:

Hur får man permanent uppehållsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man permanent uppehållsrätt?
 2. Hur vet jag om jag har uppehållsrätt?
 3. Hur ansöker man om uppehållsrätt?
 4. Kan man förlora permanent uppehållsrätt?
 5. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?
 6. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?
 7. Hur länge har man uppehållsrätt?
 8. Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?
 9. När kan permanent uppehållsrätt upphöra?
 10. Vad innebär det att ha permanent uppehållstillstånd?
 11. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 12. Vad är skillnad mellan uppehållstillstånd och permanent?
 13. Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?
 14. Kan permanent uppehållstillstånd gå ut?
 15. Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?

Hur får man permanent uppehållsrätt?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur vet jag om jag har uppehållsrätt?

Uppehållsrätt är ett EU-rättsligt begrepp som innebär en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i andra medlemsstater utan uppehållstillstånd. Detta begrepp har förts in i den svenska lagstiftningen genom det s.k. rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier av den 29 april 2004, [2004/38/EG]). Syftet med dessa bestämmelser är att underlätta utövandet av den grundläggande och individuella rätten till fri rörlighet inom EU.

En EES-medborgare har enligt rörlighetsdirektivet rätt att tillfälligt uppehålla sig i en annan medlemsstat under en period om högst tre månader utan att några villkor eller formaliteter måste vara uppfyllda, förutom att personen ska ha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort (artikel 6.1 i rörlighetsdirektivet). Motsvarande regler gäller för EES-medborgarens familjemedlemmar som är medborgare i ett tredje land och som följer med eller ansluter till EES-medborgaren, förutom att familjemedlemmen som är tredjelandsmedborgare ska ha ett giltigt pass (artikel 6.2 i rörlighetsdirektivet).

Hur ansöker man om uppehållsrätt?

Permanent uppehållsrätt inträder med automatik när en EES-medborgare eller dennes familjemedlem har uppehållit sig lagligt i Sverige med uppehållsrätt under minst fem år utan avbrott (3 a kap. 6 § UtlL). En person som har permanent uppehållsrätt behöver inte längre uppfylla villkoren för uppehållsrätt i 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL (prop. 2005/06:77 s. 187).

En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år (3 a kap. 6 § UtlL).

Kan man förlora permanent uppehållsrätt?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?

Medan uppehållstillstånd är något icke-medborgare får för att få stanna kvar i landet är uppehållsrätt något som medborgare inom EU, EES och Schweiz får. Tack vare uppehållsrätten kan alla som är medborgare inom EU, EES och Schweiz röra sig fritt och arbeta i andra medlemsstater. Den som bara har uppehållstillstånd har alltså inte samma rätt att röra sig fritt till andra medlemsstater.

Det är viktigt att komma ihåg att även om uppehållsrätten ger medborgare inom EU, EES och Schweiz vissa rättigheter i andra medlemsstater, kan det också finnas begränsningar och villkor i de olika medlemsstaterna. Kolla därför upp med landets ambassad vad som gäller innan du bestämmer dig för att resa eller söka jobb i en annan medlemsstat.

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållskort?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Hur länge har man uppehållsrätt?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?

 • du har haft kontinuerligt uppehållstillstånd i 4 år och ansökt om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd har gått ut så att det inte uppstått tillståndsavbrott och
 • du har vistats i Finland i minst 2 år under de senaste 4 åren.

Du kan få permanent uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och om du uppfyller villkoren för tillståndet. Oftast är grunden densamma som för det föregående, kontinuerliga uppehållstillståndet.

Du kan också ansöka om permanent uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av familjeband eller arbete. 

Permanent uppehållstillstånd kan inte beviljas för studier eller för att söka arbete. Om du har ett fortsatt tillstånd på grund av studier eller för att söka arbete och du vill ansöka om permanent tillstånd, måste du ha någon annan grund för att få ett kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och uppfylla villkoren för tillståndet. 

När kan permanent uppehållsrätt upphöra?

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande delarna av EU-samarbetet.1 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det vill säga rätt att stanna i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i tre underkategorier:

Vad innebär det att ha permanent uppehållstillstånd?

Om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, kan du få rätt till studiestöd för studier i Sverige. Du kan också få det för studier utanför Sverige i vissa fall. På gymnasiet kan du få rätt till studiehjälp för studier i Norden. På eftergymnasial nivå kan du få rätt till studiemedel för utbytesstudier utomlands.

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

Den som döms för brott i Sverige och som inte är svensk medborgare kan utvisas härifrån. Det blir aktuellt om den dömde har tidigare domar bakom sig eller om det annars finns en risk för att han eller hon återfaller i brott. Men även utan tidigare domar blir frågan om utvisning aktuell om man döms för brottslighet som har ett straffvärde på minst sex månaders fängelse.

Vad är skillnad mellan uppehållstillstånd och permanent?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Hur länge kan man ha permanent uppehållstillstånd?

1976 - Permanent uppehållstillstånd ersatte tidigare bosättningstillstånd, och innebar att den som uppehålls sig i Sverige under ett år i följd kunde beviljas PUT, och därmed ges rätt att vistas i Sverige utan tidsbegränsning.[2]

1984 - Permanent uppehållstillstånd angavs som standard vid beviljande av uppehållstillstånd, istället för tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den som beviljades uppehållstillstånd på grund av arbete, familjeanknytning eller asylskäl skulle härmed ges permanent uppehållstillstånd direkt vid beviljande.[3]

Kan permanent uppehållstillstånd gå ut?

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige. Tillståndet gäller tillsvidare men kan återkallas om man vistas utomlands under längre perioder. För att ansöka om permanent uppehållstillstånd måste man uppfylla vissa krav.

Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du: