:

Hur får man reda på vem som är vårdnadshavare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på vem som är vårdnadshavare?
 2. Var registreras vårdnadshavare?
 3. Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?
 4. Vem är vårdnadshavare 1?
 5. Har man rätt att veta vart sina barn befinner sig?
 6. Kan man ge bort vårdnaden?
 7. Kan man få reda på om någon har barn?
 8. Hur ser man vem som är förälder?
 9. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 10. Får man underhåll om man har ensam vårdnad?
 11. Vad är en olämplig förälder?
 12. Får vårdnadshavare läsa barnets journal?
 13. Får man läsa sitt barns sms?
 14. Hur långt bort får en förälder flytta?
 15. Hur får man reda på allt om en person?

Hur får man reda på vem som är vårdnadshavare?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Min kunskap kring förskolans rutiner och regler är begränsade men som jag förstått det får ni papper på vilka som är vårdnadshavare när barnet får sin plats på förskolan. Om någon sker under barnets tid på förskolan, exempelvis som i detta fall att en vårdnadshavare upphör vara vårdnadshavare, så behöver ni nytt underlag för det. Ni är bundna att agera efter den information ni har men det räcker inte att en förälder anger att andra föräldern inte får hämta. Det skulle innebära en risk för att föräldern som påstås förlorat vårdnaden i själva verket har vårdnaden men hindras av förskolan att hämta sitt egna barn. Den situationen måste alla föräldrar förstå att förskolan inte kan befinna sig i.

Var registreras vårdnadshavare?

Skatteverket registrerar vårdnaden om ett barn i samband med att barnet flyttar till Sverige. Vårdnaden registreras i folkbokföringen den dag då barnet blir folkbokfört. Detta gäller även om vårdnaden är giltig i Sverige från ett tidigare datum. När en anmälan om vårdnad kommer in till Skatteverket för ett barn som inte ska folkbokföras i Sverige avslår Skatteverket anmälan.

Om anmälan om vårdnad för ett barn som inte är folkbokfört kommer in till Skatteverket tillsammans med en faderskapsbekräftelse kan Skatteverket registrera relationen mellan fadern och barnet utan att registrera vårdnaden.

Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Vem är vårdnadshavare 1?

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är juridisk vårdnadshavare för barn som är eller har varit folkbokförda. Vårdnaden kan utövas av en förälder eller gemensamt av båda föräldrarna. Det kan också vara någon annan än föräldrarna som har vårdnaden om barnet.

Har man rätt att veta vart sina barn befinner sig?

Att prata med barn om sexuella övergrepp på nätet är svårt. Rädda barnens psykolog, tipsar om hur du gör för att förebygga och få till en dialog med ditt barn.

Dagens motsvarighet till att läsa barnets dagbok. Är man oroad över att ens barn håller på med något fuffens eller misstänker att hen inte mår så bra, men inte lyckas få sitt barn att prata med en så är det lätt att frestas till att göra ett sånt här intrång i barnens privatliv.

– Rent integritetsmässigt så är det ju barnets konversation. Generellt tycker jag att det är en dålig idé att smygläsa barns privata meddelanden. De har förstås också rätt till ett privatliv. Men sen kan det finnas situationer där man kan behöva gå in och läsa ändå, säger Karin Nygårds.

Kan man ge bort vårdnaden?

Den som har vårdnaden om ett barn har det juridiska ansvaret för barnet, och har rätt och skyldighet att ta beslut i viktiga frågor om barnet. Man ska se till att alla barnets behov tillgodoses och att får en bra fostran. I Sverige utgår lagen ifrån att det bästa för barnet är att båda föräldrarna är vårdnadshavare, men när samarbetet kring vårdnaden på ett uppenbart sätt inte fungerar kan rätten välja att döma till ensam vårdnad.

För många föräldrar räcker det att bli påminda om att vårdnaden inte är detsamma som umgänge och att man fortfarande får träffa sina barn även om man inte har vårdnaden

Kan man få reda på om någon har barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket har en folkbokföringsdatabas där personuppgifter registreras, bl.a. uppgifter om personen har barn. Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga vilket innebär att vem som helst kan begära ut dom med stöd av offentlighetsprincipen, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Uppgifterna kan i vissa fall omfattas av sekretess, exempelvis när det rör sig om känsliga uppgifter, men utgångspunkten är att de är offentliga och ska lämnas ut på begäran.

Hur ser man vem som är förälder?

Dopet är ett tillfälle för glädje och fest för att välkomna ditt barn till livet. Då lyfts barnets hela liv fram, både det vi känner till och det vi inte kan veta något om. Guds löfte uttalas i dopet, om att Gud finns för barnet, alla dagar, vad som än händer. 

Alla är välkomna att döpas. Vid ett barndop hänger ingenting på vem du är som förälder, eller hur din tro ser ut, utan det är ditt barn som står i centrum. Du kan också döpa ditt barn även om du själv inte är medlem i Svenska kyrkan. 

Det enda krav som ställs är att båda vårdnadshavarna – om det finns två – ger sitt medgivande till att barnet döps. Och vid dopet uttrycker du som vårdnadshavare en vilja att barnet döps. 

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

En vårdnadstvist bör alltid ses som en sista utväg. Enligt svensk rätt är idealfallet att båda föräldrarna har vårdnaden om de gemensamma barnen och att man försöker hitta lösningar som båda är överens om, även om man lever på olika adresser. När detta inte är möjligt på grund av allt för stora konflikter, eller för att den ena föräldern är olämplig för barnen, kan det finnas behov av att begära ensam vårdnad.

En vårdnadstvist är en mycket lång process. När det är möjligt försöker man lösa konflikten tidigare, exempelvis genom samarbetssamtal i familjerätten eller att med hjälp av respektive parts jurist arbeta fram ett samarbetsavtal som reglerar hur kontakt och beslut som rör barnen skall skötas. När det inte är möjligt får man ta ärendet vidare till Tingsrätten.

Får man underhåll om man har ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Vad är en olämplig förälder?

Vårdnad är ett statusförhållande. Det är en beskrivning av förhållandet mellan ett barn och en vuxen, oftast en förälder till barnet. Föräldern har vårdnaden om barnet. Han eller hon är vårdnadshavare.

I praktiken innebär detta statusförhållande att föräldern och barnet har olika rättigheter och skyldigheter. Innehållet i och synen på vårdnad har förändrats genom historien. Tidigare låg fokus på förälderns rättigheter. Nu ligger fokus på de skyldigheter som föräldern har och de rättigheter som barnet har. Man brukar uttrycka det som att föräldern har ansvar för barnet.

Vårdnaden avser barnets person. Man brukar göra en skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets personliga förhållanden, medan för förmyndaren har ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden. Förmyndaren kan bestämma över barnets ekonomi och förmögenhet och kan ingå avtal för barnets räkning.

En förälder kan ensam ha vårdnaden om ett barn eller så kan vårdnaden vara gemensam. Ibland läser man om enskild vårdnad eller delad vårdnad, men begreppen som används i lagstiftningen är ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn, så har den föräldern själv det ansvar som beskrivits ovan. Den föräldern ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran, tillsyn, försörjning och utbildning. Den föräldern ska själv bestämma var barnet ska bo, var barnet ska gå i skola, med mera.

Om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, så har föräldrarna gemensamt detta ansvar. Föräldrarna ska tillsammans fatta alla beslut som rör barnet. När det gäller vardagliga frågor behöver föräldrarna naturligtvis inte fatta alla beslut tillsammans. Besluten fattas av än den ena, än den andra föräldern beroende på vem som finns på plats eller beroende på hur föräldrarna organiserat vårdnaden mellan sig.

Får vårdnadshavare läsa barnets journal?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Är kravet i betalningsföreläggandet felaktigt måste du vanligtvis inom tio dagar efter det att du har tagit emot det motsätta dig kravet genom att bestrida det. Om du inte gör det kan Kronofogden besluta att kravet är korrekt genom att meddela ett utslag.

När skulden är fastställd och finns hos Kronofogden för indrivning

görs det en utredning för att se om du/företaget har tillgångar som kan betala din skuld.

i tid kan detta leda till att en betalningsanmärkning sätts av ett kreditupplysningsföretag, ofta med hjälp av information från Kronofogdemyndigheten. Informationen om betalningsanmärkning kan ses av alla som tar en kreditupplysning på en tilltänkt kund och medför oftast att kreditmöjligheterna försvinner eller begränsas.

Får man läsa sitt barns sms?

Hejsan! Det är såhär att min bästa väns föräldrar är skilda och pappan har nyss flyttat ihop med hans tjej som har två barn till. De är alltså fem barn tillsammans. Pappan har då gått in på hennes mobil och läst hennes sms med sin mamma där hon bland annat tycker att det är jobbigt att bo där varannan vecka eftersom att det är mycket bråk, att bonusmamma är lite dum och att hon inte gillar hennes bonussyskon. Hon fick reda på detta igenom sin mamma för att han hade berättat för henne. Han sa att han hade RÄTTEN till att läsa hennes sms. Är detta sant?

✨Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.✨

Hur långt bort får en förälder flytta?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Hur får man reda på allt om en person?

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om brottmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter. Det är bara den som är över 15 år som kan finnas med i registret. I registret behandlas bland annat namn- och adressuppgifter samt uppgifter om gärningen.

Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet. Uppgifter från registret behövs ofta i polisens brottsbekämpande verksamhet, liksom det behövs för åklagare, domstolar, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen. Polisen och andra myndigheter kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning. Den här personuppgiftsbehandlingen särregleras i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Du har rätt att begära registerutdrag enligt 9 § lagen om belastningsregister.

Misstankeregistret innehåller personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Registret innehåller bland annat namn- och adressuppgifter och uppgifter om de brott som misstanken avser. Det är polisen som enligt lag är skyldig att föra registret men det används av hela rättsväsendet.

Registret förs för att underlätta tillgången till uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamheten hos polisen, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Registret ska också användas av åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal.

Polisen och andra myndigheter kan även behöva uppgifterna vid viss lämplighets- och tillståndsprövning.