:

Hur lång tid tar en omprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en omprövning?
 2. Hur länge kan Skatteverket granska deklaration?
 3. Hur begär man omprövning av deklaration?
 4. Hur går en omprövning till?
 5. Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?
 6. Hur många gånger kan man begära omprövning?
 7. Hur vet jag om min deklaration granskas?
 8. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?
 9. Vad innebär omprövning Skatteverket?
 10. Vilka beslut kan omprövas?
 11. Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?
 12. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 13. Vilka beslut går inte att överklaga?
 14. När får man veta om deklarationen granskas?
 15. Vad kostar det att överklaga?

Hur lång tid tar en omprövning?

Januari 11, 2020 Jimmy Laine, jur.mag

Har du fått ett beslut från Försäkringskassan som du är missnöjd med kan du begära omprövning av beslutet. Ett beslut efter omprövning kan du sedan överklaga vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur länge kan Skatteverket granska deklaration?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Hur begär man omprövning av deklaration?

En begäran om omprövning ska vara skriftlig (66 kap. 6 § första stycket SFL). Det innebär att det går bra med ett vanligt brev eller e-post. En begäran om omprövning kan alltså inte initieras muntligen, men väl kompletteras på det sättet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildas identitet och den information som behövs för att Skatteverket ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § första stycket FL).

Skatteverket har en omfattande serviceskyldighet och för enskilda som har svårt att uttrycka sig i skrift bör Skatteverket vid behov ge vägledning när skrivelsen ska upprättas. Är det fråga om en begäran om omprövning som uppenbarligen ska bifallas är det inget som hindrar att Skatteverket gör rättelsen på eget initiativ (prop. 1989/90:74 s. 301).

Hur går en omprövning till?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Vad är omprövningsbeslut Skatteverket?

Ett omprövningsbeslut är alltid att anse som ett efterbeskattningsbeslut när det sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen i 66 kap. 21 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Även om det i ett sådant beslut inte framgår att en prövning av förutsättningarna för efterbeskattning skett gäller beslutet och det ska inte undanröjas, eftersom det inte är tillåtet att efterbeskatta samma fråga två gånger. Beslutet ska i stället ändras så att kraven på motivering uppfylls.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet den 7 februari 2006, Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut (dnr 131 62016-06/111). Ändringen av ställningstagandet beror på att SFL har ersatt taxeringslagen (1990:324), TL, och skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Det innebär inte någon ändring i sak.

Hur många gånger kan man begära omprövning?

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning på den enskildas initiativ gäller t.ex. för

 • beslut att inte godkänna en person som deklarationsombud (6 kap. 4–8 §§ SFL)
 • beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap. SFL)
 • beslut om särskild inkomstskatt (54 kap. 2 § SFL)
 • beslut om slutlig skatt (56 kap. SFL)
 • beslut om förseningsavgifter (48 kap. SFL) och skattetillägg (49 kap. SFL), se även regeln om förlängd tid för omprövning av skattetillägg i 66 kap. 9 § SFL.
 • beslut om justering av bilförmån, kostförmån och bostadsförmån enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ SAL (4 kap. 1 § andra stycket SAL).

Hur vet jag om min deklaration granskas?

01 / 06 / 16Aktuellt Coelis jurist

I korthet går det till så att när Skatteverket har fått in deklarationerna väljs ett visst antal deklarationer ut för granskning. Detta sker genom att Skatteverket maskinellt gör ett urval utifrån frågeparametrar som kan indikera att det är något konstigt med deklarationen. Det kan exempelvis vara att utgifter för tjänsteresor överstiger en viss procent av löneinkomsterna eller att avdrag för räntekostnader verkar orimligt hög i förhållande till den skattskyldiges inkomster. Utöver detta gör Skatteverket varje år riktade kontroller mot vissa företeelser som de bedömer behöver utredas extra noga. Detta innebär att endast ett mindre antal av de inlämnade deklarationerna blir fysiskt granskade av en handläggare.

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Svenskarna gör närmare en miljon reseavdrag varje år. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att dessa, utan gör stickprovskontroller. Johan Schauman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar dock att kontroller inte är bästa vägen till färre fel.

– Om man ska nå framgång med kontroller så måste man kontrollera 50-80 procent av alla yrkade avdrag och det går inte när mängden är så stor. Ett mer effektivt sätt att öka skatteintäkterna och uppnå mer rättvisa är att påverka normen så att folk vill göra rätt för sig – men också att göra det enklare att göra rätt, säger Johan Schauman.

Vad innebär omprövning Skatteverket?

Skatteverket får ändra ett beslut som verket har meddelat som första instans om beslutet är felaktigt (37 § första stycket FL). Det finns inte något krav på att det ska ha kommit till nya omständigheter för att en ändring ska kunna göras. Även ursprungliga felaktigheter av saklig eller processuell natur som upptäcks kan ligga till grund för att ändra ett beslut (prop. 2016/17:180 s. 328). Det innebär att ett beslut som regel bör kunna ändras så snart det av något skäl finns anledning att dra slutsatsen att beslutet är oriktigt (prop. 2016/17:180 s. 230).

Skatteverket kan ändra såväl överklagbara som inte överklagbara beslut, men bara beslut där Skatteverket har varit första instans.

Beslut som har fått laga kraft, d.v.s. inte längre kan överklagas, omfattas också av bestämmelserna.

Skatteverket ska ändra ett beslut som verket har meddelat som första instans om beslutet är uppenbart felaktigt och felet är väsentligt. Beslutet måste också gå att ändra snabbt och enkelt, utan att det blir till nackdel för någon enskild part (38 § FL).

Vilka beslut kan omprövas?

Om du är missnöjd med en myndighets beslut kan du begära att myndigheten omprövar beslutet. En omprövning

innebär att myndigheten tar del av dina synpunkter och eventuell kompletterande information till ditt ärende för att göra en ny prövning. Du ska vända dig till den myndighet som har fattat beslutet för att begära omprövning.

Om den aktuella myndigheten anser att det fattade beslutet är uppenbart felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska myndigheten ändra beslutet. Omprövningsförfarandet ska ske snabbt och enkelt.

Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen

 • är folkbokförd
 • äger fast egendom i eller
 • betalar kommunalskatt i.

Uppfyller du något av dessa kriterier räknas du som medlem i kommunen.

När får man veta om deklarationen granskas?

Jag vet att det är svårt att säga exakt men pratar vi liksom om 10% 50% eller 80% av alla, på ett ungefär?

Vem blir granskad i år? Skatteverket har särskilda kontrollinsatser varje år och i år kommer verket att granska de som:

Vad kostar det att överklaga?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.