:

Vad är ett äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett äktenskap?
 2. Vad ska ingå i ett äktenskapsförord?
 3. Vad gäller vid äktenskap?
 4. Vem äger vad i ett äktenskap?
 5. Hur länge håller ett äktenskap?
 6. När upphör ett äktenskap?
 7. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 8. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 9. Hur länge håller ett äktenskap i Sverige?
 10. Vad händer med mina pengar om jag gifter mig?
 11. Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?
 12. Kan man ångra ett äktenskap?
 13. Hur länge håller ett äktenskap i snitt?
 14. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 15. Vem får enskild egendom vid dödsfall?

Vad är ett äktenskap?

Vad händer med er egen­dom när ni gifter er?

All er egen­dom blir gif­to­rätts­gods när ni gifter er. Det be­ty­der att när ett äk­ten­skap upphör li­ka­de­las värdet av all er egen­dom. Även egen­dom ni hade före ni gifte er och arv, eget spa­ran­de och eget fö­re­tag ska delas lika.

Ni har båda rätt till egen­dom av samma värde vid en se­pa­ra­tion, och den av er som har egen­dom av mer värde ska betala mel­lan­skill­na­den till den andre. Det kan betyda att fri­tids­hus eller fö­re­tag måste säljas för att ha möj­lig­het att betala mel­lan­skill­na­den.

Under äk­ten­ska­pet an­sva­rar ni inte för varand­ras skul­der. Si­tu­a­tio­nen är en annan om ni se­pa­re­rar.

Vid en skils­mäs­sa ska värdet av er egen­dom räknas ihop och sedan delas på hälf­ten så att båda får lika mycket. Men före värdet av egen­do­men räknas ihop får skul­der dras av.

Om det finns mer skul­der än till­gång­ar blir summan 0 kr och ni delar endast lika på den andre makens egen­dom.

Vad ska ingå i ett äktenskapsförord?

Hur ett äktenskapsförord ska vara utformat beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Makarnas personliga situation i form av till exempel vilka tillgångar de har och i vilket land de är bosatta, men framförallt – vad de vill uppnå med äktenskapsförordet – är avgörande för hur äktenskapsförordets ska formuleras. Det är därför inte möjligt att skapa en checklista vilken är tillämplig i alla tänkbara situationer. Men följande punkter kan i vart fall vara en bra utgångspunkt för en checklista när man ska skriva ett grundläggande  äktenskapsförord: 

Vad gäller vid äktenskap?

Som gifta är det viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det i just ert äktenskap. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt genom att skriva ett testamente.

 • Ansök om hindersprövning i god tid innan bröllopet – oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands behöver ni göra en hindersprövning.
 • Hur ska ni göra med efternamnen? Vill ni ändra efternamn behöver en ansökan skickas in till Skatteverket.
 • Se över era försäkringar – det är alltid bra att kolla upp vad som händer med försäkringarna när ni gifter er, är det något som behöver ändras?
 • Vem äger vad i ett äktenskap?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Hur länge håller ett äktenskap?

  • Skilsmässor senaste året
  • Antal skilsmässor över tid
  • Hur avslutas äktenskapen?
  • Ålder när man skiljer sig
  • Källor
  • Relaterat innehåll

  Skillnader mellan antal skilsmässor och antal nyblivna skilda beror på att en del av dem som skilt sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som en skilsmässa, men i statistiken syns bara den folkbokförda personen.

  Skillnader mellan antal skilsmässor och antal nyblivna skilda beror på att en del av dem som skilt sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som en skilsmässa, men i statistiken syns bara den folkbokförda personen.

  När upphör ett äktenskap?

  I ett äktenskapsförord kan makar och blivande makar bestämma hur de vill att deras egendomsförhållande skall vara. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och att den skall ingå i bodelningen (hälften delas) när äktenskapet upphör. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom skall vara enskild det vill säga att egendomen ej skall tas med i en bodelning.

  För att ett äktenskapsförord skall vara bindande skall det undertecknas av båda makarna och registreras hos äktenskapsregistret.

  När gäller inte ett äktenskapsförord?

  I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

  Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

  En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

  En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

  Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

  Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Frågan handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och det regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

  Hur länge håller ett äktenskap i Sverige?

  Uppdaterad 2017-02-15 | Publicerad 2017-02-14

  Hur länge gifta par håller ihop ser olika ut om man ser till var de bor, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

  Vad händer med mina pengar om jag gifter mig?

  I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  Hur många procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa?

  Läs mer om skilsmässa & separation i Sverige i Endbrightrapporten

  (Sverige 2021, källa SCB & Försäkringskassan)

  Kan man ångra ett äktenskap?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Hur länge håller ett äktenskap i snitt?

  • Hur många har gift sig det senaste året?
  • Giftermål över tid
  • Medelålder
  • Åldersfördelning
  • Månadsfördelning
  • Hur många är gifta?
  • Källor
  • Relaterat innehåll

  Skillnader mellan antal giftermål och antalet nyblivna gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara den folkbokförda personen som syns i statistiken för antalet nyblivna gifta. 

  Skillnader mellan antal giftermål och antalet nyblivna gifta beror på att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte varit folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det är bara den folkbokförda personen som syns i statistiken för antalet nyblivna gifta. 

  Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Eftersom du och din man är gifta med varandra har ni enligt reglerna i Äktenskapsbalken giftorätt i varandras egendom. Giftorätten aktualiseras i princip endast om erat äktenskap upplöses pga. skilsmässa eller dödsfall. Det innebär att så länge du och din man förblir gifta med varandra så tillhör dina pengar dig och din mans pengar din man. Med andra ord har din man ingen rätt att kräva att han ska ha kvar hälften av dina pengar så länge ni är gifta. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 1 kap. 3§.

  Vem får enskild egendom vid dödsfall?

  Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

  Läs mer i vår stora guide om testamente