:

Hur får man ett Föräldramedgivande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett Föräldramedgivande?
 2. Hur bevisa föräldraskap resa?
 3. När behövs Föräldramedgivande?
 4. Kan man få Föräldramedgivande gratis?
 5. Hur länge gäller ett Föräldramedgivande?
 6. Måste båda föräldrarna godkänna utlandsresa?
 7. Kan man avsäga sig sitt föräldraskap?
 8. Hur långt bort får en förälder flytta?
 9. Hur länge är dina föräldrar skyldiga att försörja dig?
 10. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 11. Måste andra föräldern godkänna flytt?
 12. Måste pappan betala underhåll?
 13. Far man underhåll om man har ensam vårdnad?
 14. Måste båda föräldrarna godkänna flytt?
 15. Vad är en olämplig förälder?

Hur får man ett Föräldramedgivande?

Hej Bettan,

I de fall du ska resa själv med ett minderårigt barn kan det krävas intyg på att den andre föräldern/vårdnadshavaren godkänner resan. Om en annan släkting eller person reser med barnet kan det krävas intyg på båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande.

Hur bevisa föräldraskap resa?

Ett föräldramedgivande är sammanställd information i ett intyg  som innehåller uppgifter om minderårig, föräldrar, medföljande resenär och information om destinationen. Intyget visar att föräldrar ger minderårig tillåtelse att resa. Det är du som lämnar uppgifterna. Kontrollera därför noga att du lämnar rätt uppgifter. Utrikesgruppen sammanställer endast information till ett intyg.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret i beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen och resan.

När behövs Föräldramedgivande?

Vi på Dagens Process får frågan om när ett föräldramedgivande behövs av insändaren Sara Mohamed. Det är officiella Utrikesgruppen som utfärdar föräldramedgivandet i Sverige

Barn som reser utomlands behöver medha ett föräldramedgivande som är ett resetillstånd föräldrarna eller vårdnadshavarna giver och undertecknar i en handling. Detta föräldramedgivande ska sedan på förfrågan kunna uppvisas till flygbolag och/eller till gränspolis samt myndigheter i andra länder.

Kan man få Föräldramedgivande gratis?

Här hittar information om vad som gäller vid köp. 

Information och utfärdande av föräldramedgivande.

Hur länge gäller ett Föräldramedgivande?

Du skaffar handlingen av officiella Utrikesgruppen. Ska ditt minderåriga barn resa utomlands med endast en förälder, med någon annan än vårdnadshavarna eller kanske helt ensam då är det en bra idé att ordna med ett föräldramedgivande?

Tänk då på att du i många länder i världen kan komma att avkrävas ett skriftligt medgivande från föräldrarna/vårdnadshavarna för att barnet ska kunna resa till det landet som avses. Många länder i världen har ett krav på att minderåriga barn ska ha ett medgivande / tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavarna gällande den resplan som är aktuell för det minderåriga barnet. Detta för att motverka bland annat trafficking/människohandel.

Utrikesgruppen.se har sammanställt en tabell gällande krav på föräldramedgivande för världens alla länder. Förfrågningar har skickats till ambassader i Sverige om vilka lagar och regler som gäller för ensamresande barn, barn som reser med en förälder eller barn som reser med någon annan än sina föräldrar eller vårdnadshavare. Svaren från ambassaderna finner du i fältet för varje land i Utrikesgruppens tabell gällande krav på föräldramedgivande.

För att se vilka krav som gäller för varje land kan du besöka tabellen här.

Tabellen innehåller aktuell information med information som direkt kommer från ambassaderna.

Beställ snabbt och enkelt ett föräldramedgivande från officiella Utrikesgruppen genom att klicka här.

Mallen för föräldramedgivande sammanställs av officiella Utrikesgruppen och är gångbar i hela världen. Du behöver alltså inte tänka på att ordna med ett nytt föräldramedgivande för varje land som barnet ska besöka.

Måste båda föräldrarna godkänna utlandsresa?

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling. Även vid utresa kontrolleras att den som lämnar Sverige har en giltig resehandling. Detta gäller också för svenska medborgare. 

Även vid resor inom Schengenområdet rekommenderas alltid giltigt pass eller nationellt id-kort. 

Kan man avsäga sig sitt föräldraskap?

Familj & barn

Jag har en två månader gammal son. Pappan gjorde klart för sig att han inte ville vara delaktig och inte ha med barnet att göra och jag har inte hört något från honom på 9 månader nu. Jag ska skicka in hans uppgifter nu så att han ska betala underhåll och göra faderskaps test osv. Men jag undrar om han på något sätt kan avskriva sig som pappa ? så att han inte kan komma tillbaka om 3 år och bestämma saker osv... han vill ju inte ha med barnet och göra har han ju själv sagt. Sen undrar jag om jag kommer behöva prata med honom privat eller på något möte angående underhåll eller sköts det mellan försäkrings kassan och honom ? Då jag inte vill ha med honom att göra

Hur långt bort får en förälder flytta?

Om ni har gemensam vårdnad om barnet så innebär detta i princip att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt. Förutsättningarna för detta är att föräldrarna är överens vilket inte alltid är fallet efter en separation.

I svensk lag finns ensam eller gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är det som i vardagligt tal benämns som ”delad vårdnad”. Är föräldrarna gifta när de får barn så får de per automatik gemensam vårdnad då barnet föds. Om föräldrarna inte är gifta så blir mamman ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna gemensamt anmäler fader- eller föräldraskapet till socialstyrelsen. Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kvarstår detta normalt även efter en eventuell separation eller en skilsmässa.

Hur länge är dina föräldrar skyldiga att försörja dig?

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Föräldrars försörjningsskyldighet finns reglerad i föräldrabalken. Där står att föräldrar är försörjningsskyldiga tills barnet fyller 18 år eller tills barnet fyller 21 år om det fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola (se 7 kap. 1 §). Eftersom din dotter har fyllt 18 år och är färdig med gymnasiet så har du inte längre någon försörjningsskyldighet för henne.

När är man olämplig som vårdnadshavare?

Domstolen kommer alltid ha barnets bästa som utgångspunkt när de fattar beslut i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. En lämplig vårdnadshavare enligt lagstiftningen kan ge sitt barn ett tryggt och stabilt liv samt en god fostran.

Det finns ingen direkt definition på vad som är en olämplig vårdnadshavare, men rätten lägger extra stor vikt vid vissa faktorer som är extra betydelsefulla vid frågor om barnets vårdnad:

 • Om föräldern har ett missbruk av till exempel alkohol, droger eller lider av allvarlig psykisk sjukdom som går ut över barnet.
 • Om föräldern utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld.
 • Om föräldern lever i en miljö som kan vara riskfylld för barnet.
 • Om föräldern inte tar hand om barnet vad gäller känslomässig anknytning, vägledning, gränssättning och därmed brister i sin omsorg om barnet.
 • Om föräldern tidigare har fört bort eller hållit kvar barnet olovligen eller om det finns en risk för att detta ska hända. 

Måste andra föräldern godkänna flytt?

Familj & barn

Hej! Jag och min ex man är separerade sedan ca 2 år tillbaka. Jag har en ny man vid min sida. Vi har två barn med gemensam vårdnad, båda är skriva hos sin pappa. Men de bor varannan vecka hos oss. Jag vill nu flytta ihop med min särbo vilket innebär en flytt om ca 5 min (40) minuter från barnens skola/dagis. Deras pappa vill inte att jag flyttar med motiveringen att det blir för långt för barnen att åka. Barnen ska fortfarande vara skrivna hos sin pappa. Han vill istället dra detta vidare och inte låta mig flytta. Idag bor jag i en liten lägenhet som barnen knappt trivs i. Hade vi kunnat flytta hade det inneburet en bättre miljö, hus med stor tomt, och andra barn runt omkring. Jag vet att han vill försötöra för mig, och undrar hur jag ska kunna gå vidare eller om han ska styra mig hela livet. Jag är lite rädd för att gå vidare via tingsrätt osv, då denna person är mycket duktig att prata för sig och har en stark manipulativ förmåga. Tack på förhand!

Måste pappan betala underhåll?

Underhåll, eller underhållsbidrag som det heter egentligen, är en summa pengar som betalas varje månad från en förälder till en annan för att täcka kostnader för de gemensamma barnens försörjning. Underhåll behöver inte betalas om barnen bor hos föräldrarna lika mycket, men om barnen bor stadigvarande hos den ena föräldern och endast sporadiskt eller sällan hos den andra föräldern, ska man komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. Det kan man göra muntligt eller skriftligt, och man kan komma överens om en summa själva eller ta hjälp med det av en advokat eller av Försäkringskassan.

Hur stort underhållet blir beror på hur mycket barnet kostar varje månad sett till kläder, fritidsaktiviteter och så vidare

Far man underhåll om man har ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Måste båda föräldrarna godkänna flytt?

Om du eller ditt barns andra förälder planerar att flytta till annan ort är det bästa ni kan göra att försöka kommunicera med varandra om hur båda parterna känner angående det. När ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ingen av er flytta iväg med barnet utan godkännande från den andre.

Vill någon av er flytta till annan ort är en öppen kommunikation om det alltid att föredra då ni slipper dra in jurister eller ta det till domstol. Det visar även på bra samarbetsförmåga mellan er som vårdnadshavare.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Vi på Verahill hjälper dig att upprätta avtalet så att det blir juridiskt korrekt utformat. Om ni inte är överens rekommenderar vi ett samtal med en jurist och att absolut inte ta saken i egna händer och flytta ändå. Då gör du dig skyldig till brott.

Vad är en olämplig förälder?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad det i praktiken innebär att vara "olämplig som förälder", och dels i vilken utsträckning tingsrätten självmant kommer utreda olämpligheten i samband med ansökan. Regler om föräldraansvar finns i föräldrabalken (FB).