:

Vad händer om man bryter mot aktiebolagslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man bryter mot aktiebolagslagen?
 2. Vilka ingår i den förbjudna kretsen?
 3. Kan ett AB låna ut pengar till ett annat AB?
 4. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?
 5. Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?
 6. Vad kan hållas ansvarig för skulder vid kapitalbrist?
 7. Hur bokföra förbjudna lån?
 8. Är det olagligt att låna ut pengar?
 9. Hur beskattas förbjudna lån?
 10. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 11. Får aktiebolag låna ut pengar till ägare?
 12. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 13. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 14. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 15. Vem har ansvar för ett aktiebolags skulder?

Vad händer om man bryter mot aktiebolagslagen?

Det finns inget som hindrar bolag som är exempelvis tio gånger större alltså 30, 30, 15 att välja bort revision, man behöver inte ens ändra sin bolagsordning. Bolagsverket har ett förenklat förfarande som gör slopandet av revisionen mycket smidigt: ett kryss, ett intygande och en namnteckning så har man befriat bolaget från revisionsoket – och därmed fått hjälp av en myndighet att bryta mot ABL. Tror du att jag skojar?

Bolagsverket har ingen som helst kontroll av vare sig omsättning, antalet anställda eller nettotillgångar i årsredovisningen vilket innebär att bolaget, om bara snabblanketten är rätt ifylld, blir av med revisionen. Kvickt och lätt!

Vilka ingår i den förbjudna kretsen?

Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till en person som ingår i den s.k. förbjudna kretsen. Med penninglån avses inte t.ex förskott på lön eller normala varukrediter. Om en varukredit lämnas med ovanligt fördelaktiga kreditvillkor, kan det finnas anledning att behandla krediten som ett maskerat penninglån (prop. 1989/90:110 s. 678, RÅ 2003 ref. 60 och RÅ 2005 not. 4).

I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, eller som är styrelseledamot eller verkställande direktör, i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot (NJA 2015 s. 578). Även personer som är närstående till dessa personer omfattas av låneförbudet.

Med närstående avses enligt ABL make, sambo, far, mor, far- och morföräldrar, styvmor, styvfar, fars eller mors styvfar och styvmor, barn, barnbarn, barns make, barnbarns make, makes far och mor, makes farföräldrar och morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon, syskons make (21 kap. 1 § första stycket 1–4 ABL).

Det finns fem undantag från låneförbudet (21 kap. 2 § ABL). Undantagen gäller om:

 • gäldenären är en kommun, en region eller ett kommunalförbund, s.k. kommunlån
 • gäldenären är ett företag i en koncern där det långivande bolaget ingår, s.k. koncernlån
 • lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, s.k. kommersiella lån
 • lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. Budgetlagen (SFS 2011:203)
 • gäldenären eller dennas närstående är aktieägare, och låntagarens och dennas närståendes sammanlagda aktieinnehav är mindre än 1 procent av aktiekapitalet, s.k. småaktieägarlån.

Undantagen från låneförbudet har införts för att undvika onödiga störningar i aktiebolagens normala affärsverksamhet. De regler som ska skydda bolagets borgenärer anses inte vara åsidosatta i de undantagna situationerna. Det är inte heller några påtagliga skatteförmåner i lånetransaktionerna i sådana situationer.

Kan ett AB låna ut pengar till ett annat AB?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Tar du ut varor eller inventarier från handelsbolaget utan att betala marknadsvärdet så ska uttaget beskattas precis som om du hade sålt sakerna på vanligt sätt. I de flesta fall ska bolaget dessutom redovisa moms på uttaget. Det kan även vara så att du gör uttag till familjemedlemmar, vänner och liknande.

Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

Vad kan hållas ansvarig för skulder vid kapitalbrist?

Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget, till den som är styrelseledamot eller vd i bolaget samt till närstående till dessa personer. Låneförbudet är straffsanktionerat och finns i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL.

Om det är fråga om ett lån inom en koncern eller ett kommersiellt lån är lånet undantaget från låneförbudet. Ett lån ses som kommersiellt om det uteslutande är avsett för gäldenärens verksamhet och det lämnas av rent affärsmässiga skäl. Avsikten är att förhindra lån för privat konsumtion och affärsmässigheten betraktas alltså utifrån det långivande bolagets intressen. Ett exempel är att lånet lämnas för att finansiera en verksamhet som bolaget självt ska ta del i eller som bolaget har intresse av att den kommer till stånd.

Hur bokföra förbjudna lån?

Förbjudna lån är enligt aktiebolagslagen (2005:551) lån som ges från ett aktiebolag till aktieägare, styrelseledamöter, vd och närstående till sådana personer i aktiebolaget.

Ett aktiebolag får enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån om låntagaren eller honom närstående fysisk eller juridisk person skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.

Är det olagligt att låna ut pengar?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Hur beskattas förbjudna lån?

Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till den som äger aktier i bolaget, till den som är styrelseledamot eller vd i bolaget samt till närstående till dessa personer. Låneförbudet är straffsanktionerat och finns i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL.

Om det är fråga om ett lån inom en koncern eller ett kommersiellt lån är lånet undantaget från låneförbudet. Ett lån ses som kommersiellt om det uteslutande är avsett för gäldenärens verksamhet och det lämnas av rent affärsmässiga skäl. Avsikten är att förhindra lån för privat konsumtion och affärsmässigheten betraktas alltså utifrån det långivande bolagets intressen. Ett exempel är att lånet lämnas för att finansiera en verksamhet som bolaget självt ska ta del i eller som bolaget har intresse av att den kommer till stånd.

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Får aktiebolag låna ut pengar till ägare?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Att ett företag är godkänt för F-skatt innebär att företaget ansvarar för att betala in preliminärskatt och avgifter på ersättning för utfört arbete.

Skatteverket kan återkalla godkännandet för F-skatt om företaget inte sköter sina åtaganden mot Skatteverket. Skatteverket skickar alltid ut ett förslag till beslut om att återkalla företagets godkännande innan beslut tas. Företaget har då möjlighet att åtgärda de brister som finns samt lämna synpunkter på förslaget.

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (här) så har inte aktieägarna ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Om en styrelseledamot eller VD agerat redligt så är inte heller denne ansvarig för bolagets förpliktelser. Däremot kan både styrelseledamot, VD, och aktieägare bli personligt betalningsansvariga om de inte agerar i enlighet med lagen (1 kap 3 § 2 st. samt 25 kap. 18 och 19 §§ aktiebolagslagen). T.ex. kan någon av dessa bli personligt betalningsansvariga om de inte gör en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Betalningsansvaret kommer då avse de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlåtenheten består. Att du som VD medvetet håller dig från att inse nåt sådant duger inte för att undkomma ansvar. Som VD har man en plikt att se till att bolagets finanser är i sin ordning.

Vem har ansvar för ett aktiebolags skulder?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas.