:

Vilka ersättningar från Försäkringskassan är skattepliktiga?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ersättningar från Försäkringskassan är skattepliktiga?
 2. Vad är en skattepliktig inkomst?
 3. När behöver man inte betala skatt?
 4. Hur kontrollerar Försäkringskassan inkomst?
 5. Har Försäkringskassan tillgång till Skatteverket?
 6. Vad räknas som inkomst Försäkringskassan bostadsbidrag?
 7. Vem är skattepliktig?
 8. Vad betyder ej skattepliktig?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Kan Försäkringskassan se min inkomst?
 12. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 13. Måste man deklarera om man inte har någon inkomst?
 14. Är bostadsbidrag en inkomst?
 15. Är det skatt på bostadstillägg?

Vilka ersättningar från Försäkringskassan är skattepliktiga?

I samband med att Försäkringskassan eller en arbetslöshetskassa beslutar att återbetalning ska ske av en skattepliktig ersättning för tidigare år, som mottagaren redan har beskattats för, uppkommer frågor kring mottagarens beskattning.

Ett sådant beslut om återbetalning från en kassa bör i sig inte föranleda någon beskattningsåtgärd, dvs. Skatteverket initierar inte någon sänkt beskattning enbart med beslutet som grund eller en motsvarande kontrolluppgift där inkomsten reducerats. Däremot kan en skattskyldig som fått ett sådant krav på återbetalning själv begära ändring av beskattningen för aktuella inkomstår. En förutsättning för att beskattningen ska ändras är att kravet från kassan kan anses otvistigt. Om den skattskyldige begär omprövning eller överklagar kassans beslut om återbetalning kan kravet inte anses otvistigt, och i sådant fall bör någon ändring av beskattningen inte ske förrän det i förekommande fall finns ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom som fastställt ett krav på återbetalning.

I enlighet med denna handläggning ska kassorna inte lämna ändrade kontrolluppgifter för tidigare år i samband med beslut om återbetalning, då den nya uppgiften inte är tillräcklig för en ändrad beskattning.

Vad är en skattepliktig inkomst?

Enligt 8 kap. 2 § är gåvor skattefria. En gåva kännetecknas av att en förmögenhetsöverföring sker frivilligt och att givaren med gåvoavsikt överför förmögenhet till gåvotagaren. Brister det i något av dessa rekvisit utgör förvärvet inte en gåva och omfattas inte av undantaget i paragrafen. Problem att dra gränsen mellan gåva och skattepliktig ersättning uppkommer vid en s.k. remuneratorisk gåva, dvs. gåva som grundas på att gåvotagaren gjort en insats för givaren, som denne vill belöna (se Lodin m. fl. Inkomstskatt del 1, 2015 s. 90).

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas enligt 13 kap. 1 § inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

När behöver man inte betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Hur kontrollerar Försäkringskassan inkomst?

Ansöka och anmäla om de flesta ersättningar, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd och föräldrapenning.

Se vad som hänt i ditt ärende, till exempel att vi tagit emot din anmälan, fått ditt läkarintyg eller att du har fått ett beslut.

Se när pengarna kommer och hur mycket du får. För vissa ersättningar kan du både se den kommande utbetalningen och preliminära framtida utbetalningar.

Har Försäkringskassan tillgång till Skatteverket?

Bland annat föreslås att Skatteverket ska lämna ut uppgifter från arbetsgivardeklarationer till Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska ”rutinmässigt och på ett effektivt sätt” få tillgång till individuppgifter i arbetsgivardeklarationerna som finns hos Skatteverket.

För assistansersättningen föreslås dessutom en ny, särskild uppgiftsskyldighet för ytterligare ökad kontroll.

Vad räknas som inkomst Försäkringskassan bostadsbidrag?

Hur din bostadskostnad beräknas och vilka schabloner som gäller regleras i våra föreskrifter 2022:6 och 2019:1.

För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst.

Vem är skattepliktig?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Vad betyder ej skattepliktig?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto ska det anses vara ett sådant ända tills kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land (4 kap. 12 § IDKAL). Till skillnad från FATCA-reglerna finns här inte några beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om kontot är befintligt eller nytt.

Vissa konton anses dock inte vara rapporteringspliktiga konton trots att de har identifierats som sådana (2 kap. 20 § IDKAL). Vissa andra konton har undantagits från definitionen av finansiella konton (3 kap. 2 § IDKAL). Detta innebär att de varken behöver granskas eller rapporteras.

I SFL och IDKAL används uttrycket ”annan stat eller jurisdiktion”. Med det menas en annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA (2 kap. 22 § IDKAL). I stället för begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” används här begreppet ”annat land”.

Ett befintligt lågvärdekonto är ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller värdet på kontot inte översteg 1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 (2 kap. 22 § IDKAL). Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har två möjligheter att genomföra granskningen av dessa konton, antingen genom

Kan Försäkringskassan se min inkomst?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Måste man deklarera om man inte har någon inkomst?

Det finns många tips för att så tillbaka på skatten snabbare. Det första man ska göra är att skaffa en digital brevlåda och välja att deklarera digitalt eller via Skatteverkets app. Den digitala brevlådan måste skaffas senast den 1 mars. Man måste också anmäla ett konto för sin skatteåterbäring senast samma datum. Om man vill ha tillbaka på skatten tidigt kan man inte lägga till eller ändra något i sin deklaration. Man får bara godkänna den, och detta måste göras senast den 28 mars. För många kan pengarna som fås tillbaka vara ett välkommet tillskott i kassan. Om man inte får pengar tillbaka, utan tvärtom måste betala restskatt betyder det dock inte att man måste betala in denna tidigare bara för att man följt dessa steg, utan den kan betalas in som vanligt. Många i Sverige behöver dock inte deklarera och de kan varken bli skyldiga att betala till baka något eller få tillbaka några pengar när det är så dags. Men vad gör man om man inte ska deklarera?

Är bostadsbidrag en inkomst?

I det nya regeringsprogrammet föreslås ändringar i det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder inte i kraft genast, utan riksdagen måste först behandla dem. Vi informerar närmare om ändringarna när innehållet och tidtabellen för dem har preciserats.

Läs mer om hur vi förbereder oss på att verkställa ändringarna i regeringsprogrammet. 

 • förvärvsinkomster
 • kapitalinkomster (till exempel hyresinkomster och utdelningar och återkommande överlåtelsevinster)
 • många olika förmåner.

Är det skatt på bostadstillägg?

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta par gäller andra belopp.