:

Hur hanterar man en person med skyddad identitet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hanterar man en person med skyddad identitet?
 2. Kan man jobba med skyddad identitet?
 3. Hur söker man jobb med skyddad identitet?
 4. Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?
 5. Vem beviljar skyddad identitet?
 6. Hur lätt är det att få skyddad identitet?
 7. Hur länge har man skyddad identitet?
 8. Hur många lever med skyddad identitet?
 9. Hur svårt är det att få skyddad identitet?
 10. Hur får man skyddad identitet på Swish?
 11. Vad händer när man får skyddad identitet?

Hur hanterar man en person med skyddad identitet?

Region Stockholms vägledning för hantering av patienter med skyddade personuppgifter behandlar hur kontakten med vården ska se ut för patient och anhöriga, hur patienten ska identifiera sig, hur journalföringen ska göras och hur remisser, intyg, läkemedelsförskrivning och fakturering ska hanteras. Varje vårdgivare behöver ta fram lokalt anpassade rutiner baserade på de regionövergripande dokumenten.

När individer med skyddade personuppgifter söker vård finns det olika sätt att hantera patientuppgifter i vårdinformationssystem. Vårdgivare ska utifrån hotbild, i samråd med patient, besluta om vilket alternativ som är lämpligast. I detta dokument beskrivs de olika alternativen samt kompletteras med checklistor i bilagan. Sist i dokumentets bilaga finns information riktad till patienten, en så kallad patientöverenskommelse.

Handboken är vägledande hur individer med skyddade personuppgifter ska hanteras i vårdens olika vårdinformationssystem, vid till exempel bokning av besök, kallelse, remittering, listning, vid receptskrivning, vid akut vård, i appen Alltid öppet, 1177 etc.

Kan man jobba med skyddad identitet?

Här får du information om hur du kan söka jobb hos Piteå kommun på ett säkert sätt.

För dig med skyddade personuppgifter vill Piteå kommun erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjligt. Du bör inte ansöka digitalt eller genom mejl.

Hur söker man jobb med skyddad identitet?

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Ei:s räkning i rekryteringsverktyget Varbi.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att prenumerera på lediga tjänster är samtycke. För behandlingar inom rekryteringsprocessen är den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse". Vidare är det en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Kan man ha BankID om man har skyddad identitet?

Följ nedan steg för att spärra ditt BankID:

1. Logga in i internetbanken. 2. Gå till Övriga tjänster - BankID på kort och fil - Översikt och spärr - Spärra BankID 3. Välj vilket BankID du vill spärra.

Vem beviljar skyddad identitet?

Våldsutsatthet och att leva med skyddade personuppgifter får omfattande konsekvenser för barn. De kan känna ett stort ansvar att upprätthålla skyddet och vara rädda för att till exempel mamma och syskon annars ska råka illa ut. Barnen förstår att de måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Det innebär både otrygghet och begränsningar i deras liv. Att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner kan vara svårt. Några av barnen beskriver att det känns som att de ljuger för sina vänner, eftersom de inte kan berätta sitt verkliga namn eller var de bor.

Att behöva flytta på grund av hot eller för att personuppgifter blivit röjda innebär bland annat att bryta upp kamratrelationer. Barnen saknar sina kamrater som de fått lämna bakom sig. De flesta har också fått bryta med släktingar, andra med hela sin familj. Många barn beskriver en känsla av ensamhet.

På grund av domstolsbeslut är många barn tvungna att träffa sina pappor, trots att de uppgett att de inte vill det. Umgänge innebär en stor säkerhetsrisk för både barnet och kvinnan som lever med skyddade personuppgifter. Om ett barn inte vill träffa sin våldsutövande pappa behöver det vägas in i domstolsbeslutet.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Hur lätt är det att få skyddad identitet?

Huvudmannen kan ta fram riktlinjer för skolors och förskolors arbete med barn och elever med skyddade personuppgifter.

Huvudman och rektor kan tillsammans med personalen ta fram rutiner så att det blir tydligt för alla hur ni gör i olika frågor och situationer. För att skydda barnet eller eleven är det viktigaste att hantera personuppgifterna på ett säkert sätt vare sig de finns digitalt eller på papper. En viktig utgångspunkt är att varken huvudmannen eller verksamheterna får kräva in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Bra planering på olika nivåer i verksamheten underlättar för er i förskolan eller skolan att ta emot barn och elever med skyddad identitet.

Hur länge har man skyddad identitet?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Hur många lever med skyddad identitet?

Våldsutsatthet och att leva med skyddade personuppgifter får omfattande konsekvenser för barn. De kan känna ett stort ansvar att upprätthålla skyddet och vara rädda för att till exempel mamma och syskon annars ska råka illa ut. Barnen förstår att de måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Det innebär både otrygghet och begränsningar i deras liv. Att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner kan vara svårt. Några av barnen beskriver att det känns som att de ljuger för sina vänner, eftersom de inte kan berätta sitt verkliga namn eller var de bor.

Att behöva flytta på grund av hot eller för att personuppgifter blivit röjda innebär bland annat att bryta upp kamratrelationer. Barnen saknar sina kamrater som de fått lämna bakom sig. De flesta har också fått bryta med släktingar, andra med hela sin familj. Många barn beskriver en känsla av ensamhet.

På grund av domstolsbeslut är många barn tvungna att träffa sina pappor, trots att de uppgett att de inte vill det. Umgänge innebär en stor säkerhetsrisk för både barnet och kvinnan som lever med skyddade personuppgifter. Om ett barn inte vill träffa sin våldsutövande pappa behöver det vägas in i domstolsbeslutet.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Hur svårt är det att få skyddad identitet?

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan man leva under skyddad identitet på tre olika nivåer och därmed blir "skyddad identitet" ett samlingsnamn för åtgärder att skydda personer som av någon anledning inte ska kunna hittas av personer som hotar dem. Här nedan kommer därför en presentation av de tre typer av skyddade personuppgifter som finns och som sedan tillämpas utifrån vad som anses bäst för dig, utifrån just ditt fall.

Hur får man skyddad identitet på Swish?

Om du har en sekretessmarkering är dina personliga uppgifter i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter markerade med sekretess vilket innebär att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Det är som en hemlighetsstämpel på dina papper. Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga (öppna för allmänheten) och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska Skatteverket och andra myndigheter pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.

Sekretessmarkering kan du ansöka om hos Skatteverket och det brukar omprövas en gång om året. Exempel på när man kan få sekretessmarkering är om man är utsatt för våld eller hot. Det brukar krävas intyg från socialtjänst eller polis.

Vad händer när man får skyddad identitet?

Flera myndigheter och organisationer jobbar med frågor som rör skyddade personuppgifter, liksom annat stöd och skydd kopplat till detta. Här hittar du stödmaterial och information i ämnet. 

Skatteverket har även tagit fram åtta filmer om vad skyddad folkbokföring och sekretessmarkering innebär, hur du ansöker och vad du som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på. 

På Skatteverkets hemsida finns även en vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter

Även hos Polisen hittar du information om skyddade personuppgifter, inklusive hur ansökan om att få fingerade personuppgifter går till: Skyddade personuppgifter.

Ytterligare skydd som i vissa fall kan bli aktuellt är ett kontaktförbud mot en person som utsätter dig för hot och våld. Kontaktförbud ansöker du om hos Polisen: Kontaktförbud

Du kan kontakta Polisen om du eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld: Brott i nära relation. Det gäller även vid utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck: Hedersrelaterade brott.