:

Vad menas med systerbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med systerbolag?
 2. Vad menas med dotterföretag?
 3. Hur mycket kostar det att starta ett dotterbolag?
 4. Vad kännetecknar ett koncernföretag?
 5. Hur värderar man småbolag?
 6. Vad innebär ett holdingbolag?
 7. Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?
 8. Vem äger ett dotterbolag?
 9. Kan man ta ut lön från holdingbolag?
 10. Vad är vitsen med ett holdingbolag?
 11. Vad klassas som koncernföretag?
 12. När räknas det som en koncern?
 13. Varför investera i småbolag?
 14. Vad klassas som småbolag?
 15. Kan man ha anställda i ett holdingbolag?

Vad menas med systerbolag?

Dotterbolag, moderbolag och systerbolag är benämningar för bolag som kan ingå i en och samma koncern.

Dotterbolag är ett bolag som blir styrt av ett annat överordnat bolag. Det överordnade bolaget är då kallat för moderbolaget. Moderbolaget och dotterbolaget kan vara flera typer av företagsformer och behöver inte vara aktiebolag.

Vad menas med dotterföretag?

Ett dotterbolag är en affärsenhet eller ett företag som antingen ägs helt eller delvis av ett annat företag, ett så kallat moderbolag. Vanligtvis äger moderbolaget en majoritetsandel av dotterbolaget, från 51 till 99 procent. I fall där hela dotterbolaget – 100 procent – ägs av ett annat företag, kallas dotterbolaget för ett helägt dotterbolag.

Dotterbolag har ett antal fördelar jämfört med moderbolag. Bland dessa finns:

 • Varumärkeskännedom. Allteftersom dotterbolagen ökar i storlek, kan det bygga upp varumärket och öka den totala marknadsandelen.
 • Riskreducering. Strukturen moderbolag/dotterbolag minskar riskerna eftersom det är olika juridiska personer. När ett dotterbolag går med förlust, påverkar dessa förluster inte moderbolaget direkt. Och om dotterbolaget skulle gå i konkurs, har moderbolaget inga förpliktelser om det kan bevisas att de inte är samma juridiska person.
 • Hur mycket kostar det att starta ett dotterbolag?

  Ett dotterbolag är ett bolag som ägs och kontrolleras av ett annat bolag, så kallat moderbolag. För att det ska räknas som ett dotterbolag måste moderbolaget äga minst 50% av rösterna i dotterbolaget. Vilket kallas för bestämmande inflytande över hur dotterbolaget styrs. Om det finns flera dotterbolag under samma moderbolag kallas dessa för systerbolag. Gemensamt ingår moderbolaget och ett eller flera dotterbolag i en koncern. En koncern är en sammanslutning av minst två företag till en ekonomisk enhet. Företagen som ingår i koncernen ska redovisas tillsammans i koncernredovisningen.

  Ett dotterbolag kan vara ett aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag eller ekonomisk förening. Vanligast är dock att ett dotterbolag är aktiebolag. Att starta ett dotterbolag kan vara fördelaktigt när man vill starta ett nytt företag då verksamheterna kan vara helt olika och agerar som separata bolag. Moderbolagets likvida medel kan sedan användas som aktiekapital för att starta dotterbolaget. Kom ihåg att det måste vara moderbolaget som stiftar dotterbolaget. Du kan alltså inte själv starta ett dotterbolag med aktiekapital som privatperson.

  Att starta ett dotterbolag kan medföra sig flera fördelar. Om ens företag expanderar inom ett visst område kan det vara vara bra att skilja den delen från företaget genom att skapa ett dotterbolag. Detta i och med att expansion ofta medför större risker för företaget vilken kan undvikas då dotterbolaget blir en juridisk person. Verksamheten som bedrivs i dotterbolaget blir även självstyrande mot resterande verksamhet i moderbolaget. Den sista fördelen som är mest diskuterade när man pratar om dotterbolag är möjligheten att kvittera pengar mellan moderbolaget och dotterbolaget med så kallat koncernbidrag.

  Ett koncernbidrag är en överföring som görs mellan företag i samma koncern. Det vill säga från ett moderbolag till ett dotterbolag eller vice versa. Alternativt mellan olika systerbolag inom samma koncern. Syftet med ett koncernbidrag är att kunna utjämna resultaten mellan de olika bolagen i koncernen. För att det ska vara tillåtet måste bolagen i koncernen vara kvalificerade. Med kvalificerade menas att moderbolaget är svenskt och att dotterbolagen ägs 90% eller mer av moderbolaget. 

  Koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för bolaget som ger ut och skattepliktiga intäkt för bolaget som tar emot bidraget. När ett koncernbidrag har getts ut måste både bolagen redovisa bidraget i vaderas deklaration under samma räkenskapsår. Momsen är borträknad då bidraget är till för att jämna ut resultaten för bolagen inom samma koncern. Vanligtvis sker koncernbidrag vid bokslutet. Bolag inom samma koncern kan både ge och ta emot koncernbidrag under ett och samma räkenskapsår. Mer information om koncernbidrag finner du på Skatteverket.

  Vad kännetecknar ett koncernföretag?

  Koncerner är en grupp av samordnade juridiska personer (företag) som uppfyller vissa kriterier i aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen. Gruppen av företag har samordnats genom ägande och styrning till en enda ekonomisk enhet. En koncern utgörs av ett moderföretag och minst ett dotterföretag.

  Företagsgrupper som inte uppfyller kriterier för en koncern, till exempel genom att en fysisk person är ensam aktieägare, kallas ibland ”oäkta koncern”. När en företagsgrupp uppfyller kraven på att vara en koncern medför det vissa krav och vissa lättnader.

  Koncerner definieras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och stiftelselagen. Definitionerna är likalydande för- utom när det gäller kravet på vilken företagsform som får vara koncernmoder. Årsredovisningslagen uppställer inga kriterier för vilken typ av företag som kan vara moderföretag, i aktiebolagslagen måste dock moderföretaget vara ett svenskt aktiebolag. Stiftelselagens definition reglerar situationen när en stiftelse är koncernmoder.

  Hur värderar man småbolag?

  Om du är intresserad av att sälja din verksamhet är det förstås viktigt att veta vad den är värd. På så sätt kan du sätta ett korrekt pris och göra en bra affär.

  Värderar du inte företaget innan försäljning riskerar du att sälja för billigt och gå med förlust. Det är också vanligt att egenföretagare övervärderar sin verksamhet eftersom det trots allt är deras livsverk. Men med ett pris som skenar iväg är det betydligt svårare att få företaget sålt.

  Om du är intresserad av att sälja din verksamhet är det förstås viktigt att veta vad den är värd. På så sätt kan du sätta ett korrekt pris och göra en bra affär.

  Värderar du inte företaget innan försäljning riskerar du att sälja för billigt och gå med förlust. Det är också vanligt att egenföretagare övervärderar sin verksamhet eftersom det trots allt är deras livsverk. Men med ett pris som skenar iväg är det betydligt svårare att få företaget sålt.

  Genom att ha en realistisk uppfattning om ungefär hur mycket ditt företag är värt kan du dessutom avgöra om det ens är värt att sälja verksamheten just nu. Kanske kan du göra en större vinst om du avvaktar och fortsätter utveckla bolaget.

  Vad innebär ett holdingbolag?

  Ett holdingbolag, eller moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. I många fall innehåller holdingbolagets namn just ordet ”Holding”, men det är helt frivilligt. Annars är det som vilket aktiebolag som helst. När man startar ett aktiebolag ska man i bolagsordningen ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet. I ett holdingbolag anger man därför att bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.

  Hur mycket pengar behövs för att starta ett aktiebolag?

  En vanlig missuppfattning är att startkapital är synonymt med aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Medan aktiekapitalet bara syftar på insatsen som krävs för att kunna starta ett bolag, räknas i begreppet startkapital in andra kostnader som tillkommer i uppstartsfasen utöver själva aktiekapitalet.

  När du har grundat ditt företag och innan försäljningen har kommit igång, har du som företagare som regel behov av kapital för att kunna finansiera anskaffningar och komma igång med verksamheten. Du kanske måste köpa in maskiner, varor och inventarier, samt betala lokaler, löner och så vidare.

  Företagets ägare satsar eget kapital som startkapital, och kommer således alltid att bära en ekonomisk risk. Det är vanligt med utomstående finansiering i form av exempelvis banklån, bidrag eller förskott från kunder. Den ägare som tar in externt kapital och ställer sina egna personliga tillgångar som säkerhet till långivaren kommer att ta en större ekonomisk risk för egen del.

  Innan du startar ditt företag är det viktigt att du bildar dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha dels till själva uppstartsfasen, och dels till dina löpande utgifter för att kunna fortsätta att driva verksamheten. Hur stort kapital som måste tillföras som startkapital avgörs därför av verksamhetens art och omfattning. Beroende på bolagsform kan det dessutom finnas lagstadgade krav som rör aktiekapitalets storlek. 

  Mest utmärkande är reglerna för aktiebolag, som beskrivs närmare nedan. När man ska ansöka om finansiering hos exempelvis en bank är det viktigt att kunna visa att affärsidén är finansiellt genomförbar. Därför är det en god idé att först göra en affärsplan för verksamheten, som både beskriver verksamhetens mål samt hur företaget ska finansieras.

  Varje företag är unikt och därför är det i regel svårt att ge en generell rekommendation på hur mycket startkapital som behövs för en specifik företagsstart.

  Vem äger ett dotterbolag?

  Ett dotterbolag är en affärsenhet eller ett företag som antingen ägs helt eller delvis av ett annat företag, ett så kallat moderbolag. Vanligtvis äger moderbolaget en majoritetsandel av dotterbolaget, från 51 till 99 procent. I fall där hela dotterbolaget – 100 procent – ägs av ett annat företag, kallas dotterbolaget för ett helägt dotterbolag.

  Dotterbolag har ett antal fördelar jämfört med moderbolag. Bland dessa finns:

 • Varumärkeskännedom. Allteftersom dotterbolagen ökar i storlek, kan det bygga upp varumärket och öka den totala marknadsandelen.
 • Riskreducering. Strukturen moderbolag/dotterbolag minskar riskerna eftersom det är olika juridiska personer. När ett dotterbolag går med förlust, påverkar dessa förluster inte moderbolaget direkt. Och om dotterbolaget skulle gå i konkurs, har moderbolaget inga förpliktelser om det kan bevisas att de inte är samma juridiska person.
 • Kan man ta ut lön från holdingbolag?

  0

  Du har förstått reglerna korrekt och fångat en väldigt viktig frågeställning när man beslutar för/emot holdingbolag. En detalj, dock: när du räknar på löneunderlag i ditt holdingbolag, får du även inkludera lönesummor i dotterbolag (ägarandel större än 50%), Gör ju kalkylen lite bättre, eller hur?

  Vad är vitsen med ett holdingbolag?

  Hej sitter och drömmer om den stora vinsten. Hur bör man agera, jag har köpt en hel drös med onoterade aktier privat. Finns det någon vinning i att skapa ett företag. Om vi leker med tanken att de blir värda flera miljoner. Hur ska man agera? Har läst att jag kan starta holdingbolag och överlåta aktierna till bolaget då utgår ingen skatt! Under tiden har aktierna noterats på börsen. Jag/bolaget säljer aktierna och investerar i fastigheter istället som bolaget hyr ut!

  Eller är det lika bra att ha de i privat regi?

  Vad klassas som koncernföretag?

  Hej sitter och drömmer om den stora vinsten. Hur bör man agera, jag har köpt en hel drös med onoterade aktier privat. Finns det någon vinning i att skapa ett företag. Om vi leker med tanken att de blir värda flera miljoner. Hur ska man agera? Har läst att jag kan starta holdingbolag och överlåta aktierna till bolaget då utgår ingen skatt! Under tiden har aktierna noterats på börsen. Jag/bolaget säljer aktierna och investerar i fastigheter istället som bolaget hyr ut!

  Eller är det lika bra att ha de i privat regi?

  När räknas det som en koncern?

  Begreppet koncern används på flera ställen i inkomstskattelagen. Det finns en allmän definition av begreppet svensk koncern i 2 kap. 5 § IL. Flera kapitel i inkomstskattelagen innehåller också specifika koncerndefinitioner som begränsas till vissa regler. Ibland används begreppet koncern utan att definieras särskilt.

  Hur begreppet koncern ska tolkas i ett visst fall beror alltså på om en specifik koncerndefinition är tillämplig. I annat fall får de allmänna reglerna i 2 kap. IL tillämpas.

  Varför investera i småbolag?

  Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik [Dölj]

  Alla bolag är från början en affärsidé. Grundarnas idé blir ett litet bolag och med tiden kanske ett stort börsnoterat företag. Ericsson eller H&M var från början små bolag. Idag är de två av de största bolagen i Sverige. Så hur skall man göra för att hitta intressant små bolag att investera i?

  Vad klassas som småbolag?

  Unga Aktiesparare har sedan förra året arrangerat Fondskolan, en digital utbildningsserie. Tidigare har Fondbolagens förenings förre sparekonom Johanna Englundh och vår vd Fredrik Nordström gästat och föreläst om olika fondämnen.

  Årets utbildningar har handlat om hur man blir rik på fonder och hållbart sparande. När det igår var dags för mig att vara med för första gången var temat småbolag.

  Kan man ha anställda i ett holdingbolag?

  – Troligtvis! För de flesta företagare passar ett holdingbolag perfekt. Skälen till att upprätta en holdingbolagsstruktur är många, men den primära anledningen är att kunna koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. Mitt mantra när det kommer till företagande är: ”Kapital i toppen och riskerna i botten”, och det börjar med holdingbolag, säger Andreas Vretblom, auktoriserad revisor.

  Med en holdingbolagsstruktur får du ett tydligt särskiljande mellan olika verksamheter. Ett sämre resultat eller rent av konkurs i ett rörelsedrivande bolag drabbar därför inte dina andra verksamheter. Du får möjlighet att resultatutjämna inom koncernen och återinvestera kapital istället för att skatta fram vinster. Med ett holdingbolag kan du sprida ut ägandet och kompensera nyckelpersoner på olika sätt och nivåer.