång tid tar det att få utmätning?

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

När försvinner utmätning?

Kreditkollen är tjänsten som ger dig full koll på din privatekonomi och ditt Kreditbetyg. Följ ditt UC-Score, se hur din kreditvärdighet utvecklas och få obegränsad tillgång till din kreditupplysning.

Skaffa Kreditkollen

Kan man stoppa en utmätning?

När du har skickat ditt överklagande till Kronofogden skickar de det vidare till tingsrätten. Handlingarna kommer in till tingsrätten, de registreras och blir en allmän handling.

Nu är ditt överklagande ett mål eller ärende, och du benämns som den ”klagande”.

Om tingsrätten inte förstår vad du vill i ditt överklagande, tar de kontakt med dig och begär in mer information. Om du då inte kompletterar med det som behövs kan tingsrätten avvisa ditt överklagande. Det innebär att domstolen inte prövar överklagandet.

Hur lång tid tar det innan Kronofogden säljer huset?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kan Kronofogden tvinga mig att sälja huset?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.