:

Vad är avdragsgillt Lantbruksfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är avdragsgillt Lantbruksfastighet?
 2. Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?
 3. Hur beskattas Lantbruksfastighet?
 4. Vad gäller för Lantbruksfastighet?
 5. Hur mycket mark för att räknas som jordbruksfastighet?
 6. Vilken skatt är det på jordbruksfastighet?
 7. Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?
 8. Får man dra rot på jordbruksfastighet?
 9. Hur deklarerar man Lantbruksfastighet?
 10. Vad är det för skillnad på lantbruk och jordbruk?
 11. Vad är skillnad mellan jordbruksfastighet och Lantbruksfastighet?
 12. Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?
 13. När räknas det som Lantbruksfastighet?
 14. Får man bo i en ekonomibyggnad?
 15. Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?

Vad är avdragsgillt Lantbruksfastighet?

Funderar du också på vad du köpt in under året som faktiskt tillhör näringen och kan dras av mot intäkterna före beskattning? Grundregeln är att alla kostnader som är förknippade med intäkterna får dras av. Ta motorsågen som exempel, den används för avverkning av skog, vilket tydligt visar sambandet med intäkterna och kostnaden för den får därför dras av. Även andra kostnader som hör till näringsverksamheten får givetvis också dras av.

Behöver du hjälp med din skogsdeklaration? Vi hjälper dig!

Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?

Många som köper en mindre gård idag har sitt jobb kvar i stan, men man har en längtan efter att bosätta sig på landet och kanske i mindre skala börja odla eller skaffa djur. 

Ulf Möller, som är ansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank, har sett många par och familjer göra just den resan till ett boendelantbruk.

Hur beskattas Lantbruksfastighet?

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Vad gäller för Lantbruksfastighet?

Innehav av en näringsfastighet räknas alltid som näringsverksamhet. En privatbostadsfastighet ingår däremot aldrig i en näringsverksamhet (13 kap. 1 § tredje stycket IL).

Enligt Skatteverkets uppfattning avses med innehav av näringsfastighet enligt 13 kap. 1 § tredje stycket IL ägande eller sådant innehav vilket enligt 1 kap. 5 § FTL kan likställas med ägande. Begreppet omfattar således inte andra typer av nyttjanderätter som exempelvis jordbruksarrende enligt 9 kap. JB.

Ett småhus med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet är inkomstskattemässigt antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Även en obebyggd tomt kan räknas som en privatbostadsfastighet. Om en lantbruksenhet omfattar ett småhus med tillhörande tomt eller en obebyggd tomt, ingår denna del därför inte med automatik i näringsverksamheten.

Hur mycket mark för att räknas som jordbruksfastighet?

Hej! Jag och min man bor på en liten gård på landet. Vi ska köpa till mark så att vi får ca 4 hektar totalt. Mest för att vi ska kunna ha egna hagar och bete till hästarna så vi slipper hyra av grannen. Som jag förstår det så kommer gården då klassas som jordbruksfastighet och hästgård? Någon som vet vad det innebär? Sker klassningen automatisk eller ska vi ansöka om det? Vilka fördelar nackdelar finns och hur fungerar det? Vi har ju inga direkta inkomster från gården, det är ju bara utgifter med hästar. :P Det enda vi kan få in lite pengar på från gården är om vi tar ner lite skog på den nya marken, men det blir ju en engångssumma i så fall.

Vi funderar mest på om vi verkligen vill att gården ska klassas om. Om det verkligen finns fördelar med det när vi inte driver företag och inte har någon inkomst från gården. Kan man annars välja att den inte ska klassas som jordbruksfastghet/hästgård? Så ni som vet hur det fungerar får gärna förklara för oss.

Vilken skatt är det på jordbruksfastighet?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Får man dra rot på jordbruksfastighet?

Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned

Håller på deklarera åt min far, och han drog i jordvärme i fastigheten, och fick rotavdrag. Fastigheten är en jordbruksfastighet och han har f.skatt samt är momsreg.

Hur deklarerar man Lantbruksfastighet?

Jordbruksmark tar i dag upp en stor del av jordens yta och påverkar miljön på flera sätt. Jordbruk är den enskilt största miljöförstörande faktorn bland annat genom erosion, övergödning, bekämpningsmedel, köttproduktion, global uppvärmning och markavvattning.[6]

Man räknar med att cirka 26 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruk.[7][8] Utsläppen är bland annat lustgas och koldioxid som frigörs från åkermark och mulljordar, metangas från köttdjur, växthusgas som frigörs från gödsel och åkermarkskalkning samt koldioxid från jordbruksmaskiner och transporter.

Vad är det för skillnad på lantbruk och jordbruk?

Jordbruksmark tar i dag upp en stor del av jordens yta och påverkar miljön på flera sätt. Jordbruk är den enskilt största miljöförstörande faktorn bland annat genom erosion, övergödning, bekämpningsmedel, köttproduktion, global uppvärmning och markavvattning.[6]

Man räknar med att cirka 26 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruk.[7][8] Utsläppen är bland annat lustgas och koldioxid som frigörs från åkermark och mulljordar, metangas från köttdjur, växthusgas som frigörs från gödsel och åkermarkskalkning samt koldioxid från jordbruksmaskiner och transporter.

Vad är skillnad mellan jordbruksfastighet och Lantbruksfastighet?

Är du sugen på livet på landet och funderar på att köpa en lantbruksfastighet? Då är du inte ensam. Den senaste tiden har både vi på banken och traktens fastighetsmäklare märkt av ett större tryck på gårdsfastigheter i vårt område. Men att köpa en lantbruksfastighet fungerar inte helt på samma sätt som köp av villor och bostadsrätter gör. Vi har tillsammans med Jennie Bråthén som är fastighetsmäklare på Ludvig&Co i Västra Götaland tagit fram de viktigaste sakerna att tänka på vid köp av gård.

Ungefär 25% av de lantbruksfastigheter som byter ägare säljs på öppna marknaden. Resten sker på andra sätt, genom generationsskiften eller inom den nära kretsen. Så i relation till det totala antalet lantbruksfastigheter är det endast en liten del som är öppen för försäljning till allmänheten. Samtidigt ökar efterfrågan på de lantbruksfastigheter som finns allt mer. Jennie Bråthén, fastighetsmäklare på Ludvig&co i Västra Götaland förklarar varför fler väljer ett liv på landet.

Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?

Med sammanhållen bebyggelse menas, enligt plan- och bygglagen:  ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”.

Bor du utanför sammanhållen bebyggelse gäller vissa lättnader för byggande:

 • Du får göra en liten tillbyggnad av bostadshus utan bygglov.
 • Du får uppföra komplementbyggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden utan bygglov.

När räknas det som Lantbruksfastighet?

En jordbruksfastighet är en taxeringsenhet med skog, betesmark, åker m.m., där utgifter och inkomster i näringen deklareras som näringsverksamhet.

Jordbruksenheter och skogsbruksenheter har samlingsnamnet lantbruksenheter. Till jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter räknas de taxeringsenheter som består av bland annat åkermark, skogsmark och betesmark samt ekonomibyggnad och bostadsbyggnad med tomtmark. I Sverige klassas en jordbruksfastighet som “bebodd lantbruksfastighet” och har taxeringskoden 120. En jordbruksfastighet betraktas som näringsfastighet i beskattningshänseende och utgifter och inkomster i näringen ska därför deklareras som näringsverksamhet. Bostadsbyggnaden, alltså privatbostaden, räknas dock inte in i näringsverksamheten.

Får man bo i en ekonomibyggnad?

Ekonomibyggnader ska klassificeras i en byggnadskategori som anger vad de är inrättade för. Har du en ekonomibyggnad som är inrättad för flera olika användningsområden, eller en byggnad som inte riktigt passar in i någon kategori, kan du beskriva byggnaden under Lämna övriga uppgifter.

De olika kategorierna är:

Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen 2023 ska visa vad som gällde för fastigheten den 1 januari 2023.
 • Läs noga det som står under Information till dig. Det är information som gäller för just din fastighet.