:

Hur många försörjer Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många försörjer Sverige?
 2. Hur många procent av Sveriges befolkning arbetar?
 3. Hur stor andel arbetar i Sverige?
 4. Hur många invandrare har jobb i Sverige?
 5. Hur stor del av den svenska befolkningen är invandrare?
 6. Hur många invandrare försörjer sig själva?
 7. Hur många invandrare har Sverige i procent?
 8. Hur många invandrare är arbetslösa i Sverige?
 9. Hur många invandrare lever på bidrag?
 10. Hur många somalier i Sverige är i arbete?
 11. Vilket land har invandrat mest till Sverige?
 12. Hur stor andel i Sverige har utländsk bakgrund?
 13. Hur mycket får en invandrare i bidrag per månad?
 14. Varför är det så mycket somalier i Sverige?
 15. Hur många barn skaffar somalier?

Hur många försörjer Sverige?

Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Över 1,3 miljoner i arbetsför ålder arbetar inte alls eller arbetar så lite att det offentliga måste komplettera med ersättningar eller bidrag.

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande.

Här kan du se självförsörjningsgrad och antalet personer som inte är självförsörjande för varje län och kommun i Sverige.

Sveriges utanförskap kostar samhället minst 270 miljarder kronor årligen bara i direkta transfereringar och uteblivna skatter. När personer går från utanförskap till självförsörjning frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser.

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). Det kan också sättas i relation till de samlade försvarsutgifterna (63 miljarder). För varje individ som går från bidragsförsörjning till självförsörjning stärks de offentliga finanserna med 340 000 kronor.

Hur många procent av Sveriges befolkning arbetar?

Gruppens storlek varierar med konjunkturen. I hela den undersökta perioden 1991–2015 var andelen som inte studerade, arbetade eller hade sjuk- och aktivitetsersättning som högst i spåren av 1990-talskrisen. Sedan år 1994 har de över 55 år varit den enskilt största gruppen.

Få har höga inkomster, vilket gör det mindre sannolikt att det är ett frivilligt val grundat på god ekonomi i hushållet. De flesta har mycket låga inkomster och var fjärde tar emot ekonomiskt bistånd.

–Gruppen som långvarigt varken arbetar eller studerar är varken kapitalägare eller hemmafruar och hemmamän i någon större utsträckning, avslutar Linus Liljeberg.

Hur stor andel arbetar i Sverige?

Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Över 1,3 miljoner i arbetsför ålder arbetar inte alls eller arbetar så lite att det offentliga måste komplettera med ersättningar eller bidrag.

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande.

Här kan du se självförsörjningsgrad och antalet personer som inte är självförsörjande för varje län och kommun i Sverige.

Sveriges utanförskap kostar samhället minst 270 miljarder kronor årligen bara i direkta transfereringar och uteblivna skatter. När personer går från utanförskap till självförsörjning frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser.

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). Det kan också sättas i relation till de samlade försvarsutgifterna (63 miljarder). För varje individ som går från bidragsförsörjning till självförsörjning stärks de offentliga finanserna med 340 000 kronor.

Hur många invandrare har jobb i Sverige?

Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Över 1,3 miljoner i arbetsför ålder arbetar inte alls eller arbetar så lite att det offentliga måste komplettera med ersättningar eller bidrag.

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande.

Här kan du se självförsörjningsgrad och antalet personer som inte är självförsörjande för varje län och kommun i Sverige.

Sveriges utanförskap kostar samhället minst 270 miljarder kronor årligen bara i direkta transfereringar och uteblivna skatter. När personer går från utanförskap till självförsörjning frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser.

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). Det kan också sättas i relation till de samlade försvarsutgifterna (63 miljarder). För varje individ som går från bidragsförsörjning till självförsörjning stärks de offentliga finanserna med 340 000 kronor.

Hur stor del av den svenska befolkningen är invandrare?

”Invandringen hotar svenskarna. För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna allt fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige.”

Detta utropade den högerextrema organisationen Bevara Sverige svenskt i sina flygblad på 1980-talet – trots att nettoinvandringen till Sverige vid tillfället hade minskat flera år i rad. Flygbladen förklarade vilken framtid BSS såg framför sig:

Hur många invandrare försörjer sig själva?

1,3 miljoner människor i arbetsför ålder i Sverige försörjer sig inte genom eget arbete, vilket motsvarar en av fyra personer. Om självförsörjningen i Sverige studeras närmare finns stora skillnader mellan olika grupper. För många utrikes födda tar det lång tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden och uppnå självförsörjning.

Bland inrikes födda så försörjer sig åtta av tio genom eget arbete, medan färre än sex av tio utrikes födda är självförsörjande. Särskilt svårt är det för utrikes födda kvinnor, där endast hälften försörjer sig genom eget arbete.

Hur många invandrare har Sverige i procent?

 • Utrikes födda senaste året
 • Utrikes födda över tid
 • Utrikes födda efter födelseland
 • Utrikes födda i län och kommuner
 • Utrikes födda efter ålder

Antalet utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. Eftersom antalet utrikes födda har ökat mer än antalet inrikes födda, har även andelen utrikes födda i befolkningen ökat.

Hur många invandrare är arbetslösa i Sverige?

En viktig förklaring är den låga utbildningsnivån hos många av de som har kommit till Sverige under de senaste åren, enligt Arbetsförmedlingen. Man fokuserar därför på utbildningsinsatser för de arbetslösa så att de ska kunna matcha kraven som ställs.

– Det är många som saknar fullständig utbildning. Den svenska arbetsmarknaden är väldigt kunskapsintensiv och det ställer väldigt höga krav på den arbetssökande, säger Arbetsförmedlingens analyschef Anders Ljungberg.

Men den tidigare analyschefen Annika Sundén menar att det tar för lång tid. Den mer effektiva åtgärden är att snabbt få ut de arbetssökande i jobb samtidigt som de utbildar sig vid sidan av.

Hur många invandrare lever på bidrag?

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2019 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2019 och 2020 ökade antal helårsekvivalenter men mellan 2020 och 2021 minskade antalet helårsekvivalenter igen. De ersättningsformer som minskade under 2021 var Arbetslöshet, Ekonomiskt bistånd, Sjuk- och aktivitetsersättning och Etableringsersättning medan ersättningsformerna Arbetsmarknadsåtgärder och Sjukpenning ökade.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för 27,6 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2021 minskade de med 4,1 procent, och har därmed minskat med 52,3 procent sedan 2006.

Hur många somalier i Sverige är i arbete?

Siffrorna framgår av en rapport till Framtidskommissionen med underrubriken Har Sverige något att lära?

-Den viktigaste slutsatsen är att vi kan lära av andra länder att bli bättre, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Vilket land har invandrat mest till Sverige?

AKTUELLT – Vad händer?

I september 2020 föreslog EU-kommissionen en ny asyl- och migrationspolitik. Paketet innehåller en rad aspekter på asyl och migration som asyl, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med ursprungs- och transitländer.

Hur stor andel i Sverige har utländsk bakgrund?

Statistiska centralbyrån, SCB, definierar utländsk bakgrund hos en person som att hen antingen är född utrikes, alternativt född inrikes med två utrikes födda föräldrar. En sådan bakgrund har 31 procent av Sveriges befolkning.

Ett av de olika delmålen för statliga arbetsgivare som regeringen har satt upp är att andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka, och det gäller på ”alla nivåer”. Inom akademin har också 34 procent av de anställda utländsk bakgrund, enligt Arbetsgivarverkets siffror.

Hur mycket får en invandrare i bidrag per månad?

Personer som har fått uppehållstillstånd, som asylsökande och deras anhöriga, omfattas av etableringslagen. Det innebär att de har rätt att få etableringsinsatser utifrån en etableringsplan i högst två år. Nyanlända som medverkar till upprättande av en etableringsplan, eller deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, har rätt till ersättning. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering.  Syftet med detta är att integrera de nyanlända i samhället.

Etableringsersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i etableringsplanen. Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr per dag, fem dagar i veckan.

Varför är det så mycket somalier i Sverige?

Det finns flera olika namn på denna grupp, exempelvis "svensksomalier" och "somaliesvenskar". Emellertid föreslår Institutet för språk och folkminnen främst termen "sverigesomalier".[4]

De somaliska och svenska namnskicken uppvisar skillnader. Fram till 1970-talet skrevs somaliska namn med det arabiska alfabetet. Sedan dess har man övergått till en latiniserad skrift. Vissa namn som i Somalia skrivs med bokstaven "x" ändras i Sverige till "h", där "h"-ljudet är tonlöst.[5]

Utflyttningar från Somalia har gjorts till västerländska länder, men den största migrationsvågen ur Somalia orsakades av de politiska oroligheterna som började i slutet av 1980-talet, vilket slutligen resulterade i ett inbördeskrig. Under 1980- och 90-talen talet flydde mellan en och två miljoner somalier till andra delar av världen; en ungefärlig uppskattning är att det i hela världen finns cirka 3,5 miljoner somalier. Många flydde till närliggande länder – varav en del, som Saudiarabien, redan hade stora somaliska befolkningar – men många kom också till Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland.[6]

Klansystemet består av ett antal klaner, varav de flesta kan inordnas under någon av de fyra stora klanfamiljerna Darod, Isaaq, Hawiye och Dir (samt två klaner från en annan gren, Digil och Rahanweyn). Personer från särskilda klanfamiljer kan bo varsomhelst i Somalia, men vissa områden tenderar att domineras av en viss klanfamilj. Darodmedlemmar bor företrädesvis i norra och centrala Somalia, Hawiye i söder och Isaaq i norr, speciellt i Somaliland. De största grupperna av Digil och Rahanweyn bor omkring floderna i södra Somalia.[6]

Klanrelationerna spelar en viktig roll i de nya värdländerna, på så sätt att nyanlända landsmän kan ”landa” i redan etablerade sociala nätverk.[6]

Hur många barn skaffar somalier?

Det tror jag absolut inte stämmer. Att anklaga människor för att inte bry sig om sina barn är otroligt hemskt och nedvärderande. Du kan absolut vara emot invandring och allt som kommer med det. Men att göra en sån anklagelse är extremt fult och rent av äckligt. Det är lite det här som är problemet med rasistiska människor från extremhögern. Såna här påståenden gör att man tappar all respekt för det.

Med det sagt, så tycker jag att många invandrargrupper, inklusive Somalier, inte är lämpliga föräldrar i den svenska kulturen. Den här bilden har alla sett på den här sidan: