:

Vilken periodiseringsfond ska återföras 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken periodiseringsfond ska återföras 2023?
 2. Vilket konto periodiseringsfond?
 3. Hur bokför man en periodiseringsfond?
 4. Hur redovisas periodiseringsfonder?
 5. Hur mycket får man sätta av till periodiseringsfond?
 6. Hur räknar jag ut periodiseringsfond?
 7. När används konto 4011?
 8. När bokföra periodiseringsfond?
 9. Hur man bokför?
 10. Hur bokförs fonder i aktiebolag?
 11. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 12. Är det bra med periodiseringsfond?
 13. När används konto 4600?
 14. När används konto 2440?
 15. Vad gör man med periodiseringsfond?

Vilken periodiseringsfond ska återföras 2023?

En avsättning till en periodiserings­fond kan på frivillig grund återföras helt eller delvis inom en sexårsperiod. Om ingen återföring har gjorts tidigare ska fonden i sin helhet återföras senast det sjätte beskattnings­året efter det beskattnings­år då avdraget gjordes. Om återföringen görs först vid sjätte beskattnings­året ska den beskattas på samma sätt som vid en frivillig återföring av fonden (30 kap. 7 § första stycket IL).

Samma rätt eller skyldighet till återföring gäller även när en obegränsat skattskyldig persons närings­verksamhet inte längre ska beskattas i Sverige på grund av skatteavtal med en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). Obegränsat skattskyldiga fysiska personer och svenska juridiska personer är skattskyldiga för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL och 6 kap. 4 § IL). Det finns därför inget hinder enligt intern rätt mot att successivt återföra periodiserings­fonderna till beskattning även om en sådan person har upphört att ha hemvist i Sverige enligt skatteavtal. Beskattnings­rätten förloras inte heller vid tillämpning av artikeln om rörelse­inkomst i skatteavtal (jfr artikel 7 i OECD:s modellavtal). När en inkomst som uppkommit före ett hemvistbyte har legat till grund för en avsättning till periodiserings­fond innebär återföringen i realiteten att tidigare års vinster tas upp till beskattning och Sverige behåller därför beskattningsrätten även efter hemvistbytet (prop. 2009/10:39 s. 35 och RÅ 2008 ref. 30).

Även i fall då en obegränsat skattskyldig näringsidkare blir begränsat skattskyldig kan det finnas rätt till frivillig återföring eller återföring enligt sexårsfristen. Det är när en näringsidkare som övergår till att vara begränsat skattskyldig, fortsätter att vara skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet exempelvis p.g.a. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige. Näringsverksamheten medför skattskyldighet här och periodiseringsfonderna kan successivt tas upp till beskattning här.

Vilket konto periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Hur bokför man en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond innebär att du flyttar en del av årets resultat framåt och minskar vinsten för det året. Den här typen av justering görs för att minska vinsten och i sin tur minska den skatt företaget behöver betala. Vanligtvis görs den här  justeringen när företaget gör en bra vinst, för att sedan återföra saldot på fonden när företaget antingen gör en förlust eller ett mindre bra resultat, och då “dämpa” förlusten. Du får bara ha fonden under fem räkenskapsår, och fonden måste återföras senast det sjätte räkenskapsåret. Det är däremot inget tvång att ha fonden undanlagd under hela perioden. Beroende på vilken bolagsform du har får du sätta över olika mycket till periodiseringsfonden. 

Här nedanför tänkte vi visa på hur en periodiseringsfond kan användas. 

Säg exempelvis att du har gjort avsättningar till periodiseringsfond under fem år. Fonderna du satt undan är värda 100 000 kr styck: 

Under normala omständigheter får du, om du är en enskild näringsidkare föra över 30% av företagets vinst in i en periodiseringsfond. Gör du en förlust för året kan du inte sätta över något. I övrigt gäller att du max kan ha 5 fonder samtidigt, och att en periodiseringsfond måste återföras år 6.

Hur redovisas periodiseringsfonder?

Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 000 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 000 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [8811] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond 2022 [2122].

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonräntan ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt. Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt.

Hur mycket får man sätta av till periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Hur räknar jag ut periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

När används konto 4011?

Hej! Du skulle kunna använda dig av manuell utleverans i programmet. Precis som du säger påverkas inte kostnadskontot 4011 då utan lagerkontot, exempelvis 1460, och som mot konto brukar man använda lagerförändringskontot, exempelvis 4990. På så sätt minskar även antal i lager av den här artikeln.

I samband med utleveransen kan du plocka upp en resultatenhet för att kunna spåra hur många utleveranser som skett för de här varorna. Antingen har du en resultatenhet per vara eller en som enbart avser uttag till det egna företaget. Resultatenheten hamnar på kontot du anger på utleveransen, förslagsvis lagerförändringskontot 4990.

När bokföra periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Hur man bokför?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Hur bokförs fonder i aktiebolag?

Inköp och försäljningar av aktier som en redovisningsenhet gör enbart för att erhålla avkastning på sitt kapital utan att uppnå ett betydande inflytande i ett aktiebolag utgör finansiella placeringar.

Aktier som köps och säljs i en verksamhet som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper klassificeras som varulager och aktier som handlas i en sidoverksamhet klassificeras antingen som finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar.

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

Vad är periodiseringsfond? Det är en vanlig fråga vi får och det verkar vara ett svårt begrepp att förstå. Det är inte helt enkelt och ett vanligt missförstånd är att en periodiseringsfond är faktiska pengar på ett konto. En periodiseringsfond är bara en skattemässig justering av företagets slutliga resultat och inget som syns annat än i bokföringen och deklarationen. Låt oss titta närmare på vad en periodiseringsfond är.

En periodiseringsfond är som sagt en skattemässig justering av årets slutgiltiga resultat innan skatt. När året är slut och allt är sammanräknat i en resultaträkning så har man ett slutgiltigt resultat. Av detta resultat kan man i bokföringen flytta en viss del till balansräkningen. Och därmed inte räkna med den delen när man ska beräkna årets skatt. Det du gör är alltså att du lyfter bort en del av resultatet från beskattning. Du får därmed en lägre skatt att betala för perioden.

Är det bra med periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

När används konto 4600?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

När används konto 2440?

Hej igen!

Jag förstår vad du menar, men i och med att du från början lade upp totala skulden som en tillgång samt mot 2440 så bör du rimligtvis behöva fortsätta ha kvar den delen som är kvar att betala mot 2440. Detta både för att du annars inte har något att boka dina sista betalningar mot och du då kommer boka en högre kostnad än vad det egentligen är, plus att du fortfarande har kvar en del att betala. 

Vad gör man med periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.