:

Vilket konto används för Vidarefakturering?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto används för Vidarefakturering?
 2. Hur bokför man Vidarefakturering?
 3. Vad gäller vid Vidarefakturering?
 4. Är Vidarefakturering omsättning?
 5. När används konto 1681?
 6. När används konto 4010?
 7. Måste man bokföra överföring mellan egna konton?
 8. Hur vet man vilket konto man ska bokföra på?
 9. Hur ska utlägg bokföras?
 10. Måste alla företag bokföra?
 11. Vad är skillnaden mellan försäljning och omsättning?
 12. När används konto 7691?
 13. När används konto 7388?
 14. När används konto 2440?
 15. När används konto 4600?

Vilket konto används för Vidarefakturering?

Hej HAQ,

Du ska både bokföra kostnaden ni har haft samt även intäkten från vidarefaktureringen och då ska dessa båda vara med samma momssats.Jag tycker att det låter jättebra så som du har skapat din artikelkonteringen idag mot bokföringskonto 3590, precis likadant har jag gjort i mitt program.

Hur bokför man Vidarefakturering?

Belopp som fakturerats till kund och som ska intäktsredovisas kan krediteras kontogrupp 35 Fakturerade kostnader eller redovisas bland övriga intäkter i kontogrupp 30 exempelvis.

Vad gäller vid Vidarefakturering?

Bokför inköpet som en vanlig leverantörsfaktura med bokföring på aktuellt kostnadskonto och dra av eventuell ingående moms. Fakturera sedan den verkliga köparen den del av kostnaden de ska stå för och kontera kundfakturan med ett speciellt intäktskonto, 31821.

Har det funnits svensk moms på leverantörsfakturan så ska utgående moms läggas på kundfakturan. (Lägg alltså inte på någon moms när resan skett utomlands.)

Är Vidarefakturering omsättning?

Bokför inköpet som en vanlig leverantörsfaktura med bokföring på aktuellt kostnadskonto och dra av eventuell ingående moms. Fakturera sedan den verkliga köparen den del av kostnaden de ska stå för och kontera kundfakturan med ett speciellt intäktskonto, 31821.

Har det funnits svensk moms på leverantörsfakturan så ska utgående moms läggas på kundfakturan. (Lägg alltså inte på någon moms när resan skett utomlands.)

När används konto 1681?

I bokföringssammanhang finns både utlägg och vidarefakturering och de ska bokföras på olika sätt. Utlägg är när din kund har fått en faktura i sitt namn och du betalar fakturan åt kunden. Om fakturan har kundens namn ska den inte påverka din momsrapport. Om fakturan istället är ställd till ditt företag och du sedan skickar en faktura till din kund kallas det vidarefakturering och det påverkar din momsredovisning.

Utlägg - du har betalat för din kunds räkning ▾

När används konto 4010?

Vilket konto ska jag bokföra företagets intäkter och kostnader på? Här får du svaren och lär dig att förstå hur kontering fungerar.

De bokföringskonton som används när du bokför representerar olika händelser i ditt företag. Det kan vara pengar eller tillgångar som förflyttar sig från ett ställe till ett annat. På det här sättet visar du varifrån pengar kommer och var de hamnar. Du använder alltid minst två bokföringskonton och minst ett debiteras och ett krediteras. Vilka konton du väljer beror på vilken sorts händelser det handlar om.

Måste man bokföra överföring mellan egna konton?

Prenumerera

Hej!Jag undrar om jag måste/bör bokföra en överföring mellan två konton i företaget, om jag tex flyttar pengar från företagets transaktionskonto till företagets sparkonto, skall jag bokföra detta på något vis?mvhWictor

Hur vet man vilket konto man ska bokföra på?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

Hur ska utlägg bokföras?

När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget.

Måste alla företag bokföra?

1. Vad är bokföring?

Bokföring är anteckningar om allt som ett företag köper och säljer och vad företaget gör med sina pengar.

Vad är skillnaden mellan försäljning och omsättning?

Helt enkelt är omsättningen något som handlar om hela det kapital som har kommit in till ett företag under en viss period. När omsättningen beräknas handlar oftast detta om årsomsättning. Här kommer det att finnas något som kallas för nettoomsättning och bruttoomsättning. Detta är något som vi ska förklara mera om senare. Något som också ingår i ett företags omsättning är det belopp som ingår i redan utskickade fakturor. Detta oberoende om de i realiteten är betalda eller obetalda under den tidsperiod som avses. Vad betyder omsättningen då? Jo denna term har allt att göra med om ett företag ger på plus eller ej. Detta med undantag för en senare förklaring på frågan om hur kan man ha mer vinst än omsättning. Omsättningen som finns i ett företag eller en verksamhet kommer också att ha en stor betydelse för vad företaget har råd med sätt till antalet anställda och eventuell expansion samt andra investeringar nödvändiga för verksamheten.

Det enklaste här är hur man räknar ut omsättningen. Det hela är mycket enkelt. Det företag som säljer för 100 kronor, kommer således att ha omsättningen på 100 kronor. Nu är det oftast så att ett företag har flera produkter och tjänster, där de säljer olika mycket av dessa. I det fallet kommer en uträkning av ett företags totala omsättning oftast ske genom att multiplicera antalet produkter eller tjänster av en typ med priset, för att sedan göra detta med alla sålda enheter och produkter. När sedan detta slås samman till en total summa kommer detta vara företagets totalomsättning. När man räknar ut omsättningen brukar det också tas med något som kallas för omsättningshastighet i beräkningen. På det sätter kommer du se hur många produkter av varje typ som köptes in och hur lång tid det sedan tagit att sälja dessa. På så sätt finner du det som kallas för hyllvärmare eller onödiga tjänster i en verksamhet. Dessa kan sedan bytas ut mot produkter och tjänster som har en högre omsättningshastighet, vilket då positivt bidrar till en högre omsättning för den totala verksamheten. Omsättningen och försäljning – Är det samma sak? Omsättningen avser ett bolags totala försäljning (kontant & fakturerad) under en viss tidsperiod. Oftast räknar man då försäljning per år. Omsättning innebär hur mycket försäljningen av varor och tjänster uppgått till under en given tidsperiod Är Vinsten och Omsättning samma sak? Nej, Vinsten är endast intäkterna (försäljning) minus kostnader om man ser till resultaträkningen. Omsättningen är endast intäkterna. Ser man till resultaträkningen så är det halva den. Omsättningen omfattar bara pengar som kommer in i bolaget (försäljning) under en viss tidsperiod. Alltså hur mycket försäljning man har exklusive moms. Så redovisas omsättningen Ett företags omsättning är de totala intäkterna från utförda tjänster och sålda produkter under en viss period. Vanligtvis handlar det om en period av ett räkenskapsår. I alla fall då det är dags att redovisa en omsättning i företagets bokföring. Att redovisa omsättning på rätt sätt är också viktigt för ett företagets värde och anseende i eventuella intressenters ögon. Det är viktigt att de uppgifter som redovisas enbart berör intäkter från samma räkenskapsår. Här är det då kutym att periodisera intäkterna korrekt så de inte överlappar till ett annat räkenskapsår. På så sätt kan företaget uppvisa eventuella förändringar i en omsättning mot andra räkenskapsår. Resultatet av detta kan då påvisa om ett företag har haft tillväxt eller haft en kontraktion. Eftersom omsättning och vinst är två olika saker, kommer även i ett senare skede utgifter, moms och skatt samt eventuella rabatter att dras av från omsättningen.

När används konto 7691?

När en redovisningsenhet skall rekrytera och anställa personal uppstår normalt utgifter för personalrekrytering oberoende av om ett rekryteringsbolag anlitas eller om redovisningsenheten tar hand om rekryteringen själva.

Utgifter för personalrekrytering inkluderar bland annat arvoden till rekryteringskonsulter, avgifter för platsannonser, lokalhyra, reseersättningar och flyttbidrag. Utgifter för löner till egna anställda som arbetar med personalrekrytering räknas som vanliga löner och klassificeras inte som kostnader för personalrekrytering.

När används konto 7388?

Konto 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner (nettolöneavdrag) krediteras för de ersättningar som anställda betalar genom nettolöneavdrag för erhållna förmåner.

När används konto 2440?

Det vi måste tänka på när det kommer till kundfakturor som skickas i ett år men betalas i nästkommande är att de ska bokföras enligt fakturametoden, dvs som en kundfordring. Detta gör man för att försäljningen ska redovisas på det år då affärshändelsen ägt rum.

Bokför du enligt kontantmetoden så måste du gå in och justera detta på kundfakturorna det gäller. Gå in på fakturan du vill justera, klicka på flervals-ikonen uppe i högra hörnet och välj Ändra faktura.

Bokför du med kontantmetoden och har mottagit leverantörsfakturor under slutet av ett räkenskapsår som kommer betalas i nästkommande år så måste du se till att bokföra detta enligt fakturametoden. Det här innebär att inköpet kommer registreras som en leverantörsskuld i år 1 och bokföras på konto 2440 (leverantörsskulder).

Om du inte redan gjort detta kan du börja med att lägga till konto 2440 som betalkonto under Inställningar → Betalkonton och sedan göra följande:

 • Skapa leverantörsfaktura enligt den här guiden. Oavsett bokföringsmetod måste man upprätta ett så kallat leverantörsreskontra och därför är det viktigt att du bokför detta med kategorin leverantörsfaktura och inte som en direkt utgift.
 • När används konto 4600?

  En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

  Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

  Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

  När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

  Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton: