:

Hur hittar man organisationsnummer förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man organisationsnummer förening?
 2. Har en förening organisationsnummer?
 3. Var kan man hitta organisationsnummer?
 4. Var finns föreningar registrerade?
 5. Måste en ideell förening ha ett organisationsnummer?
 6. Var kan jag hitta en förenings stadgar?
 7. Är organisationsnummer offentligt?
 8. Måste en ideell förening ha organisationsnummer?
 9. Kan man använda personnummer som organisationsnummer?
 10. Är medlemsregister offentliga?
 11. Vem äger en förening?
 12. Hur ansöker man om organisationsnummer?
 13. Hur vet man om en förening är ideell?
 14. Är organisationsnummer en personuppgift?
 15. Har alla företag ett organisationsnummer?

Hur hittar man organisationsnummer förening?

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

Har en förening organisationsnummer?

Att bilda en förening är inte svårt. Det som behövs är att gruppen bildar en tillfällig styrelse, (en interimsstyrelse) och skriver ett förslag till stadgar. Dessa stadgar ska senare diskuteras och beslutas om på föreningens första medlemsstämma (läs mer under rubriken Det första årsmötet). Då väljer medlemmarna även en styrelse som leder föreningens arbete mellan medlemsstämmorna. Föreningen väljer också en eller två revisorer som ska granska styrelsens arbete mellan årsmötena. Denna granskning ska göras för att styrelsen ska verka i enlighet med det som årsmötet beslutade om. Revisorerna ska också granska styrelsens sätt att sköta föreningens ekonomi. Medlemmarna väljer även en valberedning som har till uppgift att ge förslag på personer som skulle vara passande för kommande styrelseuppdrag. Läs mer om detta under rubriken Förtroendevalda.

När föreningen har haft ett medlemsmöte då föreningen bildades, har antagit stadgar samt valt en styrelse så har föreningen blivit en juridisk person. Detta innebär att föreningen blir ett rättsubjekt som kan äga och inneha skulder, skriva avtal och vara part inför domstol.

Var kan man hitta organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Var finns föreningar registrerade?

En förening som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att föreningens uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen ska du skicka med ett A-skatteintyg tillsammans med fakturan.

Intyget beställer du genom att skicka ett mejl till oss.

Måste en ideell förening ha ett organisationsnummer?

En förening är en grupp på minst tre medlemmar som ägnar sig åt en specifik avgränsad verksamhet. Man brukar skilja på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. 

Var kan jag hitta en förenings stadgar?

Vi har gratis rådgivning för alla som vill starta ekonomisk förening. Våra rådgivare hjälper er med allt från stadgar och affärsmodell till lönsamhet och marknadsföring.

Är organisationsnummer offentligt?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Måste en ideell förening ha organisationsnummer?

Att registrera en förening hos Skatteverket betyder att föreningen får ett organisationsnummer och det kan behövas ibland vilket det står mer om i stycket här ovan och under. Det är inte nödvändigt att registrera organisationen hos skatteverket. Det är lite fler saker som ni måste tänka på om ni registrerar er förening hos skatteverket än om ni låter bli, så gör det bara om ni känner att det är nödvändigt.

Att registrera organisationen hos skatteverket innebär att organisationen finns registrerad som ideell förening och får ett organisationsnummer. Det är ganska lätt att registrera en förening hos Skatteverket. Det finns inget krav på att ideella föreningar ska registreras eller ha ett organisationsnummer utan de räknas lika mycket som föreningar i alla fall, men ibland kan organisationsnummer krävas för att kunna hyra lokaler, skriva kontrakt eller avtal, att kunna starta upp ett bankonto i organisationens namn och för att kunna söka bidrag till exempel.

Kan man använda personnummer som organisationsnummer?

Exempel på vanliga personuppgifter som företag behandlar är: namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress. Personuppgifterna kan exempelvis tillhöra företagets kunder, kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners, anställda m.fl.

Företag som behandlar personuppgifter i digitala register eller lagringsplatser, är skyldiga att följa GDPR. Företaget ska bland annat upprätta en integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy, sekretesspolicy eller personuppgiftspolicy).

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten och som granskar ifall företag. organisationer och myndigheter följer GDPR vid sin behandling av personuppgifter.

Är medlemsregister offentliga?

Medlemsregistret är en central värdehandling för föreningen. Därför är det mycket viktigt att den som är ansvarig för medlemslistan (ofta kassören) lämnar denna vidare till nästa person om hon eller han slutar. GDPR, dataskyddsförordningen, är regler man måste tänka på gällande sitt medlemsregister.

Vem äger en förening?

”Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar” trädde i kraft 1 juli 2018 och ersatte den tidigare lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Lagen kallas ofta för föreningslagen och är den lag som definierar och reglerar ekonomiska föreningar. Syftet med ekonomiska föreningar är att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen, det vill säga få ta del av de skalfördelar som gemensamma inköp av egendom, maskiner med mera för med sig.

Enligt lagen måste en ekonomisk förening ha minst tre medlemmar samt en styrelse och vara registrerad hos Bolagsverket.

Medlemmarna är de som innehar ("äger") föreningen, men utan personlig ansvarighet, genom andel eller insats. Medlem kan den fysiska eller juridiska person bli som uppfyller kraven för medlemskap; men det får inte vara diskriminerande (hudfärg, ekonomiska tillgångar, med mera).

Bildande och styrning av ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar.[2]

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.[3]

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om

 • rätten till medlemskap enligt 4 kap.[5]
 • rösträtt utövad vid föreningsstämma enligt 6 kap.[6]
 • vinstutdelning enligt 13 kap.[7]

Detta gäller till skillnad mot till exempel en ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer. Ideella föreningar är inte reglerade i lag annat än att det är fritt att bilda föreningar i Sverige. Vid juridiska tvister så associeras ideella föreningar med ekonomiska föreningar och lagen om ekonomiska föreningar tillämpas.

Hur ansöker man om organisationsnummer?

Att registrera en förening hos Skatteverket betyder att föreningen får ett organisationsnummer och det kan behövas ibland vilket det står mer om i stycket här ovan och under. Det är inte nödvändigt att registrera organisationen hos skatteverket. Det är lite fler saker som ni måste tänka på om ni registrerar er förening hos skatteverket än om ni låter bli, så gör det bara om ni känner att det är nödvändigt.

Att registrera organisationen hos skatteverket innebär att organisationen finns registrerad som ideell förening och får ett organisationsnummer. Det är ganska lätt att registrera en förening hos Skatteverket. Det finns inget krav på att ideella föreningar ska registreras eller ha ett organisationsnummer utan de räknas lika mycket som föreningar i alla fall, men ibland kan organisationsnummer krävas för att kunna hyra lokaler, skriva kontrakt eller avtal, att kunna starta upp ett bankonto i organisationens namn och för att kunna söka bidrag till exempel.

Hur vet man om en förening är ideell?

Ändamålen med ideella föreningar kan vara många, men själva tanken är att det sker ideellt. Istället bidrar föreningen till medlemmarna på annat vis, till exempel genom att försvara rättigheter eller att skydda viktiga intressen.

Medlemmarna bidrar i sin tur till föreningen genom till exempel frivilligt arbete. Ideella föreningar är helt öppna mot alla som önskar bli medlemmar och oftast tas en avgift ut för medlemskapet. Kravet för medlemskap är att den potentiella medlemmen delar föreningens syfte och har ett gemensamt intresse med föreningen.

Är organisationsnummer en personuppgift?

Exempel på vanliga personuppgifter som företag behandlar är: namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress. Personuppgifterna kan exempelvis tillhöra företagets kunder, kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners, anställda m.fl.

Företag som behandlar personuppgifter i digitala register eller lagringsplatser, är skyldiga att följa GDPR. Företaget ska bland annat upprätta en integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy, sekretesspolicy eller personuppgiftspolicy).

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten och som granskar ifall företag. organisationer och myndigheter följer GDPR vid sin behandling av personuppgifter.

Har alla företag ett organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De nummertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering – EEIG
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Kooperativa Hyresrättsföreningar
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Utländska företags filialer
 • Bankaktiebolag
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Bankfilial
 • Utländska bankers filialer
 • Ömsesidiga försäkringsbolag