:

Vilka omfattas av ÅRL?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka omfattas av ÅRL?
 2. Vad står ÅRL för?
 3. Hur vet man om man har K2 eller K3?
 4. Vilka får använda K2?
 5. Vad är viktigast i en årsredovisning?
 6. Vad ska man titta på i en årsredovisning?
 7. Vad är K1 K2 K3 och K4?
 8. Kan man gå från K3 till K2?
 9. Vad är det för skillnad på K2 och K3?
 10. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 11. Vad ska ingå i årsbokslut?
 12. Vad ingår i årets resultat?
 13. När måste man byta från K2 till K3?
 14. Vad är skillnaden mellan K1 K2 och K3?
 15. Vem får använda K2?

Vilka omfattas av ÅRL?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K31. De flesta företag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) kan välja att i stället tillämpa K22. Reglerna i K2 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.

Vad står ÅRL för?

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Årsredovisningslagen, (1995:1554), förkortas ÅRL och fastställer hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter. Detta gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag som ägs av minst en juridisk person, bokföringsskyldiga stiftelser, försäkringsföretag enligt särskilda lagar och enskilda firmor som uppfyller vissa villkor. Årsredovisningslagen är viktig för att företags redovisning ska vara så enhetlig, tydlig och jämförbar som möjligt. I Årsredovisningslagen står bland annat att en årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter och en förvaltningsberättelse. Större företag ska även redovisa kassaflödesanalys eller finansieringsanalys. Årsredovisningen ska granskas av en revisor om det gäller ett större företag. Företag som inte måste upprätta en årsredovisning ska göra en enklare variant av en årsredovisning, ett så kallat årsbokslut.

Hur vet man om man har K2 eller K3?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Vilka får använda K2?

K-regelverken är en kategorisering för företag i Sverige baserad på deras storlek och verksamhet. De fyra kategorierna är K1, K2, K3 och K4, där K1 beskriver de minsta företagen och K4 de största och mest komplexa företagen. Kategorierna påverkar vilken typ av regler och rapportering företaget måste följa.

För att avgöra vilket K-regelverk ett företag tillhör (och/eller bör tillämpa), måste man bedöma en rad faktorer såsom omsättning, antal anställda, företagsform, osv. Dessa faktorer samverkar för att avgöra vilket K-regelverk företaget tillhör och påverkar deras rapporteringsskyldigheter och de regler som måste följas.

För att säkerställa att företagen är i linje med de gällande lagarna och förordningarna, är det viktigt att de har en god förståelse för K-regelverken och deras betydelse för deras verksamhet. Genom att följa regler och rapportera korrekt, kan företagen undvika eventuella sanktioner eller böter från myndigheter. Företag i högre K-kategorier, såsom K3 och K4, måste följa striktare regler och rapportera mer detaljerade uppgifter till myndigheter jämfört med företag i lägre K-kategorier, såsom K1 och K2.

Förenklat årsbokslut är ett alternativ till det traditionella fullständiga årsbokslutet och är enklare och snabbare att upprätta. Det som skiljer sig emellanåt är att de tilläggsupplysningar som måste till både balans- och resultaträkningen i ett vanligt årsbokslut inte behövs i ett förenklat årsbokslut.

Vad är viktigast i en årsredovisning?

En årlig redovisning, årsredovisning, är en sammanfattning av ett företags räkenskaper och förvaltning under räkenskapsåret. Alla aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning. Svenska bolag måste upprätta årsredovisningen på svenska.

Efter upprättandet ska årsredovisningen skrivas på av styrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets slut och skickas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Ofta sammanfaller räkenskapsåret med kalenderåret, och då ska årsredovisningen vara inskickad till Bolagsverket senast den sista juli.

Vad ska man titta på i en årsredovisning?

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under året.

Vad är K1 K2 K3 och K4?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Kan man gå från K3 till K2?

Alla aktiebolag i Sverige behöver tillämpa något av regelverken K2, K3 eller IFRS. För den stora mängden onoterade bolag är det främst K2 eller K3 som gäller. Valet mellan dessa kan kännas självklart för de flesta, men många har mycket att vinna på att välja rätt - helst från start, men även vid ett byte vid ett senare tillfälle. 

Storleken på företaget idag och i framtiden men även vilken verksamhet företaget bedriver kan och bör påverka valet av redovisningsregelverk. Det kan inträffa händelser där företagets årsredovisningar granskas extra noggrant. Konkurs, likvidation, skatterevision eller domstolsprocess är några sådana tillfällen. Nedan förklarar vi bakgrunden och vad man behöver tänka på vid byte av redovisningsregelverk.

Vad är det för skillnad på K2 och K3?

Vid räkenskapsårets slut ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bokföringsnämnden har tagit fram tre regelverk som beskriver hur bokslutet och årsredovisningen ska utformas och numera är det obligatoriskt att välja ett av dem.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vad ska ingå i årsbokslut?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Vad ingår i årets resultat?

I dessa kostnader ingår även skatt, och årets resultat räknas alltså efter skatt. Årets resultat benämns ofta antingen årets vinst eller året förlust. Så här ser det ut i balansräkningen (se även vår mall för balansräkning för hur det ser ut):

När måste man byta från K2 till K3?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Vad är skillnaden mellan K1 K2 och K3?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Vem får använda K2?

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste tillämpa K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut