:

Vad menas med värdepapper?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med värdepapper?
 2. Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?
 3. Vad är ett värdepapper Skatteverket?
 4. Är en fond ett värdepapper?
 5. Vad gör man med värdepapper?
 6. Är en obligation ett värdepapper?
 7. Hur säljer man värdepapper?
 8. Måste man deklarera värdepapper?
 9. Är ISK värdepapper?
 10. Hur beskattas värdepapper?
 11. Vad är skillnad mellan ETF och fond?
 12. Vem äger värdepapper i en fond?
 13. Vad kallas vinst på värdepapper?
 14. Vad heter vinst på värdepapper?
 15. Vad är nackdelen med ISK?

Vad menas med värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.

Ett värdepapper är ett bevis på att du äger en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper. Fonder, aktier, räntebevis, obligationer, derivat, optioner, terminer, certifikat och warranter är några exempel. Aktier och fonder är den vanligaste formen av värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger aktieägaren rätt till eventuell utdelning och rätt att rösta på företagets bolagsstämma. En fond är en sammansättning av olika värdepapper, till exempel aktier, obligationer och räntebärande värdepapper. Det finns tre typer av fonder: räntefond, aktiefond och blandfond. Det går att investera i värdepapper via olika plattformar och depåer, till exempel aktiemäklare, fondförvaltare, banker och särskilda banker inriktade mot aktiehandel. Du handlar med och bevarar dina värdepapper på ett konto. Det finns flera olika konton att välja mellan och några exempel på konton för handel med värdepapper är värdepappersdepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Som regel ska skatt betalas på vinsten vid försäljning av värdepapper. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring schablonbeskattas dock automatiskt, vilket underlättar handeln med värdepapper.

Vad är skillnaden på värdepapper och aktier?

En aktie är helt enkelt en ägarandel i ett aktiebolag. Ifall du köper aktier i exempelvis AB Volvo så blir du alltså direkt delägare i företaget. Detta ger dig rätt till att rösta på Volvos årliga bolagsstämma och det ger dig också rätt att, ifall bolagsstämman beslutar om sådan, erhålla utdelning på dina aktier. Som aktieägare har du inga skyldigheter men du kan behöva ta ställning i frågor som deltagande i nyemission eller uppköpserbjudande. Värdet på dina aktier avgörs i förlängningen helt utav hur framgångsrikt bolaget är i sin affärsverksamhet. Äger du endast aktier i ett eller ett fåtal börsbolag blir ditt aktiesparande därmed väldigt beroende av hur det går för dessa företag.

För den som önskar en större riskspridning och vill ha ett bekvämare sparande där du inte själv behöver ta beslut kring en nyemission eller uppköpserbjudande så kan sparande i en fond passa bättre. En fond är en konstruktion där många sparare går samman och sätter in pengar. Fondens kapitalförvaltare använder sedan dessa pengar för att göra investeringar i syfte att skapa en god avkastning åt fondspararna. Vilken typ av värdepapper fondens förvaltare kan investera i styrs av fondbestämmelserna som är specifika för varje fond. Vanligt förekommande fondtyper är aktiefonder och räntefonder. Många fonder har också en uttalad inriktning att investera i en viss geografisk region eller bransch.

Vad är ett värdepapper Skatteverket?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Är en fond ett värdepapper?

En fond består av ett flertal olika underliggande värdepapper, till exempel aktier. Om vi ska försöka förklara det enkelt så kan du se det som en fruktkorg, där själva korgen är fonden och frukten är aktier, eller andra värdepapper. Du äger hela korgen, men kan inte själv bestämma vilken frukt som ska finnas i – det gör en så kallad fondförvaltare. Oftast så väljer förvaltaren många olika frukter för att sprida risken. Läs mer om fonder och risker här

Det finns olika typer av fonder som består av olika underliggande värdepapper, där till exempel en aktiefond består av aktier och en räntefond består av räntebärande tillgångar. Läs mer om olika typer av fonder

För att kunna äga en fond så köper du andelar i fonden. Då får du en liten del av alla värdepapper som finns i fonden. Om fonden till exempel innehåller tolv aktier kommer du indirekt att bli ägare i alla de tolv bolagen. Alla som köper andelar i en fond äger fonden gemensamt.

Alla som vill köpa en fond får i princip alltid göra det. Det behöver inte finnas en fysisk säljare som säljer lika många andelar av fonden som du vill köpa, som det fungerar för aktier, utan du köper istället fondandelar av fondbolaget. Öppna fonder, eller open-end funds som de också kallas, är den vanligaste typen av fonder. När man handlar en sådan fond skapas det nya andelar när efterfrågan ökar, det vill säga när folk vill köpa fonden. Stängda fonder, eller closed-end funds, har istället ett fast antal andelar och handlas på ett annorlunda sätt än vanliga, öppna fonder. 

Vad gör man med värdepapper?

Inom brottskategorin finansmarknadsbrott hittar vi insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.

Om du har ännu icke offentliggjord information om ett börsnoterat företag, så kallad insiderinformation, och med hjälp av denna information handlar med värdepapper, kan du göra dig skyldig till insiderbrott. Det handlar alltså om information som väsentligt kan påverka priset på en aktie eller något annat finansiellt instrument. Finansiella instrument är till exempel aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar, optioner och utsläppsrätter.

Är en obligation ett värdepapper?

 • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
 • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till. Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont. När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av. Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Hur säljer man värdepapper?

 • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
 • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till. Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont. När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av. Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Måste man deklarera värdepapper?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Är ISK värdepapper?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur beskattas värdepapper?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Vad är skillnad mellan ETF och fond?

Om det här med investeringar är nytt för dig får du säkert ofta höra att det enklaste sättet att börja investera är att köpa en indexfond eller en ETF (förkortning för ”börshandlad fond”).

Men det rådet är inte särskilt användbart om du inte vet skillnaden mellan en indexfond och en ETF, eller hur? I den här artikeln kommer vi att gå igenom skillnaderna mellan indexföljande ETF:er och indexfonder.

Vem äger värdepapper i en fond?

Med risk avses i investeringssammanhang risken för att investeringen ska svänga i värde, både uppåt och nedåt. Ju större svängningar desto större risk att förlora pengar. Risk och möjlighet till högre avkastning hänger dock nära samman. Spararen behöver ta någon form av risk för att kunna få ersättning i form av avkastning[1]. Fonder anses generellt som tryggare (mindre risk) än de underliggande värdepapperna enskilt eftersom den sprider riskerna. En värdepappersfond som regleras av lagen om värdepappersfonder måste enligt denna lag ha minst 16 innehav, och har i praktiken ofta många fler.[2] Olika fonder har olika riskprofil beroende på hur, i vilka tillgångar och på vilka marknader de investerar fondens förmögenhet. Fonder som investerar i nystartade företag eller i utvecklingsområden betecknas ofta som högriskfonder medan korta räntefonder betecknas som lågriskfonder.

Eftersom en fondförvaltare tar hand om fonden och köper och säljer värdepapper för fondens pengar tas det ut avgifter. Den genomsnittliga avgiften för en Sverigeregistrerad aktiefond är 1,09 procent, vilket är lägst i Europa.[3] Meningen är att fondens utveckling ska kompensera för den kostnaden och vara en mer effektiv metod att uppnå avkastningen än om fondandelsägaren själv förvaltat sina pengar. Det är bra att som konsument vara vaksam på de kostnader som fonden tar ut. För fonder som marknadsförs i EU finns detta alltid angivet. När avkastningen visas är oftast, i EU enligt lag alltid, avgiften bortdragen. En fast förvaltningsavgift tas ut som en årlig procentsats på fondens förmögenhet och dras från fonden med 1/365 per dag.[4] Man skiljer mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder, varav de senare förvaltas mindre aktivt med målsättning att följa ett visst aktieindex. Indexfonder har i regel lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. I aktivt förvaltade fonder väljer förvaltaren inom placeringsreglementets ramar placeringar som bedöms ha störst chans att ge bra avkastning. Placeringsreglementet återfinns alltid i fondens fondbestämmelser och i informationsbroschyren. Tid och resurser läggs ned på att analysera företag för att på så sätt kunna bedöma utvecklingsmöjligheterna. Vissa fonder tar ut en insättningsavgift och i vissa fall även en avgift för uttag. Detta är ovanligt i Sverige och används främst för att beivra korttidshandel. Särskilda fonder, såsom en del hedgefonder, tar ibland ut en resultatbaserad avgift utöver förvaltningsavgiften, till exempel ett visst antal procent av överavkastningen i förhållande till ett jämförelseindex.

Det finns många olika former av fonder. Några av de vanligaste formerna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Vad kallas vinst på värdepapper?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

Vad heter vinst på värdepapper?

Vill du lära dig mer om aktier? Då ska du anmäla dig till någon av våra populära aktieskolor med sparprofilerna Marcus Hernhag och Sandra Bourbon. Det är gratis och du tar del av materialet när det passar dig.

Vad är nackdelen med ISK?

06 dec 2022

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.