:

Hur bevisar man förskott på arv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bevisar man förskott på arv?
 2. Hur dokumentera förskott på arv?
 3. Vad räknas inte som förskott på arv?
 4. Vad är förtida arv?
 5. Vad är skillnad på gåva och förskott på arv?
 6. Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?
 7. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 8. Hur länge gäller förskott på arv?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 10. Kan man ge bort en miljon?
 11. Måste man skatta för ärvda pengar?
 12. Hur beskattas förskott på arv?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 14. Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?
 15. Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?

Hur bevisar man förskott på arv?

Någon särskild blankett eller mall behöver inte användas för att reglera förskottet. Vi rekommenderar att i en skriftlig handling reglera förskottet, eftersom muntliga överenskommelser ökar risken för konflikter markant. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till ärvdabalkens regler, där det bland annat framgår hur avräkning sker och vilka kostnader som inte ska avräknas. 

Två gifta makar avlider och efterlämnar två gemensamma barn. Makarnas kvarlåtenskap uppgår tillsammans till 500 000 kr som ska fördelas lika mellan deras barn. Strax innan makarna avled gav de 100 000 kr till ena barnet, vilket presumeras vara förskott på arv.

Hur dokumentera förskott på arv?

Om en gåva är att betrakta som ett förskott på arv ska man räkna av värdet från mottagarens lott i framtida arvskifte.

En gåva kan i vissa fall utgöra ett förskott på arv om den som tagit emot gåvan är arvsberättigad till givaren av gåvan. Gåvans värde ska man då i vissa fall avräkna från mottagarens lott i framtida arvskifte. Om gåvan är att betrakta som ett förskott på arv och avräkning ska ske beror på vilket släktskap som föreligger mellan gåvogivare och gåvotagare. Viktigt är även gåvogivarens vilja. Nedan följer en översiktlig förklaring över vad som gäller.

Vad räknas inte som förskott på arv?

En gåva är i allmänhet dock inte förskott på arv om

 • du ger alla bröstarvingar en gåva i samma storlek
 • du ger gåvan till din enda bröstarvinge
 • du har särskilt fastställt exempelvis i ett gåvobrev att gåvan inte ska beaktas som förskott på arv.

Om gåvan inte har fastställts som förskott på arv beaktas den dock i arvsbeskattningen om gåvan mottagits högst 3 år före gåvogivarens död.

Vad är förtida arv?

Saker som en arvlåtare ger bort medan denne fortfarande är i livet kan ibland räknas som ett arv. Det kallas då att personen har fått ett förskott på arvet. Konsekvensen av en sådan gåva är att den som huvudregel ska räknas som en del av det arv som arvingen får efter personens död, och värdet av gåvan räknas då av från den beräknade arvslotten. Vanliga förskott på arv är fastigheter, pengar och möbler.

Reglerna i ärvdabalken utgår från att en arvlåtare vill att alla barnen i slutändan ska få lika mycket i arv. Huvudregeln är således att gåvor som den avlidne gett till sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte annat föreskrivits vid gåvans överlämnande. Gåvans värde ska räknas in i kvarlåtenskapen vid beräkningen av arvslotterna, och sedan dras av från gåvomottagarens arvslott.

Vad är skillnad på gåva och förskott på arv?

Juridik vid dödsfall

Hej, Jag fick ett skrin med 15000:- i av min morfar när han var vid liv, pengarna skulle jag ge min mor (hans dotter) vid behov, hon klarar inte av pengar eftersom hon är alkoholist. Och nu vid bouppteckningen vill dom att det tas upp i bouppteckningen . Min fråga är om det är så eftersom jag fick det när han levde? 

Får jag ge bort pengar till ett barn innan jag dör?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Måste man ta upp arv i deklarationen?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Hur länge gäller förskott på arv?

På ålderns höst är det många som vill kunna se sina barn eller barnbarn ha nytta av tillgångarna medan man fortfarande är i livet. I ett sådant fall är det viktigt att fastställa om en gåva till en bröstarvinge är ett förskott på arv eller en vanlig gåva som inte ska avräknas från arvet. Fördelen med att tydligt dokumentera gåvan minskar risken för missförstånd i ett senare skede. Detta gäller främst för bilar, fastigheter, större summor pengar och värdepapper. Vardagsgåvor såsom exempelvis julklappar, födelsedagspresenter och liknande behöver inte beaktas.

Lagen är författad på så vis att gåvor som givaren skänker bort till bröstarvingar under sin livstid antas vara förskott på arv. En bröstarvinge är en arvinge i rakt nedstigande led, dvs. biologiskt eller adopterat barn. Det innebär att gåvor som arvlåtaren skänkte bort till sina bröstarvingar under sin livstid kommer att tas i beräkning vid arvskiftet. Därmed kommer bröstarvingar som före bortgången fick en gåva se sin del av arvet reduceras med motsvarande värde.

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte.  Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till.

 • Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 • En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Kan man ge bort en miljon?

  • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
  • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
  • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

  Måste man skatta för ärvda pengar?

  Om du får penningmedel eller annan egendom i arv av en arvlåtare som bor utomlands, ska du deklarera arvet och betala arvsskatt i Finland.

  Din och arvlåtarens hemviststater påverkar hur mycket arvsskatt du måste betala. I arvsbeskattningen påverkar i vilken stat

  • arvlåtaren bodde på sin dödsdag
  • du som arvtagare eller testamentstagare bodde på arvlåtarens dödsdag.

  Om du bor i Finland och får ett arv från utlandet, ska du betala skatt på arvet i Finland. En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till Skatteförvaltningen i Finland. 

  Hur beskattas förskott på arv?

  Tillbaka

  Min fars moster, som inte har egna barn och hennes man är död, har skrivit testamente där jag och mina systrar ska ärva henne. Hon ska nu sälja sin bostadsrätt pga flytt till vårdboende och vill ge oss pengarna i förskott på arvet. Hur går vi tillväga? Räcker det med gåvobrev? Räknas hennes inkomst upp av pengarna från försäljningen fastän hon ger bort dom? Hur mycket får hon skatta för försäljningen?

  Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

  Måste man skriva gåvobrev när man ger bort pengar?

  Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något är alltid klokt. Det här gäller oavsett om ett gåvobrev är obligatoriskt enligt lagen eller inte.  Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Dessutom utgör gåvobrevet utmärkt dokumentation på att en gåva faktiskt ägt rum. Om du har behov av att upprätta ett gåvobrev hjälper Lavendla Juridik mer än gärna till.

 • Ett gåvobrev, även kallat gåvohandling, kan bland annat reglera gåva av bostadsrätt, fastighet, pengar och värdepapper (såsom aktier eller fondandelar).
 • En gåvogivare kan välja att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet. Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning.
 • Vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Vid gåva av lös egendom, vilket innefattar pengar, behövs inget gåvobrev. En gåva av lös egendom anses nämligen juridiskt bindande i och med att gåvan rent fysiskt bytt ägare.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?

  Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

  Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

  Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.