:

Vad får man bygga på en jordbruksfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man bygga på en jordbruksfastighet?
 2. Får man bo i en ekonomibyggnad?
 3. Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?
 4. Får man bygga på obebyggd lantbruksenhet?
 5. Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?
 6. Hur liten får en jordbruksfastighet vara?
 7. Kan garage räknas som ekonomibyggnad?
 8. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 9. Vad innebär det att ha en jordbruksfastighet?
 10. Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?
 11. Hur vet man om en fastighet är en jordbruksfastighet?
 12. Vad krävs för att köpa jordbruksfastighet?
 13. Vad krävs för att klassas som jordbruksfastighet?
 14. Hur mycket mark för att räknas som jordbruksfastighet?
 15. Hur vet man om man har en jordbruksfastighet?

Vad får man bygga på en jordbruksfastighet?

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för byggnadsnämnden att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte.

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

 • Byggnaden ska omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen
 • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar

Får man bo i en ekonomibyggnad?

Ladugårdar, ligghallar, maskinhallar och magasin av olika slag är den typen av byggnader som idag betraktas som ekonomibyggnader. Många gånger kan verksamheten i dessa byggnader be- höva andra sorters tillstånd. Definition: ... Byggnaden får inte användas som boende.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. ... Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad.

Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?

 • Vad är en ekonomibyggnad?
 • När krävs det bygglov?
 • När krävs det inte bygglov?
 • Rivning av ekonomibyggnad
 • Anmälningsplikt för andra åtgärder än rivning
 • Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad?
 • Kan en ekonomibyggnad vara till för flera fastigheter?
 • Kan en ekonomibyggnad innehålla övernattningsmöjligheter?
 • Hur stor får ekonomibyggnaden vara?
 • Hur många ekonomibyggnader får byggas?
 • Vilka krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Var får ekonomibyggnaden lokaliseras och placeras?
 • Hur ska ekonomibyggnaden utformas?
 • Vilka andra krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Andra tillstånd kan krävas
 • Relaterad information

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan-­ och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar som omfattas av undantaget från bygglovsplikt. Även rennäringen räknas som en sådan annan liknande näring som omfattas av undantaget. Vad som utöver fiske och renskötsel avses med annan likande näring beskrivs inte närmare i lagens förarbeten. Detta får i stället avgöras genom rättspraxis . (jfr prop. 1947:131sid. 166 och MÖD 2016-11-09 mål nr P 2273-16)

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Bygglov behövs inte heller för att bygga till dessa byggnader. Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Får man bygga på obebyggd lantbruksenhet?

OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!

Problemet med certifikatet fixatAnvänd alltid https.

Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Hur liten får en jordbruksfastighet vara?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Kan garage räknas som ekonomibyggnad?

Då kostnaden för ett bygglov varierar beroende på vad det är du vill bygga och var du bor rekommenderar vi att du kontaktar din kommuns byggnadsnämnd. Kontaktuppgifter till din kommuns byggnadsnämnd hittar du längre ner på sidan.  

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

 • Hur ett tillsynsärende inleds
 • Dokumentationsskyldighet
 • Kan anmälare vara anonym?
 • Byggnadsnämndens inledande ställningstagande i sak
 • Kommunikation med ägare och eventuell anmälare
 • Tillsynsbesök
 • Byggnadsnämndens bedömning
 • Byggnadsnämndens valmöjligheter vid olovligt byggande
 • Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande
 • Kommunikation före beslut
 • Möjlighet till rättelse före beslut
 • Beslut om ingripande och påföljd
 • Utformning av beslut
 • Filmer
 • Relaterad information

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan inledas genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan också inledas genom att byggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete. Oavsett hur en tillsynsfråga kommer upp ska byggnadsnämnden registrera och diarieföra ett tillsynsärende.

Den information som inhämtas och de kontakter och övriga åtgärder som förekommer under ett ärendes handläggning måste dokumenteras. Det kan till exempel vara muntlig eller skriftlig information från en anmälare eller någon annan. Det kan även vara iakttagelser som görs vid platsbesök i form av tjänsteanteckning eller foton. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.

Vad innebär det att ha en jordbruksfastighet?

Om du har valt att ha ett aktivt lantbruk så kan du med fördel få hjälp av en redovisningsbyrå med den löpande bokföringen och årsredovisningen. Ett tips är att använda dig av Bokoredo.se eftersom det är en flexibel redovisningsbyrå som kan hjälpa dig var du än befinner dig i landet. Det spelar med andra ord ingen roll om du driver lantbruk i Norrlands inland eller bördiga Skåne, för deras tjänster är digitala och kan användas var som helst.

Det kan verka skrämmande att köpa en lantbruksfastighet om du inte är ute efter att äga ett vinstdrivande lantbruk. Men det går bra att nolltaxera varje år om du faktiskt inte driver en verksamhet på gården. Tänk dock på att det finns fördelar med att driva en lantbruk, även om vinsterna kanske blir små.

Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?

Hej!

Jag har köpt en liten jordbruksfastiget men lite skog osv. Totalt 7ha, ngn som vet hur jag kan göra med avdrag osv på skoter, atv osv? Måste det finnas en inkomst direkt på jordbruket för att kunna dra av moms osv? hur fungerar det med avskrivningar? Vart kan jag läsa/lära mig om hur allt detta fungerar?

Hur vet man om en fastighet är en jordbruksfastighet?

Gårdar skiftas från föräldrar till barn och många familjer är stolta över att gården har varit i familjens ägo i många generationer. Men många döttrar eller söner är inte så glada i att ta över stafettpinnen och förvalta gården en generation till. 

De skulle kanske vilja göra något annat av sitt liv än att driva jordbruksrörelse, även om det för många personer är det bästa som finns så måste man börja i den änden. En äldre bonde beskrev sitt ägande som ett livslångt arbetsläger, han sa det med glimten i ögat, men en viss sanning ligger det i att vara ägare av en jordbruksfastighet.

Vad krävs för att köpa jordbruksfastighet?

Många som köper en mindre gård idag har sitt jobb kvar i stan, men man har en längtan efter att bosätta sig på landet och kanske i mindre skala börja odla eller skaffa djur. 

Ulf Möller, som är ansvarig för Skog & Lantbruk på Swedbank, har sett många par och familjer göra just den resan till ett boendelantbruk.

Vad krävs för att klassas som jordbruksfastighet?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Hur mycket mark för att räknas som jordbruksfastighet?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Hur vet man om man har en jordbruksfastighet?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

Mer hjälp och tips till Min fastighet finns för dig som vill veta mer om till exempel vilken information du kan se i tjänsten.