:

Hur fullfölja skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fullfölja skilsmässa?
 2. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 3. Måste båda skriva på fullföljd?
 4. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 5. Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?
 6. Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?
 7. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 8. Måste båda parter skriva på Skilsmässopapper?
 9. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 10. Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?
 11. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 12. Måste man sälja huset vid skilsmässa?
 13. Hur ser jag att jag är skild?
 14. Vad delas inte vid skilsmässa?
 15. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Hur fullfölja skilsmässa?

Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Måste båda skriva på fullföljd?

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten som sedan upplöser äktenskapet genom dom.

En ansökan om äktenskapsskillnad kan man göra antingen gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens. En gemensam ansökan går snabbast och enklast online via domstolsverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste båda parter ha e-legitimation och, i fall det finns gemensamma minderåriga barn, är överens om vårdnaden och barnens boende.

Kan man fullfölja skilsmässa online?

Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även om det känns dramatiskt att skicka in ansökan är det bara en liten del av hela skilsmässan. Endbright kan hela tiden kan hjälpa dig med allt juridiskt stöd som du behöver kring bodelning, vårdnad, välmående, ekonomi med mera.

Nedan beskriver vi steg-för-steg vad du behöver göra när du ska ansöka om skilsmässa!

Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten som sedan upplöser äktenskapet genom dom.

En ansökan om äktenskapsskillnad kan man göra antingen gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens. En gemensam ansökan går snabbast och enklast online via domstolsverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste båda parter ha e-legitimation och, i fall det finns gemensamma minderåriga barn, är överens om vårdnaden och barnens boende.

Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?

Under år 2019 ingicks 48 481 äktenskap i Sverige. Under samma period skilde sig 25 408 par.

Vad händer då när det börjar knaka i fogarna och den ena parten vill skiljas, medan den andra inte vill? Kan man skiljas även om man inte är överens?

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste du ta av dina pengar för att lösa hans lån? Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras av makarnas giftorättsgods. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB ska först vardera makens giftorättsgods räknas samman och sedan görs avdrag för de skulder som finns, det som finns kvar ska sedan delas på hälften. Som huvudregel är en makes egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du läsa tydligare om i 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på enskild egendom är sånt man har ärvt, eller som är enskilt enligt äktenskapsförord. Om jag tolkar din text rätt så finns det ingen enskild egendom av det du nämner.

Måste båda parter skriva på Skilsmässopapper?

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten som sedan upplöser äktenskapet genom dom.

En ansökan om äktenskapsskillnad kan man göra antingen gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens. En gemensam ansökan går snabbast och enklast online via domstolsverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste båda parter ha e-legitimation och, i fall det finns gemensamma minderåriga barn, är överens om vårdnaden och barnens boende.

När syns det att man är skild på Skatteverket?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid bodelning, som är den uppdelning av egendom som sker mellan två makar då dessa separerar, är att en fastighet ska värderas till sitt marknadsvärde, alltså det värde som fastigheten hade kunnat säljas för om den såldes nu. För att få en rättvis värdering av gården kan ni vända er till en fastighetsmäklare eller till en värderingsman som kan värdera gården åt er.

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Måste jag berätta för min make att jag ska ansöka om skilsmässa?

Nej, du har inte någon skyldighet att berätta för din make att du vill skilja dig. Du kan lämna in ansökan om skilsmässa utan att informera din make. Hen kommer därefter att få reda på att du vill skilja dig när han får en kopia av din skilsmässoansökan.

Måste man sälja huset vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man ska skiljas och vi är oense om hur vi ska göra med vårt gemensamma hus. Jag vill sälja huset för att kunna få ut det mesta av värdet och han vill ta hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa ut mig. Kan jag vägra att bli utköpt och tvinga fram en försäljning?

Hur ser jag att jag är skild?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.

Vad delas inte vid skilsmässa?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag har varit gift sedan 2012. Och vi har haft från början delad ekonomi men sedan kört gemensam ekonomi. På julafton i år så brättade min fru att hon ville skiljas. Jag vill from 1/1-19 ha delad ekonomi men de saker vi har gemensamt delar vi 50/50 på. Vi har en sån på 6 år. Min fru har varit sjukskriven sedan 2012/2013. I år har hon börjat att plugga med hjälp utav AMS. Får varje månad en ersättning ifrån försäkringskassa på c.a. 5000-7000 kr /månad efterskatt. Jag vill att vi ifrån den 1/1-19 har delad ekonomi men betalat 50/50 på våra gemensamma kostnader. Vi har på lgh lån 50/50 så vi båda är skyldiga att betala den avgiften samt lånet. Om hon inte skulle kunna betala sin del. Kan jag be om nyckeln då och säga att hon är välkommen när jag är där?. Sedan igår så bor hon hos sin mor.