:

Vad är en reservering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en reservering?
 2. Hur bokför man obeskattade reserver?
 3. Hur länge kan man ha obeskattade reserver?
 4. Hur bokför man återföring av periodiseringsfond?
 5. När ska en avsättning redovisas?
 6. Hur redovisas en avsättning?
 7. Är det bra att ha obeskattade reserver?
 8. Hur man bokför i Bokio?
 9. Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?
 10. Vilken periodiseringsfond ska återföras 2023?
 11. Hur bokas periodiseringsfond?
 12. Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?
 13. Är avsättning en skuld?
 14. Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?
 15. Vad står RR för bokföring?

Vad är en reservering?

Notera dock att indelningen i tabellen endast avser sannolikheten för ett utflöde av resurser till följd av ett åtagande. Vid klassificeringen i företagets bokföring ska även osäkerhet om beloppets storlek beaktas. Även om ett utflöde av resurser kan vara helt säkert är storleken på beloppet osäkert, och därför klassificeras åtagandet som en avsättning.

Hur bokför man obeskattade reserver?

Notera dock att indelningen i tabellen endast avser sannolikheten för ett utflöde av resurser till följd av ett åtagande. Vid klassificeringen i företagets bokföring ska även osäkerhet om beloppets storlek beaktas. Även om ett utflöde av resurser kan vara helt säkert är storleken på beloppet osäkert, och därför klassificeras åtagandet som en avsättning.

Hur länge kan man ha obeskattade reserver?

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv, en bokslutsdisposition, som låter dig skjuta upp en del av vinstskatten till senare. En periodiseringsfond är en möjlighet att periodmässigt föra över företagets pengar till en särskild fond. Man kan säga att du tar undan en del av årets vinst från det slutliga resultatet. Eftersom du gör det innan du beräknar årets vinstskatt sänker du skatten som ska betalas för året.

Enligt gällande svenska skatteregler så får man helt enkelt göra avdrag för de belopp man väljer att sätta in i en sådan fond. I praktiken innebär det att man i upp till sex år kan skjuta upp beskattningen av en del av resultatet. Detta bjuder på en helt och hållet laglig, och ibland även riktigt fördelaktig, chans till skatteplanering.

 • Juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och så vidare, kan som högst göra en avsättning motsvarande 25% av näringsverksamhetens överskott.
 • I enskild näringsverksamhet, och som delägare i ett svenskt handelsbolag, får man som högst göra en avsättning motsvarande 30% av överskottet efter justering för egenavgifter och sociala avgifter.

Periodiseringsfond är ett sätt att planera vinst och skatt över tid. I och med att du sätter av en del av vinsten blir årets resultat lägre och minskar skatten du måste betala för året. På så sätt kan du jämna ut vinsten över flera år, vilket kan vara bra om du ser att resultatet kommer variera mycket. Reserven i periodiseringsfonden kan bli din räddning som låter dig ta ut lön under ett år när verksamheten haltar.

Periodiseringsfonder används också för att behålla likvida medel i verksamheten som annars skulle försvunnit i skatt. Det är till exempel bra om du behöver pengar för att göra investeringar just nu. 

När det gäller aktiebolag så ska en eventuell avsättning till en periodiseringsfond vid skatteberäkningen tas upp som en årligt återkommande schablonintäkt. Detta innebär att en sorts fiktiv intäkt, ibland kallad för ränta, beräknas utifrån gällande statslåneräntan året före beskattningsåret multiplicerad med summan av de avdrag som gjorts för avsättningen till periodiseringsfonder.

Hur bokför man återföring av periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen periodiseringsfond med ett eget kontonummer. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten. För enskild firma sätter du av till periodiseringsfond i deklarationen och inte i bokföringen. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Om du gjort en avsättning till periodiseringsfond kan du bestämma när och hur stor del av fonden du vill återföra till beskattning. När du återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp. För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett tidigare belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha maximalt sex fonder samtidigt. Du måste däremot återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att bedriva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs. På samma sätt ska periodiseringsfonderna återföras om du för över din näringsverksamhet till ett handelsbolag som du är eller blir delägare i. I vissa fall kan du ansöka om särskild skatteberäkning och på så sätt få betala en lägre skatt när du slutar med verksamheten.

När ska en avsättning redovisas?

Det finns några kriterier som ska vara uppfyllda för att en avsättning ska redovisas. Det ska vara en förpliktelse. Förpliktelsen ska vara hänförlig till innevarande eller tidigare räkenskapsår. Det ska på balansdagen vara säkert eller sannolikt att förpliktelsen behöver infrias. Däremot är en avsättning oviss vad gäller belopp eller vid vilken tidpunkt som förpliktelsen behöver infrias.

Hur redovisas en avsättning?

Frågan om när och hur en eventuell avsättning ska redovisas uppkommer i många olika situationer och är en vanligt förekommande redovisningsfråga i de flesta företag. Företag som tillämpar K2 får inte redovisa uppskjuten skatt och därför får avsättningar för skatter inte redovisas. För åtaganden som inte möter kriterierna att redovisas som en avsättning kan det vara aktuellt att lämna upplysning som en eventualförpliktelse. Avgränsningen mellan vad som är en skuld, en avsättning och en eventualförpliktelse är ofta svår.

Det är inte heller tillåtet att redovisa avsättningar för informella åtaganden. En specifik fråga som reglerar är avsättningar till följd av tvister med myndigheter eller domstol. Enligt K2 ska en avsättning redovisas med det belopp som beslutats av den instans som senast prövat ärendet och detta oavsett om företaget anser att beslutet är fel och har för avsikt att överklaga. I övrigt ska avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Det finns lättnadsregler som specificerar när avsättningar inte bedöms vara väsentliga och därför inte behöver redovisas samt lättnadsregler vad gäller nuvärdesberäkning av andra avsättningar än pensionsåtaganden.

Är det bra att ha obeskattade reserver?

Att sätta av vinster till periodiseringsfond är ett bra sätt att skjuta på skatten och kunna använda pengarna till annat. Hur mycket ska man då sätta av?

Jag skrev ett inlägg om hur man kan sänka sin skatt i bokslutet för några månader sedan, som blev populärt. Periodiseringsfonden är en s.k. obeskattad reserv och ofta en av de sista transaktionerna man gör i bokslutet för att påverka årets beskattning.

Hur man bokför i Bokio?

I Bokio gör du din bokföring själv, på ett snabbt, enkelt och automatiserat sätt! Från att ladda upp underlag, betala fakturor och bokföra till att deklarera moms, göra bokslut och deklarera till Skatteverket. Vi bryter här ner hela processen i fem enkla steg. 

Om du ser till att ladda upp kvitton och fakturor till din bokföring online så behöver du inte organisera de fysiska underlagen. Det kan underlätta då det i slutändan brukar bli en hel del papper att hålla reda på. Det finns en del riktlinjer när det kommer till vad du måste spara av din bokföring och underlag, läs mer här om arkivering och vad du behöver tänka på.

I Bokio laddar du enkelt upp via dator, mobil eller surfplatta. Med Bokios mobilapp kan du också fota dina kvitton, hämta från bildgalleriet eller snabbdela direkt från exempelvis din mejlapp.

Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

Uppskjuten skatt särredovisas som en avsättning i koncernredovisningen. Resterande del av de obeskattade reserverna ingår i eget kapital. I juridisk person ska enligt punkt 29.37 den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till obeskattade reserver inte särredovisas. Obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Vilken periodiseringsfond ska återföras 2023?

Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 000 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 000 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [8811] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond 2022 [2122].

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonräntan ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt. Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt.

Hur bokas periodiseringsfond?

Ett företag kan vilja jämna ut resultaten över flera år genom att minska det skattemässiga resultat under de år som det gått med vinst. Detta kan göras genom att upprätta en periodiseringsfond, där företaget avsätter pengar för att sedan kunna ha dem tillhanda vid ett senare tillfälle. När periodiseringsfonden upplöses tas den upp som en intäkt i resultaträkningen och ökar då det redovisade resultatet.

Hur mycket pengar som får sättas i fonden beror på vad för företag det rör sig om. Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten, medan fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag samt enskilda näringsidkare får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten. Juridiska personer måste även ta upp en schablonintäkt baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång till beskattning.

Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?

En avsättning är en speciell post i balansräkningen.

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara

Är avsättning en skuld?

En avsättning är en speciell post i balansräkningen.

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara

Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital.

Vad står RR för bokföring?

Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok. Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader.

De två metoder som används i bokföring är faktureringsmetoden och kontantmetoden, där kontantmetoden är en något förenklad metod som bara får användas av mindre företag och föreningar. Genom bokföringen får Skatteverket uppgifter om den bokförande partens in- och utgående moms. Skillnaden mellan den ingående och utgående momsen skall betalas in till eller betalas ut från Skatteverket.

Olika typer av kontoplaner som passar olika näringsidkare är framtagna av BAS-gruppen. Det finns standardkontoplaner för aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och så vidare. En ekonomisk händelse skall alltid, oavsett bokföringsmetod, bokföras på minst två konton ur kontoplanen för att se hur pengarna har kommit in i eller ut ur bolaget och vad de avser.

Behovet av bättre metoder inom bokföringen kan sägas vara en faktor som drivit på matematikens utveckling. Exempelvis började italienska handelsmän under sen medeltid och renässansen använda arabiska siffror, istället för romerska siffror, eftersom det underlättade bokföringen.

Det var också under samma tid i Venedig som metoden dubbel bokföring utvecklades. Metoden publicerades av italienaren Luca Pacioli (1445–1517) år 1494 i boken Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita, som sammanfattade dåtidens matematiska kunskap. Sedan dess har metoden varit den grundläggande behandlingen av affärstransaktioner. Den dubbla italienska bokföringen infördes i Sverige på 1620-talet av Abraham Cabiljau.

Begreppet bokföring har samma betydelse nu som det hade förr: att föra bok över verksamheten, det vill säga att skriva ner varje handling eller affärstransaktion. I modernare tid har bokföringsprogram som körs på datorer underlättat arbetet avsevärt.