:

Hur beskattas skadestånd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas skadestånd?
 2. Vilka skadestånd är avdragsgilla?
 3. Är vite momsfritt?
 4. Är skadestånd ett straff?
 5. Är skadestånd en inkomst?
 6. Är skadestånd inkomst?
 7. Hur bokför man ett skadestånd?
 8. Hur bokför man skadestånd?
 9. Vad är undantaget från moms?
 10. Vad gäller betalning av skadestånd?
 11. Vad gäller för betalning av skadestånd?
 12. Måste man skatta på skadestånd?
 13. Är skadestånd pensionsgrundande?
 14. Hur bokför jag moms på självrisk?
 15. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Hur beskattas skadestånd?

Fastighetsbolagen B AB och G AB avtalade om att förvärva var sin fastighet som ägdes av ett aktiebolag. Enligt avtalet skulle G AB först köpa samtliga aktier i det bolaget och därefter överlåta den ena fastigheten till B AB.

G AB köpte aktierna men överlåtelsen till B AB kunde inte genomföras som planerat. Fastighetsbolagen ingick då en förlikning som innebar att B AB fick skadestånd på grund av avtalsbrott. Skadeståndet var en samlad ersättning för såväl värdeökning som löpande resultat för den fastighet som B AB skulle ha förvärvat.

Vilka skadestånd är avdragsgilla?

Erlagda skadestånd kan debiteras konto 6340 Lämnade skadestånd men med tanke på deklarationsarbetet bör de delas in i avdragsgilla respektive icke avdragsgilla skadestånd. Avdragsgilla skadestånd kan debiteras konto 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla och icke avdragsgilla skadestånd kan debiteras konto 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla.

Är vite momsfritt?

Skadestånd eller vite beläggs normalt inte med moms då ersättningen som tas ut inte utgör ersättning för en vara eller tjänst och därför inte utgör omsättning i momshänseende. Det är viktigt att undersöka omständigheterna i det enskilda fallet eller vad som gäller i en vissa bransch. Det kan förekomma att en ersättning kallas skadestånd eller vite men att det som avtalats mellan parterna i stället utgör ersättning för en vara eller tjänst. Vidare kan ersättningen i vissa fall påverkar beskattningsunderlaget dvs. det underlag som momsen ska beräknas på och kan därför indirekt påverka momsbeloppet. Ett antal rättsliga prövningar har gjorts av olika skadeståndsfall.

Skatteverket har sammanfattat sin uppfattning kring olika betalningar som skadestånd, garantiersättning, viten m.m. i ett ställningstagande (230426, dnr: 8-2339264). Det avgörande är om det finns ett direkt samband mellan betalningen och en leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst. Betalningen utgör då ersättning för något nytt. Är köparen till exempel inte nöjd utgör en nedsättning av priset en ändring av ursprungligt avtal och beskattningsunderlaget ska minskas, såvida inte parterna har avtalat om motsatsen.

Skatteverket har i ett ställningstagande (210127, dnr: 8-727952) uttalat att vid uppsägning av ett abonnemangsavtal eller hyresavtal innan avtalstiden löpt ut ska moms redovisas på den ersättning som utgår. Beloppet är en del av ersättningen för de tjänster som köparen har getts möjlighet att utnyttja även om köparen väljer att inte göra det. Det kan t.ex. gälla leasing av bilar och kompensation för det fall en hyresgäst säger upp ett hyresavtal i förtid. I det här sammanhanget skiljer Skatteverket på en ersättning som kan komma att utgå för det fall ett avtal sägs upp innan någon tjänst har börjat tillhandahållas av säljaren. En avbokningsavgift kan t.ex. mer ha karaktären av ett skadestånd.

Är skadestånd ett straff?

Södertörns tingsrätt, 9 december, 2022

Böter är ett straff och betalas till staten. Hur mycket böter man ska betala beror ofta på hur allvarligt brottet är och hur den dömdes ekonomi ser ut.

Är skadestånd en inkomst?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ideellt skadestånd för brottsoffer som ansöker om försörjningsstöd, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 • Är skadestånd inkomst?

  Enligt de skadeståndsrättsliga principerna kan ersättningsskyldigheten grunda sig på avtalsansvar eller deliktansvar, om vilket stadgas i skadeståndslagen (472/74). Skador som ersätts enligt skadeståndslagen är bl.a. personskada, sakskada samt annan ekonomisk skada som t.ex. kan ha vållats av en grundlös tidningsnotis. Vid sakskada ska ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

  Skadeståndslagen gäller ersättande av skada som vållats såväl genom ett brott som genom en annan gärning, såvida inte annat har stadgats eller avtalats. För att trygga att rätten till skadestånd förverkligas har en brottsskadelag (1204/05) stadgats. Med stöd av lagen erhåller den som lidit skada ersättning för person- eller sakskador, såvida inte dessa ersätts på basis av en annan lag eller en eventuell försäkring.

  I praktiken betalas skadeståndet vanligtvis av ansvarsförsäkringen. En ansvarsförsäkring ger skydd i händelse av en sådan skadeståndsskyldighet som skadevållaren eller någon annan ansvarig kan bli föremål för på grund av skada som förorsakats annan.

  Hur bokför man ett skadestånd?

  När skadestånd betalas som engångsbelopp får frågan om avdragsrätt bedömas med hänsyn till om skadeståndet kan anses vara en kostnad i näringsverksamheten eller inte. Skadestånd i form av engångsbelopp som kan anses utgöra kostnad i näringsverksamhet är:

  • skadestånd på grund av avtalsbrott
  • utomobligatoriskt skadestånd i näringsverksamheten

  Hur bokför man skadestånd?

  This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

  Analytics

  Vad är undantaget från moms?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

  Vad gäller betalning av skadestånd?

  Ekonomisk kompensation för en inträffad skada.

  Den som orsakar en skada (den skadevållande) på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada, dvs försätta denna person (den skadelidande) i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Skadeståndet har alltså främst ett reparativt syfte.

  Vad gäller för betalning av skadestånd?

  Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

  Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

  Måste man skatta på skadestånd?

  Det vanligaste är att du kan få skadestånd för den kränkning som brottet inneburit för dig. Andra ersättningar kan vara kostnader om du har behövt läkarvård på grund av skadorna du fått av brottet och förlust av inkomst om skadorna inneburit att du inte har kunnat jobba under en period. Du kan också få ersättning för till exempel sveda och värk, bestående skador och skadade tillhörigheter.

  Är skadestånd pensionsgrundande?

  I.B. överklagade Skatteverkets beslut och yrkade att länsrätten skulle fastställa att skadeståndet var att anse som pensionsgrundande enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP. Hon anförde bl.a. följande. Hon anställdes hos Scanair den 16 juli 1978. Anställningen upphörde den 31 mars 1994 på grund av arbetsbrist. Under sommaren 1993 var Scanair under avveckling. Diskussioner mellan Scanair och den danska Spies-koncernen ledde till att ett danskt aktiebolag bildades för upptagande av charterverksamhet. Bolaget registrerades sedermera under namnet Premiair A/S. I juli 1993 träffade HTF vid Scanair och Premiair A/S ett lokalt kollektivavtal som innebar att ett antal kabinanställda hos Scanair inte skulle ha företrädesrätt till återanställning efter stundande uppsägningar. Den företrädesrätt som förelåg enligt 25-27 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, i dess lydelse före den 1 januari 1995, avtalades bort i sin helhet. I dom 1996 nr 92 fastslog Arbetsdomstolen att de kabinanställda som tidigare sagts upp av Scanair hade rätt till återanställning hos Premiair A/S i den turordning som föreskrevs i LAS. Under åren 1994 och 1995 åsidosatte Premiair A/S vid flera tillfällen återanställningsrätten gentemot I.B. För detta fick hon ekonomiskt skadestånd om sammanlagt 277 425 kr år 2001. Eftersom skadeståndet var ekonomiskt har hon i enlighet med praxis på området betalat inkomstskatt på erhållet belopp. Då skadestånd enligt 38 och 39 §§ LAS skall vara skattepliktiga och pensionsgrundande, samt då den nya arbetsgivaren enligt prop. 1994/95:102 s. 80 (jfr EG- direktivet 98/50/EG) skall stå för pensioner enligt socialförsäkringen, måste även hennes skadestånd vara pensionsgrundande. Det skadestånd som har utbetalats baseras på hennes faktiska inkomstförluster på grund av förtursbrottet.

  Skatteverket fann vid obligatorisk omprövning inte skäl att ändra sitt tidigare beslut.

  Hur bokför jag moms på självrisk?

  This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

  If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

  Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

  Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet