:

Vilka produkter har punktskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka produkter har punktskatt?
 2. Vem ska betala punktskatt?
 3. Vad är poängen med punktskatt?
 4. Hur många procent är punktskatt?
 5. När ska lämna in punktskatt?
 6. Vad är skatten på varor?
 7. Hur redovisar man punktskatt?
 8. Hur ska punktskatt bokföras?
 9. Vilka varor måste deklareras?
 10. Vilka varor och tjänster är momsfria?
 11. Får man tillbaka moms vid import?
 12. Vad är en punktskatt ge exempel?
 13. Hur fungerar punktskatt?
 14. Hur mycket kontanter får man ta med på resan?
 15. Vad är inte momspliktiga?

Vilka produkter har punktskatt?

Följande typer av alkohol och alkoholhaltiga drycker omfattas av punktskatter:

 • Öl eller blandningar av öl och alkoholfria drycker
 • Vin
 • Andra jästa drycker, t.ex. cider
 • Starkvin, t.ex. sherry och portvin
 • Etylalkohol och sprit

Se hela listan med punktskatter på alkohol och alkoholhaltiga drycker i EU . 

Vem ska betala punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Vad är poängen med punktskatt?

Regeringens förslag om punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak har passerat lagrådets granskande ögon utan att väcka invändningar. Regeringen kommer nu att lägga fram en proposition för riksdagen, som planeras behandla den 20 mars. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft 1 juli i år.

Hur många procent är punktskatt?

I regel ska du betala punktskatt i det land där du konsumerar alkoholen eller tobaken. Det finns dock undantag för privatpersoner som reser mellan olika EU-länder. Undantaget gäller om du har köpt varorna för eget bruk och inte för att sälja dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset du betalar för en vara i inköpslandet, så du behöver inte betala något mer i ett annat EU-land.

För att fastställa om de varor du köpt är för eget bruk kan tullmyndigheterna kontrollera om du t.ex. äger eller arbetar för ett företag och hur varorna är förpackade och transporteras. De tittar också på hur mycket du har med dig. Varje EU-land får självt bestämma hur stora mängder tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker du får ta in i landet. Följande mängder är dock alltid tillåtna:

När ska lämna in punktskatt?

Vissa varor beskattas extra för att styra konsumtionen av dessa. Exempel på sådana är tobak, alkohol, lotterier, reklam och koldioxid.

Förutom att dessa varor och varugrupper beskattas för att styra konsumtionen beskattas de även för att öka statens inkomster och för att kunna finansiera de statliga åtgärder som är kopplade till förbrukningen av varorna.

Vad är skatten på varor?

När företaget inleder sin rörelseverksamhet ska det registrera sig som momsskyldigt. I vissa fall kan man också frivilligt ansöka om registrering, exempelvis om företagsverksamheten bedrivs i liten skala eller om affärsverksamheten är momsfri. 

 • Så här registrerar du dig som momsskyldig
 • Små företag kan få lättnader i momsen

I momsbeskattningen är i allmänhet säljaren skattskyldig, vilket betyder att säljaren ansvarar för att betala och deklarera skatten till Skatteförvaltningen. I vissa fall tillämpas omvänd skattskyldighet, vilket betyder att köparen deklarerar och betalar momsen på säljarens vägnar. Vi inhemsk handel tillämpas den omvända momsskyldigheten bland annat inom byggbranschen och skrothandeln. 

Hur redovisar man punktskatt?

Senast kontrollerat: 06/07/2022

EU:s punktskatteregler gäller för följande produkter: alkohol, alkoholhaltiga drycker, tobak, energiprodukter och el. Reducerade skattesatser och undantag gäller för bland annat taxfree-varor.

Hur ska punktskatt bokföras?

Hej Jonas, 

Tack för ditt svar, uppskattas! Nog för att jag är ekonom, men Gud straffade oss ekonomer med två saker; Moms och Årsbokslut 🙂

Vilka varor måste deklareras?

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Alla varor ska deklareras, även unionsvaror, och t.ex. alla virkeslaster som periodförtullas (säkerhetsuppgifterna kan inte anges i perioddeklarationerna).

Deklarationen behöver dock inte inlämnas för varor som transporteras genom tullområdets territorialvatten eller luftrum utan att transporten gör uppehåll på unionsområdet. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

Vilka varor och tjänster är momsfria?

Momssystemet syftar till att låta slutkonsumenten bära kostnaden. Företagens avdragsrätt medför att mervärdet i varje led beskattas och att skattebördan skjuts framåt till den slutlige konsumenten. Om ett försäljningsled bedriver undantagen (momsfri) verksamhet och därmed saknar avdragsrätt blir momsen en kostnad och dold moms uppstår. Kostnaden blir 6-25% högre om momsavdrag inte kan göras på inköp i verksamheten. Man kan säga att det uppstår ett brott i momskedjan och den grundläggande neutraliteten som systemet är byggt på rubbas.

Om dold moms uppstår i flera mellanled som saknar avdragsrätt uppstår en kaskad- eller kumulativ effekt. Om det i senare led kommer in ett företag med avdragsrätt kan detta företag inte tillgodogöra sig momsen (göra avdrag) i tidigare led, då denna är dold bland kostnaderna och inte återfinns öppet debiterad i fakturor eller kvitton. På så sätt momsbeskattas inte bara mervärdet i transaktionerna utan det kan även bli moms på momsen. Hur stor denna dolda moms är beror på i vilket led den uppkommer och vilken typ av kostnader som just denna verksamhet har.

Får man tillbaka moms vid import?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vad är en punktskatt ge exempel?

Kraven på skatteväxling från skatt på arbete till skatt på konsumtion, i synnerhet miljöpåverkande konsumtion, vinner allt större gehör. Ur detta perspektiv kommer redan existerande punktskatter att få en större roll, samtidigt som det inte kan uteslutas att nya skatter kommer att skapas inom detta område.

De statsfinansiellt mest betydande punktskatterna utgörs av skatter på el och bränsle samt alkohol- och tobaksskatt. Dessutom finns bl a avfallsskatt, skatt på bekämpningsmedel, naturgrus samt skatt på nikotinprodukter, viss elektronik och vitvaror, plastbärkassar och spel. 

Hur fungerar punktskatt?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Hur mycket kontanter får man ta med på resan?

Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla det till Tullverket. Du kan göra en anmälan på webben eller lämna anmälan på blankett i tullfiltret vid gränsen.

Läs om hur du gör en anmälan på sidan Resa med kontanta medel.

Vad är inte momspliktiga?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare.