:

Vad är ett ställningstagande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett ställningstagande?
 2. Vad är pedagogiska ställningstaganden?
 3. Vad är ställningen?
 4. Vad är en pedagogisk aktivitet?
 5. Vad är pedagogiska metoder?
 6. Vad är målrekordet i SHL?
 7. Hur tar man sig upp till SHL?
 8. Hur man gör en planering?
 9. Vad gör barnskötare på sin planering?
 10. Vad är ett pedagogiskt verktyg?
 11. Vad är skillnaden mellan didaktik och metodik?
 12. Vem har mest nollor i SHL?
 13. Vilken spelare är äldst i SHL?
 14. Vilka har aldrig åkt ur Elitserien?
 15. Vem gick upp till SHL 2023?

Vad är ett ställningstagande?

 • Bevisbörda och beviskrav inom det statliga tandvårdsstödet – anslutning, nekad anslutning och avanslutning (Rättsligt ställningstagande 2023:01) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Bevisbörda och beviskrav inom det statliga tandvårdsstödet – ärenden om ersättning som kräver manuell handläggning och efterhandskontroller (Rättsligt ställningstagande 2023:02) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Ny tolkning av begreppet ”sjukdomsfallet” i bestämmelsen om sjukanmälan (Rättsligt ställningstagande 2023:3) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Avstå från förvärvsarbete enligt 47 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (närståendepenning) (Rättsligt ställningstagande 2023:04) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Omprövning enligt 113 kap. 7 § SFB – vad är prövningsramen och vad händer med grundbeslutet när omprövningsbeslutet är fattat? (Rättsligt ställningstagande 2023:05) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Innebörden av begreppet skolgång inom aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (Rättsligt ställningstagande 2023:06) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Reglerna om ändring i 113 kapitel 3 § SFB utesluter inte en prövning enligt 37 § FL (Rättsligt ställningstagande 2023:07) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Familjemedlem som inte omfattas av svensk socialförsäkring kan ha rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå (Rättsligt ställningstagande 2023:08) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Familjeförmåner enligt förordning 883/2004 ska bara anses sammanträffa om de är av samma slag (Rättsligt ställningstagande 2023:09) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Bedömningen av om arbete på distans från ett annat land kan anses vara förvärvsarbete i verksamhet här i landet i den mening som avses i 6 kap. 2 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB) (Rättsligt ställningstagande 2022:06) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Föräldraavdrag vid omprövning av rätt till assistansersättning när föräldraansvar tidigare har beaktats genom en individuell bedömning (Rättsligt ställningstagande 2022:12) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Försäkringskassan ska göra avdrag i följande ordning vid utbetalning (Rättsligt ställningstagande 2022:11) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Sjukpenninggrundande inkomst för personer som fyllt 66 år (Rättsligt ställningstagande 2022:10) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning är minimiförmåner (Rättsligt ställningstagande 2022:09) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Övergångsbestämmelser till ändringar i utsökningsbalken (Rättsligt ställningstagande 2022:08) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Särskilda skäl enligt indrivningsförordningen (Rättsligt ställningstagande 2022:07) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Beviskrav vid bedömning av återbetalningsskyldighet (Rättsligt ställningstagande 2022:05) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Prövningen av om ett beslut är oriktigt enligt 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 socialförsäkringsbalken (SFB) (Rättsligt ställningstagande 2022:04) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning – oberoende förmån (Rättsligt ställningstagande 2022:03) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Tillämpning av AK beslut H12 – årlig omräkning av tilläggsbelopp (Rättsligt ställningstagande 2022:02) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Tolkningen av begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § SFB i vissa situationer (Rättsligt ställningstagande 2022:01) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och semestersättning (Rättsligt ställningstagande 2021:11) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Konsekvensbedömning enligt artikel 35 EU:s dataskyddsförordning – behov av ställningstagande i olika frågor (Rättsligt ställningstagande 2021:10) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Fråga om avvisning av begäran om omprövning av ett beslut som saknar korrekt omprövningshänvisning (Rättsligt ställningstagande 2021:09) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Indragning av intyg om tillämplig lagstiftning enligt artikel 5 i förordning 987/2009 (Rättsligt ställningstagande 2021:08) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Smittbärarpenning vid provtagning för sjukdomen covid-19 (Rättsligt ställningstagande 2021:07) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att ändå lämna anpassningsbidrag (Rättsligt ställningstagande 2021:06) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Partsställning i ärenden om underhållsstöd (Rättsligt ställningstagande 2021:05) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Beviskrav vid bedömningen av rätten till sjukpenning (Rättsligt ställningstagande 2021:04) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (Rättsligt ställningstagande 2021:03) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Tillämpning av samordningsregeln i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (Rättsligt ställningstagande 2021:02) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Olämpligt fordon med hänsyn till formen av anpassning – under och efter bilstödsperioden samt när anpassningsbidrag har lämnats för första gången (Rättsligt ställningstagande 2021:01) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Nytt kompletterande rättsligt ställningstagande i fråga om oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona för tid före den 2 april 2020 (Rättsligt ställningstagande 2020:06) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under tid som en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning i ett led att förhindra spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Rättsligt ställningstagande 2020:04) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona (Rättsligt ställningstagande 2020:02) Pdf, öppnas i nytt fönster.
 • Utredning av personliga assistenters identitet i ärenden om assistansersättning (Rättsligt ställningstagande 2020:01) Pdf, öppnas i nytt fönster.

Vad är pedagogiska ställningstaganden?

Vilka viktiga personer, sammanhang och situationer har påverkat mig i min yrkesroll?

Viktiga personer och inspiratörer! Ja, tänk om jag hade kunnat kommit ihåg namn! Önsketänkande! Men redan på högskolan i Malmö när jag läste till förskollärare tilltalades jag av det sättet att lära sig, vi formade vår utbildning i viss grad själva. Vi hade väldigt mycket "läs vad du vill inom detta området och redovisa i en rapport". Hjälp mig ni som kommer ihåg vad det hette! L..? Det talades också om att högskolan var reggioinspirerad. När jag började arbeta så fanns det vissa arbetssätt jag inte kunde förlika mig med så jag drog iväg åt annat håll och ville komma vidare och veta mer. Därifrån kommer mitt stora intresse för utvecklingsarbete i förskolan. Jag har haft väldigt bra chefer som sett mig i det och jag har nästan fått gå alla de utbildningar jag bett om. Och gått på massor av föreläsningar i arbetet men faktiskt också på min fritid. Mitt arbete har hela tiden varit min hobby också. När jag kom till Munka Ljungby fick jag ett ord på det jag sökt hela tiden, Reggio Emilia inspiration. Visst hade jag det i tankarna från högskoletiden men först nu såg jag hur det kunde fungera. Min chef åkte till Italien och kom hem och inspirerade ännu mer och sen fick jag också åka till Reggio Emilia en vecka förra året. Men det var en föreläsning där som verkligen fick fart på mitt intresse för pedagogistarollen. Den handlade om ett projekt, som hette doftflickan, där barnen utforskade hur dofterna kommer in i kroppen . Kanske jag skriver mer om den senare någon gång.

Vad är ställningen?

Det är bra att röra på sig lite och ändra ställning ibland. Då går det lättare för barnet att sjunka ner i bäckenet. Det brukar gå bra att röra på sig även om man har fått bedövning.

Ibland behöver förlossningen skyndas på. Då kan det vara bra med en upprätt ställning. Ibland behöver förlossningen bromsas upp, till exempel när du ska krysta. Då kan det vara bra med en mer liggande ställning.

Det brukar finnas hjälpmedel för olika ställningar på förlossningsavdelningen. Det kan finnas saccosäckar, gåbord, ställbara sängar och särskilda pallar.

Vad är en pedagogisk aktivitet?

Birger Emanuelsson och Eva Hörnblad har satt ihop tips på hur du som pedagog kan lägga upp utomhuslektioner. Just nu är det vara extra viktigt att hålla avstånd och då passar det extra bra att hålla lektionerna utomhus.

Här är förslag till aktiviteter i Malmö eller Malmös närområden. Beroende på var i Malmö man är kan man antingen cykla dit eller åka kollektivt. Slutligen finns ju också möjligheten att man har pengar till att chartra en buss från Bergkvarabuss. Ring dem gärna och kolla priser och tider.

Vad är pedagogiska metoder?

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Genom att arbeta med lärmodulscykler uppfyller ni både Skollagens krav på arbete för beprövad erfarenhet samtidigt som ni arbetar med en modell för fortbildning som har stöd i forskning. 

Till varje lärmodul finns ett färdigt upplägg för innehåll och struktur för respektive moment och möte. Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras. En lärmodulcykel består av fyra moment:

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Genom att arbeta med lärmodulscykler uppfyller ni både Skollagens krav på arbete för beprövad erfarenhet samtidigt som ni arbetar med en modell för fortbildning som har stöd i forskning. 

Till varje lärmodul finns ett färdigt upplägg för innehåll och struktur för respektive moment och möte. Arbetet sker systematiskt och erfarenheterna dokumenteras. En lärmodulcykel består av fyra moment:

Moment A ) Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning)

TLC – teacher learning communities är en modell för strukturerade samtal som tagits fram av Dylan Wiliam och Sibohan Leahry, och som används runt om i Sverige för att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre. TGROW-modellen, utläses To Grow, och är en variant av GROW. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad utifrån och sedan ett mål för samtalet. Nuläget kommer sedan in, alternativen och slutligen sammanfattningen.

GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre. TGROW-modellen, utläses To Grow, och är en variant av GROW. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad utifrån och sedan ett mål för samtalet. Nuläget kommer sedan in, alternativen och slutligen sammanfattningen.

 • Ser till att alla får talutrymme
 • Ställer fördjupande frågor
 • Håller i samtalet enligt reglerna
 • Utser en dokumentatör
 • Sammanfattar efter varje runda

Vad är målrekordet i SHL?

Växjös nyförvärv Kris Versteeg räknar jag inte in där, då han bara spelat fem matcher och hans 1,4 poäng per match har för kort tid på sig.

Men även om Versteeg spelade en hel säsong med det poängsnittet, skulle han ändå inte spöa Håkan Loob.

Det krävs 1,5 poäng per match för att klara det.

Hur tar man sig upp till SHL?

Tidigare har exempelvis både lag 13 och 14 i SHL kunnat klara sig kvar men även åka ur. Nu får de i stället spela om vilket lag som stannar kvar i en så kallas play-out över sju matcher.

– Vi har gjort en lång utredning med Ola Lundberg i spetsen, och det har varit ute på remiss. Det jag kan konstatera med mina styrelsekollegor är att alla remissvar ställde sig positiva till direkt upp- och nedflyttning, säger Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till SVT Sport.

– Men det är klart att det inte är full enighet. Men det är demokrati och nu har hockey-Sverige fattat ett beslut. Då kör vi på det.

Hur man gör en planering?

Sätt mål som är uppnåbara, realistiska och kan mätas av. Använd SMART-metoden (Specifika, Mätbara, Realistiska, Relevanta, Tidsbundna) för att sätta dina mål. Att sätta korrekta mål vid tidsplaneringen ger riktning, fokus och mätbarhet som leder till effektivare och mer strukturerad arbetsprocess.För att lära dig hur du implementerar SMART-metoden för att sätta korrekta mål, kolla in denna videon.

Vad gör barnskötare på sin planering?

Barnskötare är ett yrke med det viktiga uppdraget att ge alla barn i förskolan en bra start i livet. I läroplanen Lpfö 18 står det att ert uppdrag i förskolan är att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att du som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår ditt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

Olika utbildning innebär olika ansvar och uppdrag och vi vill med vår kompetensutveckling lyfta och stärka barnskötaren som en viktig del i arbetslaget. 

Om ni i er förskola har diskussioner av karaktären vi gör ju samma saker eller det är inte mitt jobb, jag är barnskötare/förskollärare måste ni genast sätta er och diskutera vad era olika utbildningar innebär i praktiken i förskolans utbildning. Vem gör vad, när och hur? Rektor i förskolan har ett mycket viktigt uppdrag att tydligt ange vilka förväntningar som finns på olika yrkesgrupper och professioner inom organisationen. Det handlar om att säkerställa kunskap och kompetens för god pedagogisk kvalitet.

Vad är ett pedagogiskt verktyg?

1 Pedagogiska verktyg för kommunikation -för ökad delaktighet i vardagslivet Johanna Nyman OF Anette Kronlid OF

2 Rätten till delaktighet Den som har fått en insats enlig SOL eller LSS ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Barn, ungdomar, vuxna och äldre med funktionsnedsättning har olika förutsättningar att föra fram hur de vill att personalen ska genomföra insatsen. Därför behövs kunskap om och förmåga att fånga upp den enskildes behov och önskemål. Personal måste göra särskilda ansträngningar för att hitta metoder och arbetssätt som kan möjliggöra för den enskilde att uttrycka sig och därmed få bättre förutsättningar att vara delaktig i sitt vardagsliv. Det är ditt uppdrag Alla människor har en vilja av att ha inflytande och kunna påverka sitt vardagsliv. Som personal måste du ta reda på hur brukaren du arbetar med vill vara delaktig och ge denne bästa möjliga förutsättningar att kommunicera med sin omvärld och kunna uttrycka sin åsikt. Det är därför av stor vikt att ge brukaren stöd i att hitta rätt kommunikationshjälpmedel. För många brukare är personligt framtagna kommunikationshjälpmedel som pekkartor, pictogrambilder, bliss, tecken som stöd, scheman mm en naturlig del av stödet men ibland kan det också behövas andra verktyg för att ta reda på vad brukaren vill eller känner och tycker i olika situationer. Det här materialet innehåller tips på pedagogiska verktyg som kan användas för att underlätta för brukaren att vara delaktig i sin vardag. Brukarens erfarenhet av att få vara delaktig och uttrycka sin åsikt påverkar hur de olika metoderna fungerar. Det kan ta tid innan brukaren förstår. Testa flera gånger för att hitta rätt sätt att göra brukaren delaktig. Börja i det lilla och utöka till fler områden när du ser att det fungerar. T.ex. genom att använda ett pedagogiskt verktyg för att ge stöd för brukaren att göra val av olika slag och utöka sedan till fler situationer.

Vad är skillnaden mellan didaktik och metodik?

Frågan i rubriken uttrycker två olika sätt att se på och förstå undervisning. Men hur ska vi förstå dessa begrepp och relationerna mellan dem? Till delar handlar detta om att genomföra en begreppsanalys men det går inte att komma runt det faktum att de båda olika sätten att betrakta undervisning också har en ideologisk dimension.

Frågan om vad lärares arbete bör bestå i är alltså inte fristående från frågan om vilka begrepp vi använder när vi talar om det. Om det, som förefaller vara fallet idag, finns en tendens att tala om lärares arbete som metodik är det således inte en tillfällighet eller något att ta lätt på.

Vem har mest nollor i SHL?

1. Skellefteå: 982 poäng (533 matcher) 2. Frölunda: 920 poäng (533 matcher) 3. Färjestad: 904 poäng (532 matcher) 4. Luleå: 884 poäng (533 matcher) 5. HV71: 864 poäng (534 matcher)

Vilken spelare är äldst i SHL?

David Printz fyller 40 år i sommar och är SHL:s äldsta spelare. Trots det är Frölundas veteranback inte främmande för att förlänga karriären.– För sju-åtta år sedan trodde jag nog inte att jag skulle spela så här länge. Så länge jag tycker att det känns bra kommer jag att fortsätta, säger David Printz till hockeysverige.se. 

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Vilka har aldrig åkt ur Elitserien?

SHL, eller elitserien som ligan tidigare hette, bildades 1975.

Vilken är den mäktigaste föreningen i svensk hockeys finrum sedan starten?

Vem gick upp till SHL 2023?

Säsongen har precis startat men redan nu kan vi meddela datum för slutspelet 2023!

För tredje året spelas det ett slutspel i HockeyAllsvenskan där vinnaren blir allsvensk mästare och når SHL.