:

Vad är en rättslig förpliktelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en rättslig förpliktelse?
 2. Vad är en rättslig grund?
 3. Vilka rättsliga grunder finns det för att behandla personuppgifter?
 4. Vad innebär principen om integritet och konfidentialitet?
 5. Vad är rättsligt bindande normer?
 6. När får man samla in personuppgifter?
 7. Vad är rättslig metod?
 8. När får man behandla känsliga personuppgifter?
 9. Vad krävs för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke?
 10. Vad är integritetskänsliga uppgifter?
 11. Vad är Finalitetsprincipen?
 12. Vad är en rättslig norm?
 13. Hur kan ett rättsligt bindande avtal uppstå?
 14. Är personnummer känsliga personuppgifter?
 15. Vilka personuppgifter får samlas in?

Vad är en rättslig förpliktelse?

För att en arbetsgivare ska få behandla personuppgifter om arbetstagare krävs att behandlingen har stöd i en rättslig grund. De grundläggande principerna måste alltid vara uppfyllda. Till exempel ska ändamålet med behandlingen anges tydligt i förväg och de personuppgifter som behandlas ska ha en koppling till anställningen. Om uppgifterna om de anställda har en stark koppling till privatlivet, till exempel är av mycket personlig karaktär, och inte är av central betydelse för anställningsförhållandet talar det starkt för att det inte är tillåtet att behandla uppgifterna.

Vad är en rättslig grund?

Varje behandling av personuppgifter i er verksamhet måste ni stödja på någon av de rättsliga grunderna. Utan en rättslig grund är behandlingen av personuppgifter inte laglig. De sex rättsliga grunderna är:

Vilka rättsliga grunder finns det för att behandla personuppgifter?

Strålsäkerhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom myndigheten.

Som personuppgiftsansvarig är Strålsäkerhetsmyndigheten skyldig att se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att myndigheten ansvarar för att det finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar personuppgifter i flera olika fall. Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlas in. Om Strålsäkerhetsmyndigheten vill behandla personuppgifter för ett annat syfte än det ursprungliga måste myndigheten före denna behandling informera berörda om detta. Nedan följer en uppräkning av de personuppgiftsbehandlingar som genomförs på myndigheten.

Vad innebär principen om integritet och konfidentialitet?

EG:s General Data Protection Regulation (GDPR) beskriver de sex dataskyddsprinciperna som organisationer måste följa vid insamling, behandling och förvaring av enskildas personuppgifter. Datakontrollanten är ansvarig för att uppfylla principerna och måste kunna uppvisa organisationens efterlevnadspraxis.

Vi har listat de sex principerna här med råd om hur du kan följa dem.

Vad är rättsligt bindande normer?

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin.

Till rättskällorna räknas ibland även handelsbruk, sedvänja och avtal.

När får man samla in personuppgifter?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och e-postadress. Dataskyddsförordningen anger ett antal rättsliga grunder, varav SBU behöver stöd i minst en för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter:

 • Samtycke: Förutsätter att godkännandet lämnas frivilligt genom ett uttalande eller ett entydigt bekräftande agerande, och att samtycket kan återkallas.
 • Avtal: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med individen, exempelvis vid ett köp.
 • Rättslig förpliktelse: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Skydd för grundläggande intressen: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse, som vård i akuta situationer.
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning: Förutsätter att behandlingen har stöd i lag och är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, eller som ett led i myndighetsutövning, exempelvis registrering och arkivering av allmänna handlingar.
 • Intresseavvägning: Förutsätter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen när den registrerades intresse av skydd av personuppgifterna inte väger tyngre.

Vad är rättslig metod?

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.

Till de ämnen som behandlas i boken hör:

När får man behandla känsliga personuppgifter?

Publicerad 6 augusti 2021

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter regleras i art 9 i GDPR. Särskilda kategorier av personuppgifter innehåller sådana uppgifter som avslöjar en persons:

Vad krävs för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke?

Enligt GDPR finns det sex (6) rättsliga grunder vid behandling av personuppgifter. Företag måste tillämpa en av dem vid varje behandling av personuppgifter. Behandling måste vara rättsligt grundad för att vara laglig.

Rättsliga grunder är ett annat ord för lagliga grunder. Även fast GDPR gäller för framförallt företag, myndigheter och organisationer, kan det även gälla för privatpersoner. En personuppgift är en uppgift som kan knytas till en fysiskt levande person, direkt eller indirekt. Det spelar ingen roll om det är en tydlig personuppgift, såsom ett namn, eller en otydlig uppgift som kan identifiera en individ genom en så kallad bakvägsidentifikation. Exempelvis om det finns ett spårningsnummer på ett kort där det inte direkt framgår vem personen är genom att läsa koden, men att det finns ett register på annan plats där det framgår. 

Vad är integritetskänsliga uppgifter?

Här är en sammanfattning av fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter. Dessa är bra att känna till, eftersom vissa personuppgifter är känsligare än andra. De flesta företagen behandlar personuppgifter och det är därför viktigt att veta hur man gör det på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). 

Grupp 1

Vad är Finalitetsprincipen?

När Skatteverket behandlar personuppgifter i beskattningsverksamheten ska artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning om principer för behandling av personuppgifter tillämpas.

Vad är en rättslig norm?

RÄTT rät4, sbst.2, r. l. m. (G1R 1: 29 (1521) osv.) ((†) n. Dryselius Måne 138 (1694)); best. -en; pl. (i bet. 2, 2 c, 2 c δ, 3, 4 m, förr äv. 1 q, 2 b γ) -er32.

Ordformer

Hur kan ett rättsligt bindande avtal uppstå?

Köpa, hyra ut & sälja

Hej Jag har separerat och står på ett familjeabonemang på telefoner Han kan inte ta över abonnemangen då han sitter hos kronofogden Han har lovat att betala mig varje månad, men vill skriva papper på detta då jag inte riktigt tror på att han kommer göra det. Hur skall jag skriva för att det skall vara juridiskt bindande

Är personnummer känsliga personuppgifter?

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen börjar gälla direkt som lag i alla medlemsstater och har från och med 25 maj 2018 ersatt personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige. För dig som hanterar personuppgifter har vi tagit fram en lättanvänd mall som snabbt och enkelt hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt personuppgiftsbiträdesavtal.

Syftet med GDPR är att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.

Vilka personuppgifter får samlas in?

När vi framställer statistik behandlar vi dels sådana personuppgifter som finns i våra statistikregister, dels personuppgifter som samlas in i olika former av undersökningar.

SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi kan också vara personuppgiftsbiträde vid framställning av statistik för en annan statistikansvarig myndighets räkning.