:

Vad heter VAT-nummer på tyska?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter VAT-nummer på tyska?
 2. Hur kollar jag VAT-nummer?
 3. Hur ser Vatnummer ut?
 4. Hur många siffror i VAT-nummer?
 5. Vilka länder har VAT-nummer?
 6. Vad är momsen på mat i Tyskland?
 7. Vilka länder har VAT nummer?
 8. Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 9. När behövs VAT nummer?
 10. Måste man betala moms från Tyskland?
 11. Vilket land i Europa har lägst moms?
 12. Vad menas med VAT nummer?
 13. Vilken moms har Tyskland?
 14. Är Tyskland med i EU?
 15. Har Tyskland tillhört Sverige?
 16. What is a VAT number in Germany?
 17. What is a VAT ID number?
 18. How do I get a VAT number?
 19. How do I get a tax number in Germany?

Vad heter VAT-nummer på tyska?

Vi hjälper dig med momsregistrering i Tyskland. Vi hjälper dig både med ansökan om tyskt momsregistreringsnummer och administrerar de löpande tyska momsdeklarationerna på era vägnar. När momsregistreringsprocessen är klar, meddelar vi dig ditt tyska momsregistreringsnummer, du kan då börja lägga tysk moms på dina fakturor och vi kan lyfta avdragsgill tysk ingående moms i din tyska momsdeklaration.

Företag inom EU och utanför EU kan bedriva handel med Tyskland utan att starta ett momsbolag i Tyskland. Du behöver alltså ingen fysisk närvaro i Tyskland utan det räcker oftast med att endast momsregistrera ditt bolag i Tyskland så att du får ett tyskt (DE) VAT nummer och kan lägga tysk moms på din försäljning. Det kallas för utländsk etablerad momshandel, Non-resident VAT Trading.

Hur kollar jag VAT-nummer?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Hur ser Vatnummer ut?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur många siffror i VAT-nummer?

Alla som registrerar moms till Skatteverket har ett eget, unikt, momsregistreringsnummer. När du har registrerat dig för att betala moms skickas ett registerutdrag till dig där ditt momsregistreringsnummer står. Det är ett serienummer som även kallas VAT-nummer internationellt. Enligt den internationella standarden ska ett momsregistreringsnummer bestå av två bokstäver samt som mest 12 siffror. Numret börjar alltid med landskoden och baseras nästan alltid på organisationsnumret, men kan variera i utseende. Standarden ISO 3166-1 alpha 2 är det som anger landskoden, förutom i Greklands fall då de har EL.

Ett svenskt momsregistreringsnummer börjar alltid med landskoden SE. De nästföljande numren är organisationsnumret för juridiska personer samt personnumret för den enskilda näringsidkaren. Avslutningsvis kommer ytterligare två siffror, 01 till det första momsregistreringsnumret och så vidare. Det betyder att ett svenskt momsregistreringsnummer består av 14 tecken som exempelvis kan se ut på följande vis: SE12345678901. Ett godkänt momsregistreringsnummer kan aldrig innehålla mellanslag, punkter eller bindestreck.

Vilka länder har VAT-nummer?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Vad är momsen på mat i Tyskland?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilka länder har VAT nummer?

Leveranser inom gemenskapen

Om företaget inom EU sysslar med godsleveranser och erbjuder tjänster till ett annat företag som är registrerat i ett annat EU-medlemsland är det inte obligatoriskt att ange momsregistreringsnummret i följesedeln. Det kallas för ”leveranser inom gemenskapen” – I fall bägge företag har giltiga momsregistreringsnummer. På denna webbsida kan du kontrollera om giltighetstid av VAT-nummer i vilket EU-land som helst inte förfallit. Sedan kan du utfärda en följesedel utan att ange VAT-nummer. Det rekommenderas att kontrollera varje VAT-nummer separat. Om offentliga myndigheter som har mervärdeskatt i uppdrag skulle upptäcka att du av misstag missade att ange VAT-nummer på en viss följesedel ska du få betala boter för detta.

Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

När behövs VAT nummer?

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Måste man betala moms från Tyskland?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilket land i Europa har lägst moms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vad menas med VAT nummer?

Ett VAT-nummer är den internationella termen för ett momsregistreringsnummer och kommer från engelskans ”Value added tax”. För det mesta är VAT-numret bestående av siffror men kan i vissa fall också innehålla bokstäver. Ett momsregistreringsnummer är ett unikt nummer som företag tilldelas vid registrering och som används som referens när man betalar moms. Alla OECD länder, med undantag för USA, använder sig av VAT.

Du kontrollerar ett VAT-nummer på EU kommissionens hemsida genom att sälja landskod och skriva in det nummer som kunden har uppgett. Svaret kommer oftast inom några sekunder och är då antingen ”giltigt” eller ”ogiltigt”.

Vilken moms har Tyskland?

Näringsidkare betalar mervärdesskatt endast på den kostnad denne tillför en vara eller tjänst, genom att näringsidkaren får dra av betald moms på inköpta varor och tjänster. Om en näringsidkare köper virke för 50 kronor, gör en stol och säljer den för 200 kronor så betalar näringsidkaren moms på beloppet 150 kr – det vill säga det mervärde som har tillförts virket. Den som sålde virket till näringsidkaren betalar moms på 50 kronor, men drar först av sina utgifter.

Den moms som en näringsidkare lägger på varan som säljs till någon annan kallas utgående moms, medan den moms som näringsidkaren betalar (och får göra avdrag för) för den vara som köps in kallas ingående moms.

En momssats på 25 procent innebär att 100 kronor exklusive moms motsvarar 125 kronor inklusive moms (100 kronor till näringsidkaren och 25 kronor till staten). För att omvandla från exklusive moms (ofta uttalat "ex moms" och utskrivet "exkl. moms") till inklusive moms (ofta uttalat "ink moms" och utskrivet "inkl. moms") lägger man till 25 procent eller multiplicerar med 1,25. För att omvandla från inklusive moms till exklusive moms ska man dividera summan med 1,25. Eftersom 1/1,25 = 0,8 kan man i praktiken dra av 20 procent (detta kallas även baklängesmoms, jämför även begreppet marginalmoms).

Uthyrning av fastigheter är enligt huvudregeln inte momspliktig verksamhet inom EU. Detta innebär att moms inte skall tas ut på uthyrning av fastighet eller lägenhet i sådan.

Fastighetsbolag inom EU-länder får göra avdrag för moms endast om bolaget särskilt har anmält sig för registrering till så kallad frivillig skattskyldighet. Avdrag får bara göras för kostnader avseende de lokaler där fastighetsbolaget har momspliktiga hyresgäster. Moms skall i dessa fall läggas på den hyra som dessa hyresgäster betalar.

Beräkningsgrunden för momsavdraget skiljer sig mellan olika fastighetsbolag samt mellan fastigheter som bolaget äger, och kan exempelvis vara hyresgästens yta i förhållande till fastighetens totala yta, hyresgästens andel av intäkterna eller hyresgästens andel av fastighetens totala volym. Inom en fastighet får inte beräkningsgrunderna skilja sig mellan olika hyresgäster. Om hyresgästens andel av beräkningsgrunden utgör mer än 95 procent av fastigheten medges 100 procents avdrag. För fastighetsbolaget som helhet beräknas momsavdraget enligt samma princip men totalt för hela bolaget. Detta gäller samtliga kostnader, det vill säga även administrationskostnader.

Är Tyskland med i EU?

EU-land sedan 1958, euroland sedan 1999, Schengenland sedan 1995 och andra uppgifter om Belgiens roll i EU.

EU-land sedan 2004, euroland sedan 2008 och andra uppgifter om Cyperns roll i EU.

EU-land sedan 1973, står utanför eurosamarbetet, Schengenland sedan 2001 och andra uppgifter om Danmarks roll i EU.

Har Tyskland tillhört Sverige?

Under hösten 1939 och våren 1940 inträffande följande dramatiska händelser i Sveriges omvärld som kom att påverka landets in- och utrikespolitik:

 • 23 augusti 1939 – Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknas. Förutsättningen för Sveriges försvarspolitik som byggde på att stormakterna Sovjetunionen och Nazityskland skulle balansera varandra inom Östersjöområdet raseras.
 • 1 september 1939 – Nazityskland anfaller Polen
 • 17 september 1939 – Sovjetunionen invaderar Polen och sluter därmed upp på Nazitysklands sida.
 • 28 september 1939 – Sovjetunionen tilltvingar sig baser i Estland
 • 5 oktober 1939 – Sovjetunionen tilltvingar sig baser i Lettland
 • 10 oktober 1939 – Sovjetunionen tilltvingar sig baser i Litauen
 • 30 november 1939 – Sovjetunionen anfaller Finland (vinterkriget). Sverige lämnar hjälp i form av krigsmateriel och frivilliga stridsförband, men deltar inte formellt i kriget.
 • 9 april 1940 – Nazityskland anfaller Danmark och Norge, Sverige och Finland är därefter omringade av de genom Molotov-Ribbentrop-pakten förbundna stormakterna.

Samma dag som Tyskland invaderat Polen, 1 september 1939, gick Sveriges statsminister Per Albin Hansson ut i radion och talade till folket:

Sverige var den största exportören av järnmalm till Nazityskland, som årligen fick cirka 75 procent av den svenska järnexporten.[7] Under åren 1933-1943 stod Sverige ensamt för 43 procent av järnmalmen som Nazityskland använde[8]. Enligt admiral Raedner, chef för tyska flottan, var svensk järnmalm avgörande för Tysklands krig[9]. Även svenska kullager var viktiga för Tysklands krigsmaskin. Eftersom exporten av järnmalm och kullager fortsatte, även efter att det stod klart att Tyskland skulle förlora kriget, har det hävdats att Sveriges agerande förlängde andra världskriget.[2][7] År 1943 kom Sverige överens med de allierade att kullagerexporten till Tyskland skulle skäras ner med 50 %. I stället ökade exporten till framför allt Storbritanniens krigsindustri.[10]

Den 30 november 1939 bröt förhandlingarna mellan Finland och Sovjetunionen slutligen samman och med den sovjetiska invasionen samma dag började vinterkriget. Detta väckte stor uppståndelse i Sverige där man på många håll fruktade att Sverige var nästa mål. Sverige valde att inte förklara sig neutralt, utan endast som "icke krigförande", vilket gav landet möjlighet att (trots att man inte deltog aktivt med stridande trupp) ändå hjälpa Finland militärt med bland annat krigsmateriel.

Den 2 december beslöt den svenska regeringen att mobilisera en arméfördelning, för att skydda den svenska gränsen mot Finland, och den 5 december lät man marinen minera Ålands hav, för att hålla sovjetiska ubåtar borta från Bottenhavet.

Den 9 april 1940 invaderade Nazityskland Danmark och Norge. Hitler fruktade och önskade förekomma en allierad invasion av Nordnorge (och möjligtvis norra Sverige) i syfte att skära av den tyska tillgången till svensk järnmalm. Svensk järnmalm var kritisk för den tyska Ruhr-industrin då den traditionella järnmalmskällan, Lothringen, fortfarande var avskuren på grund av kriget med Frankrike[12] och Sverige var huvudleverantör av järnmalm till Tyskland.[13] Även Altmarkaffären bidrog till den tyska åsikten att Norge inte var kapabelt att skydda varken sig självt eller transporten av järnmalm från Sverige till Tyskland genom Norge.

Av en slump (de kände inte till varandras planer) var de allierade vid denna tidpunkt i enlighet med Plan R 4[12] på väg med sina egna invasionsstyrkor mot Norge (och eventuellt Sverige) men den tyska invasionen hann före. Den brittiska planen hade två delar, först minering av norska farvatten ("Operation Wilfred") vilket skulle leda till en tysk reaktion, vilken skulle användas som förevändning till att ockupera städerna Narvik, Trondheim, och Bergen ("Operation R 4"). Britterna påbörjade fas ett i sin plan, mineringen av de norska farvattnen, men när den tyska slagstyrkan kom i kontakt med brittiska fartyg tvingades britterna ändra sina invasionsplaner.

Sveriges utrikesminister Christian Günther fick på morgonen den 9 april klockan 06:00 och igen 08:00, besök av tyske sändebudet i Stockholm, prinsen av Wied, som redan 7 april fått sina förhållningsorder av Joachim von Ribbentrop, att ge utrikesministern en uppteckning av följande krav:

Efter ockupationen av Danmark och Norge upprättade Tyskland en minspärr mellan Hanstholm på Jylland och Lindesnes i Norge, kallad Skagerackspärren. Den svenska handelsflottan kom därvid att klyvas i två ungefär lika stora delar. [17]

Från maj 1940 chartrade den svenska regeringen ut 60 % av de fartyg som hamnade utanför spärren med 8000 sjömän till Storbritannien, där de kom att delta i Slaget om Atlanten på brittisk sida, i vars tjänst 74 av dem sänktes och 472 svenskar omkom. [18] [19]

What is a VAT number in Germany?

 • The VAT number in Germany is used to identify you when making payments to the VAT department in Germany (Finanzamt). The VAT number is referred to with different names, but they all mean the same: Umsatzsteuernummer , Umsatzsteuer-Identifikationsnummer or USt-IdNr.

What is a VAT ID number?

 • The VAT ID number, often referred as USt-IdNr, is the VIES number, used for all intra-Community transactions. A foreign business must first apply for a steuernummer at the corresponding tax office (in Germany, depending on your country of establishment, you are allocated a specific tax office).

How do I get a VAT number?

 • The tax office splits VAT number into two: one for reporting VAT filings and general correspondence; the second for identification for companies undertaking EU cross border transactions (intra-community supplies). Applications for a VAT number must be submitted to the appropriate tax office.

How do I get a tax number in Germany?

 • When you get your Steuernummer, you must put it in your Impressum, and on your invoices to German customers. You can usually find a business’ Steuernummer on their website (in their Impressum ), and on their invoices. 6 The Umsatzsteuer-ID is the German VAT number.