:

Vad innebär inlösen av preferensaktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär inlösen av preferensaktier?
 2. Vilka preferensaktier är bäst?
 3. Vad har hänt med Klövern?
 4. Kan du förlora pengar på en preferensaktie?
 5. Vad gör man med inlösenaktier?
 6. Vad menas med inlösen?
 7. Vad är säkrast att investera i?
 8. Vad händer med preferensaktier vid uppköp?
 9. Hur sent kan man så klöver?
 10. Vem äger Klövern?
 11. Vilka egenskaper har en preferensaktie?
 12. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 13. Hur deklarerar man inlösen aktier?
 14. Varför inlösen istället för utdelning?
 15. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Vad innebär inlösen av preferensaktier?

Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

Vilka preferensaktier är bäst?

Jo man kan säga att preferensaktier är ett mellanting mellan vanliga aktier, så kallade stamaktier, och obligationer. Det betyder att preferensaktierna ger en fast utdelning och att preferensaktiernas ägare ska få utdelning innan de vanlig stamaktiernas ägare får utdelning.

Det låter så klart bra med en utdelning som inte kan sänkas och att man dessutom får förtur till utdelningen om bolaget inte har råd att dela ut pengar både till preferensaktiernas och stamaktiernas ägare. Nackdelen är att i och med att utdelningen är fast så kommer den heller inte kunna höjas om det går bra för bolaget. Du bör alltså vara medveten om att uppsidan är begränsad om du ska köpa preferensaktier och att vanliga stamaktier eller aktiefonder på lång sikt har goda möjligheter att ge högre avkastning än preferensaktier. Preferensaktiernas risk är dock lägre, i alla fall om du väljer bra preferensaktier.

De flesta svenska preferensaktier från stabila och välskötta bolag handlas till mellan 5 och 8% direktavkastning. Det finns även de med en utdelning motsvarande 8-10% av aktiekursen, eller ännu högre. Detta bör man dock se som en varningsflagga att risken anses hög av marknaden. Gör du en annan bedömning av risken än marknaden i stort kan så klart preferensaktien med 10% direktavkastning ändå vara köpvärd. Men tror du marknaden missförstår och underskattar ett bolag är troligtvis vanliga stamaktier i bolaget en ännu bättre investering.

Vad har hänt med Klövern?

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Den 29 mars 2021 lämnade Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”) att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem, vilket justerades genom pressmeddelande den 19 april avseende stamaktier av serie B i Klövern (”Erbjudandet”). Corem meddelade den 15 juni 2021 att Erbjudandet förklarades ovillkorat samt att acceptperioden förlängdes till 23 juni 2021. Den 24 juni 2021 meddelade Corem att acceptperioden förlängdes ytterligare, till 18 augusti 2021.

Kan du förlora pengar på en preferensaktie?

 • Topplista – 8 mest populära preferensaktierna september 2023 med flest ägare hos Avanza
 • Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de åtta mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

  OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat och Oscar Properties. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

  Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

  Vad gör man med inlösenaktier?

  • Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall ( utkast till lagrådsremiss) (pdf 596 kB)

  Så är fallet i samband med att ett aktiebolag minskar aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier (inlösen) eller förvärvar egna aktier. Det gäller dock inte sådan tilldelning av inlösenaktier som görs i utbyte mot aktier i bolaget. Förslaget innebär att beskattningen av inlösenaktier flyttas från inlösentidpunkten till den dag då de kan disponeras av aktieägarna.

  En inlösenaktie definieras som en sådan aktie som utan valmöjlighet för aktieägaren ska lösas in eller förvärvas av aktiebolaget för en viss ersättning. Av förenklingsskäl föreslås att den ersättning som ska betalas till aktieägarna när inlösenaktierna löses in eller förvärvas av bolaget ska tas upp som utdelning. Detta belopp utgör också inlösenaktiernas anskaffningsutgift. Ändringarna föreslås gälla i inkomstslagen kapital och näringsverksamhet.

  Vad menas med inlösen?

  Ett inlösenavtal reglerar hur stor avgift du får betala för varje transaktion. Inlösenavtalet tar ut en avgift per transaktion och kan därmed ses som en obligatorisk kostnad för ditt företag. Det är en obligatorisk kostnad då du som företagare inte kan ta emot kortbetalningar utan att först teckna ett inlösenavtal.

  I korthet kan man säga att det är inlösenavtalet som ser till att kundens betalning hamnar på ditt konto. Det är dock lite mer krångligt än så. Din kortterminal som kunden använder för att betala sin vara eller tjänst bör vara kopplad till ditt kassasystem. Det är kassasystemet som vet vad som ska betalas och som du använder för din bokföring. Läs mer om kassasystem här.

  Vad är säkrast att investera i?

  För att få förståelse för hur du kan spara pengar och sedan investera dem, behöver vi titta närmare på vilka typer av sparformer det finns. Men innan vi kommer in på det ska vi slå fast en sak. Vad är egentligen skillnaden på att spara pengar och att investera? I grund och botten är det ingen skillnad, men det är inte hela sanningen. För att spara pengar betyder ju i själva verket att du bara lägger dina pengar på hög, eller exempelvis i en spargris, som nämnt ovan. När du investerar köper du saker för dina pengar.

  Kort sagt köper du saker som du förväntar ska öka i värde. På det viset blir din investering mer värd. Men hur i hela friden ska man kunna veta vad som kommer att öka i värde, tänker kanske du? Det ska vi tala om, läs vidare här så får du lite bra tips längre fram i texten på vilka saker som förväntas öka i värde. Det är alltså inte din gamla dammsugare det handlar om, bara för att förtydliga det hela. I stället handlar det i mångt och mycket om fastigheter eller värdepapper, men det finns i själva verket också andra investeringsformer som kan vara mer eller mindre säkra.

  Säkerheten är avgörande när man investerar. Det allra säkraste är självklart – förutom spargrisen – ett sparkonto på banken. Genom att spara dina pengar på ett sparkonto i stället för att köpa fonder, aktier eller göra en investering i en bostadsrätt, kan du vara säker på att du aldrig förlorar dina pengar. Därför är det den säkraste sparformen. Men det är även den sparformen som ger minsta möjliga avkastning – alltså vinst. De flesta sparkonton i Sverige har en inlåningsränta på mindre än, eller omkring, 1%, vilket är mycket lite.

  Vad händer med preferensaktier vid uppköp?

  Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och aktieutdelning fyra gånger om året. Detta har gjort pref.aktier till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

  Här är en komplett lista på de svenska preferensaktier som du kan investera i på Stockholmsbörsen samt några som nyligen haft aktieinlösen.

  Preferensaktier är aktier som ger aktieägarna förtur till utdelningen. När du köper pref.aktier vet du i förväg hur stor utdelningen kommer att bli. Det är vanligt med aktieutdelningar fyra gånger per år för pref.aktier, även i Sverige.

  Företag ger ut dessa för att få in kapital till verksamheten. Därför liknas de ibland vid obligationer. I likhet med obligationer är värdet på preffarna också ganska känsligt för ränteförändringar.

  Ifall du äger denna typ av aktier har du förtur till utdelningarna framför ägare av stamaktierna. Samtidigt finns ingen garanti att du alltid kommer att få dina utdelningar.

  Här kan du läsa mer om hur du kan agera om utdelningar i dina pref.aktier uteblir.  

  Hur sent kan man så klöver?

  Vid insådd av blandvallar består fröblandningen ofta av cirka 15% baljväxter. Hur mycket klöver det i verkligheten blir i vallen är en helt annan sak. Det finns många olika orsaker till varför det blir mer eller mindre klöver. Konkurrens med ”skyddsgrödan”, konkurrens med de olika gräsen i blandningen och ogräsbekämpning är några faktorer som påverkar den verkliga artsammansättningen i vallen.

  Ingemar Gruvaeus 2020-04-23

  Vem äger Klövern?

  Corem, med Patrik Essehorn som ordförande och Eva Landén som vd, lägger ett bud på Klövern. Rutger Arnhult är största ägare i båda bolagen. Bild: Corem/Castellum

  Bolag Corem lägger ett bud på Klövern: Budet motsvarar 16,50 kronor per stamaktie och 323 kronor per preferensaktie.

  Vilka egenskaper har en preferensaktie?

  Idag är det sista handelsdagen för Eniros B-preferensaktier. Slutet för handel med preferensaktier A blir den 6 mars. Därmed sätter det, sedan telefonkatalogen blev ett minne blott, evigt pressade sökföretaget punkt för en resa som verkligen satt spararnas tålamod på prov.

  För över tio år sedan emitterade Eniro nya preferensaktier (B). Sedan dess har kursen sjunkit med 70 procent, men har som lägst handlats för 25 kronor. Nu löses de in för 96 kronor. Utdelning har inte getts sedan 2017 (röda strecken).

  Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

  Omkostnadsbeloppet är den totala summan du betalar när du köper aktier. I den summan inkluderas priset för aktien, alltså den kurs du köper aktien till, samt courtaget.

  Oftast är det bara aktiens pris och courtaget som räknas in i omkostnadsbeloppet. Men om det tillkommer några andra avgifter, som till exempel valutapåslag eller stämpelskatt, ska även dessa inkluderas i omkostnadsbeloppet.

  Omkostnadsbeloppet är bra att räkna ut så att du vet exakt hur mycket du har betalat för dina aktier totalt. På så sätt kan du lättare veta om du gör vinst eller förlust om du skulle vilja sälja aktierna.

  Omkostnadsbeloppet är även viktigt att känna till i de fall du ska deklarera dina aktieaffärer, om du har sålt aktier med vinst. Skatteverket vill då veta vad du betalade när du köpte aktierna, och vad du fick när du sålde dem.

  Hur deklarerar man inlösen aktier?

  När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

  För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

  Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

  Varför inlösen istället för utdelning?

  REDAKTIONEN SVARAR: Hej Peter. Inlösen betyder att bolaget köper tillbaka en viss mängd aktier från aktieägarna. Det kan till exempel vara så att varje aktieägare garanteras att få sälja var tjugonde aktie till en given kurs, som ofta är lite högre än aktuell börskurs.

  Det här får samma effekt som en utdelning och kan därför användas istället. Detta av två skäl:

  Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

  Tänk på att investeringar kommer med en väldigt hög risk. Det betyder att när du investerar dina pengar så kan du förlora delar av, eller hela, ditt kapital. Så var försiktig när du investerar dina pengar.